namn på undersökning

advertisement
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1(121)
Volymindex för utrikeshandeln med varor
2009
HA0201
Innehåll
SCBDOK 3.0
0 Administrativa och legala uppgifter
1 Innehållsöversikt
0.1 Ämnesområde
0.2 Statistikområde
0.3 SOS-klassificering
0.4 Statistikansvarig
0.5 Statistikproducent
0.6 Uppgiftsskyldighet
0.7 Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
0.8 Gallringsföreskrifter
0.9 EU-reglering
0.10 Syfte och historik
0.11 Statistikanvändning
0.12 Uppläggning och genomförande
0.13 Internationell rapportering
0.14 Planerade förändringar i kommande
undersökningar
1.1
1.2
1.3
1.4
2 Uppgiftsinsamling
3 Slutliga Observationsregister
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1 Produktionsversioner
3.2 Arkiveringsversioner
3.3 Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången
Ram och ramförfarande
Urvalsförfarande
Mätinstrument
Insamlingsförfarande
Databeredning
4 Statistisk bearbetning och redovisning
4.1 Skattningar: antaganden och
beräkningsformler
4.2 Redovisningsförfaranden
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
Observationsstorheter
Statistiska målstorheter
Utflöden: statistik och mikrodata
Dokumentation och metadata
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2(121)
0
Administrativa och legala uppgifter
0.1
Ämnesområde
Handel med varor och tjänster.
0.2
Statistikområde
Utrikeshandel med varor - Volymindex
0.3
SOS-klassificering
Tillhör (SOS): Ja.
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik
gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se
http://www.scb.se/templates/Standard____55322.asp
0.4
Statistikansvarig
Myndighet/organisation: Statistiska
centralbyrån
Postadress: Box 24 300, 104 51
Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 100
Kontaktperson: Lars Malmborg,
Christian Surtin
Telefon: 08-506 946 29 resp. 08506 946 86
Telefax: 08-506 945 71
E-post: [email protected],
[email protected]
0.5
Statistikproducent
Myndighet/organisation: Statistiska
Centralbyrån, ES/UI
Postadress: Box 24 300, 104 51
STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 100
Kontaktperson: Lars Malmborg,
Christian Surtin
Telefon: 08-506 946 29 resp. 08-
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3(121)
506 946 86
Telefax: 08-506 945 71
E-post: [email protected],
[email protected]
0.6
Uppgiftsskyldighet
Volymindex för utrikeshandel med varor bygger på framtagna datafiler utifrån insamlat material i
de två undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” samt ”Prisindex i producent- och importled
(PPI)”. Uppgiftsskyldighet föreligger för dessa enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001:
99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Se vidare SCBDOK för dessa två
undersökningar.
0.7
Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4
§ sekretesslagen (1980:100). Från och med 30 juni 2009 gäller reglerna enligt 24 kap. 8 § i den nya
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samtidigt upphör sekretesslagen 1980:100 att gälla.
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).
På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.
För hanteringen av sekretesskyddet i de bakomliggande undersökningarna ”Utrikeshandel med
varor” och ”Prisindex i producent- och importled” se respektive undersöknings SCBDOK.
De datafiler till ”Volymindex för utrikeshandel med varor” som erhålls från undersökningarna
”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i producent- och importled” är sammanställda till värde i
löpande priser och vikt/annan kvantitet per varugrupp KN respektive prisindex per varugrupp (KN
och SPIN). Dessa filer innehåller ej personuppgifter eller uppgifter per organisationsnummer.
0.8
Gallringsföreskrifter
Gallringsföreskifter saknas.
0.9
EU-reglering
De bakomliggande undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i producent- och
importled” är reglerade i EU-förordningar. Se vidare SCBDOK för respektive undersökning.
För undersökningen ”Volymindex för utrikeshandel med varor” saknas EU-förordning.
