Översiktligt planprogram för bostads

advertisement
Översiktligt planprogram för bostads- och
verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
Ks 2008:204
kommunfullmäktige
kommunstyrelsen
övriga nämnder
förvaltning
Översiktligt planprogram för bostads- och
verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
Fastställt av kommunfullmäktige 2008-05-29 § 162
1
2
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
Godkänt av kommunfullmäktige 2008-05-29
Förord
Bankeryd har under de senaste årtiondena vuxit och byggts ut. För att svara på efterfrågan har kommunen tagit fram nya detaljplaner och därmed har nya tomter kunnat erbjudas. Efterfrågan på att bosätta sig och att etablera nya företag i och omkring
%DQNHU\GlUIRUWIDUDQGHVWRUPHQQX¿QQVLQJDVW|UUHVDPPDQKlQJDQGHNRPPXQlJGDRPUnGHQNYDUVRPNDQSODQOlJJDVI|U
bostäder eller verksamheter. För att undersöka möjligheterna till ytterligare bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
KDUGHQQDXWUHGQLQJWDJLWVIUDP8WUHGQLQJHQEHO\VHUGHSODQHULQJVI|UXWVlWWQLQJDUVRP¿QQVEnGHLQRPWlWRUWHQPHQRFNVn
inom angränsande markområden. Det är många olika förutsättningar som ska redovisas för att till slut viktas mot varandra
RFKI|UKRSSQLQJVYLVUHVXOWHUDLDWWQ\DRPUnGHQI|UERVWlGHURFKYHUNVDPKHWHUNDQLGHQWL¿HUDV8WUHGQLQJHQUHGRJ|UI|UGH
LQWUHVVHQVRP¿QQVLQRPYDUMHXWUHGQLQJVRPUnGHPHQGHQYlJHULQWHGHROLNDLQWUHVVHQDPRWYDUDQGUD8WUHGQLQJHQYlJHU
inte heller de olika områdena mot varandra. Det är med hjälp av inkomna synpunkter under samrådet som dessa avvägningar
har gjorts.
Planprogrammet var utsänt för samråd under tiden 2007-09-21 till och med 2007-11-19. Alla synpunkter som under samrådsWLGHQVNULIWOLJHQLQNRPPLWWLOONRPPXQHQ¿QQVVDPODGHLHQVDPUnGVUHGRJ|UHOVH
Med stöd av inkomna synpunkter beslutade kommunfullmäktige 2008-05-29, vilka områden som är möjliga att bebygga med
bostäder eller verksamheter och vilka områden som utgår ur planprogrammet. Utredningsområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
undantaget den del som ligger på den östra sidan om Björnebergsvägen, söder om Bankeryds kyrka, samt utredningsområde
14 med undantag för området utmed Målskogsvägen, bedöms som möjliga områden för bostads- och verksamhetsutbyggnad.
Utredningsområde 10, 11, 13 och 15 utgår ur programmet. Utredningsområde 13 kan i den östra delen av området exploateras
för bostäder under förutsättning att tillräcklig hänsyn tas till behovet av skyddsavstånd till jordbruksverksamheten och övriga
intressen i området. För mer information se karta sidan 7. För de områden som pekats ut som möjliga kommer detaljplaneförslag att upprättas som sedan skickas ut för samråd. Det är under samrådsprocessen för detaljplan som bedömningen görs
om detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan eller inte.
Ansvarig handläggare
Linda Tubbin, Stadsbyggnadskontoret/Staben
Medverkande tjänstemän
Per-Åke Sandberg, Miljökontoret
Gunnel Holmberg-Karlsson, Stadsbyggnadskontoret/Staben
Ronny Svensson, 6WDGVE\JJQDGVNRQWRUHW8WYHFNOLQJVRFKWUD¿NDYGHOQLQJHQ
Liselott Johansson, Stadsbyggnadskontoret/Planavdelningen
Lise-Lotte Johansson, Tekniska kontoret/Affärsutveckling/ Mark och exploatering
Lars Wennerberg, Tekniska kontoret/Infrastruktur/Vatten och avlopp
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
3
Innehållsförteckning
Förord.........................................................................3
Innehållsförteckning................................................... 4
Utbyggnadsområden, karta........................................7
Kommunfullmäktiges protokoll................................... 8
Inledning...................................................................12
Bakgrund..................................................................12
Rapportens indelning....................................................... 12
Syfte......................................................................... 12
Beslut........................................................................12
Förutsättningar..........................................................12
Attraktivt läge?.............................................................................12
Befolkningsstatistik.....................................................................13
Byggnation...................................................................................13
Bostadsförsörjningsprogram.....................................................13
Granbäck...................................................................................... 13
Privatägda tomter........................................................................ 13
Verksamhetsområden................................................................. 14
Arkeologi...................................................................................... 14
Områden med naturvårdsintresse............................................. 14
Områden med kulturmiljövårdsintresse....................................14
Jordbruksverksamhet................................................................. 14
7RSRJUD¿
Tekniska frågor.............................................................................14
7UD¿N 15
Buller.............................................................................................15
Service.......................................................................................... 15
4
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområden...................................................17
Utredningsområde 1................................................................17
Förutsättningar.............................................................................17
Konsekvensbedömning...............................................................17
Illustration.....................................................................................19
Utredningsområde 2................................................................20
Förutsättningar.............................................................................20
Konsekvensbedömning...............................................................21
Illustration.....................................................................................22
Utredningsområde 3................................................................23
Förutsättningar.............................................................................23
Konsekvensbedömning...............................................................23
Illustration.....................................................................................25
Utredningsområde 4................................................................26
Förutsättningar.............................................................................26
Konsekvensbedömning...............................................................27
Illustration.....................................................................................28
Utredningsområde 5................................................................29
Förutsättningar.............................................................................29
Konsekvensbedömning...............................................................29
Illustration.....................................................................................31
Utredningsområde 6................................................................32
Förutsättningar.............................................................................32
Konsekvensbedömning...............................................................32
Illustration.....................................................................................34
Utredningsområde 7................................................................35
Utredningsområde 14, DELAR HAR UTGÅTT.........................62
Förutsättningar.............................................................................35
Konsekvensbedömning...............................................................36
Illustration..................................................................................... 37
Förutsättningar..............................................................................62
Konsekvensbedömning................................................................63
Illustration......................................................................................66
Utredningsområde 8................................................................38
Utredningsområde 15, HAR UTGÅTT...................................... 67
Förutsättningar.............................................................................38
Konsekvensbedömning...............................................................39
Illustration.....................................................................................40
Förutsättningar..............................................................................67
Konsekvensbedömning................................................................68
Illustration......................................................................................71
Utredningsområde 9................................................................41
Sammanfattande tabell..............................................72
Förutsättningar.............................................................................41
Konsekvensbedömning...............................................................42
Illustration.....................................................................................43
Utredningsområde 10, HAR UTGÅTT......................................44
Förutsättningar.............................................................................44
Konsekvensbedömning...............................................................44
Illustration..................................................................................... 47
Utredningsområde 11, HAR UTGÅTT..................................... 48
Förutsättningar.............................................................................48
Konsekvensbedömning...............................................................49
Illustration.....................................................................................52
Kartbilaga 1
Utredningsområden
Kartbilaga 2
Markägarförteckning
Kartbilaga 3
Översiktsplan 2002, karta 1
Kartbilaga 4
Översiktsplan 2002, karta 2
Utredningsområde 12, EN MINDRE DEL HAR UTGÅTT........53
Förutsättningar.............................................................................53
Konsekvensbedömning...............................................................54
Illustration..................................................................................... 57
Utredningsområde 13, STÖRRE DELEN HAR UTGÅTT........58
Förutsättningar.............................................................................58
Konsekvensbedömning...............................................................59
Illustration.....................................................................................61
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
5
8
4
13
6
5
7
Utbyggnadsomr. för
bostäder
Utbyggnadsomr. för
verksamhet/industri
Utredningsomr. som
har utgått
Utredningsomr. som
har utgått
Kvartersmark för
bostäder m.m.
Kvartersmark för
verksamhet/industri
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
9
13
3
Godkänt av kommunfullmäktige 2008-05-29
10
11
12
14
2
1
Utredningsområde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 undantaget den del som ligger på den östra sidan om Björnebergsvägen, söder om Bankeryds kyrka, samt utredningsområde 14 med undantag för området utmed Målskogsvägen,
bedöms som möjliga områden för bostads- och verksamhetsutbyggnad. Utredningsområde 10, 11, 13 och 15
utgår ur programmet. Utredningsområde 13 kan i den östra delen av området exploateras för bostäder under förutsättning att tillräcklig hänsyn tas till behovet av skyddsavstånd till jordbruksverksamheten och övriga intressen
i området.
15
7
15
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
8
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
9
10
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
11
Inledning
Rapportens indelning
Bankeryd är en tätort som ligger ca 10 km norr om Jönköping och ca 8 km
söder om Habo. Bankeryds närhet till Jönköping och Habo gör tätorten till en
attraktiv och efterfrågad bostadsort. Pendlingsmöjligheterna till båda orterna
är goda. Bankeryds läge i en dal med utsikt i öster över Vättern och i väster
över ett storslaget kulturlandskap bidrar också till Bankeryds attraktivitet.
'HGHWDOMSODQHUVRP¿QQVIUDPWDJQDI|UERVWlGHURFKYHUNVDPKHWHUlULVWRUW
sett fullt utbyggda, varför nya områden för båda ändamålen behöver tas fram.
Utifrån dessa förutsättningar har denna utredning tagits fram.
Bakgrund och förutsättningar till utredningen beskrivs i den första delen av
utredningen. Efter det redovisas de olika utredningsområdena, som är 15 st i
antal. Av de 15 områdena utreds 3 stycken för verksamheter/service, övriga
I|UERVWDGVlQGDPnO$OODRPUnGHQD¿QQVPDUNHUDGHSnWLOOXWUHGQLQJHQ
tillhörande karta över Bankeryd (bilaga 1). Varje område presenteras i text
RFKPHGHQNRQVHNYHQVEHG|PQLQJVDPWPHGIRWRJUD¿RFKHQLOOXVWUDWLRQSn
P|MOLJNYDUWHUVXWIRUPQLQJ'HÀHVWDDYLOOXVWUDWLRQHUQDUHGRYLVDUHQSODQPHG
småhustomter, eftersom exploateringsgraden inom områdena då tydligare kan
jämföras. Inom dessa områden kan det även vara möjligt/lämpligt med tätare
H[SORDWHULQJVRPUDGKXVRFKSDUKXVPHQlYHQLYLVVDIDOOPHGÀHUERVWDGVKXV
Bilaga 2 redovisar aktuella markägarförhållanden. Bilaga 3 och 4 redovisar
intresseområden enligt översiktsplanen 2002.
Bakgrund
Bankeryd gränsar till Vättern i öster, Domneån i norr, riksväg 195 i väster
RFKVWRUDMRUGEUXNVODQGVNDSLV|GHU7RSRJUD¿QYDULHUDUVWRUWLQRP%DQNHU\G
vilket ger stora höjdskillnader som i sin tur skapar utsiktsmöjligheter. Den
bördiga marken har skapat stora åkerarealer och brukandet har format
vackra kulturlandskap. De gällande avgränsningarna för orten och övriga
förutsättningar har resulterat i att det mesta av den lättexploaterade marken
redan är bebyggd. För att Bankeryd ska kunna växa behöver ny mark tas
i anspråk för bostäder och verksamheter. Den mark som kan föreslås för
exploatering ska höra ihop med Bankeryds struktur, d.v.s. nya gator och
NYDUWHUVNDLQRUGQDVLGHQEH¿QWOLJDWlWRUWVWUXNWXUHQ'HQ\DRPUnGHQD
VNDRFNVnNRSSODVVDPPDQPHGEH¿QWOLJDJnQJRFKF\NHOVWUnNRFKKD
WLOOJnQJWLOONROOHNWLYWUD¿NLQRPHWWULPOLJWDYVWnQGFDPHWHU för att
skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. De markområden som utreds
i detta planprogram har dessa förutsättningar. Markanvändningen för de
områden som utreds är både skogsområden, jordbruksmark och centrala
förtätningsområden. Att mark som idag används till jordbruksverksamhet
utreds för byggnation beror på dess centrala läge och att marken är relativt
ÀDFN3JDDY%DQNHU\GVWRSRJUD¿RFKGHVVRPJLYQLQJDUDYYlJDURFK
9lWWHUQVEUDQW¿QQVLQWHP\FNHWPDUNDWWWLOOJn8SSGUDJHWlUDWWXQGHUV|ND
och redovisa vilka markområden inom och intill Bankeryds tätort som
kan vara lämpliga för en bostads- eller verksamhetsutbyggnad. Därför har
markområden som även ägs av privatpersoner tagits med i utredningen. Ett
markområdes lämplighet för byggnation faller inte om det är privatägt, även
om det är en viktig faktor att ta med i utredningen. Därför redovisas både
privatägda och kommunägda markområden.
12
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Syfte
Syftet med utredningen är att utreda och redovisa vilka markområden i
Bankeryd som är lämpliga att bebyggas med bostäder och verksamheter.
Beslut
Enligt tekniska utskottets beslut 2007-01-24 ställer sig utskottet positivt till
att stadsbyggnadskontoret inleder arbetet med ett översiktligt planprogram för
Bankeryd.
Förutsättningar
Attraktivt läge
Bankeryd har byggts ut inom alla årtionden under 1900-talet, med den
äldre bebyggelsen i centrum. De nyaste bostadsområdena är Torp som
är fullbyggt och Horstorps gärde som är under utbyggnad. Den senaste
detaljplanen för bostäder vann laga kraft 2006-06-01 och omfattar Horstorps
gärde som rymmer ett 50-tal villatomter. Alla stycketomter blev sålda
under kort tid. Mellan åren 1991 och 2005 byggdes 283 nya bostäder i
Bankeryds kommundel, varav 261 inom tätorten inklusive Trånghalla.
(IWHUIUnJDQSnOlJHQKHWHU|NDUQlUYLOODlJDUHYLOOVlOMDVLQDKXVRFKÀ\WWD
till något mindre, och därför vore det motiverat att i centrala lägen bygga
lägenheter. Tillgängliga och attraktiva bostäder som byggs i ett centralt läge
VNDSDUI|UXWVlWWQLQJDUI|URPÀ\WWQLQJLQRPWlWRUWHQ)OHUERVWlGHUJ|UDWW
ÀHUPlQQLVNRUNDQERVlWWDVLJL%DQNHU\GRFKGlUPHG|NDUXQGHUODJHWI|U
VHUYLFH1\DYHUNVDPKHWVRPUnGHQVNDSDUP|MOLJKHWHUWLOOÀHUDUEHWHQLQRP
kommundelen, vilket stärker Bankeryd som arbetsort.
Befolkningsstatistik
År 2006 var 8 554 personer bosatta i Bankeryds kommundel, varav 7 797
inom tätorten inklusive Trånghalla, resterande 757 personerna var bosatta
på landsbygden. Sedan år 2000 har invånarantalet i kommundelen ökat med
391 personer. Den största åldersgruppen är människor mellan 35 och 64 år
som består av ca 40 % av den totala folkmängden. Av de förvärvsarbetande
arbetade (enligt siffror från år 2005) 524 personer inom kommundelen, medan
3 176 personer pendlade till arbete på annan plats inom kommunen. 507
personer pendlade till arbete inom en annan kommun.
Byggnation
Kommunens utbyggnadsstrategi för byggnation enligt översiktsplan 2002
För bostäder:
-
Bostadsproduktion skall ske över hela kommunen. I tätorterna ses närhet
WLOONROOHNWLYWUD¿NRFKEH¿QWOLJWIMlUUYlUPHVRPYLNWLJWI|UDWWPLQVND
luftföroreningar och de vardagliga biltransporterna.
- Bygg områden som kan förutses bli attraktiva utifrån olika
utgångspunkter.
- Bygg för att stärka den kompletta bebyggelsemiljön, vilket ger
förutsättningar för en god livskvalité.
.RPSOHWWHUDNRQWLQXHUOLJWLEH¿QWOLJDVWDGVGHODURFKPLQGUHRUWHU
- Stora natur- och kulturvärden skall ej exploateras.
- Hälsa och säkerhet ska tillgodoses.
- Ny enstaka bebyggelse på landsbygden skall underlättas och i första hand
I|UOlJJDVWLOOEH¿QWOLJDEHE\JJHOVHJUXSSHURFKEH¿QWOLJWYlJQlW
För verksamheter:
Bygg områden med möjlighet till bra väg- och järnvägsförbindelser
Bygg områden som kan förutses bli attraktiva utifrån olika
utgångspunkter
/RNDOLVHULQJHQVNDLQWHLQQHElUDVW|UQLQJDULEH¿QWOLJDVDPKlOOHQ
Stora natur- och kulturvärden ska ej exploateras.
.RPSOHWWHUDPHGPLQGUHYHUNVDPKHWVRPUnGHQLEH¿QWOLJDRUWHUI|UDWW
upprätthålla en komplett samhällsstruktur.
Bostadsförsörjningsprogram
,I|UVODJWLOOERVWDGVI|UV|UMQLQJVSURJUDP¿QQVI\UDPDUNRPUnGHQ
i Bankeryd med som utbyggnadsområden för bostäder. Dessa områden är
följande, Backen 1:1 (Horstorpsgärde, 10 st småhus singel, 24 småhus i grupp
RFKOlJHQKHWHULÀHUERVWDGVKXV%DQNHU\GV1\DUS+6%VWRPW
LQWLOOMlUQYlJHQVWOlJHQKHWHULÀHUERVWDGVKXV
del av Trånghalla 3:356 (en lucktomt för ett småhus
singel) samt Bankeryds-Målskog i Berghalla (9
st småhus singel). Dessa områden utreds inte i
planprogrammet.
Granbäck
Söder om Trånghalla ligger Granbäcks gård med
omgivning. Området har tidigare diskuterats för
EHE\JJHOVHPHQ¿QQVLQWHPHGLGHQDQWDJQD
översiktsplanen 2002. Granbäcks läge med närhet
till kommunikationer såsom Kortebovägen,
järnvägen och gång- och cykelbana gör området
DWWUDNWLYWVRPERVWDGVRPUnGH2PUnGHWVÀDFND
lutning ner mot Vättern som skapar utsikt höjer
ytterligare attraktivitetsfaktorn. Granbäcksområdet
har i denna utredning inte bedömts att vara ett
utbyggnadsområde för Bankeryds tätort inom den
närmsta tiden, eftersom området ligger långt ifrån
%DQNHU\GVFHQWUXPRFKGnGHW¿QQVDQGUDPHUWlWRUWVQlUDRPUnGHQDWWXWUHGD
först. Området kan förslagsvis däremot utredas i samband med en liknande
utredning som ska tas fram för Jönköping och Huskvarna.
Privatägda tomter
,%DQNHU\G¿QQVlYHQHWWWLRWDOSULYDWlJGDREHE\JJGDFHQWUDODVPnKXVWRPWHU
LQRPEH¿QWOLJDNYDUWHUVVWUXNWXUHU'HWlUSRVLWLYWRPGHVVDEHE\JJVPHG
bostäder.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
13
Verksamhetsområden
,|YHUVLNWVSODQHQ¿QQVI\UDRPUnGHQXWSHNDGHI|UQ\HWDEOHULQJDY
industri/verksamheter. Ett område ligger utmed Sjöåkravägen, som i denna
utredning föreslås för framtida bostadsbyggnation. Två områden ligger norr
och söder om järnvägen som går utmed Klerebovägen. Och det fjärde området
ligger i den norra delen av Prinseryd som i denna utredning föreslås för
framtida bostadsbyggnation.
Arkeologi
Marken inom denna del av kommunen har varit brukad under en lång tid och
tätorten med omnejd är och har varit en gynnsam boendeplats. Det är därför
inte osannolikt att marken inom några av utredningsområdena kan innehålla
lämningar och att arkeologiska undersökningar behöver genomföras.
Områden med naturvårdsintresse
Enligt översiktsplanen bör nya byggnader och anläggningar endast tillåtas för
de areella näringarnas behov samt som en till miljön naturlig och välanpassad
NRPSOHWWHULQJDYEH¿QWOLJEHE\JJHOVHRPGHWNDQVNHPHGKlQV\QWLOOGH
areella näringarnas bedrivande och naturvårdsintresset. Byggnader och
anläggningar ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen. För områden med
riksintresse för naturvård gäller särskilda rekommendationer, läs mer i
översiktsplanen. Domneån i norra delen av Bankeryd är av riksintresse för
naturvård.
Jordbruksverksamhet
En del utredningsområden består av jordbruksmark där hela åkerområdet
föreslås till byggnation. En byggnation där hela åkermarker tas i anspråk
innebär inga restriktioner när det gäller avstånd till jordbruksverksamhet och
djurhållning. Om det däremot föreslås bebyggelse i kanten mot åkermark
måste ett visst skyddsavstånd mellan bostäder och jordbruksverksamhet/
GMXUKnOOQLQJ¿QQDV$YVWnQGHWPnVWHEHG|PDVIUnQIDOOWLOOIDOORFKEHURU
EODSnYLQGULNWQLQJWRSRJUD¿DQWDOGMXURFKYLONHQVRUWVGMXUGHWlU
verksamhetens storlek, närhet till gödselstack mm. Det markområde som
ligger inom skyddsavståndet kan då inte brukas eller användas på samma
sätt som tidigare. Detta innebär att det blir ett smalt markområde utanför
bostadsområdet som får en annan skötsel.
7RSRJUD¿
%DQNHU\GVWRSRJUD¿VNDOlJHPHGVWRUDK|MGVNLOOQDGHUJ|UDWWYLVVDRPUnGHQ
är svårexploaterade. De markområden som utreds för bebyggelse är därför
LHQGHOIDOOOlPSDGHI|UVXWHUUlQJKXV+XUXYLGDÀHUERVWDGVKXVHOOHU
grupphusbebyggelse bättre klarar av skarpa höjdskillnader än småhus bör
undersökas vidare. En grupphusbyggnation har bättre förutsättningar när det
gäller samverkan av utformning av t.ex. slänter, än vad småhusbebyggelse
har, som byggs av olika entreprenörer och som utformar villatomter på
olika sätt. Alternativet är att ställa krav i detaljplanerna. Markområden med
skarpare lutningar än 1:8 har bedömts som obyggbara.
