RE37

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
1999
 






 
2004
Plenarhandling
6 juni 2002
B5-0332/2002
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen
ingivet i enlighet med artikel 37.2 i arbetsordningen
av Jules Maaten
för ELDR-gruppen
om förberedelserna inför Europeiska rådets möte i Sevilla (den 21-22 juni
2002)
RE\471246SV.doc
SV
PE 319.158
SV
B5-0332/2002
Europaparlamentets resolution om förberedelserna inför Europeiska rådets möte i
Sevilla (den 21-22 juni 2002)
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av Laekenförklaringen, i vilken Europeiska rådet beslutade att
sammankalla ett europeisk konvent, sammansatt av huvudparterna involverade i debatten
om unionens framtid, i syfte att bana väg för nästa regeringskonferens på ett så brett och
öppet sätt som möjligt,
–
med beaktande av rapporten av den 11 mars 2002, om att förbereda rådet för
utvidgningen, som skall vidarebefordras av rådets generalsekreterare till Europeiska rådet
i Sevilla,
–
med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Barcelona
den 15 och 16 mars 2002, och i synnerhet del II, punkt 51 i dessa,
–
med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2001 om reformen av rådet
2001/2020/(INI)), särskilt punkterna 6, 7, 23 och 25 i denna,
–
med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2002 om reformen av rådet och
öppenheten, och av följande skäl:
A. Laekenförklaringen föreskriver att konventet skall beakta olika frågor och utarbeta ett
slutligt dokument eller rekommendationer om samförstånd uppnås, och att rådet skall
hållas informerat om hur konventets arbete fortskrider.
B. Europeiska rådet kommer att höra en inledande bedömning av konventets ordförande,
Valéry Giscard d'Estaing, om konventets arbete om Europas framtid, samtidigt som det
blir möjligt för stats- och regeringscheferna att framföra sina synpunkter.
C. Europeiska rådet kommer även att behandla en rapport från ordförandeskapet om
reformen av Europeiska rådet och rådet, i syfte att anpassa rådets praktiska struktur och
förfaranden till dess ökade antal medlemmar och kraven på sammanhållning och
öppenhet.
D. Den långsamma utvecklingen i fråga om upprättandet av ett område med frihet, säkerhet
och rättvisa i enlighet med Amsterdamfördraget, gör att det krävs ett beslutsamt agerande
från rådets och medlemsstaternas sida.
EUROPEISKA UNIONENS FRAMTID OCH REFORMEN AV RÅDET
1. Europaparlamentet understryker att konventet måste samordna sitt arbete noga med vad
som kommer att beslutas vid Europeiska rådets möte i Sevilla beträffande reformen av
rådet och reformen av unionens regleringsmetoder. Europaparlamentet anser att konventet
PE 319.158
SV
2/8
RE\471246SV.doc
måste vara berett att på egen hand anta utmaningen om inte Europeiska rådet gör några
framsteg.
2. Europaparlamentet välkomnar Solanas förslag att skilja de yttre förbindelserna från rådet
(allmänna frågor), men kritiserar skarpt tanken på att inordna rådet (utveckling) med rådet
(utrikesfrågor).
3. Europaparlamentet uppmanar konventets ordförande att med utgångspunkt från det
nuvarande läget i debatten på ett tydligt sätt ange några tillfälliga riktlinjer för Europeiska
rådet, t.ex. förbättring och klargörande av den allmänna spridningen av befogenheter som
utövas i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
4. Europaparlamentet konstaterar att konventets första debatter även innehåller en tydlig
uppmaning att stärka den gemensamma utrikespolitiken, att öka EU-åtgärderna inom den
gränsöverskridande dimensionen av rättsliga och inrikes frågor, och slutligen, att
samordna den ekonomiska politiken på ett bättre sätt, som ett komplement till den
monetära unionen.
5. Europaparlamentet upprepar att de föreliggande förslagen till reform av rådet inte omfattar
samarbete med parlamentet som medlagstiftare, och hänvisar därför på nytt till sina
förslag i de ovannämnda resolutionerna av den 25 oktober 2001 och 16 maj 2002 om
rådets närvaro vid plenarsammanträden och parlamentets utskottssammanträden.