0.10
Syfte och historik
Syftet med Volymindexberäkningar för utrikeshandeln med varor är att beräkna värdeutvecklingen
i fasta priser, dvs. volymutvecklingen. Härigenom förbättras analysunderlaget för
statistikanvändarna genom att man särskiljer värdeutvecklingen i löpande priser (som redovisas i
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4(121)
utrikeshandelsstatistiken) i en volymkomponent och indirekt en ”priskomponent”. Separata
beräkningar görs kvartalsvis för varuexport respektive varuimport.
0.11
Statistikanvändning
Statistiken används av olika departement, Sveriges Riksbank, myndigheter,
näringslivsorganisationer, fackliga organisationer, företag, banker, universitet, forskningsinstitut,
skolor, internationella organisationer och massmedia m.fl. som underlag i olika rapporter, analyser
och prognoser över landets ekonomiska utveckling. Beräkningarna utgör vidare ett centralt
underlag till nationalräkenskapernas kvartalsvisa BNP-beräkningar där huvudpresentationen sker i
form av beräkningar över volymutvecklingen för BNP och dess delkomponenter (dock publiceras
även värdeutvecklingen i löpande priser).
0.12
Uppläggning och genomförande
Från SCB:s enhet för priser inhämtas kvartalsvis datafiler över den av PPI beräknade export- och
importprisprisutvecklingen för olika varugrupper, dels på finaste nivå enligt fördelning på s.k. KNkoder (för de KN-koder där uppgifter finns insamlade), dels på mer övergripande nivåer enligt
SPIN-indelningen. Utifrån dessa filer skapas prisindex för olika varugrupper för aktuellt
beräkningskvartal uttryckta i basperioden föregående helår.
Från utrikeshandelsstatistiken (hos ES/UI) inhämtas datafiler över värden i löpande priser (inkl
uppräkning för svars- och täckningsbortfall i Intrastat) och kvantiteter för aktuellt kvartal och
kvartal under föregående helår.
De båda ingångsmaterialen körs ihop och resulterar i en datafil – tabell Indexgrund under databasen
UTTAG - där för varje valid KN-kod under aktuellt beräkningskvartal och föregående helår
beräknats Prisindex för aktuellt kvartal med basperiod föregående helår (programmet väljer
beräkningsmetod för Prisindex för varje KN-kod utifrån vilket material i form av KN- eller SPINprisindex som finns tillgängligt från PPI), värde i löpande priser för aktuellt kvartal (P1Q1,
motsvarar värdet i utrikeshandelsstatistiken), värde i löpande priser för föregående helår (P0Q0,
motsvarar värdet i löpande priser enligt utrikeshandelsstatistiken) samt värde för aktuellt kvartal
mätt i föregående helårs genomsnittspriser (P0Q1). För ett fåtal KN-varugrupper beräknas – där så
anses lämpligt - Prisindex ovan utifrån s.k. enhetsvärden i stället för prisindex från PPI (varvid
värde/kvantitet för respektive period enligt utrikeshandelstatistiken beräknas – kvoten ger en
bedömning av prisutvecklingen för KN-koden ifråga). Värdena anges i s.k. statistiskt värde. I
leveranserna till nationalräkenskaperna för deras BNP-beräkningar sker omräkning med hjälp av
särskilda omräkningsfaktorer så att värdena även anges i s.k. fakturavärde.