Tekniska frågor
Områden med kulturmiljövårdsintresse
Enligt översiktsplanen bör nya byggnader och anläggningar endast tillåtas för
de areella näringarnas behov samt som en till miljön naturlig och välanpassad
NRPSOHWWHULQJDYEH¿QWOLJEHE\JJHOVHRPGHWNDQVNHPHGKlQV\QWLOOGH
areella näringarnas bedrivande och kulturmiljöintresset. Byggnader och
anläggningar ska placeras och utformas på ett sätt och i en skala som är
lämpligt med hänsyn till landskapets karaktärsdrag, bebyggelsestruktur
och kulturvärdena på platsen. För område av riksintresse gäller särskilda
rekommendationer, läs mer i översiktsplanen. Inga områden med riksintresse
I|UNXOWXUPLOM|Q¿QQVLQRP%DQNHU\GHOOHULGHVVQlUPDVWHRPJLYQLQJDU
14
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Reningsverk
Hur många invånare som är kopplade till ett avloppsreningsverk bestämmer
VN\GGVDYVWnQGHWLPHWHUWLOOQlUPDVWHERVWDG-XÀHUSHUVRQHNYDOHQWHU
desto längre avstånd krävs. Bankeryds reningsverk har ca 8 600
personekvalenter vilket enligt Boverkets skrift Bättre plats för arbete innebär
ett rekommenderat avstånd på ca 400 meter till närmsta bostad. Endast ett
utredningsområde ligger närmare än 400 meter, område 8. Skulle en framtida
byggnation bli aktuell måste frågan studeras djupare. För att boende inte ska
känna av någon lukt kan det då bli aktuellt med eventuella åtgärder.
Kraftledningar
Kraftledningar orsakar elektromagnetiska fält. Från spänningen uppstår
elektriska fält som mäts i enheten kV/m, kilovolt per meter. Storleken på
fältet och dess utbredning beror på vilken spänning som kraftledningen har
och vilket avstånd det är till kraftledningen. Ju högre spänningen är och ju
kortare avståndet är till kraftledningen, desto större är det elektriska fältet.
'HQHOHNWULVNDVWU|PVRPÀ\WHUJHQRPHQOHGQLQJRUVDNDUPDJQHWLVNDIlOW
som mäts i μT, mikro Tesla. Ju högre strömstyrkan är och ju kortare avståndet
är till ledningen, desto större blir det magnetiska fältet. Vid nybyggnation
används primärt principen ”Välbetänkt undvikande”. Det innebär att man
vidtar enkla, lättuppnådda, billiga åtgärder för att minimera exponeringen,
även om ingen risk kan demonstreras. När det gäller kraftledningar kan
kostnader övervägas så att de elektromagnetiska fälten hålls låga. Det
kan också innebära att ny bebyggelse placeras på ett sådant avstånd från
kraftledningar så att ingen behöver känna oro för hälsoeffekter av fälten.
Sekundärt används ”Försiktighetsprincipen”. Det innebär att man vidtar
YlOEHWlQNWDnWJlUGHUQlUGHW¿QQVWLOOUlFNOLJWPHGYHWHQVNDSOLJDWHFNHQSn
att brist på åtgärder skulle leda till skada och när åtgärder kan motiveras
med rimliga bedömningar av kostnadseffektivitet. ICNRP, International
Commission on Non-ionising Radiation Protection, har tagit fram
exponeringsriktlinjer som gäller helkroppsexponering. Vid frekvens på
europeisk elström 50 Hz, är exponeringsgränserna för allmänheten 5kV/m
för elektriska fält och 100 μT för magnetiska fält. En strävan bör vara att
utforma och förlägga nya kraftledningar och elektriska anläggningar så att
magnetfälten begränsas.
7UD¿N
)O\JWUD¿N
$[DPRÀ\JSODWVOLJJHUFDPLOV\GYlVWRP%DQNHU\GGlUEnGHLQULNHV
RFKHQGHOXWULNHVÀ\JQLQJDUDYJnU/XIWIDUWVYHUNHWKDUVHGDQ
WLOOVWnQGI|UÀ\JWUD¿NYLG-|QN|SLQJVÀ\JSODWV7LOOVWnQGHWJHU/XIWIDUWVYHUNHW
UlWWWLOOÀ\JWUD¿NLHQEHVWlPGRPIDWWQLQJ0DUNRPUnGHQLQRPGHQLQUH
À\JEXOOHU]RQHQlUÀ\JEXOOHUVW|UGDRFKEXOOUHWNDQSnYHUNDKlOVDQPHQOLJW
%RVWDGVEHE\JJHOVHInUGlUI|ULQWHXSSI|UDVLQRPGHWÀ\JEXOOHUVW|UGDRPUnGHW
0DUNRPUnGHQLQRPGHQ\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQlURFNVnÀ\JEXOOHUVW|UGDPHQ
À\JIUHNYHQVHQNDQYDUDDYVnOLWHQRPIDWWQLQJDWWÀ\JEXOOUHWLQWHSnYHUNDU
hälsan menligt. I sådant fall kan bebyggelse tillåtas. Rekommendationerna är
enligt översiktsplanen att bygglov inte får lämnas för ny bostadsbebyggelse
inom den inre zonen. Detta gäller inte för byggnader för den areella näringen.
Inom den yttre zonen gör miljökontoret en bedömning med utgångspunkt från
À\JIUHNYHQVHQRPGHWlUOlPSOLJWPHGQ\ERVWDGVEHE\JJHOVH(QOLJWXSSJLIWHU
IUnQPLOM|NRQWRUHWKDUHQDQQDQÀ\JSODQVW\SE|UMDWDWWDQYlQGDVVRPLQWH
EXOOUDUOLNDP\FNHWVRPGHWÀ\JSODQVRPWLOOYLVVGHOEXOOHU]RQVNDUWDQlU
uppritad efter. Detta innebär att Trånghalla med omgivande områden som
ligger inom den yttre bullerzonen i öster får bättre bullerförhållanden än
tidigare.
.ROOHNWLYWUD¿NOlQVWUD¿N
Linje 114/115 Jönköping - Bankeryd – Habo, avgår ca 1 gång/timme på
vardagarna, mellan ca kl. 06.00 och kl. 01.00. Under lördagarna går turen ca 6
gånger under förmiddag och eftermiddag, och under söndag/helgdag går det 4
turer. Linjen går utmed Kortebovägen och sedan norrut mot Habo. Vättertåget
Jönköping - Bankeryd – Habo, avgår ca 1 gång/timme på vardagarna, från
ca kl 06.00 tom kl 20.00. Därefter är avgångarna färre. Under lördag och
söndag/helgdag är turerna färre ca 1 avgång varannan timme, förutom lördag
I|UPLGGDJRFKV|QGDJHIWHUPLGGDJGnGHW¿QQVFDDYJnQJSHUWLPPH
.ROOHNWLYWUD¿NWlWRUWVWUD¿N
Utmed Kortebovägen går busslinje 26 Bankeryd – Jönköping, som har hög
turtäthet, ca 1 gång/halvtimme på vardagarna och lördag förmiddag/dag,
med start ca kl. 06.00 tom ca kl. 22.00. Lördagskvällar och under hela
söndag/helgdag kör linjen ca 1 gång/timme. Linje 26 viker av vid korsningen
Kortebovägen-Torpleden och går utmed Torpleden in mot Bankeryds
centrum. Utmed Trånghalla går busslinje 29 Bankeryd – Jönköping, ca 1
gång/timme på vardagarna mellan ca kl. 06.00 och 19.00. Under tidig morgon
och eftermiddag går turerna tätare, ca 1gång/halvtimme. Vissa tider samkör
linje 29 med linje 26. Busslinjen går ej under lördag och söndag/helgdag.
%LOWUD¿N
Med bil tar man sig längs med Kortebovägen in till Jönköping, som dock
XQGHUYLVVDWLGSXQNWHUSnG\JQHWlUKnUWWUD¿NHUDGIUlPVWUXQWPRUJRQRFK
HIWHUPLGGDJQlUSHQGOLQJVWUD¿NHQWLOORFKIUnQDUEHWHWlUK|J&D
fordon per vardagsdygn färdas på Kortebovägen, vilket är ett medelvärde.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
15
&DDYGHVVDIRUGRQlUWXQJWUD¿N$OWHUQDWLYWnNHUPDQSnUYI|UDWW
ta sig söder till Jönköping eller norrut mot Habo/Mullsjö. Björnebergsvägen
som går parallellt med rv 195 är en alternativ väg för att ta sig i nord-sydlig
riktning. Vägen går från Bankeryds norra del ner mot Bankeryds kyrka
RFK3ULQVHU\GI|UDWWLV|GHUDQJ|UDWUD¿NSODWVHQYLG0nQVHU\G(DQVRP
går genom Jönköping ligger ca 10 km söder om Bankeryd vilket ger goda
möjligheter till förbindelser söder och norr genom Sverige. Rv 40 som går
från Jönköping i öst-västlig riktning mot Göteborg når man från Bankeryd via
rv 195. En större exploatering inom Bankeryds tätort kommer säkerligen att
|NDWUD¿NEHODVWQLQJHQSnRYDQQlPQGDYlJDUWLOORFKIUnQ%DQNHU\G9ONHQ
vilka vägar som påverkas av en ökning beror på om ny bebyggelse tillkommer
SnGHQ|VWUDHOOHUGHQYlVWUDVLGDQDY%DQNHU\G(Q|NQLQJDYELOWUD¿NSn
dessa vägar kommer troligtvis även att påverka Jönköpings infartsvägar,
bl.a. Kortebovägen och Åsenvägen. Inga nya större parallella vägar till
UHGDQEH¿QWOLJDSODQHUDVGRFNLQWHXWDQHQDYO|VQLQJDUQDlUDWWVDWVDSn
NROOHNWLYWUD¿NWH[ÀHUKnOOSODWVHUXWPHGMlUQYlJVVSnUHWRFKXWE\JJQDGDY
gång- och cykelbanor.
&\NHOWUD¿N
Huvudstråket för cyklister går i nord-sydlig riktning utmed Kortebovägen.
Vid rondellen i centrum viker stråket av mot nordöst och sydväst. Utmed
YLVVDJDWRU¿QQV\WWHUOLJDUHQnJUDNRUWDUHVWUlFNRUGlUGHW¿QQVF\NHOEDQD,
övrigt är det möjligt att cykla inom bostadskvarteren.
Buller
%XOOHUGH¿QLHUDVVRPR|QVNDWHOOHUVW|UDQGHOMXG%XOOHUSnYHUNDU
människor olika beroende på typ av buller, vilken styrka och vilka frekvenser
GHWKDUKXUGHWYDULHUDU|YHUWLGHQRFKQlUSnG\JQHWGHWOnWHU)|UWUD¿NEXOOHU
fastställde riksdagen i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53,
följande riktvärden:
· 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,
· 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
· 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
· 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Dessa värden bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av
WUD¿NLQIUDVWUXNWXU
16 Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
'HW¿QQVlYHQULNWOLQMHUI|UEXOOHUQLYnHUQlUGHWJlOOHUEXOOHUIUnQI|UHWDJ
industrier, buller inom fastighet samt buller från byggarbetsplats.
Service
Bankeryds centrum med affärer och butiker mm ligger till största del
placerade utmed Sjöåkravägen och består av dagligvaruhandel med
ica och konsumbutiker samt konditori, men också av sällanköpshandel
som sko- och klädaffär, frisörer, bank mm. Bibliotek i Bankeryd ligger i
Attarpskolans lokaler. Väster om Bankeryds kyrka ligger hembygdsgården
och penselmuseet. Äldreboende ligger inom Bankeryds sydvästra del, Ekåsen
lOGUHERHQGH*UXSSERHQGHI|UEODSV\NLVNWIXQNWLRQVKLQGUDGH¿QQVLGHQ
södra delen av Bankeryd.
I Attarpsskolan går barn upp till klass 9, i Bankeryds kyrkskola upp till
NODVVRFKL1\DUSVVNRODQXSSWLOONODVV)|UVNROD¿QQVYLG$WWDUSVVNRODQ
Bankeryds kyrkskola och Nyarpsskolan. Attarpsskolan och Nyarpsskolan har
RFNVnIULWLGVKHP8W|YHUGHI|UVNRORURFKVNRORUVRPQlPQWV¿QQV\WWHUOLJDUH
IHPI|UVNRORUSODFHUDGHLQRP%DQNHU\GVWlWRUW)DPLOMHGDJKHP¿QQVLQRP
skolområde väster. Elever som studerar på gymnasiet får åka in till Jönköping.
För att bli berättigad till skolskjuts inom kommunen krävs att en elev som går
på lågstadiet har längre än 2 km till skolan, en elev på mellanstadiet 3 km och
en elev på högstadiet 4 km.
%DQNHU\GVERUQDKDUWLOOJnQJWLOOÀHUDVW|UUHIULOXIWVRPUnGHQEOD9LGDEOLFN
och strövområdet kring Nyarpsstugan samt Bankerydsleden. Många mindre
JU|QRPUnGHQ¿QQVEnGHLQRPRFKRPNULQJGHEH¿QWOLJDERVWDGVRPUnGHQD
Furuviks idrottsplats ligger i den norra delen av Bankeryd, i anslutning till
Vidablicks strövområde. Centralt i den sydvästra delen av Bankeryd, intill
Attarpsdammen, ligger Attarpsbadet som är ett tempererat utomhusbad. Söder
RP%DQNHU\GL0nOVNRJ¿QQVHQULGVNROD
En mer omfattande byggnation av bostäder i Bankeryd ökar kundunderlaget
och kommer troligtvis att generera ett ökat behov av både kommersiell och
offentlig service, bl.a. barnomsorg.
Utredningsområde 1
n
Korteboväge
Området ligger söder om Bankeryd i
anslutning till Trånghalla, öster om och
utmed Kortebovägen. Marken ägs av
Jönköpings kommun. Området utreds för
en eventuell byggnation av bostäder. Marken
är öppen och är gräsbevuxen. I norr gränsar
området till Fjällhyddevägen och i öster mot
EH¿QWOLJDVPnKXVWRPWHU%HUJYlJHQOLJJHUPRW
områdets södra gräns och i väster gränsar området
till Kortebovägen. Från utbyggnadsområdet är det
ca 3 km till Bankeryds centrum.
till närmsta busshållplats från områdets mitt är ca 250 meter. Till centrum
är det ca 3 km där det går att ansluta till busslinje 29 och vättertåget, samt
busslinjen 114/115. Utmed Kortebovägens östra sida är en gång- och
cykelbana byggd som mot norr leder in till Bankeryds centrum och mot söder
WLOO-|QN|SLQJ2PUnGHWOLJJHULQRPGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
Torp
Trånghalla
1
Förutsättningar
Attraktivt läge?
2PUnGHWOLJJHUSnHQÀDFNVOXWWQLQJQHUPRW9lWWHUQYDULIUnQPDQGHOYLV
har sjöutsikt och som ur den aspekten gör området attraktivt. Däremot kan
buller från Kortebovägen upplevas störande eftersom området gränsar direkt
till vägen. Området ligger ca 3 km ifrån Bankeryds centrum och tillhör
Trånghalla, vilket gör att det möjligtvis inte upplevs som riktigt tätortsnära.
Tekniska frågor
Genom områdets östra del i nord-sydlig riktning går huvudledningarna
för vattenmatningen mellan Häggebergs vattenverk och Bankeryd. I
DQVOXWQLQJWLOO)MlOOK\GGHYlJHQLQRUURFK/LOODYlJHQL|VWHU¿QQVGHWlYHQ
spillvattenledningar och dagvattenledningar. Längs med Bergvägen i söder
¿QQVGHWYDWWHQOHGQLQJRFKVSLOOYDWWHQOHGQLQJ
Kommunikationer
2PUnGHWDQVOXWHUWLOOEH¿QWOLJDJDWRUVRPSnYLVVDVWUlFNRUlUHQVLGLJW
Q\WWMDGH0|MOLJKHW¿QQVDWWWLOOYLVVGHOE\JJDYLGDUHSnGHQQDJDWXVWUXNWXU
'HW¿QQVEUDNRPPXQLNDWLRQVP|MOLJKHWHUI|UELOWUD¿NGn.RUWHERYlJHQ
JnUOlQJVPHGRPUnGHWVRPGRFNlUUHODWLYWKnUWWUD¿NHUDGXQGHUYLVVDWLGHU
på dygnet. Ca 7 000 fordon per årsmedeldygn färdas på Kortebovägen på
sträckan förbi området. Utmed Kortebovägen stannar busslinje 26. Avstånd
7RSRJUD¿JHRORJL
'HQVW|UVWDGHOHQDYRPUnGHWlUÀDFNWPHGXQGDQWDJIUnQHQPLQGUHK|MGL
södra delen, som på högsta punkten ligger ca 3 meter högre än den övriga
marken. Inga geologiska undersökningar är gjorda inom området.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av natur- eller kulturvärden är utförda inom
utredningsområdet.
Området är inte av intresse för friluftslivet enligt översiktsplanen. Däremot
ligger området i närheten av större närströvområden både i norr och i väster.
Landskapsbild
Området är en ca 60 meter bred öppen yta utmed Kortebovägen och som
OXWDUÀDFNWQHUPRW9lWWHUQ2PUnGHWIUDPWUlGHULQWHLODQGVNDSHWGnGHW
ligger bakom och intill redan byggda bostäder och infrastruktur. Från området
utmed Kortebovägen upplever man dock en viss öppenhet och en kontakt med
Vättern.
Markanvändning och markägare
Marken är idag en gräsbevuxen yta som ägs av kommunen.
Utredningsområdet är ca 3 ha stort.
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVLQJHQJlOODQGHGHWDOMSODQ
Konsekvensbedömning
För att möjliggöra en byggnation inom området bör nya bostäder klara de
XSSVDWWDULNWYlUGHQDI|UWUD¿NEXOOHUVRP¿QQV0HGDQOHGQLQJDYGHWWD
behöver en djupare studie göras när det gäller bullerfrågan, för att kunna
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
17
Utredningsområdet sett mot söder
utreda vilket avstånd från Kortebovägen som nya bostäder kan placeras.
Det kommer förmodligen att krävas en omsorg av teknikval och materialval
för att kunna klara målsättningen med en god boendemiljö. En åtgärd som
kan diskuteras är om det är tänkbart att avskärma bullret från området
genom att bygga någon form av skärm utmed Kortebovägen. För att då inte
KHOWE\JJDLJHQXWVLNWHQRFKGHQ|SSHQKHWVRP¿QQVXWPHG.RUWHERYlJHQ
bör avskärmningen vara av ett genomsiktligt material, t.ex. plexiglas. En
E\JJQDWLRQLRPUnGHWEOLUHQIRUWVlWWQLQJSnEH¿QWOLJNYDUWHUVWUXNWXURFK
GHWlUP|MOLJWDWWQ\WWMDEH¿QWOLJDJDWRURFKDQVOXWDPHGQ\D)UnQRPUnGHW
lUGHWLQWHOnQJWWLOONROOHNWLYWUD¿NRFKJnQJRFKF\NHOEDQD(IWHUVRP
huvudledningarna för vattenmatningen mellan Häggebergs vattenverk
RFK%DQNHU\GJnUJHQRPRPUnGHWEHG|PVHQÀ\WWDYGHVVDEOLYlOGLJW
kostsam. Den byggnation som föreslås ligger utmed Gränsvägen som idag
är en ensidigt nyttjad gata. Ytterligare bebyggelse skulle möjligtvis kunna
placeras i en förlängning av Gränsvägen, som då blir ensidigt nyttjad av de
Q\DERVWlGHUQD9LGHQE\JJQDWLRQNRPPHUEH¿QWOLJDJDWRULRPUnGHWDWW
EHODVWDVPHG\WWHUOLJDUHWUD¿N8WUHGQLQJVRPUnGHWOLJJHULQRPGHQ\WWUH
À\JEXOOHU]RQHQ0HGXWJnQJVSXQNWIUnQÀ\JIUHNYHQVHQJ|UPLOM|NRQWRUHWHQ
18
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
bedömning om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse.
Från utredningsområdet är det ca 2,5 km till Attarpsskolan, vilket är ett
avstånd som kräver skolskjuts för barn som går på lågstadiet. Närmsta
förskola ligger norr om området i bostadsområdet Torp (ca 1 km) och i söder
utmed Parkvägen( ca 500 meter). Om området bebyggs enligt föreslagen
skiss kommer ett grönområde i söder och en sträcka utmed Kortebovägen
att behållas. Om inte tomtmarken sträcker sig ända fram till gc-banan. Större
IULOXIWVRPUnGHQ¿QQVEnGHQRUUV|GHURFKYlVWHURPXWUHGQLQJVRPUnGHWGLW
avståndet är ca 200-600 meter. För att möjliggöra en byggnation behöver
en detaljplan arbetas fram. Enligt uppritad skiss kan området exempelvis
inrymma 4 st småhustomter och 10 radhus. Ett annat alternativ kan även vara
ÀHUERVWDGVKXV
Utredningsområde 1
Illustration
gen
Kortebovä
Lilla vägen
en
äg
rkv
Pa
rgv
äge
n
v
Norr
Be
Fjällhyddevägen
Gränsvägen
Skala 1:3000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
19
Utredningsområde 2
v
bo
rte
Ko
Området ligger i den södra delen av Bankeryd och
är privatägt. Marken består av öppen ängsmark
Torp
med inslag av sly, och används idag som
Torps gård
betesmark av ridskolan i Målskog för deras
hästar. Området gränsar i söder till Rickarps- och
2
Målskogsvägen, i väster mot öppna åkermarker, i
norr mot slänten som leder upp till Torps gård och
i öster gränsar området till Kortebovägen. Från
utbyggnadsområdet är det ca 2,5 km till centrum. Området utreds för en
eventuell byggnation av bostäder. Bostadsområde kring Torps gård har även
tidigare utretts i samband med översiktsplanearbetet. Då utgick området bl.a.
med hänsyn till landskapsbild och rekreationsintresse.
