Södervångskolans mål i NO

advertisement
Södervångskolans mål i NO
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det första och andra skolåret
Eleven ska
beträffande naturen
• känna igen växter och djur i närmiljön
• kunna enkla fakta om våra vanligaste husdjur
• kunna redogöra för hur bondgården bidrar till livsmedelsförsörjningen
• kunna benämna träd och blommors delar och känna till några vanligt förekommande
växter i närmiljön
• kunna namnge några vanliga insekter, känna till likheter och olikheter samt praktiskt
ha studerat olika insekter i närmiljön
• känna till vad naturen kan/inte kan bryta ned
• kunna enkel sopsortering
• kunna redogöra för enklare näringskedjor och kretslopp
• kunna namnge våra sinnen och dess funktioner
• kunna benämna kroppsdelar
• ha kunskap om kost och dess betydelse för vår kropp
• kunna redogöra för våra årstider
• känna till de vanligaste termerna som används för att beskriva olika väderlekstyper
beträffande miljön
• känna till vad naturen kan/inte kan bryta ned
• kunna enkel sopsortering
• kunna redogöra för enklare näringskedjor och kretslopp
beträffande människokroppen
• kunna namnge våra sinnen och dess funktioner
• kunna benämna kroppsdelar
• ha kunskap om kost och dess betydelse för vår kropp
beträffande året
• kunna redogöra för våra årstider
• kuna till de vanligaste termerna som används för att beskriva olika väderlekstyper
Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje och sjätte skolåret
Eleven ska
beträffande solsystemet
• känna till teorin “The big bang”
• förstå jordens samspel med solen, månen och andra planeter
• förstå gravitationens betydelse
• känna till människans resor och upptäckter i rymden
beträffande solsystemet
• kunna namnge viktiga organ och känna till deras funktion och samspel
• ha kunskap om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död
• känna till kroppens påverkan och följder av ANT (Alkohol, narkotika och tobak)
beträffande vatten, vind och luft
• ha kunskap om vattnets egenskaper och vattnets kretslopp
• ha kunskap om luftens egenskaper
• förstå meteorologiska fenomen och sammanhang
beträffande ljud och ljus
• ha insikt i grunderna för ljudets och ljusets utbredning och dess samband med synen
och hörseln
beträffande naturen
• förstå fotosyntesen och samspelet mellan växter och organismer
• kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier
• kunna använda lupp och mikroskop
beträffande vardagskemi
• kunna göra enklare experiment med saker som finns i köket
• känna till några olika slags blandningar och lösningar
• känna till att ämnen kan förekomma i olika former (fast, flytande och gas)
• känna till begreppen kokning, avdunstning, kondensering och stelning
• kunna sortera olika material i grupper, t ex metaller, trä, plast mm.
• känna till farliga kemikalier i hemmiljön
beträffande elektricitet
• kunna koppla enklare kretsar (serie och parallell) med lampor och batteri
• känna till försiktighetsåtgärder gällande el i hemmet
• känna till olika energikällor samt hur energi omvandlas och används
beträffande magnetism
• kunna använda en kompass
• känna till hur en magnet fungerar
beträffande teknik
• känna till teknikens historia samt påverkan på människor och samhälle
• kunna beskriva hur några enkla tekniska hjälpmedel fungerar
• kunna utföra enklare konstruktioner
• kunna använda datorn som tekniskt hjälpmedel
Download