Manuella rättningar av indextal kan göras om så befinns lämpligt vid den granskning som görs av
det framräknade materialet. Tabellindexgrund ger för samtliga KN-varukoder beräkning av
VardeP1Q1 och VardeP0Q1. När beräkningarna i Indexgrund är granskade och godkända överförs
dessa uppgifter för de kvartal som ändrats till databasen UHINDEX där ett antal vidareberäkningar
sker i ett femtiotal tabeller. Sammanräkning sker till publiceringsgrupper enligt t.ex. SITC och
SPIN 2007 där ovannämnda uppgifter för samtliga varukoder som ingår i respektive
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5(121)
publiceringsgrupp hopsummeras. Från dessa uppgifter räknas fram basindex volym (Laspeyres),
basindex värde och basindex pris (Paasche) som innebär att aktuellt kvartal jämförs med
basperioden föregående helår. Dessa basindex länkas i ett särskilt kedjningssystem ihop med
årslänkar för volymindex och värdeindex – uttryckta i kedjningsbasåret 1990 eller 2000 till
kedjeindex för t.ex. första kvartalet år 2009 med kedjningsbasår 1990 eller 2000. Kedjeindex för
pris framräknas beräknas som kvoten mellan kedjeindex värde och kedjeindex volym. För de
beräkningar som gjorts utifrån basåret 1990 sker omräkning till publiceringbasåret 2000.
Publicering sker kvartalsvis i HA23SM, i pressinformation, i Statistikdatabasen hos SCB samt i
Ekonomisk Snabbstatistik. Publicering sker med kedjningsbasåret 2000 (=100.)
0.13
Internationell rapportering
Rapportering av vissa efterfrågade uppgifter sker kvartalsvis till OECD samt – via
Upplysningstjänsten – till Europeiska Investeringsbanken och FN.
0.14
Planerade förändringar i kommande undersökningar
En större metodöversyn gjordes för cirka fyra år sedan (slutrapport sommaren 2005). Denna har
utmynnat i ett förslag till Metodförbättring som beräknas ge bättre kvalitet i beräkningarna. Denna
avses utmynna i ett huvudprojekt där metodförändringen implementeras. I projektet ska även
beaktas bl.a. synpunkter från genomförd Genomlysning vintern 2004 avseende olika systemmiljöer
och programvaror i olika delsystem med tillhörande olika dokumentationsrutiner.
Resurser har sökts för att genomföra projektet vilket av resursskäl ej bifallits under flera år. Enligt
nuvarande planering är dock en förstudie beviljad att genomföras hösten 2009.
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
6(121)
1
Översikt
1.1
Observationsstorheter
Volymindex
1.2
Statistiska målstorheter
Objektgrupp
Population
Sveriges totala
export och
import av
varor.
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
Variabel
Mått
Volymindex
Volymindex
uttryckt i
kedjebasår
2000=100
Indelning i
redovisningsgrupper
Export och import
enligt:
Totala värden
SITC 1-siffernivå
(vissa
sammanslagningar
förekommer).
SPIN, olika
sammanslagningar
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.3
7(121)
Utflöden: statistik och mikrodata
Publicering sker kvartalsvis i HA23SM (fr o m SM för första kvartalet 2009 enligt följande): Sex
tabeller med tillhörande textkommentarer varav fyra enligt SITC och två enligt SPIN 2007. I
tabeller 1 och 2 enligt SITC förändringstal från motsvarande period föregående år, i tabell 3 och 4
volymindex enligt SPIN uttryckta i basåret 2000, i tabell 5-6 volym- och värdeindex uttryckta i
basåret 2000.
Publicering sker även kvartalsvis i SCB:s Statistikdatabas: Kvartals- respektive årstabell för grupper
enligt SITC med volymindex 2000=100 för vissa varugrupper. Kvartals- respektive årstabell för
grupper enligt SPIN 2007 med volymindex 2000=100 för vissa varugrupper. För statistiken till och
med 2008 publiceras även kvartals- och årstabeller för grupper enligt SPIN 2002 och MIG
(volymindex 2000=100).
I Pressinformation publiceras kvartalsvis tabell 1 och 2 enligt ovan med tillhörande
textkommentarer.
1.4
Dokumentation och metadata
produkt, Metaplusdokumentation med information om samtliga variabler samt övriga
dokumentationer såsom produkthandledningar och metodbeskrivningar.
Basbeskrivningarna återfinns under fliken om statistiken under sökvägen www.scb.se/ Hitta
statistiken/Statistik efter ämne/ Handel med varor och tjänster/Utrikeshandel med varor.