äg
en
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Området ligger vänt mot söder vilket ger goda solförhållanden. Områdets
läge strax intill början av tätorten med närhet till service i centrum och
EXVVI|UELQGHOVHUVRP¿QQVLRPUnGHWV|VWUDJUlQVJ|URPUnGHWDWWUDNWLYW
Då området gränsar till landsbygden, bor man här på gränsen mellan stad
och land, vilket många uppskattar. Ett boende på landet men ändå nära till
tätortens servicefunktioner.
Tekniska frågor
Förbi området på den östra sidan av Kortebovägen ligger en vattenledning.
Strax söder om området i samma ledningsdragning som vattenledningen
OLJJHUlYHQHQVSLOOYDWWHQOHGQLQJ%H¿QWOLJDYDOHGQLQJDU¿QQVlYHQLQRPGHW
nybyggda bostadsområdet, Torp.
Kommunikationer
Kortebovägen går förbi områdets östra sida vilket ger goda kommunikationsmöjligheter. Men de ca 7 000 fordon som passerar förbi området
per årsmedeldygn gör att Kortebovägen upplevs som en barriär mellan
utredningsområdet och bostadsområdet som ligger på den västra sidan om
Kortebovägen. För att stärka kontakten mellan de båda sidorna krävs att
20 Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
säkra övergångar för gående och cyklister skapas. Utmed Kortebovägen strax
intill utredningsområdet stannar busslinje 26. Närmsta busshållplats ligger
ca 350 meter från områdets mitt. Till centrum är det ca 2,5 km där det går
att ansluta till busslinje 29 och vättertåget, samt busslinjen 114/115. Utmed
Kortebovägens östra sida är en gång- och cykelbana byggd som mot norr
leder in till Bankeryds centrum och mot söder till Jönköping. Området ligger
LQRPGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
2PUnGHWOXWDUUHODWLYWÀDFNWPRWV|GHUFDLPHGHOOXWQLQJ,QJD
geologiska undersökningar är gjorda inom området.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
2PUnGHWOLJJHULVOXWWQLQJHQVWUD[V|GHURP7RUSVJnUGGlUGHW¿QQV
byggnader med anor från 1700-talet. Utredningsområdet ingår i ett större
skogsområde, Målskog, och ska enligt grönstrukturplanen skötas med
målsättningen att kombinera skogsbruk, naturvård och friluftsliv. Enligt
översiktsplanen är området av friluftslivsintresse. Inga ingående inventeringar
av natur- eller kulturvärden är utförda inom utredningsområdet.
Landskapsbild
Då området ligger i en sluttning och har stöd mot höjden i norr där det
växer träd, buskar och sly, samt gränsar till ett skogsbeklätt område i söder
framträder inte området tydligt i landskapet. Utredningsområdet har kulturella
landskapsvärden som betes- och ängsmark.
Markanvändning och markägare
Marken är idag hagmark som används som betesmark för ridskolans hästar.
Markområdet gränsar till brukande åkermarker. Intill Torps gård norr om
området används även där marker som betesmark för hästar. Marken ägs av
en privat markägare. Markägaren har till kommunen framfört idéer på hur en
byggnation kan utformas inom området. Markområdet är ca 2,5 ha stort.
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVLQJHQJlOODQGHGHWDOMSODQ
Utredningsområdet sett mot väster
Konsekvensbedömning
)|UDWWWUD¿NI|UV|UMDHWWQ\WWERVWDGVRPUnGHLQRPXWUHGQLQJVRPUnGHWNUlYV
DWWGHQEH¿QWOLJDLQIDUWHQE\JJVRPI|UDWWVNDSDElWWUHVLNWI|UKnOODQGHQ
.RUWHERYlJHQVRPWLGYLVlUVWDUNWWUD¿NHUDGNDQWUROLJHQNRPPDEHK|YD
NRPSOHWWHUDVPHGHWWN|UIlOWI|UYlQVWHUVYlQJDQGHWUD¿N'HWlURFNVnYLNWLJW
att det skapas säkra tvärförbindelser till området vid en eventuell byggnation,
bl.a. en säker övergång för gående och cyklister från bostadsområdet Torp
till utredningsområde 2. Närmsta busshållplats ligger ca 300 meter söder om
utredningsområdet. Gångförbindelser till och från busshållplatser behöver
studeras och säkerställas i kommande planer. Eftersom utredningsområdet
gränsar till Kortebovägen måste en djupare studie göras när det gäller
vilket avstånd från Kortebovägen som nya bostäder kan placeras utan
att de blir bullerstörda. Utredningsområdet ligger inom den yttre zonen
I|UÀ\JEXOOHU0HGXWJnQJVSXQNWIUnQÀ\JIUHNYHQVHQJ|UPLOM|NRQWRUHW
en bedömning om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse. Nya gator
LQRPHWWQ\WWERVWDGVRPUnGHDQVOXWVWLOOGHQEH¿QWOLJDYlJHQVRPOHGHU
mot Rickarp och Målskog. Nya vatten- och avloppsledningar byggs
ut mellan Torp och utredningsområdet vilket medför en ca 200 m lång
anslutningsledning. Dagvatten släpps i det planerade utjämningsmagasinet
vid Bergvägen. Kostnaderna för en utbyggnad av va-ledningar beräknas
bli över det normala. En byggnation i området hör inte ihop med någon
EH¿QWOLJEHE\JJHOVHVWUXNWXUXWDQEOLUHQHJHQHQKHWSnGHQYlVWUDVLGDQ
av Kortebovägen. Eftersom marken idag används som betesmark kommer
en byggnation att påverka upplevelsen av det kulturella landskapet. Inom
PDUNRPUnGHWPHOODQ.RUWHERYlJHQRFK%M|UQHEHUJVYlJHQ¿QQVHWWVWRUW
antal hästar, både för näringsverksamhet men också som fritidsintresse. Ny
bostadsbebyggelse i närheten av hästverksamhet och jordbruksverksamhet
kräver enligt miljöbalken vissa skyddsavstånd för att garantera de boende en
säker närmiljö, med tanke på allergier, lukt, buller mm. Det är miljökontoret
som bedömer vilket skyddsavstånd som bör gälla. Från utredningsområdet
är det ca 2,2 km till Attarpsskolan vilket är ett avstånd som kräver skolskjuts
för barn som går på lågstadiet. Närmsta förskola ligger ca 500 meter öster
RPRPUnGHWLERVWDGVRPUnGHW7RUS6W|UUHIULOXIWVRPUnGHQ¿QQVVWUD[LQWLOO
utredningsområdet och ca 400 meter österut. Enligt uppritat förslag inrymmer
utredningsområdet 21 småhus och för att möjliggöra en byggnation behöver
en detaljplan tas fram.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
21
Utredningsområde 2
Illustration
ps
Tor
rd
gå
r
Ko
teb
ov
äg
Mo
tM
åls
ko
g
en
i ck
Norr
v
M
arp
R
ot
Skala 1:2000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
22
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 3
Torp
Kort
Området ligger i Bankeryds södra del,
mellan Kortebovägen och Torpleden. Med
tanke på områdets placering mellan två större
genomfartsgator är inte området lämpligt för
bostäder, men däremot för mindre och ickestörande
verksamheter/service. Området utreds därför för en
eventuell byggnation av verksamheter. I norr gränsar
området mot ett grönområde som snabbt stiger i höjd
och som används som strövområde.
Torps gård
3
n
väge
ebo
Torp
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Med tanke på områdets placering med bra skyltläge och bra
infartsmöjligheter, borde området vara attraktivt för verksamheter/service.
,GHQQDGHODY%DQNHU\G¿QQVLGDJLQJDYHUNVDPKHWHUHOOHUWRPWPDUNVRP
tillåter en sådan markanvändning. Området ligger ca 1,8 km från centrum.
Tekniska frågor
,QRPQlUOLJJDQGHRPUnGHQLQRUURFKLV|GHU¿QQVEH¿QWOLJDYDWWHQVSLOO
och dagvattenledningar. I norra delen av området i öst-västlig riktning går en
luftburen högspänningsledning.
Kommunikationer
Från utredningsområdet har man goda kommunikationsmöjligheter, med både
bil, buss och cykel. Utmed Kortebovägen som går utmed områdets västra sida
färdas ca 7 000 fordon per årsmedeldygn och utmed Torpleden på områdets
östra sida ca 3 000 fordon. Utmed Torpleden strax intill utredningsområdet
stannar busslinje 26. Närmsta busshållplats ligger ca 125 meter från områdets
mitt. Till centrum är det ca 1,7 km där det går att ansluta till busslinje 29
och vättertåget, samt busslinjen 114/115 som även går utmed Kortebovägen.
2PUnGHWOLJJHUVWUD[XWDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
Geologiska undersökningar är gjorda inom utredningsområdet. Enligt
undersökning daterad 21/12 1998 består marken i angivna provpunkter
XSSLIUnQDYPXOOKDOWLJW\WMRUGVNLNWRFKYHJHWDWLRQVWlFNHEODQGRFK¿QNRUQLJ
morän som vilar på berg. Blir byggnation inom området aktuellt krävs att all
mullhaltig jord avlägsnas och att kompletterande undersökningar görs kring
HQDYSXQNWHUQD1lUGHWJlOOHUWRSRJUD¿QlURPUnGHWUHODWLYWÀDFNWRFKKDUHQ
svag lutning söderut. En kraftig höjd reser sig norr om området.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av natur- eller kulturvärden är utförda inom
utredningsområdet. Området är en liten del av ett större sammanhängande
grönstråk och ska enligt grönstrukturplanen bevaras som ett variationsrikt
naturområde. Området är inte av intresse för friluftslivet enligt
översiktsplanen.
Landskapsbild
Utredningsområdet framträder inte i landskapsbilden då det ligger relativt
ÀDFNWRFKKDUVW|GLQRUUDYHQNUDIWLJK|MG2PUnGHWOLJJHULQRPWlWRUWHQL
EH¿QWOLJDVWUXNWXUHURFKGHVVULQJDVWRUOHNRFKSODFHULQJHQPHOODQWYnJDWRU
bidrar till att området inte är av intresse ur landskapsbildssynpunkt.
Markanvändning och markägare
Området är gräsbevuxet och ägs av kommunen och är ca 2 ha stort. I områdets
södra del med infart mot Torpleden är en återvinningsstation placerad. En
gång- och cykelbana går genom området i nord-sydlig riktning.
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVLQJHQJlOODQGHGHWDOMSODQ
Konsekvensbedömning
Utredningsområdets goda kommunikationsmöjligheter gör att området borde
vara lämpligt att bebyggas med icke störande verksamheter/service. Det är
lätt både för kunder och för arbetande och transporter att ta sig till området.
Busshållplatser ligger i områdets södra del och en gång- och cykelbanan går
XWPHGRPUnGHWVYlVWUDVLGD)|UDWWWUD¿NI|UV|UMDRPUnGHWPnVWHHQQ\LQRFK
XWIDUWE\JJDVI|UVODJVYLVPRW7RUSOHGHQ7RUSOHGHQlULGDJWUD¿NHUDGPHG
ca 3000 fordon per årsmedeldygn och det är då viktigt att in- och utfarten
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
23
blir säker och siktförhållandena blir goda. Genom att området har goda skyltlägen är området attraktivt även ur denna aspekt. Återvinningsstationen som
OLJJHULRPUnGHWVV|GUDGHOE|UNXQQDOLJJDNYDUGnGHWlUGHQHQGDLQRPGHWQlUOLJJDQGHRPUnGHW'HQ\DYHUNVDPKHWHUQDDQVOXWVWLOOGHEH¿QWOLJDYDWWHQRFK
DYORSSVOHGQLQJDUQDVRP¿QQVLQlUKHWHQ3JDK|MGSXQNWHQLPLWWHQDYRPUnGHWPnVWHDQVOXWQLQJVNHWLOOOHGQLQJVV\VWHPHWEnGHLQRUURFKLV|GHU.RVWQDGHUQD
för en utbyggnad av va-ledningar beräknas till normala. En byggnation av området blir en förlängning av kvartersstrukturen norr om utredningsområdet.
Utredningsområdet sett mot norr
Utredningsområdet sett mot söder
24
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 3
Illustration
Korte
le
Torp
n
den
gev
stin
Bor
Norr
v
e
boväg
äge
n
Skala 1:2000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
25
Utredningsområde 4
4
Torp
n
ge
vä
bo
rte
Ko
Området ligger i den södra delen av
%DQNHU\GRFKLQRPEH¿QWOLJJDWXRFK
kvarterstruktur. I norr gränsar området
till Säterigatan, i väster och i söder mot
EH¿QWOLJVPnKXVEHE\JJHOVH'HQ|VWUD
delen gränsar till Kortebovägen och en
Gröna ängar
fastighet med kiosk/pizzeriaverksamhet.
Området är idag träd- och slybevuxet. Till
centrum är det ca 1 km. Området utreds för en eventuell
byggnation av bostäder.
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Eftersom området ligger relativt högt och sluttar mot väster har man från
området en viss utsikt över landskapet, vilket är en attraktivitetsfaktor.
Närheten till centrum och service bidrar också till en högre attraktivitet.
Tekniska frågor
,6lWHULJDWDQQRUURPXWUHGQLQJVRPUnGHW¿QQVEH¿QWOLJDGDJ
VSLOORFKYDWWHQOHGQLQJDU,QRPRPUnGHWXWPHG6lWHULJDWDQ¿QQVHQ
transformatorstation.
Utredningsområdet sett mot söder
26
Kommunikationer
2PUnGHWOLJJHULQRPEH¿QWOLJJDWXVWUXNWXU9LGHQHYHQWXHOOE\JJQDWLRQJnU
GHWDWWWUD¿NI|UV|UMDQ\EHE\JJHOVHJHQRPDWWDQVOXWDWLOODQJUlQVDQGHJDWRU
Utmed Kortebovägen som går utmed områdets östra sida passerar ca 7 000
IRUGRQSHUnUVPHGHOG\JQ1lUPVWDEXVVKnOOSODWV¿QQVXWPHG.RUWHERYlJHQFD
80 meter från områdets mitt där busslinje 114/115 stannar.
,RPUnGHWV|VWUDVLGDLQRUGV\GOLJULNWQLQJ¿QQVHQJnQJRFKF\NHOEDQDVRP
KDUQDPQHW0DMYlJHQ%H¿QWOLJF\NHOEDQD¿QQVlYHQXWPHG.RUWHERYlJHQV
|VWUDVLGD2PUnGHWOLJJHULQQDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
7RSRJUD¿JHRORJL
Området sluttar ner mot väster. I områdets östra del är lutningen skarpare
YLONHWJ|UDWWPHGHOOXWQLQJEOLUUHODWLYWK|J,QRPGHWÀDFNDUHRPUnGHW
är lutningen nere på 1:13. Inga geologiska undersökningar har gjorts inom
området.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
8WUHGQLQJVRPUnGHW¿QQVPHGLJU|QVWUXNWXUSODQHQRFKEHQlPQVVRPSDUN
Området har en gles trädställning och ängsgräs och parken bör enligt planen
bevaras med ungefär nuvarande skötsel. Inga ingående inventeringar av naturHOOHUNXOWXUYlUGHQlUXWI|UGDLQRPXWUHGQLQJVRPUnGHW2PUnGHW¿QQVLQWH
beskrivet i något dokument som intressant för friluftslivet.
Landskapsbild
8WUHGQLQJVRPUnGHWVULQJDVWRUOHNRFKGHVVOlJHLQRPEH¿QWOLJNYDUWHUVRFK
gatustruktur gör att området inte har en framträdande roll i landskapsbilden.
Utredningsområdet är idag ett grönområde för närboende som till stor del
försvinner vid en byggnation. Eftersom utredningsområdet är centralt beläget
är avstånden korta till busshållplatser ca 100 meter, till centrum ca 800 meter,
till Attarpsskolan 650 meter och till närmsta förskola ca 900 meter.
Markanvändning och markägare
Marken består av lövskog med inslag av ett antal mindre enar och en del sly.
*HQRPRPUnGHW¿QQVHWWInWDOVWLJDU0DUNHQLQRPRPUnGHWlJVDYNRPPXQHQ
och är ca 1,4 ha stort.
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVWYnJlOODQGHE\JJQDGVSODQHUIUnQRFK
04. Området är avsatt för allmänt ändamål, park eller plantering.
Konsekvensbedömning
Utredningsområdet är ett förtätningsområde och är en fortsättning på
EH¿QWOLJNYDUWHUVVWUXNWXU(QOLJWI|UHVODJHQVNLVVVNXOOHHQE\JJQDWLRQ
kunna rymma 8 småhustomter. För att anpassa nya bostäder till terrängen
krävs det sannolikt att de nya bostadshusen byggs i suterräng. För en tätare
H[SORDWHULQJNDQRPUnGHWEHE\JJDVPHGUDGKXVHOOHUÀHUERVWDGVKXV(Q
detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra bostadsbebyggelse. En djupare
studie får visa på vilket avstånd nya bostäder bör placeras ifrån Kortebovägen
RFKNLRVNYHUNVDPKHWHQPHGDQOHGQLQJDYWUD¿NEXOOHURFKHYVW|UQLQJDU
)|UDWWP|MOLJJ|UDE\JJQDWLRQHQOLJWI|UHVODJHQVNLVVPnVWHGHQEH¿QWOLJD
JnQJEDQDQÀ\WWDVFDPHWHU|VWHUXW7UDQVIRUPDWRUVWDWLRQHQVRPOLJJHUL
RPUnGHWVQRUUDGHOEHK|YHURFNVnÀ\WWDVbUGHWWDLQWHHNRQRPLVNWI|UVYDUEDUW
kan en annan utformning av kvartersstrukturen och val av bebyggelsetyp
I|UHVOnVLRPUnGHW1\EHE\JJHOVHNDQWUD¿NI|UV|UMDVJHQRPDWWHQQ\
gata ansluts till Säterigatan. Den nya gatan blir då återvändsgata inne i
RPUnGHW'HQQ\DEHE\JJHOVHQNDQNRSSODVWLOOGHEH¿QWOLJDYDOHGQLQJDUQDL
intilliggande gata. Kostnaderna för en utbyggnad av va-ledningarna bedöms
VRPQRUPDOD8WUHGQLQJVRPUnGHWOLJJHULQRPGHQ\WWUH]RQHQI|UÀ\JEXOOHU
0HGXWJnQJVSXQNWIUnQÀ\JIUHNYHQVHQJ|UPLOM|NRQWRUHWHQEHG|PQLQJ
om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse. Från området är det ca 500
PHWHUWLOOVW|UUHJU|QRPUnGHQEnGHLV|GHURFKL|VWHU'HWEH¿QWOLJDVPDOD
grönstråket mellan de två villatomterna i den södra delen behålls och förstärks
JHQRPDWWQ\EHE\JJHOVHSODFHUDVHWWSDUPHWHULIUnQEH¿QWOLJDERVWDGVWRPWHU
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
27
Utredningsområde 4
Illustration
Sä
ter
iga
Kortebovä
gen
Ek
Asp
ga
åsg
ta
n
ata
n
tan
Ri
vä
ge
n
v
Norr
ng
Skala 1:2000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
28
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av natur- eller kulturvärden är utförda inom
utredningsområdet. Enligt grönstrukturplanen har området dock inga höga
värden och det billigaste sättet att sköta området är att låta skogen växa.
2PUnGHW¿QQVLQWHEHVNULYHWLQnJRWGRNXPHQWVRPLQWUHVVDQWI|UIULOXIWVOLYHW
Utredningsområde 5
V
Förutsättningar
Nyarp
den
5
Tor
ple
Utredningsområdet ligger i de centralare delarna
av Bankeryd, på den östra sidan, ca 650
m från centrum. Området är ett mindre
grönområde som kantas av villagator
utmed alla sidor. Området utreds för en
n
ge
vä
eventuell förtätning av bostäder.
illa
Attraktivt läge?
Eftersom området ligger i en sluttning
mot väster har man från området en viss utsikt över landskapet västerut.
Området har även närhet till service, både offentlig och kommersiell.
Tekniska frågor
,GHEH¿QWOLJDJDWRUQDVRPJUlQVDUWLOORPUnGHW¿QQVGDJVSLOORFK
vattenledningar. I områdets sydvästra hörn är en transformatorstation
placerad.
Kommunikationer
2PUnGHWOLJJHULQRPEH¿QWOLJJDWXVWUXNWXU9LGHQHYHQWXHOOE\JJQDWLRQ
DQVOXWVKXVHQWLOOEH¿QWOLJVWUXNWXU2PUnGHWVFHQWUDODOlJHJ|UDWWPDQVRP
gående och cyklist kan ta sig fram utmed gatorna genom bostadskvarteren,
PHQlYHQQ\WWMDJnQJRFKF\NHOEDQRUGlUGHVVD¿QQVDWWWLOOJn'HWlU
RFNVnHWWULPOLJWDYVWnQGWLOONROOHNWLYWUD¿NFDPHWHUWLOOQlUPVWD
busshållplats räknat från områdets mitt. Området ligger innanför den yttre
À\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
Inga geologiska undersökningar är gjorda inom området. Området sluttar
mot väster med en medellutning på ca 1:7, vilket är relativt brant ur
byggnationssynpunkt.
Landskapsbild
8WUHGQLQJVRPUnGHWVULQJDVWRUOHNRFKGHVVFHQWUDODOlJHLQRPEH¿QWOLJ
kvarters- och gatustruktur gör att området inte har en framträdande del i
landskapsbilden och har därför inga höga värden ur den aspekten.
Markanvändning och markägare
Marken är en gräsbevuxen yta med en del lövträd. Området används till
största del som passageområde för närboende. Område ägs av kommunen och
är ca 5 500 kvm stort.
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVHQJlOODQGHE\JJQDGVSODQIUnQ(QOLJWSODQHQ
är markområdet avsatt för park eller plantering.
