Riktlinjer för handläggning av neuropsykiatriska tillstånd och

advertisement
2008-12-09
Riktlinjer för handläggning av
neuropsykiatriska tillstånd
och närbesläktade
funktionsnedsättningar
såsom
•
•
•
•
•
•
•
AD/HD
autimsspektrumtillstånd
dyslexi
psykisk utvecklingsstörning
tal- och språkstörning
tics/Tourettes syndrom
tvångssyndrom
hos barn och ungdomar upp
till 18 år i Örebro län
Riktlinjerna är framtagna i samarbete med länets
kommuner
Riktlinjerna finns på Barncentrums hemsida: http://www.orebroll.se/barncentrum
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Bakgrund
Barncentrum är ett nätverk för verksamheter i Örebro läns landsting som arbetar med hälsooch sjukvård samt skolhälsovård för barn och ungdomar. Nätverket bildades 1999 på
uppdrag av landstingets hälso- och sjukvårdspolitiker. Barncentrums syfte är bland annat att
samverka i övergripande barnfrågor. Inom Barncentrum finns och har funnits arbetsgrupper
utifrån arbetsområde. En arbetsgrupp tog tillsammans med kommunal representation fram
riktlinjer för ansvarsfördelning vid neuropsykiatri och de reviderades senast 2003-09-24.
Man hade en önskan om att samordna förebyggande och behandlande insatser som görs
inom kommunal verksamhet och inom landstingets primär- och specialistsjukvård för barn,
så att man på bästa och mest effektiva sätt kan utnyttja befintliga resurser.
Barncentrum insåg 2007, att dessa riktlinjer behövde revideras på nytt, vilket även påpekats
från kommunalt håll. En ny arbetsgupp inom ramen för Barncentrum bildades.
Arbetsgruppen representerades av företrädare från såväl landsting som från några
kommuner. Representationen i arbetsgruppen valdes ut för att kunna täcka upp alla länsdelar
samt verksamheter.
Riktlinjerna är ett gemensamt dokument för landstinget och kommunerna. Riktlinjerna
gäller för barn och ungdomar upp till 18 år. Det är önskvärt att riktlinjerna även gäller för
alla gymnasieskolor i länet. Riktlinjerna är länsövergripande för dyslexi, tal- och
språkstörning, AD/HD autismspektrumtillstånd, tics/Tourette, tvångssyndrom och psykisk
utvecklingsstörning när det gäller:
• Ansvarsfördelning
• Utredning
• Behandling
• Uppföljningsansvar
Ett förslag till riktlinjer har här tagits fram. Dokumentet är att betrakta som ett levande
dokument med återkommande möjligheter till förändring. Det är alltid barnets bästa som
ska komma i främsta rummet. Detta kräver att samliga verksamheter samverkar. En
variant på samverkan är konsultation. En annan bra form av samverkan är nätverksmöten. I
vissa fall kan man även samverka i bedömning och utredning kring barnet.
Trots dessa riktlinjer kommer oklarheter och olika tolkningar att uppstå, varför det
grundläggande kvarstår att i direkta kontakter mellan verksamheter klargöra
riktlinjernas tillämpning i det enskilda fallet. Detta skall ske utifrån det enskilda
barnets bästa.
Kommunernas elevhälsoteam har varierande resurser och har inte samma namn i alla
kommuner. I dessa riktlinjer har vi valt att kalla teamen för ”Barn- och elevhälsoteam”.
Det finns också riktlinjer/program hos respektive förvaltning/kommun.