6. Europaparlamentet upprepar att reformen måste ge gemenskapsmetoden företräde på
unionens samtliga verksamhetsområden och att rådet bör öppna sina möten för
allmänheten när det agerar som medlagstiftare. I samband härmed betonar
Europaparlamentet att reformen av rådet måste ske i enlighet med det mer allmänna målet
att återställa balansen mellan EU-institutionerna, vilket för närvarande diskuteras i
konventet, i syfte att tilldela rådet och parlamentet lagstiftande makt och kommissionen
verkställande makt, samtidigt som dess initiativrätt behålls.
7. Europaparlamentet insisterar därför på att rådet skall förelägga konventet samtliga förslag
till reform av Europeiska rådet eller rådet, som kan kräva en reform av fördraget.
8. Europaparlamentet insisterar på att EU:s lagstiftningsförfarande måste bli mer öppet och
effektivt i enlighet med kommissionens senaste förslag om bättre lagstiftning, vilket
kräver att en interinstitutionell arbetsgrupp om bättre lagstiftning inrättas med politiska
företrädare för rådet, parlamentet och kommissionen.
INVANDRING OCH ASYL
9. Europaparlamentet uppmanar det spanska ordförandeskapet och Europeiska rådet att vidta
avgörande åtgärder i riktning mot en gemensam invandrings- och asylpolitik inom
Europeiska unionen, enligt vilken asylpolitiken bör grundas på full respekt för
förpliktelserna i Genèvekonventionen, och den gemensamma invandringspolitiken bör ge
möjlighet att på lagligt sätt resa in i Europeiska unionen.
10. Europaparlamentet uppmanar det spanska ordförandeskapet att komplettera sin kamp mot
RE\471246SV.doc
3/8
PE 319.158
SV
illegal invandring med ett lika stort engagemang för antagandet av andra förslag till
lagstiftning som hör samman härmed, och på så sätt bibehålla en balans mellan rent
restriktiva åtgärder och lagstiftning till stöd för integrering av tredjelandsmedborgare som
redan befinner sig inom Europeiska unionen, i linje med slutsatserna från Europeiska
rådets möte i Tammerfors, samt åtgärder för att bekämpa diskriminering.
11. Europaparlamentet välkomnar initiativ om inrättandet av en gemensam förvaltning av
EU:s yttre gränser, finansierad genom EU:s budget, i syfte att bistå nationella gränsvakter,
vilka kan sättas in för att övervaka särskilt känsliga delar av EU:s nuvarande och framtida
yttre gränser.
12. Europaparlamentet varnar för att koppla ihop invandringsfrågor med debatten om EU:s
förbindelser med ursprungs- och transitländer för migrationsströmmar, eftersom det
sannolikt kommer att leda till en ökning av antalet invandrare om man fråntar länder stöd.
Europaparlamentet anser att EU:s utvecklingssamarbete bör grundas på en solid moralisk
bas snarare än på ett malplacerat egenintresse. Europaparlamentet anser att det är
olämpligt att ”belöna” vissa länder och ”frånta” andra EU:s utvecklingsbistånd på
grundval av sättet på vilket man har behandlat invandringen.
13. Europaparlamentet betonar att de långsamma framstegen i fråga om genomförandet av
bestämmelserna i Amsterdamfördraget och slutsatserna från toppmötet i Tammerfors
beror på att den politiska viljan saknas inom rådet och i vissa medlemsstater.
Europaparlamentet betonar därför att majoritetsomröstning i rådet och medbeslutande i
Europaparlamentet måste införas 2004, i enlighet med fördraget.
UTVIDGNINGEN
14. Europaparlamentet betonar det faktum att EU:s utvidgning är en historisk nödvändighet
för Europas folk för att möjliggöra en fredlig och framgångsrik samexistens på den
europeiska kontinenten och för att säkerställa framtida ekonomiska och sociala framsteg.
Europaparlamentet anser att den genomarbetade och stadiga utvecklingen av reformer
som har gjorts av kandidatländerna och som stöds av EU:s föranslutningsstrategi har visat
vilka positiva effekter den har på hela kontinentens stabilitet.
15. Europaparlamentet är fast övertygat om att de politiska kriterier som upprättades vid
Europeiska rådets toppmöte i Köpenhamn 1993 inte är förhandlingsbara, eftersom de
utgör EU:s grundläggande värderingar.
16. Europaparlamentet anser att respekten för medborgerliga fri- och rättigheter en gemensam
angelägenhet i en europeisk union grundad på gemensamma värdeföreställningar och
rättigheterna i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Europaparlamentet insisterar
här på att den nuvarande övervakningen av kandidatländerna bör fortsätta efter
anslutningen som en del i en mer omfattande granskning av respekten för grundläggande
rättigheter i samtliga medlemsstater i Europeiska unionen, såväl nya som gamla.