Konsekvensbedömning
En byggnation av området innebär att ett mindre grönområde tas i anspråk.
Området upplevs dock inte vara besöksintensivt utan är mest ett område
som man tar sig igenom på väg till ett annat mål. Ett större grönområde med
OHNSODWV¿QQVFDPHWHU|VWHURPXWUHGQLQJVRPUnGHWDWWWLOOJn(QOLJW
uppritad skiss är ett förslag att området kan inrymma 6 st tomter. Området
VNXOOHlYHQNXQQDEHE\JJDVPHGUDGKXVHOOHUPLQGUHÀHUERVWDGVKXV3nJUXQG
av de skarpa höjdskillnaderna inom området är det suterränghus som är en
möjlig bostadsutformning. En detaljplan behöver tas fram för att möjliggöra
HQE\JJQDWLRQ(IWHUVRPKHODRPUnGHWJUlQVDUWLOOEH¿QWOLJDJDWRUNDQQ\D
in- och utfarter anslutas till dessa. Om en byggnation skulle bli aktuell måste
bullernivåerna inom området beräknas för att utreda om ny bebyggelse är
lämplig att placeras här. Utredningsområdet ligger inom den yttre zonen
I|UÀ\JEXOOHU0HGXWJnQJVSXQNWIUnQÀ\JIUHNYHQVHQJ|UPLOM|NRQWRUHWHQ
bedömning om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse. I området södra del
¿QQVHQWUDQVIRUPDWRUVWDWLRQYLGHQHYHQWXHOOE\JJQDWLRQlUGHWP|MOLJWDWW
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
29
GHQPnVWHÀ\WWDV1\EHE\JJHOVHNDQDQVOXWDVWLOOGHWEH¿QWOLJDYDQlWHW9LVVD
ledningar behöver förlängas och ev. kan avloppsvattnet behöva pumpas från
suterrängplanet inom någon fastighet. Kostnaderna för en utbyggnad av valedningarna bedöms bli låga. Området får ses som attraktivt då avståndet till
centrum är ca 650 meter, till Nyarpsskolan 300 meter och till närmsta förskola
ca 250 meter. Närmsta busshållplats ligger utmed Villavägen, ca 200 meter
sydväst om området.
Utredningsområdet sett mot öster, från korsningen Trökagatan - Nyarpsgatan
30
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 5
Vä
tte
Trö
ka
rga
gat
tan
an
Illustration
Nyarpsgatan
ha
lls
ig
st
en
ö
Tr
l
Va
n
ta
ga
ka
an
Vätt
erga
tan
Ba
at
rsg
lde
v
Norr
Skala 1:2000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
31
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av natur- eller kulturvärden är utförda inom
XWUHGQLQJVRPUnGHW2PUnGHW¿QQVLQWHEHVNULYHWLQnJRWGRNXPHQWVRP
intressant för friluftslivet.
Utredningsområde 6
led
en
Nyarp
Tor
p
Utredningsområdet ligger utmed Mellangatan i
Bankeryds centrala del inom ett villaområde.
Området gränsar i nordöst och sydväst till
6
småhustomter. I nordväst gränsar området
till ett stort obebyggt område som är
n
ge
vä
planlagt för bostäder, och i sydöst
l la
i
V
mot gatumark. Området utreds för
en eventuell förtätning av bostäder.
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Områdets centrala läge gör att det upplevs som attraktivt, med närhet till
offentlig- och kommersiell service och kommunikationer. Ca 500 m till
centrum.
Tekniska frågor
8WPHG0HOODQJDWDQ¿QQVYDWWHQRFKVSLOOHGQLQJDUGUDJQD'DJYDWWQHWOHGXW
på naturmarken norr om fastigheten.
Kommunikationer
2PUnGHWOLJJHULQRPEH¿QWOLJJDWXVWUXNWXU9LGHQHYHQWXHOOE\JJQDWLRQJnU
GHWDWWWUD¿NI|UV|UMDQ\EHE\JJHOVHJHQRPDWWDQVOXWDWLOODQJUlQVDQGHJDWRU
'HWlUHWWNRUWDYVWnQGWLOONROOHNWLYWUD¿NFDPHWHUWLOOWnJVWDWLRQHQ
1lUPVWDEXVVKnOOSODWV¿QQVXWPHG9LOODYlJHQVRPlUHQSDUDOOHOOJDWDWLOO
Mellangatan, där stannar busslinjerna 26 och 29. Områdets centrala läge
gör att man som gående och cyklist kan ta sig fram utmed gatorna genom
ERVWDGVNYDUWHUHQPHQlYHQQ\WWMDJnQJRFKF\NHOEDQRUGlUGHVVD¿QQVDWW
WLOOJn2PUnGHWOLJJHULQQDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
Ingen geologisk undersökning är gjord inom området. Däremot har det gjorts
undersökningar inom angränsande utbyggnadsområde i norr. Området har en
svag lutning mot nordväst ca 1:13 i medellutning.
32
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Landskapsbild
Området är en liten tomt som ligger i centrala delen av Bankeryd på plan
mark. Utredningsområdet har inga höga värden ur landskapsbildsynpunkt.
Markanvändning och markägare
Området är en öppen gräsbevuxen plan yta och kantas i gränsen mot
utbyggnadsområdet i norr av björkar. Idag används området till viss del som
lek-/bollyta. Området ägs av kommunen och är ca 1 500 kvm stort.
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVHQJlOODQGHE\JJQDGVSODQGDWHUDGRFKHQOLJW
den är markområdet avsatt för park eller plantering.
Konsekvensbedömning
2PUnGHWlUHWWOLWHWI|UWlWQLQJVRPUnGHLQWLOOEH¿QWOLJDYLOODWRPWHUVRPlU
lämpligt att bebygga med en villa eller ett parhus. Ny bostad kan anslutas till
EH¿QWOLJDYDOHGQLQJDU.RVWQDGHUQDI|UHQDQVOXWQLQJEHG|PVEOLOnJD)|U
att möjliggöra en byggnation måste en detaljplan tas fram. Utredningsområdet
OLJJHULQRPGHQ\WWUH]RQHQI|UÀ\JEXOOHU0HGXWJnQJVSXQNWIUnQ
À\JIUHNYHQVHQJ|UPLOM|NRQWRUHWHQEHG|PQLQJRPGHWlUOlPSOLJWPHGQ\
bostadsbebyggelse. Tomten ligger ca 150 meter ifrån järnvägsspåren, och
en mer detaljerad studie bör tas fram för att utreda bullerfrågan. Genom
att området bebyggs försvinner en yta som används till lek. Ett mindre
JU|QRPUnGH¿QQVFDPHWHUQRUURPWRPWHQRFKHWWVW|UUHFDPHWHU
österut. Det är även i dagsläget möjligt att använda det obebyggda området
norr om tomten för lek. Till Nyarpsskolan är det ca 600 meter och till
närmsta förskola ca 220 meter. Busslinje 26 och 29 stannar ca 200 meter från
tomten. Detta, tillsammans med närheten till övrig service och tågstation, är
förutsättningar som gör området attraktivt.
Utredningsområdet sett mot norr
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
33
Utredningsområde 6
M
el
la
ng
at
an
Illustration
Ny
ar
ps
ga
t
Vi
l la
vä
ge
n
an
v
Norr
Skala 1:2000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
34
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 7
Vättern
Området ligger i den norra delen av
7
Bankeryd, i slutet av Sjöåkravägen.
n
ge
vä
a
r
Området är en del av ett större
åk
Sjö
friluftsområde och används även
för odlingslotter. Mot väster
gränsar området till Sjöåkravägen
RFKWLOOEH¿QWOLJEHE\JJHOVHPHG
Nyarp
ÀHUERVWDGVKXVIUnQWDOHW
I norr gränsar området till en
bäckravin och till kurs- och
konferensgården. I söder gränsar
området till ett skogsområde och
i öster mot branten ner till Vättern.
Området utreds för en eventuell byggnation av bostäder. Bostadsområde
inom utredningsområdet har även tidigare utretts i samband med
översiktsplanearbetet. Då utgick området bl.a. med hänsyn till landskapsbild
och rekreationsintresse.
Förutsättningar
Attraktivt läge?
2PUnGHWOLJJHUSnHQK|MGPHGXWVLNW|YHU9lWWHUQ0|MOLJKHW¿QQVDWW
ta sig nerför branten till vattnet. Från området har man direkt tillgång till
friluftsområden, både i sydöst och i nordväst. Till centrum är det ca 1 km.
Sammantaget bedöms området attraktivt ur boendesynpunkt.
Tekniska frågor
8WPHG6M|nNUDYlJHQ¿QQVYDWWHQVSLOORFKGDJYDWWHQOHGQLQJDUGUDJQD
Kommunikationer
8WUHGQLQJVRPUnGHOLJJHULQWLOOEH¿QWOLJJDWXVWUXNWXU6M|nNUDYlJHQVOXWDUL
en vändzon intill området. Busslinjerna 26 och 29 kör utmed Sjöåkravägen
GlU6M|nNUDlUlQG]RQHQYLONHWEHW\GHUJRGDI|UELQGHOVHUPHGNROOHNWLYWUD¿N
från området. Till tågstationen är det för gående eller cyklister ca 1100 meter.
)UnQRPUnGHW¿QQVGHWJnQJRFKF\NHOEDQRUVRPOHGHUQRUUXWPRW9LGDEOLFN
sydväst utmed Sjöåkravägen vidare mot centrum och söderut under järnvägen
PRW1\DUS2PUnGHWOLJJHUVWUD[XWDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
2PUnGHWlUÀDFNWPHGHQVYDJOXWQLQJPRW9lWWHUQ+|MGVNLOOQDGHQLQRP
tomten är ca 3 meter. Området avslutas närmast Vättern med en skarp brant.
För en mindre del av området i sydväst har en geologisk undersökning
utförts, i samband med byggnationen sydväst om utredningsområdet.
Undersökningen utfördes 1966. Undersökningen är översiktlig och endast
för en mindre del av utredningsområdet. Vid en eventuell byggnation måste
kompletterande geologiska undersökningar göras. Enligt undersökningen är
grundförhållandena gynnsamma för byggnation.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av natur- eller kulturvärden är utförda inom
utredningsområdet. Däremot gränsar området i norr mot branten som går ner
mot Vättern. Vättern är av riksintresse för natur- och kultur, samt är ett Natura
2000-område. Med hänsyn till Vättern gäller ett utökat strandskydd på 300
meter. I nordväst gränsar området till en liten bäckravin som leder ner till
Vättern och som är av naturvärde. Området mellan Tjuvanabben och Sjöåkra
¿QQVEHVNULYHWL|YHUVLNWVSODQHQVRPHWWEHW\GHOVHIXOOWQlUVWU|YRPUnGH
Utredningsområdet ligger till en viss del inom detta strövområde. I
grönstrukturplanen beskrivs området som ett populärt strövområde som dock
behöver en upprustning och att det är viktigt att det hålls öppet och obebyggt.
Landskapsbild
Utredningsområdets relativt öppna och obebyggda yta som kantas av
skogsridåer med utsikt över Vättern skapar ett avgränsat landskapsrum.
Landskapsrummet är en del av ett större landskap runt Vättern och som
upplevs starkast från sjösidan.
Markanvändning och markägare
Området är idag en stor öppen gräsbevuxen yta med inslag av lövträd, både
HQVWDNDWUlGRFKLGXQJDU,QRPRPUnGHW¿QQVGHWlYHQHQGHOPLQGUH\WRU
VRPlUJUXVEHODJGD0RW|VWHU¿QQVHQWlWDUHVNRJVPDUNPHGP\FNHWWDOORFK
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
35
Utredningsområdet sett mot sydväst, med odlingslotter i förgrunden
PHGPnQJDJnQJVWLJDU,QRPRPUnGHWVQRUUGHO¿QQVHWWDQWDORGOLQJVORWWHU
,RPUnGHWVYlVWUDGHO¿QQVHQJnQJEDQDVRPOHGHUQHUWLOOHQVDQGVWUDQGYLG
9lWWHUQGlUGHWRFNVn¿QQVHQEU\JJD,QRPRPUnGHWVV\G|VWUDGHO¿QQVJnQJ
och cykelbanor som binder samman de norra och södra markområdena som
ligger på var sida om järnvägen. Utredningsområdet har privata ägare och är
ca 3,5 ha stort.
Plandokument
Området är inte detaljplanelagt.
Konsekvensbedömning
En byggnation inom utredningsområdet innebär ett intrång i det gällande
strandskyddet på 300 meter. Områdets attraktiva och centrala läge med närhet
WLOOFHQWUXPNROOHNWLYWUD¿NJnQJRFKF\NHOEDQRUVWRUDIULOXIWVRPUnGHQPHG
badplatsen vid Vättern, och barnomsorg, gör det ändå intressant att diskutera
området för ny bostadsbyggnation. Genom att bebygga området med
fristående punkthus (hus i park), byggs inte området helt igen utan utblickar
36
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
PRW9lWWHUQ¿QQVNYDUPHOODQQ\EHE\JJHOVH0DUNRPUnGHWNULQJKXVHQ
EOLUIRUWIDUDQGHWLOOJlQJOLJWI|UDOOPlQKHWHQ'HRGOLQJVORWWHUVRPLGDJ¿QQV
inom området är möjligt att behålla, även om en viss ändring av placering
kan krävas. Enligt föreslagen skiss är fyra punkthus placerade inom området,
varav det närmsta ligger ca 100 meter från Vättern. Byggs husen i 4 våningar
med 4 lägenheter på varje plan ger det 64 lägenheter. Med 5-våningshus blir
det 80 lägenheter. Bedömningen är att även om området bebyggs, så har
allmänheten tillgång till markområdet och till Vättern. En byggnation av
punkthus påverkar heller inte landskapsbilden, sett från sjösidan, lika mycket
VRPOlJUHPHQNRPSDNWDUHE\JJQDWLRQ1\EHE\JJHOVHDQVOXWVWLOOEH¿QWOLJW
va- nät. Nya ledningar dras i entrégatorna till punkthusen. Då området
sluttar svagt mot öster kan det bli nödvändigt att pumpa vissa fastigheters
avloppsvatten. Kostnaden för en utbyggnad av va-ledningar beräknas bli
normala. En ny in- och utfart ansluts till Sjöåkravägen. I anslutning till
Sjöåkravägen kan ytterligare parkeringsplatser placeras. För att möjliggöra
en bostadsbyggnation inom området krävs att en detaljplan tas fram och att
dispens för intrång i strandskyddet ges till kommunen.
Utredningsområde 7
Illustration
Vättern
n
g
rin
rke
åk
ge
Pa
Sjö
ä
rav
ydd
v
g
rin
rke
dsk
an
Str
Pa
Norr
Skala 1:3000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
37
7RSRJUD¿JHRORJL
Den större delen av området är utgrävt och iordningsställt och är plant,
medan en ca 60 meter lång zon utmed Sjöåkravägen har en lutning på
ca 4 meter. Gamla industribyggnader har rivits inom tomten, men ingen
geologisk undersökning har gjorts inom området. En ytterligare sanering
av marken måste göras då det ställs högre krav på markens renhet vid en
bostadsbyggnation än vid en byggnation av verksamheter/industrier.
Utredningsområde 8
Området är en gammal industritomt och
ligger med den östra gränsen utmed
Sjöåkravägen. I nordöst och sydväst
JUlQVDURPUnGHWPRWEH¿QWOLJD
industrifastigheter. I väster
nedanför tomtens slänt rinner
Lillån. Från området är det ca
250 meter till centrum. Området
utreds för en eventuell förtätning
av bostäder.
en
åk
Sjö
äg
rav
8
Nyarp
Förutsättningar
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av natur- eller kulturvärden är utförda inom
utredningsområdet. Området gränsar dock till Lillån som går utmed områdets
västra sida. Eftersom området planlades innan 1975 då nuvarande lag om
strandskydd började gälla, omfattas inte området av strandskydd. Området är
inte av värde för friluftslivet.
Attraktivt läge?
Området bedöms som attraktivt ur boendeperspektiv med tanke på det nära
avståndet både till service och kommunikationer, men också till ströv- och
friluftslivsområden. Däremot är områdets placering mellan industrier inte en
lämplig boendemiljö i dagsläget.
Landskapsbild
8WUHGQLQJVRPUnGHWOLJJHULQRPEH¿QWOLJNYDUWHUVVWUXNWXULWlWRUWHQRFKYlOGLJW
centralt. Området är inte utmärkande i landskapsbilden och en byggnation
påverkar således inte landskapsbilden negativt.
Tekniska frågor
%H¿QWOLJDYDWWHQGDJYDWWHQRFKVSLOOYDWWHQOHGQLQJDU¿QQVQHUJUlYGDL
DQJUlQVDQGHORNDORFKLQGXVWULJDWRU,GHQV|GUDGHOHQDYRPUnGHW¿QQV
spillvatten- och dagvattenledningar och utmed hela områdets västra gräns
¿QQVHQVSLOOYDWWHQOHGQLQJ,QRPGHQEH¿QWOLJDLQGXVWULIDVWLJKHWHQLQRUG|VW
är en mast uppförd. Bankeryds vattenreningsverk ligger ca 200 meter norr om
utredningsområdet.
Markanvändning och markägare
Området står idag oanvänt och är en öppen yta som tillviss del är gräsbevuxet.
En del partier inom området är asfalterade och det ligger även högar med
skräp, grus och gammal asfalt. Slänten upp till Sjöåkravägen är trädbevuxen.
0RWEH¿QWOLJLQGXVWULLV\GYlVWRFKPRW/LOOnQLYlVWHU¿QQVGHWWUlGULGnHU
,QRPRPUnGHWVV|GUDGHO¿QQVGHWSODQHUSnDWWE\JJDHWWI|UVDPOLQJVKHPRFK
dagisavdelning. Utredningsområdet är ca 2,5 ha stort och ägs av Jönköpings
kommun.
Kommunikationer
8WUHGQLQJVRPUnGHWOLJJHULQRPEH¿QWOLJJDWXVWUXNWXURFKJUlQVDUWLOO
Sjöåkravägen. Till tågstationen är det för gående eller cyklister ca 450 meter
och busslinjerna 26 och 29 har hållplatser utmed Sjöåkravägen. Till närmsta
EXVVKnOOSODWVlUGHWFDPHWHU8WPHG6M|nNUDYlJHQV|VWUDVLGD¿QQVHQ
gång- och cykelbana som leder vidare norrut mot friluftsområden och söderut
PRWFHQWUXP2PUnGHWOLJJHUXWDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
38
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Plandokument
)|URPUnGHW¿QQVHQJlOODQGHGHWDOMSODQVRPYDQQODJDNUDIW
Enligt planen ska området användas till handel, kontor och småindustrier.
Detaljplanens genomförandetid gick ut 2004-04-29. Enligt översiktsplanen är
området markerat som ett utbyggnadsområde för verksamheter.
Utredningsområdet sett mot nordväst, mot Lillån
Utredningsområdet sett mot norr
Konsekvensbedömning
)|UDWWHQERVWDGVE\JJQDWLRQVNDNXQQDEOLDNWXHOOPnVWHEH¿QWOLJDLQGXVWULHUL
DQJUlQVDQGHRPUnGHQI|UÀ\WWDVWLOODQQDQSODWVXWDQI|UWlWRUWHQ(WWDOWHUQDWLY
lURFNVnDWWGHQYHUNVDPKHWVRP¿QQVLGHQFHQWUDODGHOHQLQWHlUVW|UDQGH
Området ligger även inom skyddsavståndet för reningsverket. För att klara
en god bostadsmiljö krävs därför sannolikt att åtgärder kring reningsverket
behöver göras. Det är alltså inte aktuellt med en bostadsbyggnation i
dagsläget, men på sikt bör verksamhetsområden inne i centrala Bankeryd
omvandlas till bostadsområden. Utöver redan nämnda förutsättningar krävs
även att en detaljplan tas fram som tillåter bostadsändamål och att marken
saneras. Höjdskillnaden inom utredningsområdet kan även kräva en viss
utjämning av marknivån. Enligt uppritad skiss kan området inrymma fem
ÀHUERVWDGVKXVPHGYnQLQJDU(QOlJHQKHWVVWRUOHNSnFDNYPJHUGn
ca 130 lägenheter. Skissen redovisar även det planerade församlingshemmet i
områdets södra del med tillhörande parkering. Nya bostadsgator kan anslutas
till Sjöåkravägen och parkering för de boende inom området. En byggnation
NDQDQVOXWDVWLOOGHWEH¿QWOLJDYDQlWHW1\DOHGQLQJDUGUDVLGHQ\DJDWRUQD
Kostnaden för en utbyggnad av va-nätet beräknas bli normala. Området är
DWWUDNWLYWI|UERVWlGHUGnGHWOLJJHUFDPHWHULIUnQFHQWUXPNROOHNWLYWUD¿N
går precis utmed gatan intill, till Attarpsskolan är det ca 500 meter, till
förskolan ca 200 meter och till ett stort friluftsområde väster om området är
det ca 900 meter.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
39
Utredningsområde 8
Illustration
Pa
rke
rin
g
Par
In
ägen
ng
du
str
iga
ta
n
Sjöå
krav
Pa
rke
ring
Lillå
n
keri
Parkering
Skala 1:2000
40
v
Norr
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
ur. I öster gränsar området till en liten bäck vars kanter är branta. Marken
norr och väster som ligger delvis inom utredningsområdet stiger kraftigt
och skapar en stor höjdskillnad innan området planar ut och bildar en platå.
Ytterligare ett stycke norrut sluttar området brant ner mot Domneån. Inga
geologiska undersökningar är gjorda inom området.
Utredningsområde 9
Förutsättningar
Rv 1
95
Utredningsområdet ligger i Bankeryds
nordvästra del och angränsar till ett
EH¿QWOLJWYHUNVDPKHWVRPUnGHL|VWHU
I söder gränsar området till
Kortebovägen, i väster ligger
rv 195 och i norr Domneån.
Utredningsområdet ligger ca
1,5 km nordväst från centrum.
Området utreds för en eventuell
byggnation av verksamheter.
