Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection

advertisement
STI
Sexuellt överförbarbar infektion
(eng. sexually transmitted infection)
Klamydia
Gonorré
Syfilis
HIV
regiongavleborg.se
Klamydia
Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler
Anmäls på rikskod eller annat nummer
Ringer en person till rådgivningen och vill komma
och provta sig för Klamydia.
Vilket råd ger ni till personen?
regiongavleborg.se
Handläggning
• Om personen går med på att söka annan mottagning är det bäst
att hänvisa dit på en gång.
• Personer mellan 13-23 år kan direkt gå till
Ungdomsmottagningen
• Personer 24 år och äldre kan hänvisas till könsmottagningen,
barnmorskemottagningen eller familjecentrum. En del har
mottagningstider enbart för killar.
regiongavleborg.se
Ni slipper
• Skicka remiss till en certifierad smittspårare för smittspårning och
behandling
• Skriva en smittskyddsanmälan
Vilket innebär att
• Patienten blir rätt handlagd på en gång
• Besök, provtagning och medicin är gratis för patienten
regiongavleborg.se
Gonorré
Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler
Anmäls på rikskod eller annat nummer
Ringer en person till rådgivningen och vill komma
och provta sig för Gonorré.
Vilket råd ger ni till personen?
Bor de i Gävle med omnejd hänvisa direkt till
Könsmottagningen
regiongavleborg.se
Provtagning
• Om personen kommer till HC och vill bli provtagen.
• Då behöver ni ta prov för gonorré från alla de lokaler där gonokockerna kan
och brukar finnas.
- Underliv – Svalg – Rektum
http://www.regiongavleborg.se/AO/Vardgivarportalen/Laboratoriemedicin/Provtagningsanvisningar/G/
• Två metoder för provtagning
Gc-PCR och GC odling.
• För närvarande används Gc-PCR som metod för att upptäcka gonorré.
Fördelar med den metoden är att den är mycket känslig och tål långa
transporttider.
Nackdelar är att man inte får en resistensbestämning och inte en typning av
gonokockerna. Odling utförs endast på könsmottagningen
regiongavleborg.se
Positivt provresultat
• Alla personer med positivt prov Gc-PCR ska remitteras fortast möjligt
till könsmottagningen i Gävle för odling och behandling – kontakta
mottagningen på telefon
• Remiss för remittering till könsmottagning. ANMÄLAN om byte av
behandlande läkare m.m. enligt smittskyddslagen
• Behandling ske inte inledas på HC innan patient besökt
Könsmottagningen
regiongavleborg.se
Handläggning
• Smittspårning ingår alltid som ett led i utredning och behandling
av patienter med en sexuellt överförbar infektion som är
anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen
• Smittade personer kan bära på gonorré mycket länge och kortare
spontan utläkningstid än ett år är förmodligen ovanligt
• Patienten är skyldig medverka vid smittspårning.
• Full sekretess råder
• Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs men
kan delegera uppgiften till annan hälso- och sjukvårdspersonal
med särskild kompetens för uppgiften.
regiongavleborg.se
Syfilis
Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler
Anmäls på rikskod eller annat nummer
• Ovanlig i Sverige men vanligare i andra länder
• Inhemsk spridning sker för närvarande framför allt i storstäderna
bland män som har sex med män.
• En syfilisinfekterad gravid kvinna kan därtill smitta sitt foster via
moderkakan
regiongavleborg.se
Provtagning
• Ingår i gravidscreening och blodgivarscreening.
• 3-5 ml blod tas i ett rör utan tillsats
• Vid positiv analys skickas provet för kompletterande utredning och
verifiering till KS
• Testet påvisar både IgG och IgM och kan ej skilja dem åt.
regiongavleborg.se
Handläggning
• Remittera personen till Könsmottagningen för bedömning och eventuell
behandling
• Använd remiss . ANMÄLAN om byte av behandlande läkare m.m.
enligt smittskyddslagen
• Smittskyddsanmälan via SmiNet
• Finns fakta blad på flera olika språk. Länkar på smittskyddets
webbsida
regiongavleborg.se
HIV
Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler
Anmäls på rikskod eller annat nummer
• Hiv infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus, ett så
kallat retrovirus
• Mest smittsam första veckorna efter man blivit smittad samt i
slutskedet då AIDS utvecklats
• Smittar via blod, sexuella kontakter, mor-barn
• Hiv smittar inte vid sociala kontakter såsom kramar, pussar dricka
ur samma kopp/mugg/glas
regiongavleborg.se
Provtagning
• Tas som blodprov 3-5 ml venblod i rör utan tillsats. Tidigast 6
veckor efter troligt smittillfälle
• Förvaras i kylskåp i väntan på transport
• Positivt prov ska som regel följas upp med ett kontrollprov. Tala
om för personen redan vid första provtagningstillfället att ett
ytterligare prov kan behövas. ( Falskt pos)
• Personer kan provta sig anonymt. Se handläggning på
smittskyddets webbsida. Viktigt att HC har bra rutiner för detta
regiongavleborg.se
Handläggning
• Kontakta omedelbart via telefon Infektionsmottagningen eller
infektionsjouren vid Gävle sjukhus för vidare handläggning
• Diskutera om var fortsatt omhändertagande och konfirmerande
provtagning för Hiv av patienten ska ske. Företrädesvis bör det ske på
infektionsmottagningen
• Skicka aldrig enbart remiss.
• Ge råd och förhållningsregler
• Smittskyddsanmäl på rikskod- skriv vart ni skickat personen för vidare
handläggning
• Om personen vägrar uppge sin identitet- kontakta smittskyddsläkaren
• Smittspårning ska göras så långt tillbaka som behövs, inte bara ett år
regiongavleborg.se
Kostnader
• Besök
• Provtagning
• Mediciner/behandling
Är gratis för personen/ patienten
regiongavleborg.se
Download