SU Barn -och ungdomssjukvården

advertisement
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Antimikrobiella medel i Nyföddhetsperioden
1. Antibakteriella medel (iv)
Antibiotika
Läkemedelsnamn
generiskt namn
bruksspädning
Abboticin/Ery-Max
erythromycin
5 mg/ml
Biklin
Amikacin
10mg/ml
Bensylpenicillin
100 mg/ml
Claforan
cefotaxim
100 mg/ml
Dalacin
klindamycin
5 mg/ml
Doktacillin
ampicillin
100 mg/ml
Doseringsanvisningar och kommentarer
10mg/kg/6tim.
≤ ve 27 18mg/kg/48tim dag 0-7, därefter 18mg/kg/36tim
ve 28-32 18mg/kg/36tim dag 0-7, därefter 18mg/kg/24tim
≥ ve 33 18mg/kg/36tim dag 0-7, därefter 18mg/kg/24tim
Konc bestämning: Alltid dalvärde före 2:a dos. Målvärde 2-5mg/L. Om konc >5mg/L, förlänges
dosintervallet med +12 till +24tim. Vid följande konc nivåer kan ändringar övervägas enligt nedan:
Topp konc 20-30mg/L (1 tim efter given dos). Upprepade konc best vid njurpåverkan.
Aminoglykosider avdödar bakterier genom 1) hög toppkoncentration, 2) postantibiotisk effekt.
Därför rimligt med långa dosintervall. Amikacin något bättre effekt på vanliga ESBL stammar.
≤ ve 27 50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-100mg/kg/8tim
ve 28-32 50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-100mg/kg/8tim
≥ ve 33 50-100mg/kg/8tim dag 0-7, därefter 50-100mg/kg/6tim
Betalaktamantibiotika avdödar genom tid ovanför MIC-värdet, därför flera dygnsdoser & korta
intervall. Den lägre dosen är standard, den högre dosen 100mg/kg/dos vid meningit.
Oavsett gestationsålder
50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-75mg/kg/8tim
Betalaktamantibiotika avdödar genom tid ovanför MIC-värdet, därför flera doser per dygn & korta
intervall. Den högre dosen vid meningit.
5mg/kg/8tim oavsett ålder efter födelsen
≤ ve 27 5mg/kg/8tim oavsett ålder efter födelsen
ve 28-32 5mg/kg/8tim oavsett ålder efter födelsen
≥ ve 33 5mg/kg/8tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/6tim
≤ ve 27 50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-100mg/kg/8tim
ve 28-32 50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-100mg/kg/8tim
≥ ve 33 50-100mg/kg/8tim dag 0-7, därefter 50-100mg/kg/6tim
Betalaktamantibiotika avdödar genom tid ovanför MIC-värdet, därför flera doser per dygn & korta
intervall. Den högre dosen vid meningit.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Ekvacillin
kloxacillin
50 mg/ml
Flagyl
metronidazol
5 mg/ml
Fortum
ceftazidim
100 mg/ml
Garamycin/gensumycin
gentamicin
10 mg/ml
Meronem
meropenem
50 mg/ml
Nebcina
tobramycin
10 mg/ml
Rifadin
rifampicin
6 mg/ml
Tienam
cilastatin/imipenem
5 mg/ml
Vancocin
vancomycin
5 mg/ml
≤ ve 27 50mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50mg/kg/8tim
ve 28-32 50mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50mg/kg/8tim
≥ ve 33 50mg/kg/8tim dag 0-7, därefter 50mg/kg/6tim
Betalaktamantibiotika avdödar genom tid ovanför MIC-värdet, därför flera dygnsdoser & korta
intervall.
≤ ve 27 7,5mg/kg/24tim dag 0-7, därefter 7,5mg/kg/12tim
ve 28-32 7,5mg/kg/12tim oavsett ålder efter födelsen
≥ ve 33 7,5mg/kg/12tim oavsett ålder efter födelsen
Doseringsintervallet kan förlängas vid njurpåverkan.
Oavsett gestationsålder
50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-75mg/kg/8tim
Betalaktamantibiotika avdödar genom tid ovanför MIC-värdet, därför flera doser per dygn & korta
intervall. Den högre dosen vid meningit.