Backamo
industriområde
9
Backamo
Attraktivt läge?
1lUKHWHQWLOOGHWEH¿QWOLJD
verksamhetsområdet och till
kommunikationer gör området
intressant för verksamheter.
Tekniska frågor
8WPHGJDWRUQDLGHWEH¿QWOLJDYHUNVDPKHWVRPUnGHW¿QQVGDJYDWWHQ
spillvatten och vattenledningar dragna.
Kommunikationer
Genom att området gränsar till Kortebovägen som strax väster om området
ansluter till rv 195, har området goda kommunikationsmöjligheter för
IRUGRQVWUD¿N8WPHG.RUWHERYlJHQYLGXWUHGQLQJVRPUnGHWSDVVHUDUFD
IRUGRQYLONHWlUHWWPHGHOYlUGHUlNQDWSnYDUGDJVG\JQVWUD¿N&DDY
GHVVDIRUGRQlUWXQJWUD¿N1nJRQJnQJRFKF\NHOEDQD¿QQVLQWHXWE\JJWWLOO
RPUnGHW'HQEH¿QWOLJDJFEDQDQXWPHG.RUWHERYlJHQVOXWDUFDNPV|GHU
om utredningsområdet. Närmsta busshållplats ligger ca 450 meter österut där
EXVVOLQMHVWDQQDU2PUnGHWOLJJHUXWDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
Marken inom utredningsområdet är plan vilket beror på att marken har grävts
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Området ingår enligt öp:n i ett intresseområde för naturvård och är en
del av ett närströvområde som sträcker sig söder om Kortebovägen.
Utredningsområdet gränsar till ett riksintresseområde för naturvård där
Domneån ingår. Domneån har stort värde som geologisk nyckellokal eftersom
det är den enda kvarvarande någorlunda ostörda lokalen där Vätterns historia
sedan den senaste istiden kan studeras. Domneån är lek- och uppväxtområde
för Vätterns öring och harr. Inom området för riksintresse bör enligt öp:
n inga förändringar tillåtas som kan påverka de geovetenskapliga värdena
eller övriga naturvärden. Domneån omfattas av strandskydd på 100 meter.
,GHQQRUUDGHOHQDYXWUHGQLQJVRPUnGHW¿QQVHQQ\FNHOELRWRSVRPVWUlFNHU
sig norrut och utmed Domneån. Nyckelbiotopen består av alsumpskog längs
'RPQHnQVDPWHQWLOOULQQDQGHVNRJVElFN+lU¿QQVEODPLOM|HUPHGG|G
RFKIXNWLJYHGVRPJ\QQDUYLVVDDUWHU9lVWHURPXWUHGQLQJVRPUnGHW¿QQV
en våtmark utmed Domneån. Inga ingående inventeringar av kulturvärden är
utförda inom utredningsområdet.
Landskapsbild
Eftersom utredningsområdet ligger i en svacka och omgärdas i väster,
|VWHURFKLQRUUDYK|JUHPDUNSDUWLHURFKLGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOEH¿QWOLJD
industrifastigheter, bedöms inte området vara en framträdande del i
landskapet. Däremot är höjden norr om utredningsområdet av större betydelse
för landskapsbilden.
Markanvändning och markägare
Idag används området av kommunen som upplag och har tidigare varit en
deponi. Från Kortebovägen går en mindre grusväg in i området. Slänten i
|VWHUNULQJElFNHQlUWUlGEHYX[HQPHGEODQGDGHWUlG,QQHLRPUnGHW¿QQVHQ
del tallar och marken är gräsbevuxen. Marken ägs av Jönköpings kommun.
Området är ca 2 ha stort.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
41
Plandokument
)|URPUnGHWVV|GUDGHO¿QQVWYnJlOODQGHE\JJQDGVSODQHUIUnQ
och 1986-06-12. I byggnadsplanerna är denna del av utredningsområdet
markerat som naturpark. I övrigt är inte området planlagt.
Konsekvensbedömning
En byggnation av verksamheter måste ta hänsyn till de naturvärden som
angränsar till utredningsområdet. En byggnation bör inte sträcka sig upp
till platån, utan hålla sig nedanför brantens kant. Det kan diskuteras om
området är aktuellt att exploatera just med tanken på närheten till de höga
naturvärdena, samtidigt som marken måste undersökas om den är lämplig
att bebyggas med hänsyn till tidigare användning, dvs som deponi. Tomtens
Utredningsområdet sett mot nordväst
42
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
nuvarande markanvändning som upplagsplats fyller kanske ett behov och
PnVWHP|MOLJWYLVGlUI|U¿QQDVNYDU Området anses dock vara attraktivt med
de JRGDNRPPXQLNDWLRQHUVRP¿QQVLQWLOORPUnGHWYLONDRFNVnELGUDUWLOO
bra skyltlägen. En ny in- och utfart till området skulle kunna anslutas till
den infart som ligger i områdets sydöstra del. Att ansluta det nya området
WLOOEH¿QWOLJDYDOHGQLQJDUL7DOOYlJHQlULQWHP|MOLJWXWDQSXPSQLQJDY
avloppsvattnet. Kostnaderna för en utbyggnad av va-nätet uppskattas bli
över det normala, med anledning av att en pumpstation måste byggas. Nya
YHUNVDPKHWHUEOLUHQXWE\JJQDGDYEH¿QWOLJWLQGXVWULRPUnGH(QXWE\JJQDGDY
verksamheter kräver att en detaljplan tas fram.
Utredningsområdet sett mot sydöst, med branten i den norra delen i förgrunden
Utredningsområde 9
Illustration
v
v
v
llv
Ta
Ny
ot
op
Våtm
ark
95
Rv 1
bi
en
el
äg
ck
St
ra
nd
sk
yd
Riksintre
r
Ko
te
b
äg
ov
en
sse för n
aturvård
v
v
Norr
v
Skala 1:3000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
43
Utredningsområde 10
Backa
mo
HAR UTGÅTT, se sid 7
Rv 195
Utredningsområdet ligger
10
ca 2 km västerut från
Bankeryd. Området omfattas
Ekeryd
av Klerebovägen och den
bebyggelse som ligger utmed denna
väg. Området utreds för en eventuell
förtätning av bostäder utmed Klerebovägen.
Området gränsar i norr och i söder till blandskog som
växer på ganska skarpa branter åt vardera väderstreck. Området består av hus
I|USHUPDQHQWERHQGHRFKGHÀHVWDlUE\JJGDXQGHURFKWDOHQ
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Området har en lite lantlig karaktär men ligger på ett rimligt avstånd till
FHQWUXPGlUVHUYLFH¿QQV.OHUHERYlJHQKDUDQVOXWQLQJWLOOUYVRPJnU
mellan Habo och Jönköping, vilket är attraktivt ur pendlingssynpunkt.
Tekniska frågor
8WPHGGHQVW|UUHGHOHQDY.OHUHERYlJHQ¿QQVVSLOOYDWWHQRFK
vattenledningar. Dagvattenledningar saknas. Genom områdets östra del går en
luftburen kraftledning som i höjd med vägen ner till Ekeryd viker av norrut.
Kommunikationer
Rv 195 går förbi området i nord- sydlig riktning vilket ger goda förbindelser
mot Habo och Jönköping. Klerebovägen från området går över rv 195
och vidare österut in mot Bankeryds centrum. Inga mätningar är gjorda
på antalet fordon som passerar förbi området utmed Klerebovägen eller
rv 195. Vägverket och kommunen arbetar med att utforma rv 195 med
¿ORFKPLWWUlFNH,VDPEDQGPHGGHQQDRPE\JJQDGE\JJVlYHQHQ
Q\DYRFKSnIDUWWLOOUY*nQJRFKF\NHOEDQD¿QQVLNRUVQLQJHQ
Klerebovägen – Björnebergsvägen. Klerebovägen ligger inom vissa delar
44
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
DYXWUHGQLQJVRPUnGHWOlJUHlQPDUNQLYnQ,QJDNROOHNWLYDIlUGPHGHO¿QQV
inom områdets närhet, närmsta busshållplats ligger ca 1000 meter in mot
centrum. Till tågstationen är det ca 2,3 km. Området ligger utanför den yttre
À\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
Ingen geologisk undersökning är gjord inom området. På både den norra
och den södra sidan om Klerebovägen är terrängen brant, förutom ett
skogsområde på den norra sidan och ett litet området på den södra som
används som åker. Åkern ligger dock på en lägre nivå än Klerebovägen.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av naturvärden är utförda inom utredningsRPUnGHW(WWSDUNlQGDIRUQPLQQHQ¿QQVLQRPXWUHGQLQJVRPUnGHW2PUnGHW
är inte dokumenterat att vara av värde för friluftslivet. Däremot går
Bankerydsleden som är en ca 2,4 mil lång vandringsled genom området i
nord-sydlig riktning.
Landskapsbild
Den västra delen av utredningsområdet ligger utmed Klerebovägen som
kantas av villabebyggelse och skogsmark. Denna del har inte några större
värden ur landskapsbildsynpunkt. Den östra delen utmed Klerebovägen är
mer öppet och där små markområden nyttjas för jordbruksverksamhet. Denna
del har större kulturella värden i och med de brukade markerna.
Markanvändning och markägare
Den större delen av utredningsområdet består av bostadsfastigheter som
kantas och till viss del omgärdas av blandskog. En mindre del av området
består av brukad åkermark. Området ägs av privatpersoner och är ca 11 ha
stort.
Plandokument
,QJDGHWDOMSODQHU¿QQVXSSUlWWDGHI|UXWUHGQLQJVRPUnGHWPHQRPUnGHWEHVWnU
av samlad bebyggelse. Enligt översiktsplanen är området en liten del av ett
stort markområde med grundvattenintresse.
Utredningsområdet, bebyggelse utmed Klerebovägen
Konsekvensbedömning
För att området ska kunna bebyggas måste det utredas om Klerebovägen
NODUDUDYHQ|NQLQJDYWUD¿NVRPHQE\JJQDWLRQPHGI|U9lJHQlULGDJJDQVND
VPDORFKI|UXWRPSHUVRQELOVWUD¿NSDVVHUDUlYHQHQGHOWXQJDIRUGRQLJHQRP
Ekeryd. En byggnation av bostäder kräver också att det byggs en säker gångoch cykelbana som leder in till centrum, vilket kan vara svårt att genomföra
p.g.a vägens bredd. I korsningen Björnebergsvägen-Klerebovägen är det
P|MOLJWDWWDQVOXWDHQQ\JFEDQDWLOOGHQEH¿QWOLJD1lUUYE\JJVRP
bör det studeras om en gång- och cykelbana kan ingå i projektet. Vägverket
är väghållare och kan ge svar på dessa frågor under samrådstiden. Närheten
till rv 195 medför ett behov av att beräkna och utreda hur nära riksvägen ny
bebyggelse kan placeras. Enligt upprättad skiss föreslås 18 småhustomter,
varav 14 i den västra delen och 4 i den östra. Bebyggelsen i den västra delen
WUD¿NI|UV|UMVPHGHQQ\nWHUYlQGVJDWDVRPDQVOXWVWLOO.OHUHERYlJHQ3nVn
sätt minskas antalet in- och utfarter till Klerebovägen, vilket är positivt för
WUD¿NVlNHUKHWHQ'HW¿QQVGRFNP|MOLJKHWDWWSnQnJRQSODWVXWPHGGHQ\D
villatomterna skapa ytterligare en infart mot Klerebovägen. Småhustomterna
i den östra delen föreslås få infarter direkt till Klerebovägen. En detaljplan
behöver tas fram som medger en utbyggnad av bostäder utmed Klerebovägen.
'HWEH¿QWOLJDYDQlWHWEHK|YHUE\JJDVXWI|UDWWNXQQDI|UV|UMDGHQQ\D
bostadsbebyggelsen. Dagvatten får omhändertas lokalt. Pumpning av
Utredningsområdet sett mot väster
avloppsvattnet från ev. suterrängvåning kan erfodras på vissa tomter.
Kostnaderna för en utbyggnad av va-ledningarna beräknas bli låga. Området
som utreds för bostäder i den västra delen är idag ett skogsområde och den
östra delen är jordbruksmark. För att möjliggöra en bostadsbyggnation i
den östra delen måste således jordbruksmark tas i anspråk. Det innebär att
GHQEH¿QWOLJDMRUGEUXNVQlULQJHQNDQNRPPDDWWEHK|YDRPVWUXNWXUHUDVRFK
att ny mark behöver ersätta den mark som bebyggs. På grund av faktorer
som allergena ämnen, lukt och buller bör inte jordbruksverksamhet och
bostäder placeras för nära varandra. Vilket avstånd som kan vara lämpligt
bedöms från fall till fall och beror på olika faktorer. Genom både den västra
och den östra delen av utredningsområdet går luftburna kraftledningar. För
DWWP|MOLJJ|UDHQE\JJQDWLRQNUlYVDWWGHVVDÀ\WWDV%DQNHU\GVOHGHQVRP
kommer österifrån, från Hembygdsgården, och som går genom den västra
GHOHQEHK|YHUÀ\WWDVHWWSDUPHWHU|VWHUXWI|UDWWJHSODWVnWVPnKXVWRPWHUQD
Från utredningsområdets mitt till Attarpsskolan är det ca 1,5 km och till
%DQNHU\GVN\UNVNRODFDNP,GDJVOlJHW¿QQVUHGDQEHKRYHWDYVNROEXVV
som kommer västerifrån och kör genom området in till centrum. En
byggnation utmed Klerebovägen innebär en förtätning av det lilla samhället
utan att påtagligt förändra karaktären, eftersom markområdet redan har tagits i
anspråk för bostäder.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
45
Skogsområdet utmed Klerebovägen
Skogsområdet på den norra sidan av Klerebovägen
Skogsområdet på den norra sidan av Klerebovägen
Utredningsområdet sett mot öster med åkermarken i förgrunden
46
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 10
HAR UTGÅTT, se sid 7
Illustration
Klereb
oväge
Ekeryd
Rv 195
v
Norr
n
Skala 1:4000
Kartunderlag med 2-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
47
Utredningsområde 11
Backa
HAR UTGÅTT, se sid 7
mo
Rv 195
Utredningsområdet ligger
ca 2 km västerut från
Bankeryd, strax söder om
utredningsområde 10. Området Ekeryd
består av öppna åkermarker med
11
tillhörande ekonomibyggnader samt
tre bostadsfastigheter. Åkermarken
gränsar till blandad skog som på vissa
håll växer på skarpa branter. Norr om
området ligger Klerebovägen och i öster går rv 195. Området utreds för en
eventuell byggnation av bostäder.
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Området har en lantlig karaktär men ligger endast ca 2 km från centrum och
OLJJHULDQVOXWQLQJWLOOEUDNRPPXQLNDWLRQHUI|UELOWUD¿N)UnQRPUnGHWKDU
man en vy mot Labbarp. Strövområden nära intill utredningsområdet höjer
ytterligare attraktivitetsfaktorn.
Tekniska frågor
Österut från Bankeryd är spillvatten- och dagvattenledningar dragna.
Ledningarna förgrenar sig i utkanten av utredningsområdets östra sida och
leder vidare upp mot och utmed Klerebovägen samt rakt västerut genom
områdets östra sida och försörjer de tre bostadsfastigheterna. I närheten av
områdets nordöstra sida går en luftledning.
Kommunikationer
2PUnGHWWUD¿NI|UV|UMVLGDJYLD.OHUHERYlJHQYDULIUnQHQPLQGUHYlJYLNHU
av ner till Ekeryd. Från området har man goda kommunikationsmöjligheter
I|UELOWUD¿N,QJDPlWQLQJDUlUJMRUGDSnDQWDOHWIRUGRQVRPSDVVHUDUI|UEL
området utmed Klerebovägen eller rv 195. Via Klerebovägen över rv 195
LQWLOO%DQNHU\GFHQWUXPlUGHWFDNP5YQnUPDQYLDHQWUD¿NSODWV
som utreds för ombyggnad. Närmsta busshållplats ligger ca 1200 meter
48 Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
in mot centrum. Till tågstationen är det ca 2500 meter. Ingen gång- och
F\NHOEDQD¿QQVXWPHG.OHUHERYlJHQ)|UDWWWDVLJLQPRWFHQWUXPF\NODU
PDQOlQJVPHGEH¿QWOLJDJDWRURFKYlJDUIUDPWLOONRUVQLQJHQ.OHUHERYlJHQ
Björnebergsvägen, där en cykelbana tar vid. Området ligger utanför den yttre
À\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
Inga geologiska undersökningar är gjorda inom utredningsområdet. Områdets
västra del har en lutning på ca 12 meter, vilket ger en medellutning på ca 1:19.
Inom områdets sydöstra del är lutningen ca 9 meter, och en medellutning på
ca 1:16, för att sedan gå över i en skarpare lutning ner mot rv 195. Områdets
nordöstra del inklusive de tre bostadsfastigheterna har en lutning på ca 7
meter och en medellutning på ca 1:35. Området omgärdas av skog som växer
på branta sluttningar.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av naturvärden är utförda inom utredningsRPUnGHW(WWSDUNlQGDIRUQPLQQHQ¿QQVLQRPXWUHGQLQJVRPUnGHW(WW
ÀHUWDOVWRUDO|YWUlGEODHNRFKO|QQ¿QQVLQRPRPUnGHWVRPKDUK|JD
naturvärden. En liten del av områdets östra sida ingår i Lillåns strandskydd
som rinner förbi i öster. Området är inte dokumenterat av att vara av värde
för friluftslivet, men Bankerydsleden som är en ca 2,4 mil lång vandringsled
kommer in i området från öster, går vidare västerut och viker sedan av norrut.
Landskapsbild
Utredningsområdet är begränsat i sin storlek och omgärdas av skog. I den
sydöstra delen öppnar sig området varifrån man har en vy över rv 195 mot
Labbarp. Eftersom området brukas och består av öppna åkermarker med
inslag av stora ädellövträd, har området kulturella värden.
Markanvändning och markägare
Marken består idag av brukade åkermarker med tillhörande
HNRQRPLE\JJQDGHU,QJDGMXUKnOOVLGHEH¿QWOLJDHNRQRPLE\JJQDGHUQDPHQ
djur på bete förekommer gränsande till området. Genom utredningsområdet
SDVVHUDUlYHQKlVWDUPHGVLQDU\WWDUH,RPUnGHWV|VWUDGHO¿QQVWUH
bostadsfastigheter. Runt om åkermarken växer skog som består till stor del
av lövträd. I områdets sydöstra del går Bankerydsleden. Området är ca 11 ha
VWRUWRFKlJVDYÀHUDSULYDWDPDUNlJDUH
Plandokument
,QJDGHWDOMSODQHU¿QQVXSSUlWWDGHI|URPUnGHW(QOLJW|YHUVLNWVSODQHQLQJnU
området i ett större markområde med grundvattenintresse. En ägare till en av
bostadsfastigheterna har till kommunen inkommit med en förfrågan om att
få bygga bostäder på två fastigheter inom den östra delen av området, intill
redan bebyggda fastigheter. Förfrågan innebär tre nya villor.
Konsekvensbedömning
Vid en bostadsbyggnation inom området måste det klargöras hur stor
WUD¿NNDSDFLWHW.OHUHERYlJHQKDURFKRPGHWlUP|MOLJWDWWE\JJDHQJnQJ
och cykelbana från området in till centrum. Den bör kunna byggas i samband
PHGRPE\JJQDWLRQHQDYWUD¿NSODWVHQRFKUYVRPGnNDQDQVOXWDWLOO
UHGDQEH¿QWOLJWQlWYLGNRUVQLQJHQ.OHUHERYlJHQ%M|UQHEHUJVYlJHQ(WW
alternativ kan annars vara att bygga ut Bankerydsleden till gc-bana som idag
går från området, under rv 195 och vidare till hembygdsgården. Läs mer
RPWUD¿NVLWXDWLRQHQXQGHUNRQVHNYHQVEHG|PQLQJHQI|UXWUHGQLQJVRPUnGH
10. Närheten till rv 195 medför ett behov av att beräkna och utreda hur nära
riksvägen ny bebyggelse kan placeras. En byggnation av hela området innebär
att åkermark tas i anspråk. Eftersom utredningsområdet kantas av skogsmark
EHK|YHULQJDVN\GGV]RQHU¿QQDVYLONHWYRUHIDOOHWRPVPnKXVWRPWHUQD
istället hade gränsat direkt till åkermark. Området har kulturella värden med
brukade marker och ett fåtal större ädellövträd. En byggnation förändrar
områdets karaktär, men genom att föreslå större tomtstorlekar än vad som
är brukligt inne i städerna och genom att ny bebyggelse utformas med
lantlig karaktär, kan man skapa en mer bykänsla. Upprättad skiss redovisar
31 stora småhustomter som är fördelade på 3 mindre grupper och en
större. Inom utredningsområdets östra del går strandskyddet för Lillån in
i området. Strandskyddet berör två av tomterna i den nordöstra gruppen.
Det är dock möjligt att placera bostadshusen utanför strandskyddets gräns,
YLONHWGHOYLVEHURUSnWRSRJUD¿QPHGDQWRPWPDUNHQKDPQDULQQDQI|U'HW
krävs strandskyddsdispens innan bygglov kan beviljas inom fastigheten. En
detaljplan behöver också tas fram som medger en utbyggnad av bostäder
LQRPRPUnGHW(WWQ\WWHYERVWDGVRPUnGHI|UV|UMVYLDEH¿QWOLJYlJVRP
möjligtvis måste breddas och få en ny utformning för att klara en ökad
WUD¿NEHODVWQLQJ'HQEH¿QWOLJDJDWDQI|UJUHQDUVLJVHGDQnW|VWHURFKYlVWHU
WLOOGHQ\DERVWlGHUQD)|UDWWI|UV|UMDQ\EHE\JJHOVHPnVWHGHWEH¿QWOLJD
YDQlWHWE\JJDVXWLGHQ\DJDWRUQD'DJYDWWQHWOHGVWLOOEH¿QWOLJDGLNHQ
Kostnaden för en utbyggnad av va-ledningarna beräknas bli normalhög. Från
utredningsområdets mitt till Attarpsskolan är det ca 1,8 km och till Bankeryds
kyrkskola ca 1,8 km. Tar man istället Bankerydsleden som går under rv 195
är de ca1 km till kyrkskolan och ca 1,9 km till Attarpsskolan. I dagsläget
¿QQVUHGDQEHKRYHWDYVNROEXVVVRPNRPPHUYlVWHULIUnQRFKVRPN|UXWPHG
Klerebovägen strax norr om utredningsområdet och vidare in till centrum.
