Diskussionsuppgifter för seminariedag

Diskussionsuppgifter för seminariedag
Länninge vårdcentral
Länninge vårdcentral ligger i en av de storstadsförorter som byggdes inom ramen för det så
kallade Miljonprogrammet under sent sextiotal. Området har, liksom andra områden som
uppfördes vid samma tid, kritiserats för att vara sterilt och anonymt. Det finns brister både i
service och i kommunikationer. Det är en relativt stor mottagning med 15.000 personer i sitt
upptagningsområde. Majoriteten av patienterna har utländsk bakgrund. På mottagningen finns 25
anställda, varav nio läkare, tolv sköterskor och fyra i den administrativa personalen. Det har varit
svårt att bemanna alla tjänster på mottagningen, och under en längre tid har alla i personalen fått
arbeta mycket övertid. De flesta av läkarna är män, medan det bland sjuksköterskor och
administrativ personal enbart finns kvinnor. Verksamhetschef för vårdcentralen är Björn, 55 år,
som är läkare. Björn har nyligen skilt sig och har känt sig hårt pressad i sitt privatliv av detta.
Under det senaste året har allt starkare spänningar uppstått bland personalen, som delat upp sig i
två läger. Det ena lägret består framförallt av läkarna och ett par äldre sköterskor. De menar bland
annat att de yngre sköterskorna inte har den kompetens som man kan förvänta sig, och att man
därför ständigt måste kontrollera dem så att de inte begår något misstag. Bland läkarna och de
äldre sköterskorna finns också uppfattningen att de yngre i personalen brister i lojalitet gentemot
kollegorna när de stannar hemma så fort de egna barnen har minsta snuva. På det sättet utsätter de
ständigt sina kollegor för en mycket stressig arbetssituation. De yngre sköterskorna tycker illa om
att ständigt få sin kompetens ifrågasatt. De är också trötta på att få negativa kommentarer och
muttranden när de behöver vara hemma med barnen.
På arbetsplatsen har det också inträffat häftiga incidenter. Vid ett tillfälle blev en av de yngre
sköterskorna, Karin, uppläxad av Göte, en äldre läkare som har rykte om sig att uttrycka sig
plumpt. Han anklagade henne för att inte sköta sitt arbete medan de stod i korridoren där både
patienter och annan personal var närvarande. Karin tog så illa vid sig att hon bad om att bli
omplacerad, vilket hon också blev efter en tid. Läkarna tycker att det var futtigt att ta så illa vid
sig av Götes kommentarer. De menar att alla vet att Göte uttrycker sig plumpt ibland och att det
bara är att rycka på axlarna åt honom.
Björn har inte tagit några initiativ för att komma till rätta med den dåliga stämningen på
arbetsplatsen. Han uppfattar sig som ansvarig i huvudsak för den ekonomiska och administrativa
delen av verksamheten, och ser det inte som sin sak att gå emellan i konflikter mellan anställda.
Mottagningen har personalmöten en gång var tredje månad. Där har både läkare och sköterskor
föreslagit flera olika åtgärder för att förbättra situationen. Björn har lyssnat på förslagen, men inte
gjort någonting.
”Det är bedrövligt att det ska behöva vara på det sättet. Vi måste lösa våra konflikter så att inte
patienterna kommer i skottgluggen”, säger Christina Fjäär, arbetsmiljöansvarig ombudsman på
mottagningen.
Inom landstinget är man oroade över situationen på Länninge vårdcentral. Man har nu tillsatt en
arbetsgrupp för att planera ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen. Ni utgör
den arbetsgruppen.
Er uppgift är att med hjälp av socialpsykologiska begrepp, teorier och forskningsresultat
diskutera:
1) möjliga förklaringar till varför situationen är som den är på vårdcentralen. Försök
att definiera olika enskilda problemområden.
2) beskriv olika möjliga åtgärder som ni skulle vilja föreslå för att åstadkomma en förändring av
situationen och komma tillrätta med problemen
3) avsluta med att föreslå ett sätt att utvärdera åtgärdsprogrammet.