2 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
I denna arbetsgrupp som tagit fram dessa riktlinjer har ingått:
Lena Carlsson, samordnare barn- och elevhälsoteam Örebro kommun
Margareta Dahlman, psykolog enhetschef BNP-mott, Barn- och ungdomspsykiatrin ÖLL
Agneta Delin, specialpedagog, Stödteamet i Lekebergs kommun
Eva Hillerbrand, cheflogoped, Röst- och talvårdsenheten, ÖLL
Lise-Lotte Jakobsson, 1:e psykolog, Örebro kommun
Lotta Lemte, psykolog, Barn- och ungdomspsykiatrin ÖLL
Suzanne Marcus, chefsöverläkare, Barn- och ungdomshabiliteringen, ÖLL
Else Månsson, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, ÖLL
Birgitta Palm Andersson, psykolog, Hällefors kommun
Antonia Simon Risberg, chefsöverläkare, Barn- och ungdomspsykiatrin, ÖLL
Ingemor Skoglund, skolöverläkare, Örebro kommun, ÖLL
Lars-Owe Wilsson, överläkare, Barn- och ungdomsmedicinmottagning, Karlskoga, ÖLL
Yvonne Skogsdal, ordförande Barncentrum, ÖLL
Riktlinjerna finns på Barncentrums hemsida: http://www.orebroll.se/barncentrum
3 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Förutsättningar för remitteringar inom Örebro län:
Barn- och ungdomsmedicin (BUM) USÖ, Lindesberg, Karlskoga, Hallsberg: Ej remisstvång
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) USÖ, Karlskoga, Lindesberg, Hallsberg: Ej remisstvång
Barnneuropsykiatriskt utredningsteam (BNP): Remisstvång
Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) Örebro, Karlskoga, Nora, Hallsberg: Remisstvång
Röst- och talvårdsenheten USÖ, Logopedmottagningen Lindesberg, Karlskoga:
Remisstvång
All remittering, utredning och behandling ska ske i samförstånd med föräldrarna!
Vid remittering till landstinget ska förutom de fyra delarna i basutredningen, även en
sammanfattning och bedömning av basutredningen samt ev. diagnos och frågeställning följa
med remissen. För innehåll i basutredning vid remittering se matris.
Kommunernas barn- och elevhälsoteam är ingen remissinstans. Möjlighet finns ändå att
kontakta dem via samordnaren för barn- och elevhälsoteamen. Brev och remiss kan vid
behov skickas till barnhälsovården och skolhälsovården. Dessa kan i sin tur aktualisera
frågeställningar i barn- och elevhälsoteamen. Landstinget kan inte beställa basutredning
från skolan, utan skolan avgör om och när en basutredning ska utföras inom skolans
ram.
Pedagogiskt stöd i förskola/skola
Basutredning innebär i detta sammanhang en bedömning och/eller utredning ur ett
pedagogiskt, socialt, psykologiskt och medicinskt perspektiv. Respektive profession avgör
omfattningen på utredningen utifrån barnets och situationens behov, se matris. Riktlinjer
finns eventuellt även i respektive kommun. Basutredningar är sällan aktuellt före 4 års ålder.
Barn- och elevhälsoteamens arbete innefattar råd, stöd, konsultation och basutredning.
Huvudsyftet med basutredning är att få en fördjupad förståelse och kunskap kring gruppoch organisationsnivå, förändringar inom dessa nivåer samt kunskap om barnets/elevens
behov så att denna ska få en förbättrad förskole-/skolsituation. Basutredningen utgör också
underlag för ansökan till särskolan och remittering till specialistklinik.
Specialpedagogisk rådgivning och utbildning kan fås via Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
4 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
AD/HD
Utredning
Basutredning: Sällan aktuellt före förskoleklass (AD/HD- begreppet tveksamt att använda
före skolåldern). Barn- och elevhälsoteam för elever. Vid okomplicerade ärenden kan
diagnos fastställas, om barn- och elevhälsoteamet har tillräcklig kompetens för det. I
svårbedömda fall och vid sammansatt problematik remiss till BUP.
Barn med barnpsykiatrisk kontakt: Då ADHD misstänks hos ett barn som redan har en
barnpsykiatrisk kontakt är BUP ansvarig för utredning och för att initiera samverkan med
barn- och elevhälsoteamet i skolan.
Uppföljnings- och åtgärdsansvar:
Förskolebarn: BVC/förskola i samarbete med rektor/barn- och elevhälsoteam
(”hyperaktiva okoncentrerade barn”).
Elever: Rektor/Barn- och elevhälsoteam.
Barn med barnpsykiatrisk problematik: BUP i samarbete med barn- och elevhälsoteam.
BUP ansvarar för att intyg utfärdas vid begäran.