(IWHUVRPGHWGRFNLQWHN|UVQnJRQNROOHNWLYWUD¿NLRPUnGHWVGLUHNWDQlUKHWlU
det viktigt att det kan byggas säkra gång- och cykelvägar in till centrum, om
GHWLQWHJnUDWWXW|NDNROOHWLYWUD¿NQlWHWWLOOXWUHGQLQJVRPUnGHW
Stora ädellövträd växer inom områdets mitt
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
49
Åkermarken i den norra delen av utredningsområdet sett mot sydväst
Åkermarken i den norra delen av utredningsområdet sett mot väster
50
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Åkermarken i den sydöstra delen av utredningsområdet, sett mot öster
Åkermarken i den norra delen av utredningsområdet, sett mot norr
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
51
Utredningsområde 11
HAR UTGÅTT, se sid 7
Ekeryd
Illustration
Klere
bovä
St
ra
nd
sk
yd
d
Rv 195
gen
Skala 1:3000
52
v
Norr
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Kartunderlag med 2-meters höjdkurvor
Utredningsområde 12
Klerebovägen
EN MINDRE DEL HAR
UTGÅTT, se sid 7
Bjö
rne
be r
gsv
äge
n
Rv 195
Utredningsområde 12 ligger ca 1,5 km
Bankeryds kyrka
sydväst om Bankeryds centrum och
12
omfattas av ett område omkring Bankeryds
kyrka. Åkermarken i öster som gränsar till
rv 195 och åkermarken söder om Kyrkskolan
som gränsar till bostadsbebyggelse. I norr
gränsar området till ravinen runt Lillån, i
Prinseryd
väster mot rv 195, i söder mot industriverksamhet
och i öster mot skogsområdet söder om Gröna
ängar. Området har en lantlig karaktär med kyrka,
kyrkskola, hembygdsgård och öppna åkermarker
med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnader. Området utreds för en
eventuell byggnation av bostäder.
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Områdets närhet till service i centrum och de kommunikationsmöjligheter
VRP¿QQVLQlUKHWHQVDPWRPUnGHWVQDWXURFKNXOWXUYlUGHQJ|UDWWRPUnGHW
troligtvis upplevs som attraktivt för bostäder.
Tekniska frågor
9DWWHQRFKVSLOOYDWWHQOHGQLQJDU¿QQVLRPUnGHWV|VWUDVLGDRFKNRPPHUIUnQ
området gröna ängar och går i nord-sydlig riktning och försörjer kyrkan,
kyrkskolan och bostadsbebyggelsen söder om kyrkskolan. Från gröna ängar
viker även ledningarna av västerut och går i öst-västlig riktning, norr om
ravinen vid Lillån och vidare mot Ekeryd. En luftburen kraftledning med
början från Labbarp går i öst-västlig riktning, norr om bostadsbebyggelsen
inom utredningsområdet, över rv 195 och går sedan vidare västerut. Ca 120
meter öster om rv 195 förgrenar sig kraftledningen och går även i nord-sydlig
riktning i områdets västra del.
Kommunikationer
Området ligger på båda sidorna om Björnebergsvägen vilket ger goda
P|MOLJKHWHUDWWPHGELOWDVLJYLGDUHV|GHUXWQHUPRWWUD¿NSODWVHQGlUUY
26/47 och rv 195 möts. Åker man norrut från området är man snabbt inne
LFHQWUXPRFKOLNDVQDEEWlUPDQYLGWUD¿NSODWVHQYLG(NHU\GGlUPDQWDU
sig ut på rv 195. Inga mätningar är gjorda när det gäller antal passerande
IRUGRQXWPHG%M|UQHEHUJVYlJHQ)|UJnHQGHRFKF\NOLVWHU¿QQVHQJnQJ
och cykelbana utmed Björnebergsvägens östra sida som leder in mot
FHQWUXP)UnQXWUHGQLQJVRPUnGHWV|VWUDVLGD¿QQVlYHQHQJFEDQDJHQRP
skogspartiet upp mot bostadsområdet Gröna ängar. Bankerydsleden går från
Hembygdsgården västerut under rv 195 vidare mot Ekeryd. Busslinje 26
går utmed Björnebergsvägen och stannar vid Prinseryd som är ändhållplats,
samt vid Kyrkskolan och Prinsfors som ligger norr om utredningsområdet.
Till tågstationen via gång- och cykelbanan är det ca 1,8 km. Området ligger
XWDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
7RSRJUD¿JHRORJL
8WUHGQLQJVRPUnGHWlUÀDFNWPHGVPnYDULDWLRQHUK|MGPlVVLJW,QRUURFK
i söder där åkermarken gränsar till Lillån, sluttar marken ner mot vattnet.
Även åkermarken i utredningsområdets östra del är ganska brant och sluttar
ner mot skogsområdet. Inga geotekniska undersökningar är gjorda inom
utredningsområdet.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Inga ingående inventeringar av naturvärden är utförda inom utredningsområdet. Däremot gränsar området till Lillån som är ett område med
naturvärde. Lillån omfattas av det generella strandskyddet på 100 meter.
Enligt översiktsplanen är utredningsområdet ett intresseområde för
kulturmiljövård. Bebyggelsen kring Bankeryds kyrka och hembygdsgård är
kulturhistoriskt värdefull. För att kulturmiljön ska kunna bevaras krävs stor
restriktivitet mot förändringar av byggnader med ursprunglig karaktär och
anpassningskrav på eventuellt tillkommande bebyggelse. Utredningsområdet
är även med i kulturhistorisk utredning för Jönköpings kommun, landsbygden.
(WWSDUNlQGDIRUQPLQQHQ¿QQVLQRPXWUHGQLQJVRPUnGHW8WUHGQLQJVRPUnGHW
är inte dokumenterat att vara av värde för friluftslivet. Genom områdets norra
del går dock Bankerydsleden som är ett ca 2,4 mil långt rekreationsstråk på
båda sidor om rv 195.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd 53
Landskapsbild
Från utredningsområdet har man en vy mot landskapet på den västra
sidan om rv 195. I norr och söder om området växer skog som avgränsar
landskapsrummet. Rv 195 och Björnebergsvägen avgränsar landskapet i
väst och öst. Bankerydskyrka ligger på en höjd och har en dominerande
plats i landskapet. Den lantliga karaktären med de öppna brukade markerna,
hembygdsgården, kyrkan och skolbyggnaderna ger området höga kulturella
värden.
Markanvändning och markägare
Den större delen av marken används för jordbruksverksamhet. Vid besök
LXWUHGQLQJVRPUnGHWK|OOVLQJDGMXULQRPRPUnGHW,QRPRPUnGHW¿QQV
även hembygdsgården med museum, Bankeryds kyrka och kyrkogård,
kyrkskolan och en bostadsfastighet. Söder om hembygdsgården och framför
N\UNDQ¿QQVHQSDUNHULQJV\WDgVWHURPN\UNVNRODQ¿QQVHQIRWEROOVSODQ
Utredningsområdet är ca 30 ha stort och ägs av privata fastighetsägare,
förutom en liten fastighet på ca1300 kvm utmed Björnebergsvägen som ägs
av Jönköpings kommun.
Plandokument
)|UXWUHGQLQJVRPUnGHW¿QQVLQJDGHWDOMSODQHUXSSUlWWDGH(WWPDUNRPUnGHSn
1 ha norr om Bankeryds trä pekas i öp:n ut som lämpligt för verksamheter.
Enligt översiktsplanen är utredningsområdet en liten del av ett större område
med grundvattenintresse. Det är även enligt öp:n ett område med goda
vindenergiförhållande.
Konsekvensbedömning
En bostadsbyggnation inom utredningsområdet kommer att påverka områdets
lantliga karaktär, men är ändå intressant att diskutera för bostadsbyggnation
GnGHWOLJJHUVnSDVVFHQWUDOWRFKKDUWLOOJnQJWLOONROOHNWLYWUD¿NRFKJnQJ
och cykelbana. Nya bostäder placeras alltså inom intresseområdet för
kulturmiljön. Byggnationen innebär dock en utbyggnad av ett redan bebyggt
RPUnGHRFKVNXOOHNXQQDLQSDVVDVLEH¿QWOLJDVWUXNWXUHU6WUDQGVN\GGHW
för Lillån ligger inom utredningsområdets norra och södra del, men en ny
bebyggelse behöver inte inkräkta på strandskyddet utan kan placeras utanför.
Enligt skissen har bostäderna placerats ca 150 meter österut från rv 195.
Med tanke på buller måste det utredas djupare vilket avstånd som kan vara
54
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
lämpligt. Detsamma gäller för nybebyggelse utmed Björnebergsvägen. Den
EH¿QWOLJDJnQJRFKF\NHOEDQDQVRPLGDJVOlJHWVOXWDULK|MGPHGN\UNVNRODQ
bör byggas ut mot söder för att skapa säkra vägar och passager för gående
och cyklister. På sikt är det även positivt om gc-banan kan byggas ut ända ner
till den södra delen av Prinseryd, vilket dock kan vara svårt att genomföra
SJDEH¿QWOLJDIDVWLJKHWHUVJUlQVHURFKYlJHQVEUHGG1\EHE\JJHOVH
föreslås på båda sidor om Björnebergsvägen. Bebyggelsen på den västra
VLGDQWUD¿NI|UV|UMVJHQRPWYnLQRFKXWIDUWHUHQLQRUUYLGKHPE\JGVJnUGHQ
och en strax söder om kyrkskolan. Strax söder om hembygdsgården och
väster om kyrkans parkering föreslås ett parkområde, för att på så sätt bevara
den öppna miljön kring hembygdsgården och kyrkan. På den västra sidan
om Björnebergsvägen föreslås 44 småhustomter och på den östra sidan 7
småhustomter. Ett alternativ kan vara att bygga radhus och parhus för att
få en mer variation inom området. Utformningen av bostadshusen oavsett
KXVW\SE|UKDUPRQLHUDPHGEH¿QWOLJPLOM|RFKXSSI|UDVLHQDUNLWHNWXUVWLO
som har en mer lantlig karaktär. De nya bostadshusen inom de nya tomterna
som ligger utmed Björnebergsvägen bör placeras en bit in på tomten för
DWWDQSDVVDVWLOOGHQEH¿QWOLJDJDWXPLOM|Q'HVVDWRPWHUInUGnLQWHLQIDUW
direkt mot Björnebergsvägen utan från de nya bostadsgatorna inne i de nya
områdena. För att möjliggöra en bostadsbyggnation måste en detaljplan för
bostadsändamål tas fram. Den luftburna kraftledning som går genom området
L|VWYlVWOLJULNWQLQJPnVWHÀ\WWDVI|UDWWHQE\JJQDWLRQHQOLJWI|UHVODJHQ
VNLVVVNDNXQQDEOLP|MOLJ'HWEH¿QWOLJDYDQlWHWEHK|YHUE\JJDVXWI|U
att kunna försörja den nya bostadsbebyggelsen.Det nordvästra delområdet
bedöms bli dyrbart att va-försörja p.g.a. att vatten måste pumpas. Detta
område bör övervägas att utgå. Utbyggnad av va-ledningar inom resterande
område beräknas bli normalhöga. Det kan vara möjligt att kyrkan är i behov
av markreserver. Markområdet söder om kyrkskolan kunde i sådana fall
vara lämpligt. Bostadsbebyggelsen som ligger inom den södra delen av
utredningsområdet gränsar till en industrifastighet. Om verksamheten är
störande för omgivningen ska inte nya bostäder placeras intill industrimark,
om inte de uppkomna störningarna går att åtgärda. På sikt är ett alternativ
DWWLQGXVWULHUÀ\WWDUXWIUnQRPUnGHQVRPEHG|PVVRPOlPSOLJDI|UQ\
bostadsbyggnation. För att möjliggöra en byggnation inom utredningsområdet
krävs också att mycket av åkermarken inom området tas i anspråk. Det
LQQHElUDWWGHQEH¿QWOLJDMRUGEUXNVQlULQJHQNDQNRPPDDWWEHK|YD
omstruktureras och att ny mark behöver ersätta den mark som bebyggs. På grund av faktorer som allergena ämnen, lukt och buller bör inte
jordbruksverksamhet och bostäder placeras för nära varandra. Vilket avstånd som kan vara lämpligt bedöms från fall till fall och beror på olika faktorer. Den
åkermark som inte bebyggs och som ligger i anslutning och utmed rv 195 kan förslagsvis ersättas med skog. På detta sätt behövs inga skyddsavstånd och
skogsområdet blir även en visuell avskärmning mot rv 195.
Utredningsområdet sett mot väster från Bankeryds kyrka
Området söder om Bankeryds kyrkskola
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
55
Bankeryds kyrkskola
Bankeryds kyrka
Byggnad vid hembygdsgården
56
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Bankerydsleden under rv 195
Utredningsområde 12
EN MINDRE DEL HAR UTGÅTT, se sid 7
Lillån
Illustration
d
dskyd
Stran
Lillån
jörneb
Skala 1:4000
Norr
v
ergsvä
gen
Rv 19
5
ring
Bef. Parke
Park
Intresseområde för kulturmiljövård
Bankeryds kyrka
Kartunderlag med 2-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
57
Utredningsområde 13
STÖRRE DELEN HAR
UTGÅTT, se sid 7
Gröna
ängar
Torp
Björne
bergs
vägen
en
äg
13
ov
rtb
Ko
Utredningsområde nr 13 ligger
direkt söder om bostadsområdet
Gröna ängar. Området är idag ett
skogsområde mellan tätorten ochBankeryds kyrka
Bankeryds kyrka. I norr gränsar
alltså området till bostadsbebyggelse,
i öster till Kortebovägen, i söder
mot jordbruksmarker och i väster till
Bankeryds kyrka med omnejd. Från
området är det ca 1,5 km till centrum.
Området utreds för en eventuell
byggnation av bostäder.
Labbarp
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Områdets läge med närhet till centrum, kommunikationer och strövområden
gör området attraktivt för bostäder.
Tekniska frågor
,ERVWDGVRPUnGHW*U|QDlQJDUQRUURPXWUHGQLQJVRPUnGHW¿QQVEH¿QWOLJD
vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar. Utefter utredningsområdets
YlVWUDVLGD¿QQVGHWYDWWHQRFKVSLOOYDWWHQOHGQLQJDUGUDJQD(QNUDIWOHGQLQJ
går genom områdets södra del vidare västerut mot rv 195. I områdets norra
GHOLI|UOlQJQLQJHQDY5LQJYlJHQ¿QQVHQWUDQVIRUPDWRUVWDWLRQ
Kommunikationer
Utredningsområdet ligger mellan Björnebergsvägen och Kortebovägen vilket
LQQHElUDWWGHW¿QQVP|MOLJKHWHUDWWWUD¿NI|UV|UMDHWWQ\WWERVWDGVRPUnGHPHG
nya anslutningar till dessa två vägar. Det ger goda kommunikationsmöjligh
eter både åt norr mot Habo och söder mot Jönköping. Utmed Kortebovägen
som går längsmed området passerar ca 7 000 fordon per årsmedeldygn. Inga
58
mätningar är gjorda på Björnebergsvägen. Flera av bostadsgatorna inom
området Gröna ängar slutar med en vändplan mot skogsområdet och fortsätter
därifrån som gång- och cykelbana eller stigar. Gång- och cykelbanan i
områdets västra del är belyst och förbinder Gröna ängar med Bankeryds
N\UND8WPHG.RUWHERYlJHQV|VWUDVLGD¿QQVGHWHQJnQJRFKF\NHOEDQDRP
leder in mot centrum i norr och mot Jönköping i söder. Närmsta busshållplats
¿QQVXWHIWHU%M|UQHEHUJVYlJHQYLG%DQNHU\GVN\UNDSnFDPHWHUVDYVWnQG
och utefter Kortebovägen ca 450 meter från områdets mitt. Till tågstationen är
GHWFDPHWHU2PUnGHWOLJJHULQQDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
7RSRJUD¿JHRORJL
Utredningsområdet är ca 775 meter långt och är rektangulärt i sin form.
Området har en lutning åt väster, ca 1:13 i medellutning, vilket innebär en
höjdskillnad på ca 60 meter inom området. Inga geotekniska undersökningar
är gjorda inom området.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
2PUnGHW¿QQVLQWHEHVNULYHWL|YHUVLNWVSODQHQ6NRJHQLQRPRPUnGHW¿QQV
dock beskriven i grönstrukturplanen för Bankeryd. Där står skrivet att skogen
ska skötas med skogsbruk och med hänsyn till friluftslivet och naturvård. De
två grönstråken som går in i bebyggelsen vid Gröna ängar har ett värde som
genomgångsområden som man bör värna om. Inga ingående inventeringar av
natur- eller kulturvärden är utförda inom utredningsområdet. I översiktsplanen
¿QQVLQWHRPUnGHWPDUNHUDWVRPYLNWLJWI|UIULOXIWVOLYHWPHQGlUHPRWJnU
Bankerydsleden, som är ett ca 2,4 mil långt rekreationsstråk på båda sidor om
rv 195, genom området.
Landskapsbild
Området består av tät ung skog och sly och är idag en gräns mellan det öppna
jordbrukslandskapet i söder och bostadsbebyggelsen i norr. En byggnation
inom utredningsområdet kommer att påverka landskapsbilden runt omkring.
Markanvändning och markägare
Marken är ett tätortsnära skogsområde med blandskog som används för
friluftsliv och närströvområde. Genom området västra del, i nord-sydlig
riktning går en gång- och cykelbana som leder ner till Labbarpsvägen
där man kan ta sig vidare mot Labbarp, Bankeryds kyrka eller Prinseryd.
*HQRPRPUnGHW¿QQVlYHQHWWÀHUWDOVWLJDUVRPJnULROLNDULNWQLQJDU'HW
har dock vuxit upp ganska mycket sly och buskar vilket gör området ganska
VYnUWLOOJlQJOLJWGlUGHWLQWH¿QQVVWLJDU8WPHGRPUnGHWVQRUUDJUlQVV|GHURP
*U|QDlQJDU¿QQVHQPLQGUHElFNVRPOHGHUYlVWHUXWWLOO/LOOnQ0DUNHQKDU
en privat ägare och är ca 25 ha stort.
Plandokument
,QJDGHWDOMSODQHU¿QQVXSSUlWWDGHI|URPUnGHW(QOLJW|YHUVLNWVSODQHQ
är utredningsområdet en mindre del av ett större område med goda
vindenergiförhållanden.
Konsekvensbedömning
En byggnation innebär att ett större sammanhängande bostadsnära
grönområde tas i anspråk. Grönområdet har dock inga dokumenterat kända
naturvärden och skogen är ung med inslag av mycket sly. Landskapsbilden
kommer att förändras genom att ett stort skogsområde försvinner och ersätts
med bostadsbebyggelse. Förändringen kommer man som betraktare att
uppleva som störst på lite längre håll eftersom man då får en större helhet
över landskapsrummet. Det nya bostadsområdet kommer att anslutas till
GHQEH¿QWOLJDVWUXNWXUHQLQRUU*U|QDlQJDUJHQRPDWWGHEnGDRPUnGHQD
I|UELQGVPHGHWWÀHUWDOJU|QVWUnNÀHUDVWLJDURFKHQJnQJRFKF\NHOEDQD
'HQEH¿QWOLJDJFEDQDQI|UHVOnVÀ\WWDVHWWDQWDOPHWHUYlVWHUXWI|UDWWJHSODWV
åt bostadsbebyggelse. Bankerydsleden som går genom områdets södra del
EHK|YHURFNVnÀ\WWDVI|UVODJVYLVLQRPJU|QVWUnNHWPHOODQ*U|QDlQJDURFK
XWUHGQLQJVRPUnGHW'HWQ\DERVWDGVRPUnGHWWUD¿NI|UV|UMVHQOLJWXSSUlWWDG
skiss genom en ny gata som byggs med anslutning till Kortebovägen i öster
och Björnebergsvägen i väster, till vilken bostadsgator kopplas. Alternativa
O|VQLQJDUWLOOWUD¿NVWUXNWXUHUVWXGHUDVGMXSDUHLHWWVHQDUHVNHGH*DWDQ
mellan Kortebovägen och Björnebergsvägen kommer att fungera som en
genomfart, varför inga tomter ritats in direkt gränsande till gatan, p.g.a. risken
I|UEXOOHUVW|UQLQJDUIUnQWUD¿NHQ%HE\JJHOVHQL|VWHUPRW.RUWHERYlJHQlU
RFNVnGHQLQGUDJHQIUnQEH¿QWOLJJDWDDYVDPPDVNlO'HWH[DNWDDYVWnQGHW
mellan ny bebyggelse och Kortebovägen samt den nya genomfartsgatan
PnVWHGRFNEHUlNQDVRFKVWXGHUDVGMXSDUH1lUPDVWGHEH¿QWOLJDJDWRUQD
och den nya föreslås planteringszoner. Utredningsområdet ligger inom
GHQ\WWUH]RQHQI|UÀ\JEXOOHU0HGXWJnQJVSXQNWIUnQÀ\JIUHNYHQVHQJ|U
miljökontoret en bedömning om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse.
