Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen
rev 140127
Barn- och ungdomshabiliteringen I
Örebro län, BUH
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en
specialistresurs, en plusresurs, till det utbud som alla barn och ungdomar har. Vi ger
stöd till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum, förvärvad
hjärnskada, hörselskada, rörelsehinder, utvecklingsstörning, synskada eller vissa
medicinska funktionsnedsättningar.
Vi ger medicinska insatser samt stöd och vägledning i hur funktionsnedsättningen kan
hanteras genom exempelvis träning vad gäller samspel, kommunikation, rörelse och
förflyttning, personlig vård eller ätande. Vi kan också hjälpa till med att anpassa
miljön eller kompensera med hjälpmedel samt psykologiskt och socialt stöd.
På våra webbsidor kan du få veta mer om den behandling och det stöd vi erbjuder
samt vilka yrkesgrupper som arbetar hos oss. http://www.orebroll.se/barnhab
Kurs – och gruppverksamhet
Barn och ungdomshabiliteringen (BUH) erbjuder familjer, med ett vårdåtagande inom
BUH, information, råd, stöd och behandling i form av gruppaktiviteter förutom
individuella insatser. Vissa kurser/grupper erbjuds också till de personer som finns i
barnet/ungdomens nätverk.
I vårt utbud finns grupper och kurser som alla kan delta i oavsett funktionsnedsättning
och det finns de som är riktade mot olika målgrupper.
Kurs- och gruppverksamheten presenteras på vår hemsida och här gör ni även
er anmälan: www.orebroll.se/barnhab/kurskatalog
På hemsidan presenteras praktisk informationen om kursverksamheten. Det finns
också länkar till intresseorganisationer, handikappföreningar och förslag på
fritidsaktiviteter. Utbudet av kurser och grupper grundar sig på de behov som finns.
Har du förslag och önskemål på andra kurser, än de som finns idag, är det viktigt att
du meddelar oss det. Du kan skicka in dina förslag eller önskemål om nya kurser via
länken som du hittar högst upp till höger på kurskatalogens startsida. Har du några
frågor är du välkommen att höra av dig till oss.
Välkommen att ta del av BUH:s kurs- och gruppverksamhet!
www.orebroll.se/barnhab
1 (6)
Viktig information
Erbjudande om tid
Barn- och ungdomshabiliteringen skickar erbjudanden om tider och information
endast till den adress där barnet eller ungdomen är folkbokförd. Då barnet eller
ungdomen blir myndig (över 18 år) adresseras posten i hans eller hennes namn.
Om föräldrarna lever separerade och har gemensam vårdnad, ansvarar de själva för
att meddela varandra den skickade informationen.
SMS-påminnelser
BUH skickar som standard ut en information via SMS dagen innan ett inbokat besök
på Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH.
Om ni har angivit ett mobiltelefonnummer kommer ett meddelande automatiskt att
skickas ut inför varje bokad kontakt, oavsett typ av besök. SMS skickas till angivet
mobilnummer även om besöket avser möte med personal från skola, dagis eller annan
verksamhet. Endast ett telefonnummer kan kopplas till denna tjänst.
Om ni inte vill ha SMS-meddelande ska ni kontakta sekreteraren i ert arbetslag eller
växeln på BUH, tel: 019-602 28 00.
Återbud
Om ni får förhinder, var vänlig att meddela detta i så god tid som möjligt. Detta för
att den bokade tiden ska kunna erbjudas någon annan istället. Ring sekreteraren i ert
arbetslag eller växeln 019-602 28 00 mellan kl 8.00 och 16.30.
Ni kan också avboka tid via www.orebroll.se och Mina vårdkontakter.
Receptförnyelse
Via Mina vårdkontakter kan ni även förnya redan förskrivna recept.
Kostnad för vissa intyg
Vissa intyg är avgiftsbelagda. Fråga någon i ditt arbetslag eller läs på Barn- och
ungdomshabiliteringens hemsida på Internet www.orebroll.se/barnhab under
information för inskrivna.
Besöken är avgiftsfria men en kostnad för uteblivna besök planeras.
2
Personalen
Vi som arbetar med barn/ungdomar på BUH är:
Arbetsterapeuten bedömer barnets aktivitets- och delaktighetsförmåga i vardagen:
handfunktion, personlig vård, förflyttning/sittande och kognitiva funktioner t ex.
tidsuppfattning. Arbetsterapeuten handleder när det gäller träning, nya strategier,
anpassning av miljön samt är en viktig samarbetspartner inför bostadsanpassning.
Provar ut och förskriver hjälpmedel inom område förflyttning/sittande,
personlig vård och kognition
Handverksamhetens uppgift är bland annat att tillverka ortoser i samråd med handkirurg.
Dietisten har kunskaper om barn och ungdomars energi- och näringsbehov. Hon
utarbetar kostförslag till dem med kostrelaterade problem. Dietisten förskriver vid
behov kosttillägg, berikningsprodukter, sondnäringar och sondnäringspumpar mm.
Habiliteringsläkaren är barnneurolog, arbetslagets medicinske expert och ansvarar
för medicinsk utredning och behandling. Vid behov remitteras barn till
kompletterande utredningar vid Universitetssjukhuset eller annan specialist i Sverige.
Kuratorn ger stöd och hjälp i den nya livssituation som uppstår när man blir förälder
till ett barn med funktionshinder. Kuratorn stöder familjen i kontakter med
myndigheter och organisationer och informerar om familjens rättigheter på olika
områden.
