VRE =Vancomycinresistenta enterokocker
Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom
”sugfötter”
klibbar
fast
i
miljön
regiongavleborg.se
Åsa Johansson
Smittskyddssjuksköterska
2016-10-25 och26
Bildar biofilm...., blir kvar i miljön
används som indikator f fecal förorening
regiongavleborg.se
Enterokocker 1 % av tarmflora
E. faecalis och E. faecium vanligast
• Patogenicitet
• Smitta
• Ofta högt upp i tarmen
• Direkt kontaktsmitta
• Oftast kolonisation
• Indirekt kontaktsmitta
• Urinvägsinfektion
• Människor
• Gallvägsinfektion
• Material
• Infektion hos immunsupprimerad
• Livsmedelssmitta
• Kateter sepsis
•
• Endocardit
• Ökat lidande
• Överlevnads konstnär
• Gnugga
• Desinfektera
regiongavleborg.se
Biofilm
• Ökade vårdkostnader
Exempel på riskpatienter
• Grav leversjukdom
• Neonatalvård
• Hematologisk sjukdom
• Dialyserad patient
• (Äldre män med prostataförstoring UVI och många
kinolonbehandlingar)
regiongavleborg.se
VRE
Oftast en bärarsjukdom utan symtom
• Bärarskap utan kliniska symtom ska inte behandlas
• Symtomgivande infektion ska behandlas med antibiotika
• Se resistensmönstret på odlingssvar vid val av antibiotika eller kontakta
infektionsjouren
regiongavleborg.se
Varför är VRE så besvärlig?
Den har lärt sig två saker:
1) Klibba fast i miljön
2) Utveckla resistens mot antibiotika
• Extrem överlevnadsförmåga
• Starkt resistent, alltså svårbehandlad vid infektion
• Generna kallas VanA och VanB,
regiongavleborg.se
Vancomycinresistenta enterokocker
Upptäcktes 1988 i Europa
(Storbritannien)
• Flera olika (sex) resistens gener
• Van A och B är vanligast
• Resistens kan överföras
• Van A
• Resistens mot vancomycin och teicoplanin.
• Van B
• Resistens mot vancomycin men ej mot
teicoplanin
• De flesta utbrotten i Sverige har orsakats
av Van B
• Flera utbrott i Europa senare år
• Vårt utbrott Van B – E.faecium 20132015 drygt 300 personer smittade
regiongavleborg.se
Vancomycin-resistens
• Vancomycinresistens styrs av van-gen som kan överföras från en
bakterie till en annan – Plasmidburen! ( löst liggande gener)
• Kan överföra genetiskt material till andra ”kocker”
• VanA - genen har överförts från VRE till MRSA men i få fall
regiongavleborg.se
Vart finns bakterierna, viruset?
På tagställen
regiongavleborg.se
Undvika spridning av bakterier
• Hygien
• Handhygien Tvål och vatten
• Handsprit
• Lokalvård Ordentlig rengöring
• Punktdesinfektion
regiongavleborg.se
•
•
•
•
Antibiotika när det behövs
Rätt antibiotika
Tillräckligt länge
STRAMA
Kundernas/patienternas handhygien!
OBS
Toaletthygienen!
regiongavleborg.se
Provtagning enterokocker
• Pinnprov från rektum, alt faeces i burk.
•
•
•
•
•
Förvara kylt i väntan på transport
Med PCR identifiera vanA eller vanB genen
Kontrollprov behövs vanligtvis inte
Anhöriga och personal behöver inte screenas som rutin
Osäkert hur länge personen är bärare
regiongavleborg.se
VRE i Sverige och Gävleborg
700
600
500
400
Sverige
300
Gävleborg
200
100
0
Sverige
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
35
24
53
617
402
214
122
152
227
402
157
133
0
0
1
1
0
90
214
9
7
Gävleborg
regiongavleborg.se
Åldersfördelning
regiongavleborg.se
Smittspårningsfrågor
• Har du vårdats på sjukhus i Sverige eller på sjukhus utomlands de
senaste 6 månadrena?
• Vilket sjukhus? avdelning? och rum?
• Finns det någon känd VRE bärare i din närhet?
• Nyttjar du någon form av kommunal omsorg?
• Vad arbetar du med?
• Har du några riskfaktorer? Diarré,faeces-/urininkontinens,KAD/RIK,
bukdrän/stomi/PEG,omläggningskrävande sår,speciellt sacrumregionen,tracheostoma,nedsatt kognitiv
förmåga t.ex. demens kan vara en riskfaktor,antibiotika-användning
regiongavleborg.se
Åtgärder vid nyupptäckt VRE
• Kontakta smittskydd och vårdhygien omgående
• Infektionsjouren kontaktas för antibiotikaval vid klinisk infektion
• Informera patienten
• Märk journalen
• Har patienten några andra vårdkontakter inplanerade?
• VRE handlingsprogrammet http://www.regiongavleborg.se/AO/Smittskydd/A-Y/V/VRE/
• Smittskyddsanmälan
regiongavleborg.se
Könsfördelning
regiongavleborg.se
Figure 3.24. Enterococcus faecalis. Percentage (%) of invasive isolates with high-level resistance to aminoglycosides, by country, EU/EEA countries, 2014
< 1%
1% to < 5%
5% to < 10%
10% to < 25%
25% to < 50%
≥ 50%
No data reported or less than 10 isolates
Not included
Non-visible countries
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
regiongavleborg.se
Figure 3.25. Enterococcus faecium. Percentage (%) of invasive isolates with resistance to vancomycin, by country, EU/ EEA countries, 2014
< 1%
1% to < 5%
5% to < 10%
10% to < 25%
25% to < 50%
≥ 50%
No data reported or less than 10 isolates
Not included
Non-visible countries
Liechtenstein
Luxembourg
Malta
regiongavleborg.se
EARSS 2008: VRE
regiongavleborg.se
• Slaktkycklingar c:a 25 %VRE bärarae (vanA)
• Ovanlig stam bland människor
• Avoparcin, (liknar vancomycin) som tillväxtbefrämjare stoppad
1986 i Sverige, 1997 i EU
• Sedan 2006 får inte antibiotika överhuvudtaget användas som
tillväxtbefrämjare i EU.
regiongavleborg.se