≤ ve 27 5mg/kg/48tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/36tim
ve 28-32 5mg/kg/36tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/24tim
≥ ve 33 5mg/kg/36tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/24tim
Konc bestämning: Alltid dalvärde före 2:a dos. Målvärde 0,5-2mg/L. Om konc >2mg/L, förlänges
dosintervallet med +12 till +24tim. Om förtätade doserings-intervall ev även toppvärde (1tim efter
given dos) 5-12mg/L. Upprepade konc best vid njurpåverkan. Aminoglykosider avdödar bakterier
genom 1) hög toppkoncentration, 2) postantibiotisk effekt. Därför rimligt med långa dosintervall.
≤ ve 27 20-40mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 20-40mg /kg/8tim
ve 28-32 20-40mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 20-40mg /kg/8tim
≥ ve 33 20-40mg/kg/8tim oavsett ålder från födelsen
Högre och tätare dosering om meningit eller infektion med Pseudomonas aeruginosa, t ex 40
mg/kg/8tim.
≤ ve 27 5mg/kg/48tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/36tim
ve 28-32 5mg/kg/36tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/24tim
≥ ve 33 5mg/kg/36tim dag 0-7, därefter 5mg/kg/24tim
Konc bestämning: Alltid dalvärde före 2:a dos. Målvärde 0,5-2 mg/L. Om konc > 2mg/L, förlänges
dosintervallet med 12-24tim. Om förtätade doserings-intervall ev toppvärde (1tim efter given dos)
5-12 mg/L. Upprepade konc best vid njurpåverkan.
Oavsett gestationsålder
5-10mg/kg/12tim
Avändes tillsammans med vancomycin eller aminoglykosid för beh av terapiresistent staphylokock
infektion. Monitorera leverstatus och bilirubin.
20-25mg/kg/12tim. Saknar indikation för meningit. Välj meropenem istället.
Laddn dos 15mg/kg. Underhåll enl nedan:
≤ ve 27 10mg/kg/12tim oavsett ålder efter födelsen
ve 28-32 10mg/kg/12tim oavsett ålder efter födelsen
≥ ve 33 10mg/kg/8 tim oavsett ålder efter födelsen
Konc bestämning: Alltid dalvärde före 2:e dos. Därefter var 5:e dos eller efter dosjustering.
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Zinacef
cefuroxim
100 mg/ml
Målvärde 8-18-(20)mg/L. Vid växt av stafylokocker, kan utifrån resistensmönster, konc upp till
20mg/L erfordas. Om toppvärde önskas (1tim efter given dos) ≤ 50mg/L. OBS. Följ konc vid
njurpåverkan. Vancomycin verkar via tid över MIC-värde, konc bör därmed ligga högt dygnet runt
för att avdöda bakterier.
Oavsett gestationsålder
50-100mg/kg/12tim dag 0-7, därefter 50-75mg/kg/8tim
Betalaktamantibiotika avdödar genom tid ovanför MIC-värdet, därför flera doser per dygn & korta
intervall. Den högre dosen vid meningit.
2. Antivirala medel (iv)
Antiviralt medel
Läkemedelsnamn
generiskt namn
Cymevene
ganciklovir
5 mg/ml
Geavir
acyklovir
5 mg/ml
Retrovir
zidovudine
10mg/ml
Doseringsanvisningar och kommentarer
6 mg/kg/12tim
Konc bestämning kan övervägas hos prematurer. Referensram 2-4mg/L. Traditionellt reduceras
dosen om neutrofila <0,5 x 103/ml. Monitorera blodstatus regelbundet under behandlingsperioden.
< ve 30 20mg/kg/24tim
ve 30-33 20mg/kg/18tim
≥ ve 34 20mg/kg/8tim
Konc bestämning utföres vid behov. Mål konc är c:a 2mg/L. Vid verifierad svår infektion kan 1520 mg/kg/8tim ges till nyfödda >2500 g redan dag 1-7. Dosen kan behöva reduceras vid njur- och
leverpåverkan.
Post-expositions profylax efter födelsen hos HIV positiv moder. Start ≤ 12 tim efter förlossningen.
Behandlingstid är 6 veckor. Intravenös dosering är enligt nedanstående.
