Välkommen till dialogseminarium Processorienterat

advertisement
Version 2016-04-14
VT 2016
Välkommen till dialogseminarium
Processorienterat arbetssätt hjärtsvikt
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
2
Agenda
•
Processorienterat arbetssätt
•
Värdelyftet Framtidens
primärvård
•
Vårdprocess hjärtsvikt

Varför hjärtsvikt?

Processkarta

Förändrade arbetssätt
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
3
Processorienterat arbetssätt
– Varför?
• Följsamhet till befintliga vårdprogram
varierar
• Patientens delaktighet skall öka personcentrerad vård
• Säkerställa kvaliteten på den vård som
våra patienter får inom SLSO:s
primärvård
• Rätt använd kompetens
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
4
Vad menas med processorienterat arbetssätt?
Patientkontakt
Behov
Behandling
Basutredning
Misstänkt
screeningresultat
Utökad
utredning
Vårdplanering
Uppföljning
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
5
Processorienterat arbetssätt – Hur?
•
Alla verksamhetschefer är delaktiga
•
Processgrupperna skapar processkartor med
basstandard inom SLSO
•
Dialogseminarierna är en del av införandet av
det nya arbetssättet
•
Målet är att hela SLL ska arbeta enligt samma
process
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
6
Värdelyftet Framtidens
 Akut
primärvård
omhändertagande
PRIMÄRVÅRDENS
11 PROCESSGRUPPER
 Astma/KOL
 Diabetes
 Hjärta/Kärl
 Psykisk ohälsa
 Sköra multisjuka
 Smärta/leder
 FoU
 Levnadsvanor
 Ledarskap
 Lokaler
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
7
Varför processen hjärtsvikt?
40 000
7 000
patienter med
hjärtsvikt inom SLL
nydebuterade inom
SLL varje år
50%
1 500
är döda efter 5 år,
utan bra behandling
Allvarligt
prognosen är sämre
än för många
cancersjukdomar
går på sviktmottagning
för bättre behandling
(20 – 25 %)
Många fler skulle kunna överleva och leva väl - dit vill vi!
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
8
Hög kostnad för hjärtsvikt i slutenvården
Total kostnad för SLL =
SEK miljoner
Förlossning
Antal patienter
447
Fraktur på lårben
368
1,4
57.349
298
4.624
Kejsarsnittförlossning
245
1.297
3.867
5.275
1,6
1,4
1,0
203
3.377
1,3
Septikemi
202
2.596
1,2
188
3.942
41.484
179.742
1,2
Anginösa bröstsmärtor
Pneumoni
23.261
64.523
Hjärtinsufficens
264
Genomsnittlig
kostnad per vtf
SEK
1,5
3.917
Akut hjärtinfarkt
1,0
×
3.812
310
280
Genomsnittligt
antal vtf per
patient
19.214
Cerebral infarkt
Underburna barn
×
1,2
49.828
46.346
46.448
64.447
40.361
Källa: Rapport SLL 2008; Health Navigator
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
9
Hjärtsvikt på VISS
Med hjälp av
checklistan GENAST
kan hjärtsvikt
upptäckas genom
några tydliga steg i
arbetet med att
ställa diagnosen
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
10
Prevalens Svikt
Djursholms HLM
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
11
Detektionsgrad Svikt
Djursholms HLM
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
12
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
13
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
14
Information om fortsatt planering
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
15
Medicinsk vårdplan – ny journalmall för
läkare
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
16
Ny journalmall för läkare Hjärta/Kärl
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
17
Ny journalmall för omvårdnadspersonal Hjärta/kärl
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
18
Översikt – Hjärta/kärl
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
19
Mått till KBS 2016 gällande
hjärtsvikt
• Andel patienter med hjärtsviktsdiagnos satt på den
egna enheten de senaste 4 åren som varit på
läkarbesök de senaste 18 månaderna med
hjärtsviktsdiagnos
• Andel patienter med hjärtsviktsdiagnos satt på den
egna enheten de senaste 4 åren som har NYHA
klassificering dokumenterad
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
20
• Standardiserad självskattningsskala
för hälsostatus
• Enkelt generellt mått på hälsa
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
21
Rehabs del i
hjärtsviktsprocessen
• Belastningstest (6-minuters gångtest)
• Aktivitetsbedömning (ADL)
• Sviktskola
•
träning
•
energibesparande strategier
•
kostrådgivning
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
22
Hämta en redan satt diagnos och
koppla den till din journalanteckning.
Varför?
 Enda sättet att kunna följa upp flödet gällande alla
personalkategoriers insatser runt patienter med en viss
diagnos
 Styrkortet 2016
 Många diabetes och astma/KOL sköterskor jobbar
redan på detta sätt för att kunna följa sina patienter i
M4
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
23
Vilka lokala rutiner behövs?
 Hantering av väntelista - vem gör vad?
 Vem lämnar ut och för in resultatet av
patientens skattning av EQ-5D?
 När lämnas information till patienten enligt
processkartan?
 Vem gör vad? (längd, vikt,
blodtryck, levnadsvanor m m)
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
24
Skiljer sig det här
arbetssättet mot det
du använder dig av
idag? Om så… hur?
Vilka effekter blir
det för patienter och
medarbetare att
arbeta enligt
standardiserade
vårdprocesser?
Hur kan jag/vi
bidra till att
resultatet blir så
bra som möjligt?
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
25
Vad har vi gått igenom idag?
 Processorienterat arbetssätt
 Värdelyftet Framtidens primärvård
 Vårdprocess hjärtsvikt






Processkartan
Information om fortsatt planering
Medicinsk vårdplan
Nya journalmallar
Översikt Hjärta / Kärl
EQ-5D
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
26
• Behov av specifik utbildning
med anledning av dagens
tema?
 Vad skall föras vidare till
arbetsplatsträff (APT)?
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
27
Reflektion efter seminariet…
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
Patientinformation
• 1177 Vårdguiden
• Rikssvikt
Detta projektet medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden
Väntelistefunktionen
Väntelistefunktionen
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards