såga golvlister

advertisement
Nr 224
såga golvlister
A
Beskrivning
Sågning av golvlister, dekorlister, kvartsstavar osv har alltid hört till möbelsnickarens arbetsuppgifter. Men hittills har det alltid varit ett problem
att såga dessa lister för hörn som inte varit rätvinkliga, eftersom man var
tvungen att mäta upp vinklarna, beräkna halva vinkeln och slutligen såga
korrekt snitt med hjälp av en geringssåg. Tack vare Symmetric 70 slipper
man dessa tidsödande mätningar.
224/01
1/4
Listsågen är också idealisk för att såga glaslister för fönster. Tack vare den
låga vikten kan man med lätthet använda den för sådana monteringsarbeten.
Av följande användningsexempel framgår hur lätt det har blivit att såga
lister med hjälp av vår listsåg.
224/02
B
Maskiner/tillbehör
Grundutrustning:
Benämning
Listsåg (Symmetric 70) med smygvinkel
Art.nr
*
*Beställningsnumret finns i huvudkatalogen från Festool och på hemsidan.
Praktiskt tillbehör
Benämning
224/03
Som utsugsanordning behöver man en Cleantec-dammsugare CT
11 – CT 55
Art.nr
*
För att såga lister behöver man bara listsågen Symmetric 70 och den
medföljande smygvinkeln. Av hälsoskäl är det lämpligt att ansluta en
av dammsugarna CT 11 – CT 55 direkt till Symmetric, för att minimera
problemet med damm under arbetet.
C
Förbereda/ställa in
För att såga listerna rekommenderar vi följande förberedelser:
•• Mät upp väggarnas vinkel med hjälp av den medföljande smygvinkeln.
Den är ett utmärkt hjälpmedel för ändamålet.
224/04
2/4
•• Överför nu denna vinkel till sågens båda anslag genom att först lossa
de båda fällspakarna, ställa in vinkeln exakt och slutligen fixera fällspakarna igen.
•• Därefter sågar Symmetric exakt till de halva vinklarna av de uppmätta
vinklarna.
224/05
•• Ställ in listsågens varvtal i enlighet med materialet och sågklingan.
224/06
E
Tillvägagångssätt
För sågning av listerna gör man så här:
•• Lägg listen mot vinkelanslaget. Tryck ner spaken, som sitter på sågens
handtag, så att sågens pendelhuv dras tillbaka, och koppla sedan till
sågen. För att kontrollera att listen ligger korrekt beträffande sågens
längd, kan man också först trycka ner sågen mot listen med tillbakadragen
pendelhuv. Då ser man om listen sågas på rätt ställe.
224/07
•• Lägg sedan nästa list på plats och kontrollera på nytt, att sågen utför
snittet exakt enligt markeringen. När man fått tillräcklig erfarenhet av
detta, kan man hoppa över denna procedur.
224/08
3/4
Information
Om man redan har exakt tillsågade delar, t ex en åttkantig bordsskiva, behöver man oftast inte mäta med smygvinkeln. I sådana fall kan man direkt
ställa in vinkeln med hjälp av skalan på sågbordet och sedan såga till listen.
224/09
224/10
Om listen har ett långt övermått kan man ställa tillbaka anslagslinjalen,
för att på så sätt kunna såga listen på rätt ställe.
224/11
Bordsinsatsen av plast, som sitter i sågbordet, ska sågas in under första
användningen. Det är alltså användningsmässigt viktigt att man första
gången sågar in här. När bordsinsatsen är sliten kan man beställa en ny
som reservdel.
224/12
Vårt användningsexempel är en rekommendation som utarbetats vid praktisk användning. De olika ramvillkoren är dock inget som vi kan påverka. Därför frånskriver vi oss
all garanti. Inga rättsliga anspråk kan av dessa skäl ställas gentemot Festool. Följ
alltid säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen som medföljer varje produkt.
www.festool.com
4/4
Download