Grundläggande Forskningsmetodik
1
LITEN RETORIKLÄRA
Med retorik menas vältalighet eller konsten att övertyga. Retoriken uppstod i den grekiska
antiken, parallellt med demokratin. I det sammanhanget var betydelsen av talet stort, det var
viktigt att kunna övertyga domstolar och medborgare. I och med det uppstod också en
konflikt – var övertygandet allt, eller skulle talaren även ha ett moraliskt uppsåt? Skulle man
skilja mellan form och innehåll?
Retorikkonsten förvaltades senare av kyrka, universitet och statsmakter, men kom i
vanrykte under 1800-talet, för att under 1900-talet återigen öka i betydelse.
Sex steg i retoriken
Dessa steg är förberedelsen för talet, det grundläggande för att kunna framföra sitt budskap
på ett övertygande sätt.
Intellectio
Vad är målet med talet, vad vill man uppnå.
Inventio
Samla fakta och finna argumenten.
Dispositio
Dispositionen eller uppbyggandet av talet har fullt utvecklat sex delar:
• Inledning (exordium)
• Bakgrund (narratio)
• Påståendet eller tesen (propositio)
• Argumentation (argumentatio) för påståendet
• Bemötande av (troliga) motargument
• Avslutning (peroratio)
Elocutio
Språkbehandlingen. Språket skall vara kort, korrekt och engagerande. Stilen kan avpassas
efter åhörarna, men också efter ämnet.
Memoria
Träningen, att tala obunden av manuskriptet.
Actio
Själva framförandet, att använda hjälpmedel, inte minst den egna aktörsförmågan med röst,
hållning, händer etc.
Presentationen
Aristoteles menade att framförandet skulle ske med en blandning av de tre grunderarna för
övertygande:
• Logisk argumentation (logos) Den rationella grunden med logiska argument och
exempel.
• Emotionell argumentation (pathos) Argumentation genom att väcka känslor såsom
fruktan, glädje, sorg etc.
• Karaktären hos talaren (ethos) Talaren övertygar med sin person.
A Beckman
090217
Grundläggande Forskningsmetodik
2
Språkdekor
För att göra framförandet intresseväckande, men också för att stärka sina argument, kan
man gestalta innehållet på olika sätt.
Bilder
Metafor: att uttrycka något med en överföring av betydelsen
Metonymi: byta ord till nära anknutna ord – Bin Laden istället för terrorister
Liknelse: ett begrepp tydliggörs med ett annat
Allegori: Flera ”bilder” på varandra
Vändningar
Ironi: Att säga motsatsen till det man menar. Är ålders- och kulturmässigt begränsat.
Paronomasi: Ordlikheter
Välja att svälja
Eufemism: förskönande omskrivning
Lokalvårdare
Hyperbol: Medveten överdrift
Dödskär
Litotes: Understatement
Lite gravid
Ellips: utesluta och koncentrera
Upprepningar
Anafor: Inledande upprepning
Epifor: upprepa ord i slutet av meningar
Synonymi: upprepa ord med samma mening
resa, åka, fara…
Kiasm: Frasinvertering
Lägga år till livet, eller liv till åren
Jämförelser
• Antites: Förenklade motsatser
Svart-vit
• Oxymoron: Sammansättning av uteslutande begrepp
Jätteliten, Skitgott
• Sentens: Talesätt dvs gammal visdom
A Beckman
090217