Ansökan om tillstånd att bedriva blodverksamhet enligt 6 § Lagen

advertisement
1 (1)
Blanketten skickas till:
Läkemedelsverket
Inspektion av industri och sjukvård
Box 26
751 03 Uppsala
Ansökan om godkännande av väsentlig
förändring enligt 11 § lagen om kvalitetsoch säkerhetsnormer vid hantering av
mänskliga vävnader och celler
Sökande
Tillståndsinnehavarens namn
Dnr för nuvarande tillstånd
Kontaktperson
E-postadress
Besöksadress
Telefon
Postnummer
Ort
Beskrivning av planerad väsentlig förändring av verksamheten
Bilaga nr:
Sökandes underskrift
Underskrift
Namnförtydligande
Datum (åååå-mm-dd)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards