Bristande tillgänglighet * en ny form av diskriminering. Vad gör DO?

Bristande tillgänglighet
– en ny form av diskriminering
Carolina Stiwenius
Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06
[email protected], 08-120 20 700
Bristande tillgänglighet som en ny form av
diskriminering
 Introduktion till diskrimineringsförbudet
 Hur DO arbetar
 Anmälningar
 Frågor som aktualiseras vid bedömningar
 Aktiva åtgärder i korthet
 Frågor från er
Sida 2
DO:s uppdrag är att främja
lika rättigheter och möjligheter
– och bidra till att andra gör det.
Diskrimineringslagen
 Lagen skyddar personer mot diskriminering som har
samband med bland annat funktionsnedsättning.
 Förbuden mot diskriminering gäller bland annat i
arbetslivet, vid utbildning, i kollektivtrafiken och inom en
rad andra samhällsområden.
 Påföljden är diskrimineringsersättning, vilket är en form
av skadestånd.
Sida 4
Diskrimineringsgrunderna (1 kap. 1 §)
 Kön
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Sexuell läggning
 Ålder
Sida 5
Former av diskriminering (1 kap. 4 §)
1. Direkt diskriminering
2. Indirekt diskriminering
3. Bristande tillgänglighet
4. Trakasserier
5. Sexuella trakasserier
6. Instruktioner att diskriminera
Sida 6
Det nya förbudet ska…
 bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att
människor med funktionsnedsättning kan delta på
likvärdiga villkor
 ge personer med funktionsnedsättning en bättre
möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga
villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet
 komplettera och stärka de lagar och andra regler som
redan finns om tillgänglighet.
Sida 7
På vilka områden gäller förbudet?
 Alla samhällsområden som omfattas av
diskrimineringslagen, utom vid tillhandahållande av
bostäder.
 Förbudet gäller vid utbildning.
Sida 8
Vad innebär bristande tillgänglighet?
När en person med funktionsnedsättning missgynnas
genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för
tillgänglighet för att den personen ska komma i en
jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning.
Sida 9
Anmälningar
DO driver ärenden som:
 kan påverka samhällsutvecklingen
 kan ge stort genomslag
 har effekt för många.
Sida 10
Anmälningar om bristande tillgänglighet
sedan 1 januari 2015
Omfattas ej
11 %
Övrigt
20 %
Utbildning
24 %
Övrigt =
• arbetsliv
• hälso- och
sjukvård
• offentlig
anställning
• socialförsäkring
• socialtjänst
Varor &
tjänster
44 %
Sida 11
Viktiga frågor vid en bedömning
 Har personen med funktionsnedsättning blivit
missgynnad?
 Finns det åtgärder som gör att personen kan komma i
en jämförbar situation med en person utan denna
funktionsnedsättning?
 Har verksamheten underlåtit att vidta sådana åtgärder?
 Är åtgärderna som krävs skäliga?
Sida 12
Vad är skäliga åtgärder?
 Krav på tillgänglighet i lag eller annan författning
 De ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos
verksamhetsutövaren
 Hur varaktig och omfattande är relationen/kontakten
mellan verksamhetsutövaren och den enskilde?
 Andra omständigheter av betydelse
Sida 13
Åtgärder för tillgänglighet
 Stöd eller personlig service
 Information och kommunikation
 Den fysiska miljön
Sida 14
Aktiva åtgärder
 Målinriktat arbete (3 kap.
14 §)
 Att förebygga och
förhindra trakasserier
(3 kap. 15 §)
 Likabehandlingsplan
(3 kap.16 §)
Sida 15
Målinriktat arbete
Utbildningsanordnare ska bedriva ett målinriktat arbete
för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för
de elever som deltar i eller söker till verksamheten,
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell
läggning.
Sida 16
Var kan vi läsa mer?
 Diskrimineringslagen (2008:567)
 Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande
tillgänglighet som en form av diskriminering
 Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som
diskriminering (Ds 2010:20)
 http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ardiskriminering/#bristande-tillganglighet
Sida 17
E-utbildning högskola
 Utbildning för arbetet
med studenters lika
rättigheter och
möjligheter i högskolan
 Ni når utbildningen från
DO:s webbplats:
www.do.se
Sida 18
Tack!
Carolina Stiwenius
Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06
[email protected], 08-120 20 700