Likabehandlingsplan (53 kB, docx)

advertisement
Katarina norra skola
Sida 1 (6)
2014-10-30
PLAN MOT DISKRIMINERING
OCH KRÄNKANDE BEHANDLING
Planen gäller t o m 2015-10-01 och omfattar Grundskola F-9,
inklusive Fritidshem
Ansvariga för planen är Skolledningen och skolans
likabehandlingsgrupp.
Vår vision
•
•
•
•
Till Katarina Norra är alla välkomna. Vi värnar om att alla ska
trivas och känna sig trygga och vi ser olikheter som en tillgång.
Eleven är aktör och ha inflytande över sitt lärande och sin
skolmiljö.
Här har alla lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
könsidentitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller
ålder.
Vi ser föräldrar som en tillgång.
Vad innebär Katarina Norra Andan? För oss handlar det om hur
vi förhåller oss till varandra och våra styrdokument. Därför har vi
samlats kring dessa huvudpunkter, som ska genomsyra vår
verksamhet.
1. Här på Katarina Norra arbetar vi för att utveckla lusten till ett
livslångt lärande.
2. Vi gör vårt bästa och arbetar ständigt för att utvecklas. Vi har
tydliga och högt ställda förväntningar på oss alla.
3. Undervisningen vilar på en vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
4. Vi arbetar i en pedagogisk miljö som stimulerar nyfikenhet,
kreativitet, initiativförmåga och öppenhet. Vi ser möjligheter i att
lära av misstagen.
5. Våra elever får goda kunskaper och använder redskap för att
kunna utvecklas så långt som möjligt.
6. Eleven är aktör och har inflytande över sitt eget lärande genom
en levande dialog med lärare och kamrater.
stockholm.se
7. Vår gemensamma värdegrund genomsyrar vårt förhållningssätt
till varandra och vår omvärld. Här är alla välkomna och vi är öppna
för olikheter.
Sida 2 (6)
8. Vi känner arbetsglädje och gemenskap i skolan – både elever,
personal och föräldrar.
Elevernas delaktighet:
Eleverna har svarat på enkätfrågor kring trivsel, diskriminering och
kränkande behandling. De har beskrivit otrygga platser på en karta
över skolan och skolgården.
Planen har lyfts på mentormötena. Den har därefter gåtts igenom på
mentormötena i syfte att förankras.
Vårdnadshavarnas delaktighet:
Vi har använt framförallt Brukarenkäten som underlag.
Planen läggs sedan ut på skolans hemsida. Planen lyfts även på
Skolrådet och föräldrarna uppmuntras att ta del av den i rektorsbrev
samt på föräldramöten.
Personalens delaktighet:
Trygghetsteamet har tagit fram åtgärdstrappan för Konflikt och
antimobbningsarbete.
Personalen tar del av planen i APT, arbetslagsmöten och som
nyanställningsinformation.
Utvärdering:
• Rektor och likabehandlingsgruppen har gått igenom planen och
sett över vilka åtgärder vi har vidtagit.
• Eleverna har svarat på en enkätundersökning som handlade om
trivsel och trygghet.
• Personalen har reflekterat över enkätsvaren.
• Föreläsningen, vid terminstart, till personalen avseende
normpedagogik var mycket uppskattad.
• Vid utvärdering av fjolårets likabehandlingsplan konstateras att
det funnits flera brister i administrationen av likabehandlingsplanen.
Detta har nu åtgärdats.
• Trygghetsteam har bildats i enlighet med den främjande insats
som planerades i fjolårets likabehandlingsplan. Dock saknas
representanter från alla arbetslag. Detta ska nu åtgärdas.
• Målet att alla elever och all personal ska få kunskap om de olika
diskrimineringsgrunderna bedöms som uppfyllt.
• 14 toaletter totalrenoverades under VT 13 och alla toalettlås har
setts över.
• Personalen har pratat med eleverna gällande korridoren som
upplevdes stökig. Vuxen närvaron i korridoren har förbättrats men
behöver följas upp.
• Ansvarig för att årets plan utvärderas. Skolledningen och
likabehandlingsgruppen
Error! No text of specified style in
document.
Sida 3 (6)
Trygghetsteamet – en främjande insats
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling, Kön,
Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och
Ålder
En representant från varje arbetslag sitter med i teamet för att driva
och följa upp frågor.
Det handlar bland annat om att rapportera om stämningen i
årskursen och de åtgärder som görs gällande likabehandling.
Arbetslagsledaren ser till att det finns en representant från sin
årskurs.
Mentormöten – arbetar mot kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling.
Målet är att alla elever och personal ska få kunskap om de olika
diskrimineringsgrunderna utifrån deras ålder.
Diskrimineringsgrunderna ska arbetas med under mentormötestid.
Ett utbildningsmaterial har gjorts av kurator och fritidspedagog som
ska användas på mentormötena. I detta material ingår fakta kring
skollagen och diskrimineringslagen blandat med övningar. Detta
material finns för åk F-4 och ett för åk 5-9.
Ansvariga är arbetslagsledare och mentorer.
Läromedel och undervisning
Områden som berörs av insatsen: Kön, Könsidentitet eller
könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan
trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Undervisningen ska visa på en mångfald och aldrig ha ett
diskriminerande eller stereotypt innehåll. Allt vi gör, allt material, i
skolan ska grundas utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
Uppföljning sker via klassråd, elevråd, arbetslagsplanering,
lärarkonferens, fritidskonferens. Insats Lärare ansvarar för att
undervisning och det läromedel som används inte har ett innehåll
som är diskriminerande. Den sammantagna undervisningen ska visa
på en bredd och mångfald så att innehållet inte förmedlar en
normbildande eller stereotyp bild. Aktiviteter i och utanför skolan
ska planeras så de tar hänsyn till diskrimineringsgrunderna och att
alla elever har möjlighet att ta del av aktiviteten. Ansvarig är alla
pedagoger på skolan. Arbetslagsledare har ansvar för att
diskussionen förs.
