Instuderingsfrågor till våra första civilisationer

advertisement
Instuderingsfrågor till våra första civilisationer
Ojämlikhetens äldsta historia
När människor blev bönder och de första högkulturerna
På vilka sätt ledde jordbruket till ökad ojämlikhet mellan människor?
För att en bosättning ska kunna utveckals till en högkultur, krävs ett överskott på mat. Varför?
Vilka åtta yrken uppstod i och med högkulturerna?
Varför ökade ojämlikheten ännu mer när olika yrken uppstod?
Hellas ca 500 f. kr.
Redogör för grekernas syn på slavar, kroppsarbete och kvinnor
Det romerska riket ca 500 f.kr till 400 e.kr.
Varför ville romarna inte att makten skulle ligga hos bara en person?
Vilka var patricierna och på vilket sätt kan man se att det fanns ett samband mellan pengar
och makt bland romarna?
Vilka ingick i gruppen plebejer?
Varför fick plebejerna gratis bröd och underhållning?
Varför hade kvinnorna det bättre än i Grekland?
Redogör för romarnas slavsystem.
Politikens historia
När människor blev bönder och de första högkulturerna
Varför utsåg man en ledare och sedan i större samhällen en kung?
Vad innebär ordet monarki?
Vilka kungar blev mäktigast?
Hellas ca 500 f. kr.
Redogör för vilka problem Greklands geografi ledde till.
Stadsstater
Vad är en grekisk så kallad pólis och varför uppstod de?
Vad är akrópolis?
Redogör för sambandet mellan ordet pólis och ordet politik.
Folket och dess organisation
Förklara vad som menas med en klan.
Redogör för vilka som satt i ”de äldstes råd” och vilken uppgift rådet hade.
Varför tror du att rådets beslut behövde godkännandet från alla män som kunde bära vapen?
Redogör för begreppen demos och folkförsamling.
Varför blev retorik en viktig kunskap?
Aristos och vanligt folk
Redogör för aristos ekonomiska makt och hur de blev rikare.
Vad betyder ordet aristos?
Vilka tillhörde underklassen?
Ojämlikhetens risker och hur man löste dessa
Redogör för sambandet mellan skapandet av kolonier och aristos rädsla för vanligt folk.
Redogör för ordet barbarer?
På vilket sätt hänger tanken på att vissa folk är ociviliserade ihop med att man skaffar
kolonier?
Aristos vill ha aristokrati
Hur kunde en aristos bli kung?
Vad är det grekiska ordet för tyrann?
Hur störtades en tyrann?
Hur skapades en aristokrati och vad menas med ordet?
Hur lyckades aristos/överklassen bevara aristokratin?
Aristokrati eller adelsvälde var det vanliga även efter denna period i historien. Redogör för
hur den fungerade och när den upphörde.
Demokratins födelse i Aten
Persernas hot mot Aten ledde till att vissa enskilda män kunde få mer makt ett tag. Hur kunde
det komma sig?
Persernas hot ledde sedan till demokrati för första gången i historien. Hur gick det till?
Hur kommer det sig att det grekiska ordet tyrann, som egentligen bara betyder kung, har fått
samma betydelse som ordet diktator?
Hur fungerade folkförsamlingen i Aten nu när det var demokrati?
Vilka ingick i Atens folkförsamling?
Vilka fick inte vara med och bestämma och varför?
Många säger att demokratin i Aten inte kan räknas som demokrati, varför?
Vad betyder direkt demokrati?
Vad menas med indirekt demokrati?
När har vi i Sverige direkt demokrati?
Redogör för sambandet mellan krig/försvar och utvecklingen av demokrati i Sverige.
Sparta – krigarstaten
Vilka var heloterna och varför var spartanernas livsstil helt inriktad på krig?
Varför hade Sparta två kungar?
Redogör för ”de äldstes råd” och folkförsamlingen i Sparta.
Redogör för spartanernas mandomsprov
Varför hade de rikare högre status?
Vad menas med ordet spartanskt?
Från demokrati till monarki
Redogör för hur de riken som låg öster om Grekland styrdes?
Varför blev de grekiska stadsstaterna så svaga under 300-talet e.kr.?
Från vilket land kom Alexander och vilka områden erövrade han?
Varför delades Alexanders rike upp efter hans död?
Om inte Alexander erövrat Egypten under 300-talet, hade inte drottning Kleopatra härskat i
Egypten. Varför?
Vad kallas länder som avskaffat monarkin?
Ge exempel på två länder som är monarkier respektive republiker idag.
Romarriket
Redogör för geografins betydelse för var staden Rom växte fram.
Redogör för hur den romerska republiken styrdes? Förklara följande begrepp:
(a) Diktator
(b) Konsuler (det heter en konsul)
(c) Senaten
(d) Folkförsamlingen
Vilka var plebejerna och hur fick dessa folktribuner?
Vilka regler gällde för folktribunerna?
Erövringar, slavsystem och farliga proletärer
Varför kunde romarna kalla Medelhavet för ”vårt hav”?
Vad menades med att vara bundsförvant till Rom?
Vilka två viktiga ”saker” skickades till Rom från de erövrade länderna?
Från republik till kejsare
Vem var Marius och hur lyckades han bli konsul mer än en gång?
Vilka förändringar genomförde Marius?
Vad fanns det för nackdel med en yrkesarmé?
Hur fick man då politisk makt i Rom?
Beskriv hur en man född i en patricierfamilj kunde arbeta sig upp i republiken?
Redogör för Caesars karriär fram till sin död.
När och varför mördades Caesar?
Redogör för kampen mellan Octavianus och Antonius.
På vilket sätt hade Octavianus lärt sig av sin adoptivpappas misstag?
Vad betyder Augustus och varför fick Octavianus det namnet?
Redogör för hur Julius Caesar gett upphov till ordet kejsare och tsar.
Vem var kejsare när Jesus föddes?
Vad kallade romarna sin provins där Jesus föddes?
Romarrikets undergång
Vad hette romarrikets sista kejsare och vad hände efter hans död med riket?
Under vilket århundrade avsattes den sista kejsaren i romarriket?
Vilket år avsattes den sista kejsaren i Östrom?
Vad heter staden Konstantinopel idag?
Redogör för hur Västrom försvagades av yttre fiender.
Redogör för hur Västrom försvagades på grund av inre svaghet.
Hur växte medeltidens riddarborgar fram?
Vad kallar man den historiska perioden som kommer efter antiken?
Download