17. Europaparlamentet noterar de tydliga förändringarna av den allmänna opinionen i
kandidatländerna i fråga om medlemskap i EU, och betonar att man inte får se
allmänhetens positiva inställning till ett EU-medlemskap som en självklarhet.
PE 319.158
SV
4/8
RE\471246SV.doc
Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, kandidatländernas regeringar och
medlemsstaterna att öka och förbättra sina ansträngningar att informera medborgarna om
anslutningsprocessen på ett decentraliserat och samordnat sätt utan propaganda.
ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR DEN EKONOMISKA POLITIKEN
18. Europaparlamentet stöder kommissionens rekommendation till allmänna riktlinjer för den
ekonomiska politiken i stort. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stå fast
vid sitt engagemang i fråga om stabilitets- och tillväxtpakten och de åtaganden som
gjordes i Barcelona, samt att genomföra dessa till förmån för den europeiska ekonomin.
19. Europaparlamentet stöder Lissabonprocessen för ökad europeisk dynamik, men anser att
det finns en ökad tendens att sätta upp allt högre mål från toppmöte till toppmöte, och att
tyngdpunkten måste ligga på verkliga mål som går att uppnå, samt på konkreta åtgärder
för att främja den ekonomiska tillväxten i Europa.
UNIONENS YTTRE FÖRBINDELSER
Ryssland
20. Europaparlamentet välkomnar den vidare utvecklingen i våra relationer med Ryssland,
vilken demonstrerades vid toppmötet den 29 maj 2002.
21. Europaparlamentet är övertygat om att man kan hitta gemensamma lösningar på alla
frågor, och uppmanar kommissionen och rådet att fortsätta stödja Ryssland i dess
anslutning till WTO och se över möjligheterna att ge Ryssland status som
marknadsekonomi om förhandsvillkoren uppfylls.
22. Europaparlamentet insisterar på att den vidare utvecklingen av Kaliningrad som en
framtida rysk enklav i ett utvidgat EU är av allmänt intresse, och att EU är berett att bistå
Ryssland vid utvecklingen av regionen i syfte att överbrygga sociala och ekonomiska
skillnader mellan Kaliningrad och omgivande områden.
23. Europaparlamentet påminner emellertid om den hållning som man intog i den senaste
rapporten om Kaliningrad, i vilken kommissionen och rådet uppmanas att i full
utsträckning respektera Schengenavtalet tillsammans med Ryssland, Polen och Litauen, i
syfte att uppnå en balans mellan behovet att på ett hållbart sätt säkra EU:s yttre gränser
och behovet av att göra visum- och transitarrangemang smidiga för resor till och från
Kaliningrad.
Makedonien – Förbundsrepubliken Jugoslavien - Montenegro
24. Europaparlamentet välkomnar och ger sitt starka stöd till avtalet från 2001 som
undertecknades förra månaden mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och Makedonien,
med deltagande av UNMIK, och som bekräftar att gränsen har funnits sedan 1946.
25. Europaparlamentet välkomnar att Förbundsrepubliken Jugoslaviens parlament den
31 maj 2002 godkände en överenskommelse om att återupprätta förbindelserna mellan
Serbien och Montenegro.
RE\471246SV.doc
5/8
PE 319.158
SV
26. Europaparlamentet är fast övertygat om att denna överenskommelse är av avgörande
betydelse i processen för att säkerställa Serbiens-Montenegros framtid som en effektiv och
modern europeisk stat.
27. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att bistå och hjälpa till vid
genomförandet av dessa två överenskommelser.