Grupp 1 Jaget i en social värld och socialt tänkande (kap 2 och 3 i Myers)
I socialpsykologin diskuterar man ofta hur människor uppfattar sig själva i förhållande till andra
människor, och hur individens tidigare uppfattningar och värderingar styr hur man
uppmärksammar, tolkar och minns sin omvärld. Beskriv hur denna typ av mekanismer kan ha
bidragit till den situation som uppstått. Hur skulle man utifrån kunskap om de här mekanismerna
kunna förändra situationen till det bättre?
Diskutera i termer av följande begrepp: Spotlighteffekt, illusion om transparens, självschema,
social identitet, sociala jämförelser, självkänsla, self-efficacy, locus of control, självtjänande bias
och attribution, falsk koncensus, impression management, priming, belief perseverance,
automatiska (implicita)/kontrollerade (explicita) processer, konfirmeringsbias, heuristiker,
person/situation attribution, fundamentala attributionsfelet, självuppfyllande profetior.
Grupp 2 Beteende/attityder och fördomar (Kap 4 och 9 i Myers)
I socialpsykologin betonas ofta betydelsen av att klarlägga sambandet mellan människors
attityder och deras beteenden om man ska förstå sociala relationer. För att förstå konflikter mellan
grupper av människor är det också viktigt att förstå psykologiska mekanismer bakom fördomar
och diskriminering. Redogör för hur problemen på vårdcentralen kan ha uppstått och hur de
upprätthålls med utgångspunkt i socialpsykologiska rön om beteenden och attityder och om
fördomar.
Diskutera i termer av följande begrepp: ABC-modellen, beteende-attitydrelationen, foten-idörren, kognitiv dissonans, självperception, overjustification, inre/yttre motivation, stereotyper,
fördomar (implicita/explicita), välvillig/ fientlig sexism, realistisk gruppkonflikt, social identitet,
ingrupp/utgrupp, ingruppsbias, kategorisering, utgruppshomogenitet, grupptjänande attribution,
”rättvis värld” fenomenet, självuppfyllande profetior, stereotyphot.
Grupp 3 Gener, kultur, kön och aggressivitet (Kap. 5 och 10 i Myers).
Inom socialpsykologin talar man mycket om hur en individs personlighet och beteende
formas av både arv och miljö, och även om hur aggressivitet och våld har samband med faktorer
hos individen såväl som i omgivningen. Redovisa möjliga orsaker till problematiken på
vårdcentralen utifrån teorier om likheter och skillnader mellan grupper av människor (baserat t ex
på etnicitet och kön), och från teorier om aggressivitet. Beskriv också med utgångspunkt i dessa
perspektiv hur man skulle kunna komma tillrätta med problemen.
Diskutera i termer av följande begrepp: evolution, kulturell mångfald/likhet, normer,
könsskillnader,oberoende/tillhörighet, social dominans, kön och kultur, kön och tidsperiod, social
roll-teori, situation/person, frustrations-aggressionteorin, relativ deprivering, förskjutning
(displacement), social inlärningsteori, aggression och grupper, sociala scripts, katharsis.
Grupp 4 Konformitet /gruppåverkan (kap. 6 och 8 i Myers)
Ett av de mest väldokumenterade fenomenen i socialpsykologin är människans tendens att följa
andras beteenden. Man vet också att närvaron av andra människor påverkar både vår prestation
och vårt tänkande. Gör en analys av problemen på Länninge vårdcentral utifrån socialpsykologisk
teori och forskning kring konformitet och gruppåverkan. Redogör utifrån denna litteratur hur
problemen kan ha uppstått, hur de upprätthålls och hur man kan förändra situationen.
Diskutera i termer av följande begrepp: central/perifer övertalningsväg,
kommunikatör/mottagare, budskap/kommunikation, konformitet, grupptryck, lydnad, beteendeattityder, fundamentala attributionsfelet, gruppkänsla (cohesion), normativ/informativ påverkan,
reaktans, social facilitation, social loafing, deindividuering grupp-polarisering,grupptänkande,
minoritetsinflytande, transformationellt ledarskap