≤ ve 29
1,5mg/kg/12tim dag 1-28, därefter 1,5mg/kg/8tim
ve 30-34
1,5mg/kg/12tim dag 1-14, därefter 1,5mg/kg/8tim
≥ ve 35
1,5mg/kg/6tim
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
3. Antimykotiska medel (iv)
Antimykotika
Doseringsanvisningar och kommentarer
Läkemedelsnamn
generiskt namn
Flungizone
amfotericin B
0,1 mg/ml
Ancotil
flucytocin
10 mg/ml
0,25mg/kg/24tim, ökas upp till 1,0mg/kg/24tim under 4-5 dygn.
Monitorera blodstatus, elektrolyter, kreatinin, urinproduktion under behandlingen. Tromboflebit
kan förekomma.
15-25-40mg/kg/6tim
Konc bestämning utföres vid behov. Målvärde 50-80mg/L. Monitorera blodstatus, njur- och
leverstatus regelbundet. Kan användas tillsammans med amfotericin B för att potentiera effekten.
Cancidas
Caspofungin
0,52 mg/ml alt 1,6 mg/ml
Diflucan
fluconazole
2 mg/ml
25mg/m2/24tim eller c:a 2mg/kg/24tim
Monitorera elektrolyter, transaminaser under behandlingsperioden. Maximal tillåten dos är
70mg/24tim.
Invasiv candidiasis:
Laddningsdos 12-25mg/kg. Underhållsdos enligt nedan:
≤ Ve 29 6-12mg/kg/72tim dag 1-14, därefter 6-12mg/kg/48tim
≥ ve 30 6-12mg/kg/48tim dag 1-7, därefter 6-12mg/kg/24tim
Prolaktisk behandling:
(barn ≤ 33; endotrachealtub, navelkateterar, CVK, pCVK, antibakteriella medel):
3mg/kg/72tim fram till barnet tar 2/3 av sitt enterala näringsbehov.
Därefter Mixt Mycostatin 105IU/ml 1ml/6tim (jämnt föredelat munhåla resp sond) Seponeras när ej
längre endotrachealtub, katetrar, antibiotika beh pågår.
4. Vissa perorala antimikrobiella medel
(Anv omr: Efter period med iv ab t ex ”eftersläckning” i hemmet, förutsätter att
barnet tolererar perorala läkemedel, profylax vid hydronefros, HIV pos moder)
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Preparat
Läkemedelsnamn
generiskt namn
Cefamox
cefadroxil
100 mg/ml
Diflucan
fluconazole
10 mg/ml
Doseringsanvisningar och kommentarer
30mg/kg/8tim. Om recept, märk med SIC! (ord dos i Fass 30mg/kg/dygn)
Invasiv candidiasis:
Laddningsdos 12-25mg/kg/72tim. Underhållsdosering: 6-12mg/kg/48tim.
Oral candidiasis:
Laddningsdos 6mg/kg/24tim. Underhållsdosering 3mg/kg/24tim.
Heracillin
flucloxacillin
50 mg/ml
Kåvepenin
Pencillin V
100 mg/ml
Mycostatin
nystatin
100 000 IU/ml
Retrovir
zidovudine
10mg/ml
Trimetoprim
Trimetoprim
10 mg/ml
Profylax vid prematuritet:
3mg/kg/72tim.
15mg/kg/8tim.
30mg/kg/8tim. Om recept, märk med SIC! ! (ord dos i Fass är lägre)
Oral candidiasis och profylax mot sådan.
1ml/6tim.
Post-expositions profylax efter födelsen hos HIV positiv moder. Start ≤ 12 tim efter förlossningen.
Behandlingstid är 6 veckor. Peroral dosering är enligt nedanstående.
≤ ve 29
2mg/kg/12tim dag 1-28, därefter 2mg/kg/8tim
ve 30-34
2mg/kg/12tim dag 1-14, därefter 2mg/kg/8tim
≥ ve 35
2mg/kg/6tim
Urinvägsinfektion eller profylax vid urinvägsmissbildning.
3mg/kg/12tim vid manifest infektion
1mg/kg/24tim vid profylax
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
Behandlingsförslag i nyföddhetsperioden
Behandlings strategi:
Antibiotika behandling skall följa tankesättet nedan.
1) Empirisk behandling avser vad som är brukligt att börja med givet tidpunkt (före/efter 72 tim)från
förlossning, lokalt resistensläge och det faktum att agens inte är känt.
2) De-escalation betyder nedtrappning och avser en förändring från empirisk behandling till den
specifika terapin.