Mellanöstern
28. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att:
-
uppmuntra de ansträngningar som gjorts av EU, Förenta staterna, Ryska federationer
och FN:s särskilda samordnare för att inom en snar framtid sammankalla till en
internationell fredskonferens om Mellanöstern,
-
upprepa sitt stöd för det saudiska initiativet för fred i Mellanöstern, som
Arabförbundet gav sitt stöd till vid toppmötet i Beirut i mars 2002,
-
fördöma alla terrorhandlingar och militärt förtryck mot civilbefolkningen i Israel och i
de palestinska områdena,
-
fördöma den kultur av våld och martyrskap som propageras i vissa delar av det
palestinska samhället, och som utgör ett betydande hinder för återupprättandet av ett
minimum av förtroende mellan de båda befolkningsgrupperna,
-
uttrycka sin oro över Likudpartiets antagande av en resolution mot inrättandet av en
palestinsk stat, och varnar för att sådana ställningstaganden underminerar Israels
trovärdighet i fråga om att hitta en rättvis och varaktig lösning på krisen,
-
uppmana Israels regering att omedelbart upphöra med sin aktiva politik att utöka
bosättningarna i de palestinska områdena,
-
uppmana båda parter att omedelbart genomföra Tenet-planen, som kan leda till
vapenvila i regionen och det påföljande genomförandet av rekommendationerna i
Mitchell-rapporten, i syfte att återuppta politiska förhandlingar om en politisk lösning,
-
understryka vikten av inrättandet av en enhetlig struktur för de palestinska
säkerhetsstyrkorna, som effektivt skall kunna bekämpa terror, och vikten av fria val
till det palestinska lagstiftande rådet och ordförandeskapet för den palestinska
myndigheten, som är ett viktigt steg i återuppbyggandet av en demokratisk palestinsk
stat utan korruption.
Förbindelserna mellan Indien och Pakistan
29. Europaparlamentet är oroat över det faktum att den spänning som hela tiden ökar, och som
underblåses av ständiga provokationer från organisationer i Kashmir, hotar stabiliteten i
hela regionen i södra Asien.
30. Europaparlamentet fördömer de senaste terrorattentaten i Jammu och Kashmir och
PE 319.158
SV
6/8
RE\471246SV.doc
beklagar de händelser av militär karaktär som har ägt rum under den senaste veckan vid
gränsen.
31. Europaparlamentet beklagar djupt de tester med små- och medelstora missiler som har
utförts av Pakistan, vilka endast kan förvärra den redan oroväckande situationen i södra
Asien, och motverka den beredvillighet som pakistanska ledare har uttryckt för att agera
tillsammans med det internationella samfundet i ett försök att finna en politisk lösning på
krisen.
32. Europaparlamentet uppmanar båda parter att vidta de åtgärder som krävs för att undvika
upprepade konfrontationer med oförutsägbara konsekvenser och att göra allt för att
minska spänningarna som ett första steg mot återupptagandet av en produktiv dialog
mellan de båda länderna.
33. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att erbjuda sina medlingstjänster
till de två länderna i en samlad internationell ansträngning för att minska spänningarna i
området.
34. Europaparlamentet välkomnar i det avseendet initiativet från Ryska Federations president.
KONFERENSEN I JOHANNESBURG OM HÅLLBAR UTVECKLING
35. Europaparlamentet anser att om man skär ner på rådet (biståndsfrågor) kommer det att
sända ut en mycket dålig signal vid en tidpunkt när EU och andra organisationer har för
avsikt att omdefiniera en ambitiös utvecklingspolitik i samband med konferensen i
Monterrey och toppmötet i Johannesburg.
36. Europaparlamentet vill gärna se en ombalansering och omstrukturering av den
internationella dagordningen vid toppmötet i Johannesburg för att denna skall återspegla
den överväldigande prioritet som måste ges åt att minska fattigdom och hunger, samt åt
hållbar och rättvis användning av naturresurser.
37. Europaparlamentet välkomnar det ställningstagande som EU nyligen antog om
prioriteringarna i fråga om global och hållbar utveckling, och i synnerhet, tyngdpunkten
på att minska fattigdomen, särskilda hälsomål, tillgång till säkert vatten och det tioåriga
arbetsprogrammet om hållbar produktion och konsumtion. Europaparlamentet hoppas att
våra förhandlingspartner i Johannesburg kommer att visa sig lika engagerade i fråga om
särskilda mål och multilaterala åtgärder på dessa områden.
KYOTOPROTOKOLLET
38. Europaparlamentet välkomnar att EU:s medlemsstater och kommissionen nyligen har
ratificerat Kyotoprotokollet i New York. Europaparlamentet lovordar högt en sådan
demonstration av europeiskt multilateralt engagemang i den globala frågan om
klimatförändringar.
LIVSMEDELSSÄKERHET
39. Europaparlamentet efterlyser ett definitivt beslut om var Europeiska
RE\471246SV.doc
7/8
PE 319.158
SV
livsmedelsmyndigheten skall ha sitt säte så att den kan börja fullgöra sin roll i EU:s
utvärderingsprocess om livsmedelssäkerheten.
40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska
rådet, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och till
kandidatländerna.
PE 319.158
SV
8/8
RE\471246SV.doc
Download