Se avsnitt 2 (Beskrivning av nuvarande metod) i PM daterad av 2004-12-29 ”Rapport rörande
översyn av kvaliteten i statistiken över utrikeshandelns volymutveckling”.
Se även PM ”Systemspecifikation volymindexberäkningar hos ES/UH för export och import av
varor” som är senast uppdaterad 070119 (vissa senare ändringar i systemet ej inlagda i denna PM i
nuläget). Uppdatering ska ske snarast möjligt.
Se även datamodeller som PDF med beskrivning av tabeller som finns under databasen UTTAG.
De angivna PMn kan tas fram av Lars Malmborg, tel 08-506 946 29.
2
Uppgiftsinsamling
De datafiler till ”Volymindex för utrikeshandel med varor” som erhålls från undersökningarna
”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i producent- och importled” är sammanställda till värde i
löpande priser och vikt/annan kvantitet per varugrupp KN respektive prisindex per varugrupp (KN
och SPIN). Dessa filer innehåller ej personuppgifter eller uppgifter per orgnr.
2.1
Ram och ramförfarande
Se undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i Producent- och importled”
2.2
Urvalsförfarande
Se undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i Producent- och importled”
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2.3
8(121)
Mätinstrument
Se undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i Producent- och importled”
2.4
Insamlingsförfarande
Se undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i Producent- och importled”
2.5
Databeredning
Se undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i Producent- och importled”
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3
Slutliga observationsregister
3.1
Produktionsversioner
9(121)
SCBDOK
Utrikeshandel med varor
Register
Utrikeshandel med varor
Rubrik
Utrikeshandel med varor
Syfte/Beskrivning Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.
Övrigt
Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån
Kontaktperson
Surtin, Christian
Registervariant
Registervariant
Rubrik
Innehållstyp
Insamlingstyp
Syfte/beskrivning
Sekretess
Avidentifierad
Urval
Personuppgift
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
Volymutveckling i fasta priser
Volymutveckling i fasta priser
Annan beståndsvariant
Administrativt dynamiskt
Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor i fasta priser. SCB publicerar volymindexen gång per
kvartal.
Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Slutligt
observationsregister
10(121)
Nej
Registerversion
Namn
2009
Syfte/Beskrivning Syftet är att beräkna värdeutvecklingen i fasta priser, dvs. volymutvecklingen. Härigenom förbättras analysunderlaget för
statistikanvändarna genom att man särskiljer värdeutvecklingen i löpande priser (som redovisas i utrikeshandelsstatistiken) i en
volymkomponent och indirekt en ”priskomponent”. Separata beräkningar görs kvartalsvis för varuexport/varuimport.
Mätinformation
Baseras på uppgifter från utrikeshandelsstatistiken med varor samt export- och importprisindex från undersökningen prisindex i
producent- och importled (PPI)
Objekttyp - Vara
Namn
Vara
Definition
Materiell företeelse som är eller kan vara föremål för handel eller ägande
Standardnivå Standard fastställd av SCB
Population - Varuhandel
Namn
Definition
Standardnivå
Populationstyp
Kommentar
Datum fr.o.m
Datum t.o.m
Variabler
Varuhandel
Varor som har importerats från eller exporterats till annat land.
Nej
Undersökningspopulation
2009-01-01
2009-12-31
SITC
Namn
Definition
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
SITC
Produktindelning enligt SITC, Standard International Trade Classification, Förenta Nationernas klassificeringssystem av
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
produkter.
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Produktstandard
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med varor
Nej
Nej
Ja
Nej
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
År
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
SITC
Standard International Trade Classification Rev. 4
Avdelning
Ej aktuellt
År
Kalenderår
Standard fastställd av SCB
Nej
Nej
11(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
12(121)
Arkiveras
Ja
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Varukod
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Tid
Årtal
Årtal, 1900-2020
Ej aktuellt
Varukod
Varukod för transporterat gods bygger på den enhetliga varunomenklaturen för Europeiska gemenskapens transportstatistik.
