Sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016

advertisement
Hälso- och
sjukvårdsnämnden
YTTRANDE
Anna Berkvist Christensen
Apotekare
040-675 32 56
[email protected]
Datum
Dnr
2016-09-05
1602490
1 (2)
Yttrande om remiss avseende förslag till ändringar av
TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar
Region Skåne har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Förslag till
ändringar i TLV:s allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (TLVAR
2003:2).
Bakgrund
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) önskar uppdatera och
förtydliga de allmänna råden om ekonomiska utvärderingar så att de bättre
återspeglar myndighetens arbetssätt. TLV anger att en konsekvens av en uppdatering är att arbetet blir mer effektivt och mindre resurskrävande både för
myndigheten och för läkemedelsföretagen. Region Skåne ställer sig bakom
detta.
TLV uppger att uppdateringen främst berör förändringar i punkt 3 och 5 i de
allmänna råden avseende val av jämförelsealternativ, indirekta jämförelser
och betalningsviljestudier.
Jämförelsealternativ
Vilket jämförelsealternativ som väljs i en hälsoekonomisk utvärdering kan
vara direkt avgörande för om det nya läkemedlet anses kostnadseffektivt eller
inte. I nuvarande allmänna råd anges att jämförelsealternativet bör vara det
mest relevanta (t.ex. det mest använda läkemedlet vid aktuell diagnos). TLV
föreslår att ändra detta till att vara det mest kostnadseffektiva tillgängliga
behandlingsalternativet. Därefter tillägger TLV att det endast är kliniskt
relevanta behandlingar som kan bli aktuella som jämförelsealternativ.
Region Skåne ställer sig naturligtvis bakom att hälso- och sjukvården bör
använda läkemedel som är kostnadseffektiva men vill betona att det först och
främst är av största vikt att jämförelsealternativet är det mest kliniskt
C:\pactdok\Hälso- och sjukvårdsnämnden\2016-09-30\Remiss. Förslag till ändringar av TLVs allmänna råd om ekonomiska utvärderingar\1602490___HSN_Yttrande_TLV_allmänna
råd_ 2016-09-30.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2016-09-05
2 (2)
relevanta. Som TLV skriver i sitt förslag så blir patienter och förskrivare
hänvisade till jämförelsealternativet vid ett avslag på förmånsansökan. Därför
är det viktigt att jämförelsealternativet är kliniskt relevant.
För att de hälsoekonomiska utvärderingarna ska få acceptans i sjukvården
anser Region Skåne därför att de allmänna råden istället bör formuleras så att
det i första hand är det mest kliniskt relevanta läkemedlet som ska väljas som
jämförelsealternativ. I de fall det finns flera likvärdiga kliniskt relevanta
alternativ bör TLV välja det som är mest kostnadseffektivt. Denna
formulering förändrar inte TLVs arbete i sak utan signalerar endast att den
kliniska relevansen är viktigast och öppnar därför mer logiskt upp till att även
använda läkemedel som inte ingår i förmånen som jämförelsealternativ (se
nedan).
När det gäller TLVs önskan att jämförelsealternativet ska kunna vara ett
läkemedel som rent formellt saknar indikationen i fråga, ställer sig Region
Skåne bakom detta. Det finns en rad läkemedelsbehandlingar med stort stöd
i vetenskap och beprövad erfarenhet men som av olika anledningar inte har
en formellt godkänd indikation. I vissa fall kan det vara mest kliniskt relevant
att jämföra med en sådan behandling och då anser Region Skåne det lämpligt
att de allmänna råden tar höjd för detta. Här kan vi dock även se en potentiell
svårighet vid bedömning av kostnadseffektivitet. Om ett läkemedel
(läkemedel A) som saknar aktuell indikation används som jämförelsealternativ till läkemedel B så har kostnadseffektiviteten för detta läkemedel
bedömts utifrån en annan indikation än den för vilken läkemedel B ansöker
om förmån. Region Skåne undrar därför hur TLV kommer att jämföra priser
som avser olika indikationer.
TLV avser att komplettera de allmänna råden med att ett jämförelsealternativ
ska kunna vara ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen. Region
Skåne ställer sig bakom detta eftersom t.ex. generika då kan bli föremål för
en hälsoekonomisk utvärdering oavsett om originalläkemedlet fortfarande
omfattas av läkemedelsförmånen eller ej.
Indirekta jämförelser
TLV önskar förtydliga att den mest önskade jämförelsen är en direkt
jämförande studie mellan det aktuella läkemedlet och det relevanta
jämförelsealternativet. Indirekta jämförelser bör endast användas
undantagsvis när direkt jämförande studier har brister eller saknas helt.
Region Skåne ställer sig bakom detta förtydligande.
Betalningsviljestudier
I remissen föreslår TLV ett förtydligande angående att kostnadsnyttoanalyser med QALY som effektmått bör vara det den analys som väljs i första
hand och att betalningsviljestudier endast bör användas i undantagsfall.
Region Skåne ställer sig bakom detta.
Region Skåne
Download