För att försörja den nya bebyggelsen med vatten och avlopp behöver det
EH¿QWOLJDYDQlWHWE\JJDVXW2PUnGHWE|UE\JJDVPHGVWDUWIUnQYlVWHU
HIWHUVRPYDOHGQLQJDUI|UDQVOXWQLQJ¿QQVLGHQQDGHODYXWUHGQLQJVRPUnGHW
'DJYDWWQHWRPKlQGHUWDVHIWHUI|UGU|MQLQJLEH¿QWOLJDYDWWHQGUDJ.RVWQDGHQ
för en utbyggnad av va-nätet beräknas bli normalhög. Den kraftledning som
JnUJHQRPRPUnGHWLV|GHUEHK|YHUI|UPRGOLJHQÀ\WWDVI|UDWWJHSODWVI|U
en ny genomfartsgata. Utmed den södra sidan av den nya genomfartsgatan
bevaras ett grönstråk som en skyddszon mot åkermarken i söder. Sammanlagt
med grönstråket i söder, gatan samt grönstråket norr om gatan får man
ett skyddsavstånd till jordbruksverksamhet på ca 80 meter, vilket dock
är ett avstånd som varierar utmed gatans sträckning. Om detta avstånd är
tillräckligt får studeras vidare i en kommande planläggning av området.
Skissen redovisar två bostadsgrupper, varav den västra gruppen innehåller
31 småhustomter och den östra 41 småhustomter. För att få en variation
inom området är det även möjligt att bygga radhus eller parhus. På grund av
K|MGVNLOOQDGHQVRP¿QQVLQRPRPUnGHWlUVXWHUUlQJKXVHQKXVW\SVRPNDQ
vara lämplig. Från utredningsområdets mitt via gång- och cykelbanor är det
ca 1,2 km till Attarpsskolan och 600 meter till Bankeryds kyrkskola, vilka är
avstånd som inte berättigar till skolskjuts. En detaljplan för bostadsändamål
måste tas fram innan en byggnation kan bli aktuell.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
59
Vy mot skogsområdet från Labbarp
Gång- och cykelbanan i den västra delen av utredningsområdet
60
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Ung lövskog och sly växer inom utredningsområdet västra del
Gröna ängar
Utredningsområde 13
STÖRRE DELEN HAR UTGÅTT, se sid 7
Illustration
Ko
Björnebergsvägen
Bankeryds kyrka
bo
rte
vä
ge
n
Kartunderlag med 2-meters höjdkurvor
Labbarp
Norr
v
Skala 1:5000
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
61
Utredningsområde 14
Klerebovägen
DELAR HAR UTGÅTT, se sid 7
Rv 195
Utredningsområde 14 ligger sydväst om
Bankeryd. Området innefattas av Prinseryd
som ligger utmed Björnebergsvägen.
Prinseryd består av villatomter samt ett par
industritomter. Villatomterna i den norra delen
lUVWRUDPHGXSSYX[HQJU|QVNDGlUÀHUDDY
dom är på över 4000 kvm. Bostadshusen ligger
indragna från vägen, ca 30 meter vilket också
bidrar till Prinseryds lantliga karaktär. I den
södra delen av Prinseryd är villorna yngre. Från
området in till Bankeryds centrum är det ca 2 km.
Området gränsar i öster till åkermark, i norr till
utredningsområde 12, och i väster och söder
mot Lillån. Området utreds för en eventuell
byggnation av bostäder.
Bankeryds
kyrka
Prinseryd
Bjö
rne
be
rgs
vä
ge
n
14
Förutsättningar
Attraktivt läge?
Området bedöms ha ett attraktivt läge då det ligger relativt nära till Bankeryds
FHQWUXPNRUWDDYVWnQGWLOONRPPXQLNDWLRQHUVnVRPNROOHNWLYWUD¿NRFKVW|UUH
vägar. Området ligger också naturskönt och med närhet till rekreation.
Tekniska frågor
Genom området i nord-sydlig riktning är dagvatten-, spillvatten- och
vattenledningar dragna, som försörjer bebyggelsen. I den södra och den
PHOOHUVWDGHOHQDYRPUnGHW¿QQVWUDQVIRUPDWRUVWDWLRQHU,QRUUJUlQVDU
utredningsområdet till en luftburen kraftledning som är dragen i öst-västlig
riktning. I områdets mellersta del på den västra sidan samt i områdets södra
GHO¿QQVGHWRFNVnNUDIWOHGQLQJDU'HVVDlUGUDJQDL|VWYlVWOLJRFKQRUG
sydlig riktning.
62
Kommunikationer
Från området är det goda kommunikationsmöjligheter. Björnebergsvägen
går från Bankeryds samhälle, genom Prinseryd och vidare söderut mot
WUD¿NSODWVHQGlUUYRFKUYP|WV6WUD[V|GHURFKQRUURP3ULQVHU\G
¿QQVGHWlYHQHWWSDUPLQGUHODQGVE\JGVYlJDUL|VWYlVWOLJULNWQLQJVRP
ansluter till Kortebovägen. Inga mätningar är gjorda på antalet fordon som
passerar genom Prinseryd. Utmed Björnebergsvägen stannar busslinje 26
vars ändhållplats ligger i mitten av Prinseryd. Närmsta busshållplats ligger
alltså i mitten av Prinseryd. Till järnvägsstationen är det ca 2 km, via gångoch cykelbana till störst del. Utmed Björnebergsvägen genom Prinseryd
¿QQVLQJHQJnQJRFKF\NHOEDQD*FEDQDQE|UMDUI|UVWYLG.\UNVNRODQ
som därifrån går ända in till centrum. Norr om Prinseryd med anslutning
WLOO/DEEDUSVYlJHQ¿QQVHQJFEDQDVRPJnUJHQRPVNRJHQRFKYLGDUHWLOO
bostadsområdet Gröna ängar. Utredningsområdet gränsar till den yttre och den
LQUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
7RSRJUD¿JHRORJL
Utredningsområdets västra del som gränsar till Lillån är brant med lutningar
på ca 1:2. Utredningsområdet gränsar även i öster mot en brant som stiger
XSSnWPRW/DEEDUS,QRPXWUHGQLQJVRPUnGHWlUPDUNHQÀDFN,QJDJHRORJLVND
undersökningar är gjorda inom området.
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
Lillån som går utmed områdets västra sida är av värde för naturvården och
RPIDWWDVDYVWUDQGVN\GGSnPHWHU,QRPRPUnGHW¿QQVHQPDQE\JJQDG
till Prinseryds gård från 1800-talets mitt. Det är en parstuga som omges
DYHQVW|UUHWUlGJnUG%\JJQDGHQ¿QQVPHGLNXOWXUKLVWRULVNXWUHGQLQJI|U
landsbygden i kommunen, vilket ställer hänsynskrav vid ombyggnation.
Området i norr gränsar till kulturmiljön kring Bankeryds kyrka. Inom
XWUHGQLQJVRPUnGHW¿QQVHWWSDUNlQGDIRUQPLQQHQ,QJDK|JDYlUGHQI|U
IULOXIWVOLYHW¿QQVGRNXPHQWHUDGHPHQJHQRPRPUnGHWVV|GUDGHOJnU
Bankerydsleden, som är ett ca 2,4 mil långt rekreationsstråk på båda sidor om
rv 195.
Landskapsbild
Utredningsområdet består av markområden intill redan bebyggda områden i
3ULQVHU\GRFKVRPOLJJHUÀDFNWLODQGVNDSHW'HWlUGHVWRUDPDUNRPUnGHQD
som ligger omkring Prinseryd och som stiger i höjd som är framträdande i
landskapet.
Markanvändning och markägare
Prinseryd är ett litet samhälle som består av bostäder och verksamheter.
,QRPRPUnGHW¿QQV|SSQDJUlV\WRURFKnNHUPDUN0DUNHQlJVDYSULYDWD
markägare och Jönköpings kommun. Kommunen äger mark i den södra delen
av Prinseryd. Utredningsområdets storlek är ca 25 ha.
Plandokument
I översiktsplanen ingår Prinseryd med omnejd i ett stort markområde med
grundvattenintresse och som har goda vindenergiförhållanden. För ett område
L3ULQVHU\GVV|GUDGHO¿QQVHQEH¿QWOLJDYVW\FNQLQJVSODQI|UERVWDGVlQGDPnO
GDWHUDG,QJDGHWDOMSODQHU¿QQVXSSUlWWDGH
Konsekvensbedömning
'HI|UWlWQLQJVRPUnGHQNULQJEH¿QWOLJDVWUXNWXUHUL3ULQVHU\GVRPUHGRYLVDV
i upprättad skiss är ett i norr och tre i den södra delen. Den norra delen
har en privat markägare och är möjlig att förtätas med två småhustomter.
De södra förtätningsområdena ägs av kommunen. Området som ligger
mellan Björnebergsvägen och Målskogsvägen föreslås förtätas med 2
ÀHUERVWDGVKXVLYnQLQJDUYLONHWVNXOOHNXQQDJHFDOlJHQKHWHUPHG
en storlek på ca 70 kvm. Åkermarken som ligger utmed Målskogsvägen
I|UHVOnVEHE\JJDVPHGVPnKXVWRPWHUVRPEOLUHQIRUWVlWWQLQJSnEH¿QWOLJ
struktur. Längst ner i den södra delen av Prinseryd föreslås ett område som
rymmer 8 småhustomter. En ny bebyggelse i den norra delen av Prinseryd,
utmed Målskogsvägen och i den södra delen av Prinseryd innebär att nya
bostadstomter direkt kommer att gränsa till åkermark. På grund av faktorer
som allergena ämnen, lukt och buller bör inte jordbruksverksamhet och
bostäder placeras för nära varandra. Vilket skyddsavstånd som kan vara
lämpligt bedöms från fall till fall och beror på olika faktorer. I det här fallet
kan ett alternativ vara att det inom skyddszonen inte är tillåtet att använda
QDWXUJ|GVHO$WWSODQWHUDHQÀHUVNLNWDGWUlGULGnXWPHGEHE\JJHOVHQNDQRFNVn
vara en åtgärd som kan fungera tillsammans med skyddszonen. Det södra
området som föreslås för bebyggelse ligger inom Lillåns strandskydd. Det
bör dock kunna utredas djupare om inte ny bebyggelse som i det här fallet är
HQI|UWlWQLQJLQWLOOEH¿QWOLJNYDUWHUVRFKLQIUDVWUXNWXUlQGnNDQYDUDP|MOLJ
'HQ\DERVWDGVRPUnGHQDWUD¿NI|UV|UMVJHQRPEH¿QWOLJWUD¿NVWUXNWXU'H
båda tomterna i norr föreslås kunna nyttja den servitutsrätt som gränsar till
området. Bostäderna utmed Målskogsvägen får in- och utfarter med direkt
DQVOXWQLQJWLOOYlJHQ2PUnGHWI|UÀHUERVWDGVKXVKDUP|MOLJKHWDWWInHQ
in- och utfart mot Björnebergsvägen, men även kunna nyttja servitutsrätten
som gränsar till områdets södra del. För bostadsområdet i den södra delen av
Prinseryd byggs en ny gata som ansluts till Prinserydsvägen. Björnebergvägen
Q\WWMDVDYEnGHELOWUD¿NRFKW\QJUHIRUGRQPHQLQJDXSSJLIWHU¿QQVL
dagsläget över hur många fordon som passerar genom Prinseryd per
årsmedeldygn. Det bör undersökas hur höga bullernivåerna är för att kunna
bedöma om de föreslagna bostadsområdena utmed Björnebergsvägen är
lämpliga boendemiljöer. Utredningsområdet gränsar till den yttre och den inre
]RQHQI|UÀ\JEXOOHU0HGXWJnQJVSXQNWIUnQÀ\JIUHNYHQVHQJ|UPLOM|NRQWRUHW
en bedömning om det är lämpligt med ny bostadsbebyggelse. Området
I|UÀHUERVWDGVKXVOLJJHUlYHQLQlUKHWHQDYLQGXVWULIDVWLJKHWHU2PGHVVD
industrier bedriver en verksamhet som är störande för omgivningen är det i
dagsläget inte aktuellt med en byggnation av bostäder. Ny bostadsbebyggelse
NDQDQVOXWDVWLOOEH¿QWOLJDYDOHGQLQJDU'HWV|GUDRPUnGHWNUlYHUSXPSQLQJ
av avloppsvattnet, samt en förstärkning av va-nätet, vilket medför en kostnad
P\FNHW|YHUGHWQRUPDOD'HWYlVWUDRPUnGHWDQVOXWVWLOOEH¿QWOLJDOHGQLQJDU
Kostnaden beräknas bli normalhög. För det norra delområdet blir kostnaden
för va-anslutning lägre än normal. Inom det mellersta delområdet
Den öppna ytan mellan Björnebergsvägen och Målskogsvägen
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
63
kan kostnaderna för va-anslutning variera från låg till mycket hög beroende på hur många ledningar som behöver dras om. Från Kyrkskolan norr om Prinseryd
E|UMDUHQJnQJRFKF\NHOEDQDVRPOHGHULQWLOO%DQNHU\GVFHQWUXP6NXOOHHQERVWDGVE\JJQDWLRQEOLDNWXHOOL3ULQVHU\GE|UGHWXQGHUV|NDVRPGHW¿QQV
möjlighet att bygga vidare gc-banan till den södra delen av Prinseryd. Från mitten av Prinseryd är det ca 450 meter till kyrkskolan och 1.6 km till Attarpsskolan,
vilka är avstånd som inte berättigar till skolskjuts. Via gc-banan och genom området Gröna ängar är det ca 1,8 km till Attarpsskolan. För att möjliggöra
nybyggnation inom angivna områden måste detaljplaner som medger bostäder tas fram.
2PUnGHWLGHQQRUUDGHOHQDYXWUHGQLQJVRPUnGHWPHOODQGHQEH¿QWOLJDEHE\JJHOVHQRFKnNHUPDUNHQ
Den norra delen av utredningsområdet sett mot väster
64
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
2PUnGHWLGHQV|GUDGHOHQDYXWUHGQLQJVRPUnGHWV|GHURPEH¿QWOLJEHE\JJHOVHXWPHG3ULQVHU\GVYlJHQ
2PUnGHWXWPHG0nOVNRJVYlJHQV|GHURPEH¿QWOLJYLOODEHE\JJHOVH
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
65
Utredningsområde 14, DELAR HAR UTGÅTT, se sid 7
Illustration
Rv 195
Lillån
Lillån
St
ra
nd
sk
yd
d
P
Prinseryd
v
Norr
Björne
b
ergsvä
ge n
Skala 1:4000
Kartunderlag med 1-meters höjdkurvor
66
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 15
Prinseryd
HAR UTGÅTT, se sid 7
Labbarp
7RSRJUD¿JHRORJL
1-metershöjdkurvor saknas för området, men enligt den ekonomiska kartan
lUXWUHGQLQJVRPUnGHWUHODWLYWÀDFNWI|UXWRPRPUnGHWNULQJ/LOOnQVRPlU
brantare. Inga geotekniska undersökningar är gjorda inom området.
Kolaryd
15
Björn
ebe
rgsv
ä
g en
Rv 1
95
Utredningsområde 15 ligger sydväst om Bankeryd,
ca 4 km från centrum. Området ligger i anslutning
WLOOWUD¿NSODWVHQGlUUYUYRFK%M|UQH
bergsvägen möts. Med tanke på de goda
kommunikationsmöjligheterna samt skyltläget
vore området ur dessa synpunkter lämpligt
för verksamheter. Området utreds därför för
en eventuell byggnation av verksamheter.
Verksamheter inom utredningsområdet
har även tidigare utretts i samband med
översiktsplanearbetet. Då utgick området
bl.a. med hänsyn till landskapsbilden.
Ransberg
2
Rv
7
6/4
Flasarp
gs
pin
15
n
ge
Månseryd
vä
Attraktivt läge?
Närheten från utredningsområdet till
Bankeryd och Jönköping via rv 195 och
rv 47/26 och det goda skyltläget gör
området attraktivt för nyetablering av
verksamheter.
lkö
Fa
Förutsättningar
PlWQLQJDUnNHUFDIRUGRQSnUYV|GHURPWUD¿NSODWVHQYDUDY
DYIRUGRQHQlUWXQJWUD¿N,QRPRPUnGHW¿QQVLQJDJnQJRFKF\NHOEDQRU
.ROOHNWLYDIlUGPHGHOVWDQQDULQWHLQRPRPUnGHW1lUPVWDEXVVKnOOSODWV¿QQVL
Prinseryd eller utmed Kortebovägen. Tågstationen ligger ca 4 km norrut. Den
QRUUDGHOHQDYXWUHGQLQJVRPUnGHWOLJJHULQQDQI|UGHQ\WWUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
'HQV|GUDGHOHQOLJJHULQRPGHQLQUHÀ\JEXOOHUJUlQVHQ
Skrikebo
Tokeryd
Tekniska frågor
,QJDNRPPXQDODYDWWHQHOOHUDYORSSVOHGQLQJDU¿QQVLQRPXWUHGQLQJVRPUnGHW
Mellan rv 195 och rv 47/26 i den södra delen av området går en kraftledning i
nord-sydlig riktning.
Kommunikationer
2PUnGHWRPJlUGDVDYYlJDURFKLPLWWHQOLJJHUHQWUD¿NSODWV
Falköpingsvägen, rv 47/26, går genom utredningsområdet i öst- nordvästlig
riktning. Rv 195 och Björnebergsvägen går genom området i nord-sydlig
ULNWQLQJ)UnQ)DON|SLQJVYlJHQ¿QQVGHWlYHQHWWSDUPLQGUHYlJDUVRP
WUD¿NI|UV|UMHU5DQVEHUJ7RNHU\GVKHUUJnUGRFKHWWInWDOERVWDGVKXV(QOLJW
Natur- och kulturvärden samt friluftsområden
,QJDRPUnGHDYYLNWI|UIULOXIWVOLYHW¿QQVGRNXPHQWHUDGHLQRPXWUHGQLQJV
området. Lillån är ett intresseområde för naturvård och för Lillån råder 100
meter strandskydd. Utredningsområdet ingår i ett större markområde med
grundvattenintresse. Månseryds gård ligger väster om utredningsområdet
och är markerat i översiktplanen och i den kulturhistoriska utredningen för
landsbygden i kommunen som ett intresseområde för kulturmiljövård. Gården
har anor från 1600-talet och Månseryds egendom har ingått i ett säteri.
Utredningsområdet gränsar i söder till området kring Tokeryds gård. Inga
NlQGDIRUQPLQQHQ¿QQVLQRPRPUnGHW
Landskapsbild
Områdets öppenhet med de kulturella värdena som brukandet av markerna
har bidragit till framträder i landskapet. Det är stora öppna landskapsrum som
RPJlUGDVDYVWDUNWWUD¿NHUDGHYlJDUYLONDLVLQWXUELGUDUWLOOHQK|JOMXGQLYn
LQRPRPUnGHW2PUnGHWOLJJHUSnUHODWLYWÀDFNPDUNPHGVWLJDQGHSDUWLHU
delvis runt om, vilket innebär att området inte syns eller upplevs på lite längre
håll.
Markanvändning och markägare
Området består av öppna åkermarker som kantas av vägar, skogsridåer
RFKVNRJVPDUN,QRPRPUnGHW¿QQVHWWInWDOERVWDGVIDVWLJKHWHURFK
en bensinstation. Angränsande till området ligger Tokeryds herrgård.
Utredningsområdet är ca 75 ha stort och marken inom området är privatägd.
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
67
Plandokument
,QJDEH¿QWOLJDGHWDOMSODQHU¿QQVXSSUlWWDGHLQRPRPUnGHW
Konsekvensbedömning
En byggnation inom utredningsområdet innebär att privatägd åkermark
EHK|YHUWDVLDQVSUnN'HWWDLVLQWXULQQHElUDWWGHQEH¿QWOLJD
jordbruksnäringen behöver omstruktureras och att ny mark behöver ersätta
den mark som bebyggs. En byggnation kommer att påverka landskapsbilden
genom att de öppna markerna byggs igen. De småhus som ligger inom
utredningsområdet behöver vid en eventuell och framtida byggnation av
YHUNVDPKHWHUÀ\WWDVWLOODQQDQSODWV9HUNVDPKHWHUVRPlUVW|UDQGHI|U
omgivningen får ej placeras i närheten av bostadsbebyggelse med hänsyn
till människors hälsa och miljö. Utredningsområdets storlek gör det lämpligt
DWWGHODLQRPUnGHWLÀHUDHWDSSHUH[HPSHOYLVHQHWDSSQRUURPWUD¿NSODWVHQ
RFKHQHWDSSV|GHURPWUD¿NSODWVHQ)|UDWWP|MOLJJ|UDHQE\JJQDWLRQ
måste en detaljplan/detaljplaner som medger industriverksamheter tas fram.
1\DYHUNVDPKHWHUWUD¿NI|UV|UMVJHQRPDWWQ\DLQGXVWULJDWRUDQVOXWVWLOO
Björnebergsvägen, Falköpingsvägen eller till vägen mot Tokeryd. Detta
JHUJRGDI|UELQGHOVHULQWLOO%DQNHU\GVDPWLGLJWVRPP|MOLJKHWHQ¿QQV
att nyttja rv 195, 26/47 för längre transporter. Eftersom området utreds för
YHUNVDPKHWHUlUGHWLQWHOLNDKnUGDNUDYSnWUD¿NEXOOHUQLYnHUVRPGHWlUYLG
nybyggnation av bostäder. Även om området delvis ligger inom den inre
À\JEXOOHUJUlQVHQlUGHWP|MOLJWDWWSODFHUDYHUNVDPKHWHULQRPRPUnGHW'HQ
68
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
EH¿QWOLJDNUDIWOHGQLQJHQVRPJnULQRUGV\GOLJULNWQLQJLXWUHGQLQJVRPUnGHWV
V|GUDGHOPnVWHWUROLJWYLVÀ\WWDV(WWKHOWQ\WWOHGQLQJVV\VWHPPHGQ\D
avloppspumpstationer etc. måste byggas ut för att kunna försörja de nya
YHUNVDPKHWHUQDPHGYDWWHQRFKDYORSSVOHGQLQJDU'nGHEH¿QWOLJDYD
ledningarna ligger norr om utredningsområdet är det ur va-ledningssynpunkt
fördelaktigast med en utbyggnad med början av den norra delen. Det är
svårt att uppskatta kostnaderna för en utbyggnad av va-nätet utan ett mer
detaljerat planförslag, men troligtvis blir kostnaderna höga. Vid en eventuell
byggnation ska hänsyn tas till de kulturella värdena kring Tokeryds gård och
HWWVN\GGVDYVWnQGVND¿QQDVPHOODQJnUGHQRFKGHQ\DYHUNVDPKHWHUQD+XU
brett detta skyddsavstånd bör vara utreds i ett senare skede om en byggnation
skulle bli aktuell. Lillåns strandskydd ligger delvis inom utredningsområdet.
