Ett självständigt liv (ESL)

advertisement
I
Information
Ett självständigt liv (ESL)
ESL är ett manualbaserat program för social färdighetsträning som kan användas enskilt eller i
grupp.
Vad är ESL?
ESL är framtaget med avseende på personer med schizofreni, vissa avsnitt kan dock användas bredare.
Manualen består av 22 olika aktivitets - och färdighetsområden, till exempel stress och sårbarhet eller
aktivitetsplanering. Materialet kan användas en enstaka gång eller i en längre behandlingsserie. Kärnpunkten i ESL
är att egna och andras erfarenheter sammansmälts med ny kunskap med hjälp av övningar och hemuppgifter.
Personen väljer de lösningar som passar bäst för henne/honom och integrerar dessa i sitt dagliga liv. En viktigt
syfte med ESL-manualen är att ge personal inom landsting och kommun ett långsiktigt, flexibelt och
forskningsanknutet innehåll till åtgärden Case Management.
Materialets struktur underlättar för personer med kognitiva störningar att utnyttja sin intellektuella kapacitet och gör
att personen kan nå resultat efter endast några dagars träning. I en grupp finns möjlighet att dela erfarenheter och
att få samhörighet med andra som har liknande problem. Individuell behandling är mer flexibel vilket underlättar
för personen och behandlaren att välja de delar av programmet som är mest relevanta. En erfaren behandlare kan
individualisera programmet under arbetet och genom parallell individuell behandling hjälpa personen att använda
sina nya kunskaper.
Vem kan använda det?
Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd med nedsatt funktion i olika roller eller i sociala
färdigheter inom en rad områden, inklusive upprätthållandet av ändamålsenliga kontakter med vård, stöd
och service.
Varför skall man använda det?
Omfattande kontrollerad forskning visar att “Ett Självständigt Liv” fungerar och att effekten håller bra. Förutom dess
specifika effekter har ESL också visat sig stärka annan behandling. Metoden är därför ett bra komplement till andra
insatser. Det gäller till exempel medicinering och individualterapi. Även åtgärder som syftar till social aktivering och
ökad daglig funktion bör kombineras med ESL. Inget i materialet stör eller hindrar andra behandlingsinriktningar.
Läs mer
www.socialstyrelsen.se
http://home.swipnet.se/skills/
Faktaruta
•
•
•
•
Huvudområde: Åtgärd för att förbättra sociala färdigheter
Insats/åtgärd: Ett Självständigt Liv
Prioritet 1-10: 2
Hälso- och sjukvården och socialtjänsten bör eller kan: Bör
Författare: Helena Rodin, januari 2013
Granskad av: Per Borell, februari 2013
Download