Varukod för transporterat gods bygger på den enhetliga varunomenklaturen för Europeiska gemenskapens transportstatistik.
Produktstandard
Trafik med fartyg
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Varukod enligt NST 2007
Flöde Volym
Namn
Definition
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
Flöde Volym
Kod I för import, U för export. Import avser import av varor till Sverige från omvärlden (både EU och icke EU-länder). Export
avser export av varor från Sverige till omvärdeln (både EU- och icke EU-länder).
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Produktstandard
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med varor
Nej
Nej
Ja
Nej
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Kvartal period
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
Kod
Flöde
Flöde
Ej aktuellt
Kvartal period
Det kvartal beräkningarna avser.
K1 innefattar de tre första månaderna under året. K2 de nästkommande tre, osv.
Produktstandard
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med varor
Nej
Nej
Ja
13(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
14(121)
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Representation Tid
Måttenhet
Kvartal
Beskrivning
MIG
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
MIG
Den tresifferkod enligt MIG –varunomenklaturen (intern kodsättning) som respektive varukod ”tillhör” enligt den nyckel som
finns mellan MIG och KN. Ej valid from beräkningarna för första kvartalet 2009.
Produktstandard
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med varor
Nej
Nej
Ja
Nej
Beskrivning Varuklassificering enligt MIG
SPIN
Namn
Definition
Beskrivning
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
SPIN
Varugruppsindelning enligt SPIN
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
15(121)
Produktstandard
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med varor
Nej
Nej
Nej
Nej
Klassifikation/värdemängd SPIN
Version
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002
Nivå
Sjusiffernivå
Representation
Ej aktuellt
Volymindex, År 2000 = 100
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
Volymindex, År 2000 = 100
Index för volymutveckling i utrikeshandel med varor. År 2000 = 100.
Produktstandard
Utrikeshandel med varor
Utrikeshandel med varor
Nej
Nej
Nej
Nej
Om exempelvis index är 110 för en period innebär det att volymen av handeln har ökat med 10 procent jämfört med år 2000.
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Värdemängd
Representation Index
Måttenhet
Index
Beskrivning
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
16(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Värdemängder
Flöde
Klassifikation Kod
Version
Flöde
Nivå
Flöde
Värden
Kod Text
I
Inflöde
U
Utflöde
Standard International Trade Classification Rev. 4
Klassifikation SITC
Version
Standard International Trade Classification Rev. 4
Nivå
Avdelning
Värden
Kod
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Text
Livsmedel och levande djur
Drycker och tobak
Råvaror, icke ätbara, utom bränslen
Mineraliska bränslen, smörjoljor, elström
Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
Produkter av kemiska och närstående industrier
Bearb varor grupperade i huvudsak efter material
Maskiner och apparater samt transportmedel
Diverse färdiga varor
Övriga varor
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
17(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002
Klassifikation SPIN
Version
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002
Nivå
Sjusiffernivå
Värden
Kod
0111101
0111102
0111103
0111104
0111105
0111106
0111107
0111108
0111109
0111110
0111200
0111300
0111401
0111402
0111901
0111902
0111903
0111904
0111905
0111906
0111907
0111908
0111909
Text
Durumvete
Vete, ej durumvete, och blandsäd av vete och råg
Majs
Ris, med ytterskal
Korn
Råg
Havre
Annan spannmål
Solrosfrön, sesamfrön, safflorfrön, rapsfrön, rybsfrön och senapsfrön
Foderväxter, huvudsakligen avfall från spannmål
Hö, ensilage
Potatis
Sockerbetor
Sockerrör
Foderväxter, utom från vallodling
Torkade baljväxtfrön
Ätbara rötter, stam- eller rotknölar med hög halt av stärkelse eller inulin
Sojabönor
Jordnötter
Bomullsfrön
Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter
Råtobak
Bomull, även orensad
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
18(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0111910
0111911
0111912
0111913
0111914
0111915
0112001
0112002
0112003
0112004
0112005
0112006
0112007
0112008
0113101
0113102
0113103
0113104
0113105
0113106
0113107
0113108
0113109
0113110
0113111
0113112
0113901
0113902
0121100
19(121)
Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, utom lin, mjukhampa och rami
Lin och mjukhampa; sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave, oberedda
Naturgummi
Växter som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning
eller liknande ändamål
Sockerbetfrön och frön av foderväxter
Andra oberedda vegetabiliska material
Lök; morötter, rovor, rödbetor och liknande rotfrukter
Andra köksväxter, utom svamp
Blomsterfrön, frukt- och bärfrön
Köksväxtfrön
Levande växter; lökar, stam- och rotknölar; sticklingar och ympkvistar; svampmycelium
Tomater, gurkor, baljväxter och liknande grönsaker som odlas för sina frukters skull
Snittblommor och blomknoppar (inkl. buketter) kransar och liknande
Svamp m.m.