På ett par platser utmed Björnebergsvägen går strandskyddet över i den
norra delen av området. Det bör dock inte vara några problem att tillåta
verksamhetstomter inom dessa delar, då Björnebergsvägen fungerar som
avskiljare då Lillån ligger på den östra sidan av vägen. I den södra delen av
utredningsområdet men norr om Falköpingsvägen har utredningsområdets
avgränsning placerats utanför strandskyddets gräns. Lillåns sträcka genom
den södra delen av utredningsområdet omfattas inte av strandskydd. Ett nytt
större sammanhängande område för verksamheter och industrier kan innebära
erbjudanden om större tomter med goda kommunika-tionsmöjligheter och
VN\OWOlJHQI|UEH¿QWOLJDI|UHWDJVRPLGDJOLJJHULQRP%DQNHU\GVFHQWUXP3n
så sätt kan en viss omvandling ske av industritomter till bostadsområden och
centrum kan utvecklas med mer handel och allmänt tillgängliga mötesplatser.
Utredningsområdets norra del, utmed Björnebergsvägen
Utredningsområdets södra del, Falköpingsvägen ligger till vänster och Tokerydsvägen till höger
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
69
Området mellan Tokerydsvägen och rv 195, Tokerydsvägen till vänster i bild
Området mellan Falköpingsvägen och rv 195
70
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområde 15
Intres
åde
Måns
ery
seom
r
Norr
Illustration
6/47
Rv 2
ds gå
för ku
ltu
v
HAR UTGÅTT, se sid 7
rd
rmiljö
Rv 195
n
Bjö
rne
ber
gsv
äge
n
d
yd
sk
nd
ra
St
Fa
lkö
pin
gs
vä
ge
n
Skala 1:10 000
Kartunderlag med 2-meters höjdkurvor
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
71
Sammanfattande tabell
UTBYGGNADSOMRÅDE
72
LÄGE
KOMMUNIKATIONER
TOPOGRAFI/GEOLOGI
LANDSKAPSBILD
NATUR & KULTUR
MARKANVÄNDNING
OCH MARKÄGARE
VAKOSTNADER
ANTAL LGH
1
Flack sluttning
mot Vättern,
delvis sjöutsikt.
Gränsar till bef.
strukturer. Ca 3
km till centrum.
Gränsar till Kortebovägen, Bullersituationen behöver
studeras. Närhet till gcbana och till kollektivWUD¿N,QRPGHQ\WWUH
À\JEXOOHU]RQHQ
5HODWLYWÀDFNWVOXWWDU
mot Vättern. Ingen
geologisk undersökning
är gjord inom området.
Ringa påverkan på
landskapsbilden.
Inga kända
höga natur- eller
NXOWXUYlUGHQ¿QQV
inom området.
Marken är
gräsbevuxen och
ägs av kommunen.
Området är ca 3 ha
stort.
Flytt av huvudledningar. Så
kostsamt att
området bör
utgå ur planprogrammet.
Inom området
ryms t.ex. 4
småhus och 10
radhus.
2
Området är vänt
mot söder. Ca 2,5
km till centrum.
Närhet till både
stad och land.
Hör inte ihop med
EH¿QWOLJVWUXNWXU
Gränsar till Kortebovägen. Närhet till
gc-bana och kollektivWUD¿N7UD¿NO|VQLQJDU
och bullersituationen
behöver studeras.
Inom den yttre
À\JEXOOHU]RQHQ
/XWDUÀDFNWPRW
söder. Ingen geologisk
undersökning är gjord
inom området.
Ringa påverkan på
landskapsbilden.
Kulturlandskap.
Inga ingående
inventeringar
är gjorda av
naturvärden.
Ängs- och betesmark.
Lämpligt avstånd
till djur- och
åkerverksamhet
behöver studeras.
Privat markägare.
Ca 2,5 ha stort.
Kostnaderna
för utbyggnad
av va-ledningar
uppskattas att
bli över det
normala.
Förslaget
inrymmer 21
småhus. Delvis
suterränghus.
3
Mellan
Kortebovägen och
Torpleden. Bra
skyltläge. Ca 1,8
km till centrum.
Goda kommunikationsmöjligheter med
bil, buss och cykel.
Utanför den yttre
À\JEXOOHU]RQHQ
5HODWLYWÀDFNWVYDJ
lutning mot söder.
Kompletterande
geologiska
undersökningar
behöver göras.
Ingen påverkan på
landskapsbilden.
Inga ingående
inventeringar
av natur- och
kulturvärden är
utförda inom
området.
Området är
gräsbevuxet och ägs
av kommunen. Ca 2
ha stort.
Industri- och
Kostnaderna
för utbyggnad verksamhetsav va-ledningar område.
bedöms som
normala.
4
,QRPEH¿QWOLJ
gatu- och kvartersstruktur. Ca 1 km
till centrum. Till
viss del utsikt mot
väster.
Gränsar till
Kortebovägen och
kioskverksamhet.
Lämpligt avstånd till
dessa behöver studeras.
1lUDWLOONROOHNWLYWUD¿N
och gc-bana. Inom den
\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
Sluttar ner mot
väster, den östra
delen är brantast.
Inga geologiska
undersökningar är
gjorda inom området.
Ingen påverkan på
landskapsbilden.
Inga ingående
inventeringar
av natur- och
kulturvärden är
utförda inom
området.
Området består av
lövskog. Ett fåtal
stigar går genom
området. Kommunen
äger marken. Ca 1,4
ha stort.
Kostnaderna
för utbyggnad
av va-ledningar
bedöms som
normala.
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Inom området
ryms t.ex. 8 st
småhus. Delvis
suterränghus.
Sammanfattande tabell
UTBYGGNADSOMRÅDE
LANDSKAPSBILD
NATUR & KULTUR
MARKANVÄNDNING
OCH MARKÄGARE
Sluttar relativt
brant mot väster.
Inga geologiska
undersökningar är
gjorda.
Ingen påverkan på
landskapsbilden.
Inga ingående
inventeringar är
gjorda av natur- och
kulturvärden.
Gräsbevuxen yta
med inslag av
lövträd. Passageoch grönområde för
närboende. Ca 5 500
kvm och ägs av
kommunen.
Vissa ledningar
behöver
förlängas.
Uppskattningsvis låga
kostnader.
Möjligtvis
6 st småhus.
Suterränghus.
1lUDWLOONROOHNWLYWUD¿N
både till buss och
tåg. Gång- och
cykelbanor i områdets
närhet. Området
ligger inom den yttre
À\JEXOOHU]RQHQ
Flackt markområde.
Inga geologiska
undersökningar har
gjorts inom området.
Ingen påverkan på
landskapsbilden.
Inga ingående
inventeringar är
gjorda av natur- och
kulturvärden.
Öppen gräsbevuxen
lek-/bollyta. Marken
ägs av kommunen
och är ca 1 500 kvm
stort.
Ingen utbyggnad
krävs. Låga
kostnader.
1 småhus eller 1
parhus.
Intill bef.
strukturer. Utsikt
mot Vättern. Ca 1
km till centrum.
Närhet till friluftsområden och
till badplats vid
Vättern.
1lUDWLOONROOHNWLYWUD¿N
både till buss och tåg.
Närhet till gc-banor.
Området ligger strax
utanför den yttre
À\JEXOOHUJUlQVHQ
Flackt område med
en svag lutning
mot Vättern. Ingen
heltäckande geologisk
undersökning är gjord
inom området.
Landskapsrummet
påverkas, sett
från sjön och från
land. Vättern är
riksintresse och
ett Natura-2000område. 300 meter
strandskydd. Inga
kända fornminnen
¿QQVLQRPRPUnGHW
Öppen gräsbevuxen
yta med inslag av
lövträd, gränsar till
skog. Odlingslotter
¿QQVLQRUU2PUnGHW
har en privat
markägare och är ca
3,5 ha stort.
Kostnaden för
en utbyggnad
av vatten- och
avloppsledningar
beräknas bli
normalhög.
Inrymmer t.ex.
4 st punkthus i
fem våningar,
vilket ger ca
80 lägenheter.
(Små treor ca 70
kvm)
,QRPEH¿QWOLJD
strukturer.
Gränsar till
industriverksamhet
Ca 250 m till
centrum. Närhet
till ströv- och
friluftsområden.
Närhet till
NROOHNWLYWUD¿NEnGH
buss och tåg. Gc-bana
går utmed områdets
södra sida. Utanför den
\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
Plant markområde
med en höjning direkt
mot Sjöåkravägen.
Inga geologiska
undersökningar är
gjorda inom området.
Marksanering krävs.
Ingen påverkan
på landskapsbild.
Inga ingående
inventeringar
av natur- och
kulturvärden är
gjorda. Gränsar
till Lillån, ej
strandskydd.
Öppet markområde
som står obebyggt.
Tidigare industritomt.
)|UVODJ¿QQVSn
församlingshem och
dagis i områdets södra
del. Kommunägt, ca
2,5 ha stort.
Kostnaden för
en utbyggnad
av vatten- och
avloppsledningar
beräknas bli
normalhög.
Ca 130
lägenheter i fem
ÀHUERVWDGVKXV
med 3 och 4
våningar. (Små
treor ca 70 kvm)
LÄGE
KOMMUNIKATIONER
TOPOGRAFI/GEOLOGI
5
,QRPEH¿QWOLJ
gatu- och
kvartersstruktur.
Ca 650 m till
centrum. Till viss
del utsikt mot
väster.
1lUDWLOONROOHNWLYWUD¿N
och gc-banor. Inom den
\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
6
,QRPEH¿QWOLJ
gatu- och
kvartersstruktur.
Ca 500 m till
centrum.
7
8
VA-KOSTNADER
ANTAL LGH
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
73
Sammanfattande tabell
UTBYGGNADSOMRÅDE
74
LÄGE
KOMMUNIKATIONER
TOPOGRAFI/GEOLOGI
LANDSKAPSBILD
NATUR & KULTUR
MARKANVÄNDNING
OCH MARKÄGARE
VA-KOSTNADER
ANTAL LGH
9
Intill bef.
industriområde.
Gränsar i söder
mot Kortebovägen. Ca 1,5
km till centrum.
Tillgång till goda
kommunikationer,
rv 195 i väster och
Kortebovägen i söder.
Utanför den yttre
À\JEXOOHU]RQHQ
Markområdet är plant,
men gränsar till branta
partier i norr och
väster. Inga geologiska
undersökningar är
gjorda inom området.
Möjligt att sanering
krävs vid en eventuell
byggnation.
Ingen påverkan på
landskapsbilden.
Intresseomr.
för naturvård.
Närströvområde.
Närhet till Domneån
(som är riksintresse), nyckelbiotop och våtmark.
Inga kända fornPLQQHQ¿QQVLRPU
Används som
upplag och har
tidigare varit deponi.
Relativt öppen yta
som kantas av ung
tallskog. Marken ägs
av kommunen och är
ca 2 ha stort.
Avloppspumpstation Industri- och
måste byggas.
verksamhetsKostnaden för en
område.
utbyggnad av valedningar beräknas
bli över det normala.
10
Ligger ca 2
km väster om
centrum. Lantlig
karaktär men ändå
nära till staden.
Förtätning utmed
Klerebovägen.
Närheten till rv 195 ger
goda kommunikationer
för bilburna. Bullersituationen behöver
studeras. Ingen gc-bana
utmed Klerebovägen.
Ca 1 km till närmsta
busshållplats. Kräver
VNROVNMXWV¿QQVUHGDQ
i området. Utanför den
\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
Markområdena är
ÀDFNDPHQJUlQVDU
till mer branta partier.
Den östra delen ligger
på en lägre nivå
än Klerebovägen.
Inga geologiska
undersökningar är
gjorda inom området.
Ingen påverkan av
landskapsbilden i
den västra delen.
Högre påverkan på
den östra, åkermark.
Inga ingående
inventeringar av
naturvärden är
gjorda. Ett par kända
IRUQPLQQHQ¿QQV
Bankerydsleden.
Utredningsomr.
består av skogsmark,
bostadsfastigheter
och brukad åkermark. Lämpligt
avstånd till djur- och
åkerverksamhet
behöver studeras.
Ägs av privatpersoner. Området är
ca 11 ha stort.
Kostnad för
utbyggnad av
vatten- och avloppsledningar bedöms
som låg.
11
Ligger ca 2
km väster om
centrum. Lantlig
karaktär men ändå
nära till staden.
Vy mot öster, mot
Labbarp.
Goda kommunikationer
för bilburna, med
närhet till rv 195.
Bullersituationen
behöver studeras. Ingen
gc-bana i närheten. Ca
1200 m till närmsta
busshållplats. Kräver
VNROVNMXWV¿QQVUHGDQ
i området. Utanför den
\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
Merparten av området
lUÀDFNW,GHQYlVWUD
delen är det en något
större höjdskillnad.
Inga geologiska
undersökningar är
gjorda inom området.
Påverkan på
landskapsbilden.
Ädellövträd med
höga naturvärden.
Lillåns strandskydd
går till liten del in
i området. Ett par
kända fornminnen
¿QQVLQRPRPUnGHW
Bankerydsleden.
Brukade åkermarker Kostnaden för
som gränsar till
lednings-utbyggnad
skogsmark. Lämpligt bedöms som normal.
avstånd till djur- och
åkerverksamhet
behöver studeras.
Inom utredningsRPUnGHW¿QQVWUH
bostäder. Området
ägs av privatpersoner
och är ca 11 ha stort.
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Området kan
inrymma 18
st småhus, 14
i den västra
delen och 4 i
den östra.
Området kan
inrymma 31
stora småhustomter som är
fördelade på tre
mindre grupper
och en större.
Sammanfattande tabell
UTBYGGNADSOMRÅDE
LÄGE
KOMMUNIKATIONER
12
Ca 1,5 km sydväst
om centrum. Lantlig
karaktär med närhet
till Bankeryds kyrka.
Närhet till strövområden. Gränsar till
industrimark i söder.
Goda kommunikationer,
nära till rv 195 och
ligger utmed Björnebergsvägen. Bullersituationen behöver
studeras. Närhet till
NROOHNWLYWUD¿NRFKJF
bana. Utanför den yttre
À\JEXOOHU]RQHQ
13
Söder om Gröna
ängar. Ca 1,5 km
till centrum Mellan
Kortebovägen och
Björnebergsvägen.
Nära till strövområden.
Goda kommunikationer,
Kortebovägen i öster
och Björnebergsvägen i
väster. Bullersituationen
behöver studeras. Gcbana i öster och i väster.
Ca 500 m till närmsta
busshåll-plats. Inom den
\WWUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
LANDSKAPSBILD
NATUR & KULTUR
MARKANVÄNDNING
OCH MARKÄGARE
VAKOSTNADER
ANTAL LGH
2PUnGHWlUÀDFNW
med små variationer
höjdmässigt.
Inga geotekniska
undersökningar är
gjorda inom området.
Påverkan på
landskapsbilden.
Inga ingående
inventeringar av
naturvärden är
gjorda. Gränsar
till Lillån med
strandskydd. Ett par
kända fornminnen
¿QQVLQRPRPUnGHW
Den större delen är
åkermark. Lämpligt
avstånd till djur- och
åkerverksamhet
behöver studeras.
Hembygdsgård,
museum, Bankeryds
kyrka med kyrkogård,
kyrkskola, parkeringsyta och
bostadsfastighet.
Ca 30 ha, Privat
markägare.
Utbyggnaden
av va-ledningar
bedöms till över
det normala.
Den nordvästra
delen bör utgå
p.g.a. höga
kostnader.
Inom området
ryms ca 51 st
småhustomter.
Möjligt med
även parhus,
radhus och
mindre
ÀHUERVWDGVKXV
Utredningsområdet
är ganska brant,
sluttar ner mot väster.
Inga geologiska
undersökningar är
utförda inom området.
Påverkan på
landskapsbild.
Friluftslivsområde.
Bankerydsleden i
norr. Inga ingående
inventeringar av
natur- och kulturvärden är gjorda
inom området.
Tätortsnära blandskogsområde.
Gränsar till åker.
Lämpligt avstånd
till djur- och
åkerverksamhet
behöver studeras.
Strövområde
för närboende.
Markområdet är ca 25
ha stort och har privat
markägare.
Kostnaden
för utbyggnad
bedöms som
normal. Bör
byggas ut med
start från väster.
Inom området
ryms t.ex. ca70
småhustomter,
fördelade på
två bostadsgrupper.
Övervägande
suterränghus.
TOPOGRAFI/GEOLOGI
Översiktligt planprogram för bostads- och verksamhetsutbyggnad i Bankeryd
75
Sammanfattande tabell
UTBYGGNADSOMRÅDE
76
LÄGE
KOMMUNIKATIONER
TOPOGRAFI/GEOLOGI
LANDSKAPSBILD
NATUR & KULTUR
MARKANVÄNDNING
OCH MARKÄGARE
VAKOSTNADER
ANTAL LGH
14
Utredningsområdet
ligger sydväst
om Bankeryd
och innefattas av
Prinseryd. Ca 2 km
till centrum.
Goda kommunikationsmöjligheter. Rv 195 i
väster och Björnebergsvägen genom Prinseryd.
Bullersituationen
behöver studeras. Närhet
WLOONROOHNWLYWUD¿N
Gc-bana ca 500 m från
områdets mitt. Gränsar
till den yttre och den
LQUHÀ\JEXOOHU]RQHQ
Marken inom
utredningsområdet är
ÀDFN,QJDJHRORJLVND
undersökningar är
utförda inom området.
Ingen påverkan på
landskapsbilden.
Lillån i väster
omfattas av
strandskydd.
Bankerydsleden i
den södra delen.
Inga ingående
inventeringar av
naturvärden är
gjorda. Ett par
kända fornminnen i
området.
Utredningsområdet
består av bostads- och
industrifastigheter.
Inom området
¿QQVJUlV\WRURFK
åkermark. Lämpligt
avstånd till djur- och
åkerverksamhet
behöver studeras.
Privata markägare
och Jönköpings
kommun äger marken.
Utredningsområdet är
ca 25 ha.
Varierade
kostnader för
de olika delområdena. Södra
delen; över det
normala. Västra
delen; normala.
Norra delen;
lägre än normala
Mellersta
delen; låga till
höga. (Beror på
omläggning av
ledningar)
Förslaget
inrymmer ca 18
småhustomter
och 2 mindre
ÀHUERVWDGVKXV
i 3 våningar
vilket ger ca 45
lägenheter. (ca
70 kvm/lgh)
15
Utredningsområdets
mitt ligger ca 4
km sydväst om
Bankeryd. Gränsar
till vägar och en
WUD¿NSODWV¿QQVL
områdets mitt. Bra
skyltläge.
Goda kommunikationer.
7UD¿NSODWVUYUY
47/26, BjörnebergsYlJHQ(MNROOHNWLYWUD¿N
eller gc-banor. Norra
delen inom den yttre
À\JEXOOHU]RQHQRFKGHQ
södra inom den inre
À\JEXOOHU]RQHQ
5HODWLYWÀDFNWRPUnGH
brantare närmast
Lillån. Inga geologiska
undersökningar är
utförda inom området.
Påverkan på
landskapsbilden.
Lillån är av intresse
för naturvården,
strandskydd.
Månseryds gård
och Tokeryds gård
ligger i närheten av
utredningsområdet.
Inga ingående
inventeringar av
natur- och kulturvärden är utförda.
Öppna åkermarker
som kantas av vägar,
skogsridåer och
skogsmark. Inom
RPUnGHW¿QQVHWWInWDO
bostadsfastigheter
samt en bensinstation.
Området är ca 75 ha
stort och marken ägs
av privatpersoner.
Nytt
ledningssystem
måste byggas
ut, med nya
avloppspumpstationer etc.
Fördelaktigast
med en utbyggnad med
början i den
norra delen.
Uppskattningsvis höga
kostnader.
Industri- och
verksamhetsområde.
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Bilaga 1
9
12
14
13
8
4
6
5
3
2
7
1
Utredningsomr. för
bostäder
Utredningsomr. för
3, 9, 15
verksamhet/industri
Kvartersmark för
bostäder m.m.
Kvartersmark för
verksamhet/industri
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsområden
10
11
15
15
Bilaga 2
9
12
14
13
8
4
6
5
3
2
7
1
Industrimark
Bostäder m.m.
Privatägd mark
Kommunägd mark
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Markägarförteckning
10
11
15
15
Bilaga 3
13
8
4
6
5
3
2
7
1
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
Utredningsomr. för bostäder
9
12
14
Utredningsområden inlagda på översiktsplan 2002, karta 1
siffra
Naturreservat
siffra
Nr
Föreslaget naturreservat
Utredningsomr. för
verksamheter/industri
Utbyggnadsomr. för
bostäder
Utbyggnadsomr. för
verksamhet/industri
Nr
Koncentrerad fritidsbebyggelse
Flygbullerstört omr. inre zon
Flygbullerstört omr. yttre zon
10
11
15
15
Bilaga 4
Utredningsomr. för bostäder
8
13
4
6
5
3
2
7
1
Översiktligt planprogram för utbyggnad av bostäder och verksamheter i Bankeryd
siffra
Utredningsomr. för
verksamheter/industri
9
12
14
Utredningsområden inlagda på översiktsplan 2002, karta 2
siffra
Närströvområde
Område med friluftslivsintresse
Intresseområde för kulturmiljövård
Område med goda vindenergiförhållanden
Område med grundvattenintresse
10
11
15
15
STADSBYGGNADSKONTORET
551 89 Jönköping
Tfn 036-10 50 00 Fax 036-10 77 75
[email protected]
www.jonkoping.se
Download