Vårdprogram mall - Akademiska sjukhuset

advertisement
Behandlingsprogram
Smärtprogrammet
för
patienter med långvariga
smärttillstånd och ett opioidberoende
Verksamhetsområde
Beroende- och neuropsykiatri
Psykiatridivisionen
Akademiska sjukhuset
Uppsala
Verksamhetsområde beroende- och neuropsykiatri riktar sig till personer över 18 år boende i
Uppsala län som har alkohol- och narkotikarelaterad eller neuropsykiatrisk problematik.
Därtill finns ett uppdrag att tillgodose vårdbehov på riks- och regionnivå.
Verksamhetsområdet ska svara för adekvat vård utifrån individens problematik vilket
förutsätter samverkan med vårdgrannar både inom och utom hälso- och sjukvården.
Vi ska för patienter, beställare och remittenter tillhandahålla rätt omhändertagande på adekvat
vårdnivå genom,
• prevention
• konsultation
• bedömning
• utredning
• behandling
Verksamheten ska även främja och stimulera forskning och utveckling samt i samarbete med
universitetet svara för utbildning och undervisning.
Organisation
Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri
Heldygnsvård
Öppenvård
Beroendemedicinsk
Avdelning 4
mottagning
- Telefonrådgivning
- Alkoholprogram
- Läkemedelsprogram
- Blandmissbrukprogram
-Beroendevård –11 platser
-Affektiv vård – 8 platser
-LARO
– 4 platser
Neuropsykiatrisk
Mottagning
- Utredning
- Behandling
LARO-mottagning*
Läkemedelsassisterad
behandling vid
opiatberoende
- Metadonprogram*
- Smärtprogram*
Övriga verksamheter
- Mobila ssk*
i länet
integrerad
- Närvård –
*Affektiv vård – heldygnsvård har ett inriktiningsbeslut att i första hand ta emot affektiva
patienter med ett riskbruk.
*LARO - Läkemedels Assisterad Rehabilitering vid Opiatberoende
*Metadonprogram – Behandlingsprogram för läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende patienter
*Smärtprogram –Behandlingsprogram för patienter med behandlingsresistenta smärttillstånd och ett opioidberoende.
*Mobila sjuksköterskor: Fungerar som sattelitmottagningar ute i länet och är en samarbetspartner till primärvården
och träffar då patienter ute på länets vårdcentraler. Har också en konsultativ och pedagogisk/utbildande funktion.
*Närvård - Integrerad beroendemottagning, Enköpings kommun: Inom ramen för närvård, en integrerad
beroendemottagning mellan Uppsala läns Lansting och Enköpings kommun.
*Beroendemottagning, Bålsta: Samarbetar med Bålsta psykiatrimottagning och bemannar med läkare samt
bistår med konsultation. Bålsta psykiatrimottagning är en psykiatrisk mottagning som organisatoriskt tillhör
verksamhetsområde Affektiva sjukdomar.
LARO-mottagningen - Smärtprogrammet
Läkemedelsassisterad underhållsbehandling för patienter med långvarig smärta och opioidberoende.
Inledning
Minst var femte person mellan 18-75 år lever med långvarig smärta och ungefär var tredje av
dessa har så intensiva besvär att livsföringen påverkas. En del patienter med komplicerad
smärta hamnar i en svår situation med ökande doser av opioider, ibland i injektionsform där
såväl patienten som sjukvården tappar kontrollen över doseringen. Samtidigt kvarstår
smärttillståndet och livskvalitén försämras. Detta leder till frekventa besök på
akutmottagningar, olika förskrivande läkare, hög sjukvårdskonsumtion samt frustration hos
både patienter och förskrivande läkare och sjukvårdspersonal.
Inom verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri har Metadonprogrammet i samarbete
med Smärtcentrum sedan 1994 utvecklat en behandlingsmodell för utredning, behandling och
omhändertagande av patienter med långvariga smärttillstånd och ett problematiskt bruk av
morfinläkemedel.
En samordning mellan resurserna vid LARO-mottagningens Metadonprogram och
Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala erbjuder en spjutspetskompetens för
denna patientgrupp.
Genom att ställa över en patient från kortverkande opioider, administrerade antingen via
injektioner eller i tablettform, till peroral behandling med metadon i dricklösning eller
buprenorfinsublinguetter finns det stora vinster att göra både mänskligt och sjukvårdsmässigt,
framför allt då metadon och buprenorfin ger en jämnare smärtlindring och kan ges under
säkra former. Detta leder till att patienten i allt mindre utsträckning har behov av att söka
ytterligare sjukvård.