Barn med svår och sammansatt problematik och medicinering: BUP i samarbete med
barn- och elevhälsoteam. Medicinering sköts av BUP eller hos BUH om barnet är inskrivet
där. BUP/BUH ansvarar för att intyg (t.ex. läkarintyg för vårdbidrag) utfärdas vid begäran.
Skolhälsovården utfärdar intyg (t.ex. läkarintyg för vårdbidrag) för de som inte har en
pågående kontakt enligt ovan eller med annan vårdinstans.
Riktat föräldrastöd: BUP
5 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Autismspektrumtillstånd
Utredning
Basutredning: BVC/förskola i samarbete med barn- och elevhälsoteam för barn innan
förskoleklass. För barn under 4 år finns inget krav på basutredning. Barn- och elevhälsoteam
för barn i förskoleklass och elever. Remiss för fortsatt utredning ställs till BNP-teamet.
Specialistutredning: BNP-teamet alternativt annan enhet inom BUP
Barn med barnpsykiatrisk kontakt: Då autismspektrumtillstånd misstänks hos ett barn
som redan har en barnpsykiatrisk kontakt är BUP ansvarig för utredning och för att initiera
samverkan med barn- och elevhälsoteamet i skolan.
Barn inskrivna i BUH: Remiss till BNP efter basutredning. BUH ansvarar för basutredning
när BUH står som remittent. Vid uttalade kognitiva och/eller svåra motoriska
funktionshinder sker utredning i samverkan mellan BNP och BUH.
Uppföljnings- och åtgärdsansvar
Aspergers syndrom med lättare funktionsnedsättning: Rektor/barn- och elevhälsoteam i
samarbete med BUH.
Autismspektrumtillstånd hos barn i kombination med andra funktionsstörningar eller
hos barn med ”renodlat” autismspektrumtillstånd där huvudsakligen råd och
stödinsatser är aktuella: BUH i samarbete med rektor/barn- och elevhälsoteam.
Autismspektrumtillstånd hos barn med barnpsykiatrisk tilläggsproblematik: BUH och
BUP i samarbete med rektor/barn- och elevhälsoteam.
6 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Dyslexi
Utredning
Se riktlinjer enligt respektive kommun och landstingets logopedmottagningar.
Basutredning: Via barn- och elevhälsoteam. Diagnos kan fastställas i okomplicerade fall
om barn- och elevhälsoteamet har tillräcklig kompetens för det.
Elever där misstanke om generella språkliga svårigheter föreligger (inklusive läs- och
skrivproblematik): Remitteras till logopedmottagning.
Elever med grava läs- och skrivsvårigheter: Kan remitteras till logopedmottagning.
Barn inskrivna i BUH med läs- och skrivsvårigheter: Barn med psykisk
utvecklingsstörning ansvarar BUH för. Normalbegåvade barn remitteras till
logopedmottagning efter överenskommelse.
Uppföljnings- och åtgärdsansvar
Elever: Rektor och specialpedagog i skola/barn- och elevhälsoteam. Efter logopedutredning
ger logopeden muntlig och skriftlig återkoppling till rektor/barn- och elevhälsoteam inför
fortsatt åtgärdsplanering inom skolans ram.
7 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Psykisk utvecklingsstörning
Utredning
Basutredning: Utförs vanligtvis för elever av barn- och elevhälsoteamen
Utredning kan även utföras vid:
Barnhälsovården
BUM
BUP inklusive BNP
Vid behov av ytterligare medicinsk utredning gällande bakomliggande orsaker: Remiss
till barnläkare vid BUM.
Den som fastställt diagnos informerar om rätten till särskola, LSS- och habiliteringsinsatser.
Remiss skrivs till habiliteringen på föräldrarnas önskemål.
Uppföljnings- och åtgärdsansvar
Barn och ungdomar med psykisk utvecklingsstörning:
Elever: Rektor/barn- och elevhälsoteam har ett pedagogiskt uppföljningsansvar.
Barn och ungdomar erbjuds habiliteringsinsatser via BUH.
Vid remittering till BUH krävs att diagnos är ställd. Särskild remissblankett finns på:
www.orebroll.se/barnhab
BUH har ansvar för att intyg (t.ex läkarintyg för vårdbidrag) utfärdas vid begäran.