3) Specifik behandling är i regel en avsmalnad antibiotika behandling riktad mot ett känt agens. Inom
neonatologin saknar vi många gånger adekvata odlingsfynd och kan inte tillämpa denna del av
strategin. Målet är att alla våra odlingar skall idag ske med minst 1 ml blod.
Empirisk behandling
Var uppmärksam på att flera av situationerna nedan kan föreligga samtidigt.
1) Vid oklar sepsis < 72 tim ålder hos barnet: bensylpenicillin och amikacin (täcker GBS och de
flesta Staphylococcus aureus, Serratia marcescens och de vanligaste gram-negativa tarmbakterierna).
Amikacin anses för närvarande ha lägre MIC mot ESBL bärande gramnegativa bakterier än
tobramycin. Vid misstanke om Listeria monocytogenes, ampicillin istället för bensylpenicillin.
2) Vid oklar sepsis > 72 tim ålder hos barnet: cloxacillin och amikacin (täcker GBS, S. aureus och
tarmbakterier enligt ovan. Bättre effekt på stafylokocker jfr punkt 1. Om pCVK, CVK, navelkatetrar,
shunt: överväg vancomycin istället för cloxacillin om utbliven effekt (skäl: större risk
koagulasnegativa stafylokocker)
3) Vid meningit ges cefotaxim ensamt eller i kombination med ampicillin.
4) Vid ventilator-associerad pneumoni (VAP) ges cloxacillin i kombination med amikacin eller
cefotaxim.
5) Vid nekrotiserande enterocolit (NEC) ges som regel en 3-stof kombination: metronidazole
(anaerob täckning), amikacin (gramnegativ täckning samt S.aureus) samt ampicillin (täcker
enterokocker). Alternativt ges meropenem ensamt. Överväg att addera fluconazole om barnet inte
redan har profylaktisk terapi mot svamp.
Specifik behandling
Uppdelning per agens i odlingsresultat eller specifika situationer (empirisk behandlingsstrategi saknar
tillräcklig effekt).
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Dokumentnamn:
Antimikrobiella medel i nyföddhetsperioden, Neo-IVA US LKPG
Dokumenttyp:
Medicinskt PM
Utfärdande PE:
Barn- och kvinnocentrum
Sökord:
Nyföddhet
Giltig fr o m:
2017-05-18
Utfärdande enhet:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Målgrupp:
Barn- och ungdomsklinikerna i Östergötland
Giltigt t o m:
2019-04-01
Framtagen av: (Namn, titel, klinik)
Fredrik Lundberg, överläkare Barn- och
ungdomssjukhuset Linköping
Godkänd av: (Namn, titel)
Tobias Ekenlie, verksamhetschef
Ulf Samuelsson, bitr. verksamhetschef
Diarienummer:
BKC-2013-35
ICD-10 kod:
P00-P96
Kön:
Alla
Ålder:
Barn
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Staphylococcus aureus
Eschericia. coli och Klebsiella pneumoniae
Gram negativa bakterier med ESBL
Serratia marcescens
Listeria monocytogenes
Koagulasnegativa stafylokocker
Växt av Staphylococcus aureus behandlas med cloxacillin.
Om orsaken uppfattas vara en gram-negativ bakterie inkl Serratia marcescens är meropenem adekvat terapi,
i synnherhet om misstanken uppstått under pågående standard med bensyl-Pc och gentamicin.
Prematura barn upp t o m 33 gest veckor (förutsättningar: intuberad, navelkatetrar, CVK, pCVK, långvarig
antibiotika beh) får profylax med fluconazole iv eller mycostatin po (om tar >2/3 av sitt enterala behov).
Skulle misstanke om svampväxt uppstå, måste dosen av fluconazole justeras till terapeutisk nivå eller av
kombinationen amfotericin och flucytocin.
Ögoninfektion
Infektioner i konjunktivae är vanliga på neonatal avd. Normalt sett brukar ögondroppar med fucidin eller
kloramfenikol vara tillräckligt. I enstaka fall vid misstanke om Chlamydia infektion är systemisk behandling
med erytromycin indicerad.
Slut!
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
2017-05-18
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Fredrik Lundberg, överläkare Barnoch ungdomssjukhuset Linköping
Godkänt revideringen:
Tobias Ekenlie
Ulf Samuelsson
Download