Vägen in
Beroendepsykiatrins läkemedelsassisterade behandling av patienter med långvarig smärta och
opioidberoende vänder sig till patienter i hela landet.
Patienter remitteras via konsultremiss (gäller patienter i Uppsala län) eller
specialistvårdsremiss (gäller patienter från övriga delar av landet).
Syfte
Syftet med behandlingen är att ställa om patienten, från kortverkande opioider med hög
toleransutveckling till metadon eller buprenorfin för att på så sätt få en säker och långsiktig
behandling.
Målsättning
Målet är att metadon- eller buprenorfinbehandlingen ska ge en jämnare smärtlindring, minska
asbstinensbesvären samt motverka fortsatt toleransutveckling och därigenom ge patienten en
bättre smärtlindring och livskvalité.
Målgrupp
Målgruppen är personer som uppfyller några av följande kriterier:
 Minst 20 år gammal
 Långvarigt smärttillstånd som utretts och behandlats vid smärtmottagning eller annan
specialistenhet.
 Pågående smärtlindring med opioider i höga doser
 Uppfyller kravet på opioidberoende enligt DSM-IV
 Vårdpersonal som utvecklat ett iatrogent opioidberoende
Utredning/Bedömning
Patienten utreds med avseenden på den aktuella smärtmedicineringen, tidigare medicinering,
graden av opioidberoende, eventuella tecken på missbruk av andra droger samt sin
psykosociala situation. Bedömning sker utifrån kriterierna och patienten accepteras för
metadon- eller buprenorfinbehandling om hen motsvarar dessa och bedöms kunna bli hjälpt
av byte av läkemedel.
Vägen genom
Vårdplan
Individuell vårdplan upprättas tillsammans med patienten och vid behov även med andra
vårdgivare som är involverade i patientens behandling. Vårdplanen revideras kontinuerligt vid
behov och minst en gång per år.
Behandling
Heldygnsvård
Behandlingen inleds i heldygnsvård där patientens hittillsvarande medicinering avslutas
genom omställning till peroral behandling med metadon i dricklösning eller långtidsverkande
buprenorfin. Tiden på vårdavdelningen beräknas till mellan fyra och sex veckor.
När patienten skrivs in på avdelningen träffar hen oftast en underläkare. Första dygnet på
avdelningen ändras inga läkemedelsordinationer. Utöver läkaren är patientens blivande
kontaktman med vid inskrivningen. Har hen inte möjlighet att närvara bokas en enskild tid in
för samtal. Kontaktmannen och patienten samtalar kring patientens förväntningar på den
inneliggande tiden och patienten får ett aktivitetsschema av kontaktpersonen. Under vårdtiden
ska patienten fylla i och utvärdera sitt aktivitetsschema tillsammans med kontaktpersonen
minst två gånger per vecka.
Dygn två på avdelningen träffar patienten sin ansvariga läkare och då påbörjas omställningen
till metadon eller buprenorfin.
Under avdelningstiden kommer patienten att erbjudas:
• Vattengymnastik, 1 ggr/v
• Gymnastik
• Sjukgymnast för genomgång av behov av sjukgymnastik
• Utbildningsgrupper under tema:
1. Metadonbehandlingens historia
2. Metadon, opiater och smärta
3. Metadonbehandling i öppenvård
4. Hjärnans belöningssystem
5. Stresshantering/avslappning
Temagrupperna kan variera från termin till termin.
Efter genomförd läkemedelsomställning och vårdplanering övergår behandlingen i
öppenvård. Patienten har fortsatt kontakt med Metadonprogrammets öppenvård, som ansvarar
för medicinering samt gör en gemensam vårdplanering tillsammans med patientens kontakter
på hemorten för fortsatt rehabilitering. Patienten hämtar sina metadondoser på apotek med
regelbundet intervall, oftast en till två gånger i veckan.
Patienter kan i vissa fall uppmanas att lämna urinprov för droganalys med regelbundet
intervall, oftast en till två gånger per vecka.
Vägen vidare
När patienten stabiliserats i behandlingen gällande smärtlindring och medicinering kan
han/hon, efter en individuell bedömning, återremitteras till hemortens sjukvård för
övertagande av fortsatt behandling och uppföljning.