Bordsdruvor
Vindruvor utom bordsdruvor
Dadlar, fikon, bananer, kokosnötter, paranötter, kasjunötter, ananas, avokado, mango, guava
Citrusfrukter
Äpplen
Päron
Annan frukt utom vilda bär, johannesbröd
Oliver samt andra nötter
Kaffe, orostat
Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst förpackat i förpackningar innehållande mer än 3 kg
Matte
Kakaobönor
Oberedda kryddor
Vilda bär
Obearbetad mjölk av nötkreatur
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0121201
0121202
0121203
0122101
0122102
0122103
0122201
0122202
0122801
0122802
0123100
0123200
0124100
0124200
0124900
0125100
0125201
0125202
0125203
0125301
0125302
0125303
0125304
0125305
0125306
0125400
0125900
0141001
0141002
0142000
20(121)
Levande nötkreatur och andra oxdjur, utom kalvar
Kalvar
Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur
Levande får
Obearbetad mjölk av får
Klippt ull, otvättad ull (fetull), inkl. fårtvättad klippt ull
Levande getter
Obearbetad mjölk av getter
Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor
Fina eller grova djurhår (inkl. tagel) okardade och okammade
Smågrisar, avelssvin
Slaktsvin
Ägg med skal
Slaktkycklingar
Övriga levande fjäderfä
Slaktrenar
Oberedda pälsskinn utom pälsskinn av kanin, hare och lamm
Oberedda pälsskinn av kanin, hare och lamm
Skinn av andra djur (färska eller hållbarhetsbehandlade men inte ytterligare beredda)
Naturlig honung
Sniglar utom havssniglar, levande, färska, kylda, frysta, torkade eller saltade; grodlår, färska, kylda eller frysta
Andra ätbara produkter av animaliskt ursprung
Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
Insektsvaxer och spermaceti (valrav)
Maskar, nematoder etc.