Logopeden är specialist på barns kommunikation. Logopeden arbetar med barnets
tal och språk, med förspråklig träning och alternativa kommunikationssätt.
Logopeden hjälper även till med ät- och drickproblematik, som kan hänföras till
munnens rörelseförmåga (munmotorik). Provar ut och förskriver hjälpmedel inom
område kommunikation och mat.
Enhetsschefen är ansvarig för de samlade habiliteringsinsatserna för barnet och
familjen. Hit kan man vända sig med synpunkter och frågor om verksamheten.
Psykologen ger psykologisk behandling, råd och stöd till barnet, föräldrar och
syskon. Psykologen bedömer också barnets förmågor – var finns styrkorna, hur tänker
barnet?
Sjukgymnasten har kunskap om barns och ungdomars rörelseutveckling, olika
rörelsehinder och behandlingsmetoder. Sjukgymnasten samarbetar med ortopedkirurg
och ortopedingenjör kring ortopediska problem. Sjukgymnasten provar ut och
förskriver hjälpmedel inom område rörelse samt vissa medicintekniska och
ortopedtekniska hjälpmedel.
3
Sjuksköterskan sköter vår läkarmottagning, tar prover och ger råd via telefon.
Sjuksköterskan har särskilt ansvar för barn med funktionsrubbningar i urinblåsa och
tarm. Ingår i nutritionsteam för barn och ungdomar med näringsintagsproblem.
Specialpedagogen ger stöd till familjen i samspel och kommunikation med sitt
barn. Lek och lärande står i centrum och är ”nyckeln” i det pedagogiska arbetet.
Specialpedagogen förskriver vissa hjälpmedel inom kognition och kommunikation.
De specialpedagoger som arbetar med hörselskadade/döva barn och ungdomar ger
huvudsakligen insatser kring den kommunikativa och språkliga utvecklingen och
initierar teckenspråk i vissa familjer.
Teamsekreteraren ger service både till arbetslaget och till familjen. Hon svarar i
telefon, utför många administrativa uppgifter och bistår arbetslaget så att all
dokumentation kring barnet samlas i datoriserad journal.
Teckenspråksläraren utbildar i Teckenspråk, Tecken Som Stöd (TSS) eller Tecken som
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) beroende på vilket behov familjen
har
Länsövergripande verksamheter
Utöver de geografiska arbetslagen finns följande
länsövergripande verksamheter i Örebro:
Barnhjälpmedelscentralen är en verksamhet som tillhör Centrum för
hjälpmedel men är belägen i Barn- och ungdomshabiliteringens lokaler i
Örebro. Här provar man ut och anpassar hjälpmedel som förskrivits av våra
arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller logopeder.
HDV (Hörsel- och dövverksamheten) är ett arbetslag för barn och ungdomar
med hörselskador eller dövhet.
Gruppverksamheter. Det finns ett stort utbud av olika gruppverksamheter.
Grupperna är redovisade i en katalog som kan läsas på vår hemsida på internet.
Kometen, en verksamhet för datatek och AKK (alternativ kompletterande
kommunikation). Kometen ger funktionshindrade barn och ungdomar
möjlighet till datorlek som behandling.
MarteMeo Med hjälp av Marte-Meo-metoden försöker vi tillsammans med
föräldrarna tolka och förstå barnet. Vi utgår från föräldrarnas frågeställning och
fokuserar på deras möjligheter att påverka samspelet i positiv riktning.
MUMS (MunMotorik och Samspel i matsituationen) är en oralmotorisk
specialistfunktion skapad för barn som t.ex. har svårt att suga, äta, dricka och
4
svälja.
Musik i behandling används för att öva t.ex. samspel, kommunikation,
finmotorik och koordination.
Neuropsykiatriska teamet är ett arbetslag för barn och ungdomar med
autismspektrumstörning och som har normalbegåvning..
Rehabteamet ansvarar för att ge rehabilitering till barn och ungdomar som
ådragit sig en förvärvad skada i centrala nervsystemet.
Synarbetslaget består av synkurator och arbetsterapeuter på Syncentralen, vilka
arbetar med barn och ungdomar med nedsättning respektive barn och ungdomar med
syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.
Upplevelsen är ett kompetens- och aktivitetscentrum för funktionshindrade.
Syftet med verksamheten är att stimulera och ge upplevelser för
kommunikation, samspel och utveckling. Upplevelsen finns i
Vuxenhabiliteringens lokaler i Örebro.
5
Besöks- och postadresser:
Vill ni veta mer så finns vi här:
Örebro
Besöks‐ och postadress:
Halltorpsvägen 5-7
702 29 Örebro
tel: 019-602 28 00
Hallsberg
Besöksadress: Hasselvägen 1
Hallsberg
tel: 0582-881 70
Postadress:
Halltorpsvägen 5-7
702 29 Örebro
Karlskoga
Besöks‐ och postadress:
Karlskoga lasarett
691 81 Karlskoga
tel: 0586-660 74
Nora
Besöksadress:
Trängkårsvägen 1
Nora
tel: 0587-842 10
Postadress: Norvallavägen 2 b
713 30 Nora
Ni hittar oss även på Internet: http://www.orebroll.se/barnhab
För att e-posta, skriv: [email protected]
6