Riks- och regionsvård
För utomlänspatienter innebär detta att deras remittent påtar sig en längre tids kostnad för
patienten. Enligt vårt behandlingsupplägg finns det olika insatser som kan erhållas men ett
grundkoncept ser ut som följer:
År 1 - Behandlingen inelds med en avdelningsvistelse på fyra till sex veckor i heldygnsvård
därefter uppföljning i öppenvård.
År 2 – Eventuell hemtagning, annars fortsatt uppföljning inom ramen för LAROmottagningens program för patienter med långvarig smärta.
År 3 – Diskussion med remittent utifrån patientens vårdtygnd
Alternativ 1: Hemtagning (kan även ske år 2).
Alternativ 2 : Vid hög vårdtygnd vårdinsatser som tidigare.
Alternativ 3: Patientens vård sköts även fortsatt av LARO-mottag´ningens smärtprogram men
för en reducerad kostnad vid minskade insatser, dock kommer behandlingen alltid att
innefatta ett läkarbesök/år inklusive provtagning, EKG, somatisk och psykiatrisk status,
förskrivning av läkemedel relaterade till smärtproblematiken, telefonåterbesök vid behov hos
läkare eller behandlare, minst en gång per kvartal.
Sammanfattningsvis innefattar och innebär behandlingen av patienter med långvarig smärta
och opioidberoende vid Metadonprogrammet, Akademiska sjukhuset följande:
•
•
•
•
•
•
Omställning från kortverkande opioider till metadon sker i slutenvård under fyra till
sex veckor.
Upprättande av individuell vårdplan
Regelbunden uppföljning i öppenvård i form av återbesök och telefonåterbesök med
läkare, kurator eller sjuksköterska.
Samarbete med smärtmottagning och andra vårdgivare på hemorten
Vid behov återintagning på avdelning för optimering av behandlingen
Om patienten blir bättre i sitt smärttillstånd och inte längre behöver smärtlindring i
form av metadon eller buprenorfin hjälper vi till med en säker utsättning av
läkemedlet i öppen- eller slutenvård beroende på patientens behov.
Vårdenhetens resurser







Slutenvårdsplatser med erfaren personal
Ett utarbetat koncept för utredning och bedömning samt omställning av patienter med
långvarig smärta och opioidberoende till peroral metadonbehandling
Ett vårdteam med specialist i psykiatri, smärtkonsult, sjuksköterskor och kuratorer samt
forskare, alla med lång och dokumenterad erfarenhet av behandling av patienter med ett
tvångsmässigt opioidberoende.
Tillgång till psykolog för fördjupad utredning eller behandling.
Ett nära samarbete med Smärtcentrum för fortsatt uppföljning och utökad utredning i form
av multidisciplinär smärtutredning
Närhet till de somatiska vårdenheterna inom Akademiska sjukhuset.
Möjlighet att med kort varsel ta emot, utreda och stabilisera patienter med problematisk
smärtlindring med kortverkande opioider.
Situationer som kan innebära att behandlingen avslutas
Hot om/eller våld mot personal eller medpatienter, vilket polisanmäls, eller dålig följsamhet
gällande ordinerade läkemedel kan medföra att behandlingen måste avbrytas. Behandlingen
kan även avbrytas vid missbruk av alkohol, narkotikaklassade läkemedel och illegala droger.
Utvärdering
I en uppföljning av de första 60 patienterna med långvarig, kronisk smärta och metadonbehandling har man funnit mycket goda resultat avseende smärtlindring och livskvalité (Rhodin,
Grönbladh et al. Methadone treatment of chronic non-malignant pain in patients with opioid
dependence. European Journal of Pain 2006; 10; 271-278).
Samarbetspartners
•
•
•
•
•
•
Remitterande läkare/vårdenhet
Smärtmottagningar/andra specialistvårdsenheter
Primärvård
Övriga vårdgrannar
Socialtjänsten på hemorten
Kommunens hemsjukvård
Vårdprogramsansvarig: Avdelningschef Hanna Ljungvall
Senast uppdaterad:
2014-11-06
Revideras senast:
2014-15-06
Remiss/specialistvårdsremiss kan sändas till:
Akademiska sjukhuset ing 10
Verksamhetsområde Beroende- och neuropsykiatri
Metadonprogrammet
751 85 Uppsala
Download