2009
Fråga 5
Modellsvar
Gemensamma drag
A. Föreningarna påverkar under en lång tid och sprids över stora områden
4 p.
B. Åtgärderna för att minska utsläppen har lyckats
2 p.
C. Bägge kemikaliers skadliga effekter är helt eller delvis indirekta
2 p.
D. De skadliga effekterna varierar beroende på känslighetsskillnader mellan arter, t.ex.
groddjur och fiskar
4 p.
Särskiljande drag
E. Ursprung: svaveldioxider uppstår i industrin och energiproduktionen;
klorfluorkarboner dvs. freoner har frigjorts till atmosfären från t.ex. drivgaser,
skumplaster och kylanordningar
4 p.
F. Den för skadligheten väsentliga spridningen i atmosfären; svaveldioxid når markytan
antingen som försurande torrdeposition eller våtdeposition med regn. Freonerna driver i
sinom tid till stratosfären med luftströmmar.
6 p.
G. Försurning förorsakat av svaveldioxider leder till urlakning av näringsämnen och
frigörning av skadliga metaller, samt till andra skadliga följder av varierande grad både i
land- och vattenmiljöer; t.ex. utglesning av träd, skador på trädstammarnas lavar,
fortplantingsstörningar hos fiskar, reducerad artmångfald och förändringar i
näringskedjor. Hos människan förorsakar svaveldioxid främst skador i andningsorganen.
12 p.
H. Freonerna nedbryter stratosfärens ozonlager och förorsakar därmed ökad UV-strålning
till jordytan. UV-strålning (framför allt UV-B) skadar DNA-molekylen (mutationer),
ökar risken för hudcancer, förorsakar ögonsjukdomar samt skadar växter på flera olika
sätt. I troposfären är CFC-föreningarna växthusgaser och inverkar sålunda på
klimatförändringen.
10 p.
Klarhetspoäng 4 p.
4 p.
Sammanlagt
48 p.