Error! No text of specified style in
document.
Sida 4 (6)
Nya elever
Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling
Alla nya elever som börjar ska känna sig välkomnade och trygga i
skolan och i klassen.
Uppföljning gällande den nya elevens situation sker av arbetslaget
ca en månad efter skolstart.
När informationen om att en ny elev ska börja ansvarar arbetslaget
för en planering för hur den nye eleven tas emot på bästa sätt,
exempelvis genom att eleven tilldelas en fadder. Arbetslaget är
särskilt uppmärksamt på hur den nye eleven tas emot i klassrummet
och under raster samt ser till att åtgärda om eleven blir ensam.
Ansvarig: Mentor. Arbetslag. Elevhälsoteam.
Kön
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Sexuell läggning
Funktionsnedsättning
Ålder
Könsidentitet eller könsuttryck
Alla elever och personal ska få kunskap om de olika
diskrimineringsgrunderna utifrån deras ålder.
Diskrimineringsgrunderna ska arbetas med under mentormötestid.
Ett utbildningsmaterial har gjorts av kurator och fritidspedagog som
ska användas på mentormötena. I detta material ingår fakta kring
skollagen och diskrimineringslagen blandat med övningar. Detta
material finns för åk F-4 och ett för åk 5-9.
Ansvarig för detta är arbetslagledaren och respektive mentor.
Terminen startade med en föreläsning för pedagogerna avseende
normpedagogik. All personal ska alltid inta ett normkritiskt
förhållningssätt.
Error! No text of specified style in
document.
Kartläggning
Till denna plan har vi kartlagt skolmiljön både inomhus och
utomhus. Eleverna har fått markera på ritningar över skolan var de
trivs, var de inte trivs och varför.
Områden som berörs i kartläggningen: Kränkande behandling
Eleverna har i sina mentorsgrupper fått markera på ritningar över
skolan var de trivs, var de inte trivs och varför. Respektive mentor
har varit med och kunnat handleda eleverna. Allt har varit
åldersanpassat, de yngre eleverna från åk f-4 har suttit i smågrupper
och fått mer hjälp av en vuxen medan de äldre eleverna har fått fylla
i ritningen enskilt.
Sida 5 (6)
Personalen har fått material och information om hur kartläggningen
ska gå till av ansvariga i likabehandlingsgruppen. Materialet är en
modifiering av DO:s material Husmodellen.
Resultat och analys: En del toaletter kändes otrygga och ofräscha.
En korridor upplevdes extra stökig och det kändes därför inte bra att
passera den.
Förebyggande åtgärder
Kontakt med grannskolan.
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling
Eleverna ska känna sig trygga på skolgården vintertid. Då det har
uppstått flera konflikter mellan Vittra och Katarina norra i samband
med snökastning har elever känt sig otrygga
Åtgärd: Personal från skolan är ute på rasterna och en kontakt med
Vittras personal finns.
Ansvarig: Rektor samt berörd personal.
Antimobbingteam och trygghetsteam
Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön,
Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och
Ålder
Åtgärd: Det ska på skolan finnas arbetsgrupper som har i uppgift att
vara uppmärksamma på det i stunden rådande klimatet på skolan
när det gäller trivsel och förekomst av kränkande behandling. Dessa
grupper ska agera vid information om att en eller flera elever inte
trivs i skolan.
Förebyggande arbete: Genom kartläggning har vi sett behov av
arbetsgrupper som arbetar förebyggande och åtgärdande med
trygghet. På skolan finns det ett aktivt trygghetsteam och ett aktivt
antimobbingteam. Både trygghetsteam och antimobbingteam har
regelbundna möten för att kunna följa upp insatser.
Ansvarig: Rektor
Akuta situationer/Skolans policy är att:
• förverkliga FN:s barnkonvention
• ingen skall utsättas för någon form av mobbning eller kränkande
behandling
• all personal och alla elever aktivt ska förhindra och motverka
alla former av
kränkande behandling och mobbning
• åtgärder vidtas omedelbart i det fall en kränkande
behandling/mobbning äger rum
Error! No text of specified style in
document.
Sida 6 (6)
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande
behandling
• Uppmuntra elever att berätta för en vuxen när man misstänker
att någon blir trakasserad, eller kränkande behandlad.
• Informera elever om att de anonymt kan lämna brev i kurators
eller rektors brevlåda
• Arbeta med värdegrundande samtal och övningar på
mentormötena.
• Återkommande enkät.
• Trygghetsteamet rapporterar om klimatet i respektive arbetslag.
• Ta hjälp av skönlitteratur och film och prata om hur man kan
upptäcka trakasserier och kräkande behandling.
• Prata med elever om allas ansvar att anmäla trakasserier och
kränkande behandling.
Rutiner på skolan:
• Konflikt/antimobbarbetet- åtgärdstrappa
• Åtgärdstrappa när elev kränks av personal.
• Rutiner för uppföljning. Se konflikt/antimobbarbetetåtgärdstrappa alt. åtgärdstrappa när elev kränks av personal.
• Vi skriver en incidentrapport för varje händelse som förvaras i
en pärm som ansvaras av antimobbingteamet.
• Vuxen som ser/uppmärksammar/får information om händelse
kontaktar mentor.





Error! No text of specified style in
document.
Mentor talar med eleven samt kontaktar vårdnadshavare.
Antimobbingteam går in i ärenden som rör elever.
Rektor ansvarar för ärenden som rör personal..
Incidentrapport skrivs av den som sett händelse/fått
information.
Kuratorskontakt erbjuds vid behov.
Download