Skolhälsovården utfärdar intyg (t.ex. läkarintyg för vårdbidrag) för de som inte är inskriva
på BUH eller har kontakt med annan vårdinstans.
Barn och ungdomar med psykisk utvecklingsstörning och barnpsykiatrisk
problematik:
Barn inskrivna i BUH remitteras vid behov till BUP
8 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Tal- och språkstörning
Utredning
Förskolebarn: Utredning vid logopedmottagning. Väl utarbetade rutiner finns för
identifiering av de barn som ska remitteras vid 2½- och 4-årskontroller på BVC (se riktlinjer
för remittering till logoped enligt Barnhälsovårdens handbok).
Barn i förskoleklass och skolelever: I första hand bedömning av specialpedagog med
fördjupning i tal och språk i samarbete med barn- och elevhälsoteam. Vid frågställning
generell eller grav språkstörning, utredning vid logopedmottagning efter basutredning.
Barn och ungdomar inskrivna i BUH med tal- och språkstörning: Logoped inom BUH
utreder.
Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vid behov vara en samarbetspartner eller utföra
kompletterande utredningar.
Uppföljnings- och åtgärdsansvar
Förskolebarn: Logopedmottagning. Skriftlig rapport till BVC inför förskoleklassåret på
alla barn som haft kontakt med logopedmottagning. Därutöver överföring från
logopedmottagning till rektor och specialpedagog med fördjupning i tal och språk/barn- och
elevhälsoteam.
Barn i förskoleklass: Efter överenskommelse mellan logopedmottagning och
rektor/talpedagog/specialpedagog i barn- och elevhälsoteam. Grava språkstörningar via
logopedmottagning och/eller i samverkan med specialpedagog med fördjupning i tal och
språk/ barn- och elevhälsoteam.
Elever: Rektor tillsammans med specialpedagog med fördjupning i tal- och språk/barn- och
elevhälsoteam. Efter logopedutredning vid generell språkstörning ger logopeden muntlig
och skriftlig återkoppling till rektor/barn- och elevhälsoteam inför fortsatt årtgärdsplanering
inom skolans ram. Vid ev. förskrivning av kompensatoriskt hjälpmedel från SPRIDA har
förskrivande logoped från logopedmottagning uppföljningsansvar för hjälpmedlen.
Barn och ungdomar inskrivna i BUH med tal – och språkstörning: Följs via BUH i
samverkan med rektor tillsammans med specialpedagog med fördjupning i tal och språk/
barn- och elevhälsote
9 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Tics och Tourettes syndrom
Utredning
Ospecifika tics: utredning via barnläkare/skolläkare.
Vid misstanke om Tourettes syndrom: BUP. Basutredning kan behöva göras före remiss
vid misstanke om samsjuklighet.
Uppföljnings- och åtgärdsansvar:
Vid lättare symtom: Förskola/skola i samarbete med barn- och elevhälsoteam.
Vid Tourettes syndrom som huvuddiagnos: BUP
Vid Tourettes syndrom hos barn inom BUH: BUH i samarbete med BUP.
Eventuell farmakologisk behandling:
Barnpsykiater eller barnneurolog vid BUP/BUH.
10 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Tvångssyndrom
Utredning
BUP
Uppföljning- och åtgärdsansvar inklusive farmakologisk behandling
BUP
Barn inskrivna i BUH remitteras till BUP vid behov.
11 (12)
ÖREBRO LÄNS LANDSTING
Övriga riktlinjer
ADHD: Vårdprogram på BUP
Autismspektrumtillstånd: Utrednings- och habiliteringsprogram, BUP och BUH
Basutredning: Riktlinjer från respektive kommun
Dyslexi: Riktlinjer från respektive kommun samt logopedmottagningarnas riktlinjer.
Psykisk utvecklingsstörning: Riktlinjer för länets barnpsykologer
Tal- och språkstörning: Riktlinjer för remittering till logopedmottagningar enligt
Barnhälsovårdens handbok www.orebroll.se/bhv
12 (12)
Download