Sällskapsdjur
Andra levande djur och produkter från dessa
Service till jordbruksväxtodling
Skötsel av parker och kyrkogårdar, ej begravning
Service till djurskötsel, utom veterinärverksamhet
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0150000
0201101
0201102
0201103
0201104
0201105
0201106
0201200
0201300
0201400
0201901
0201902
0201903
0201904
0201905
0202100
0202900
0500001
0500002
0500003
0500004
0500005
0500006
0500007
0500008
0500009
0500010
0500012
1010001
1010002
21(121)
Jakt och viltvård samt service i anslutning härtill
Rotposter
Massaved och sågtimmer av barrträ
Massaved och sågtimmer av lövträ
Massaved och sågtimmer av tropiska träslag
Brännved
Annat obearbetat virke, inkl. kluvna störar och pålar
Skogsvårdsarbeten
Avverkningsarbeten
Skogsodlingsmaterial
Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter
Schellack o.d., naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och balsamer
Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad
Växtdelar, gräs, mossa och lavar för prydnadsändamål
Andra vegetabiliska material som används för flätning, fyllning, stoppning, färgning eller garvning; övriga vegetabiliska produkter
Virkesmätning
Service till skogsbruk, utom virkesmätning
Levande fisk, utom sättfisk
Fisk, färsk eller kyld
Kräftdjur, ej frysta
Ostron
Andra blötdjur eller skaldjur och ryggradslösa vattendjur, levande, färska eller kylda
Korall och liknande produkter, skal av blötdjur, kräftdjur eller tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk
Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung
Sjögräs och andra alger
Naturpärlor, obearbetade
Odlade pärlor, obearbetade
Service till fiske
Stenkol, inte agglomererad
Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1010003
1020000
1030100
1030200
1110001
1110002
1110003
1110004
1120001
1120002
1200000
1310000
1320001
1320002
1320003
1320004
1320005
1320006
1411001
1411002
1412001
1412002
1413000
1421001
1421002
1421003
1422001
1422002
1430001
1430002
22(121)
Service i anslutning till stenkolsutvinning
Brunkol
Torv för jordförbättringsändamål
Torv för energiändamål
Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral
Naturgas, förtätad till vätska eller i gasform
Förtätning av naturgas till vätska eller återförande till gasform, för transport
Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand
Borrningstjänster i samband med utvinning av råpetroleum och naturgas
Uppförande, reparation och nedmontering av borrtorn i samband med utvinning av råpetroleum och naturgas
Uranmalm och toriummalm
Järnmalm
Kopparmalm, även anrikad
Nickelmalm, även anrikad
Aluminiummalm, även anrikad
Ädelmetallmalm, även anrikad
Bly-, zink- och tennmalm, även anrikad
Annan icke-järnmalm, även anrikad
Marmor och annan prydnads- eller byggnadskalksten
Granit, sandsten och annan prydnads- eller byggnadssten
Kalksten och gipssten
Krita och dolomit
Skiffer
Naturlig sand
Krosskorn, skärv och pulver; småsten, grus
Makadam; tjärmakadam
Kaolin och andra kaolinartade leror
Andra leror, andalusit, cyanit och sillimanit; mullit, chamott och dinas
Naturliga kalciumfosfater eller aluminiumkalciumfosfater; karnallit, sylvinit och andra råa naturliga kaliumsalter
Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade; råsvavel och oraffinerat svavel
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1430003
1440000
1450001
1450002
1450003
1450004
1511101
1511102
1511103
1511104
1511105
1511106
1511107
1511108
1511109
1511110
1511111
1511112
1511113
1511114
1511115
1511116
1511201
1511202
1511203
1511204
1511205
1511206
1511207
1511208
23(121)
Andra kemiska mineral
Salt och ren natriumklorid
Naturlig bitumen och naturasfalt; asfaltit och asfaltsten
Ädelstenar och halvädelstenar (utom industridiamanter), obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade
Industridiamanter; pimpsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel
Diverse andra mineraler
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av svin, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av svin, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av får, färskt eller kylt; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av får, fryst; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna
Inälvor och andra ätbara delar av kreatur
Skinnull
Hela oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
Övriga oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur samt av hästdjur
Oberedda hudar och skinn av får och lamm
Oberedda hudar och skinn av getter och killingar
Fett av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter och svin
Andra djurdelar, inte ätbara, inte beredda
Industriella tjänster för kreaturskött; hela, halva eller fjärdedels kroppar
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar
Kött av nötkreatur och andra oxdjur, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar
Kött av svin, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar
Kött av svin, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar
Kött av får, färskt eller kylt; styckat till mindre än fjärdedels kroppar
Kött av får, fryst; styckat till mindre än fjärdedels kroppar
Kött av get
Industriella tjänster för kreaturskött, finstyckat
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1512001
1512002
1512003
1512004
1512005
1512006
1513001
1513002
1513003
1513004
1513005
1520001
1520002
1520003
1520004
1520005
1520006
1520007
1520008
1520009
1531001
1531002
1531003
1532001
1532002
1533001
1533002
1533003
1533004
1533005
24(121)
Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, färskt eller kylt
Kött och andra ätbara delar av fjäderfä, fryst
Annat kött och andra ätbara delar, inklusive kaninkött men utom grodlår
Fett av fjäderfä
Fjädrar och skinn av fåglar med fjädrar
Industriella tjänster för fjäderfäkött m.m., färskt och hållbarhetsbehandlat
Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, torkade eller rökta, ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
Andra beredningar av kött, ätbara djurdelar eller blod; extrakter och safter av kött, fisk och ryggradslösa vattendjur
Mjöl och pelletar av kött eller andra djurdelar, otjänliga till människoföda; grevar
Tillagning och annan beredning av övriga köttvaror
Industriella tjänster för köttvaror
Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, färska eller kylda
Fiskfiléer, annat fiskkött, fisklever och rom, frysta
Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt fisk; mjöl, pulver eller pellettar av fisk, tjänligt till människoföda
Fisk, beredd eller hållbarhetsbehandlad på annat sätt; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom
Kräftdjur, frysta; blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, frysta, torkade eller saltade
Andra beredda eller hållbarhetsbehandlade varor av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur
Mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda
Andra oätliga varor av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
Rökning och annan hållbarhetsberedning och beredning vid tillverkning av fiskvaror
Potatis, beredd och fryst
Potatisprodukter
Tillagning och annan beredning av potatis och potatisprodukter
Frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft
Industriella tjänster för frukt- och bärsaft samt köksväxtsaft
Köksväxter, frysta
Köksväxter, tillfälligt konserverade
Torkade köksväxter
Köksväxter, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra
Köksväxter, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1533006
1533007
1533008
1533009
1533010
1533011
1533012
1533013
1541001
1541002
1541003
1541004
1541005
1541006
1541007
1542001
1542002
1542003
1542004
1542005
1543001
1543002
1551101
1551102
1551201
1551202
25(121)
Frukt, bär och nötter, även kokta, frysta
Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter
Nötter, jordnötter, rostade, saltade eller på annat sätt beredda
Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade, olämpliga för direkt konsumtion
Andra hållbarhetsbehandlade frukter
Aprikos-, persiko- och plommonkärnor
Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter
Kokning och annan bearbetning vid hållbarhetsbehandling av frukt och köksväxter
Animaliska oljor och fetter, utom fetter av nötkreatur och andra oxdjur, får, getter, svin och fjäderfä
Sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, rapsolja, rybsolja och senapsolja, rå
Palmolja, kokosolja, palmkärneolja, babassuolja och linolja, rå
Bomullslinters
Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor
Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, utom mjöl av senapsfrön
Industriella tjänster för råa animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
Sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja, rapsolja, rybsolja, sesamolja och senapsolja, raffinerad men inte
kemiskt modifierad
Palmolja, kokosolja, palmkärnolja, babassuolja och linolja samt fraktioner av dessa oljor, raffinerade men inte kemiskt modifierade;
ricinolja, tungolja och jojobaolja, diverse andra vegetabiliska fetter och feta oljor (utom majsolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor
Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter samt fraktioner av sådana oljor eller fetter, helt eller delvis hydrerade, omförestrerade eller
elaidiniserade, men inte vidare bearbetade
Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider); degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av
animaliska eller vegetabiliska vaxer
Industriella tjänster för raffinerade animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
Margarin och liknande ätbara fetter
Industriella tjänster för margarin och liknande ätbara fetter
Ost och ostmassa
Industriella tjänster för ost och ostmassa
Behandlad mjölk i flytande form
Mjölk och grädde i flytande form med en fetthalt av mer än 6 viktprocent, ej koncentrerad eller sötad
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1551203
1551204
1551205
1551206
1551207
1551208
1551209
1551210
1552001
1552002
1561101
1561102
1561103
1561104
1561105
1561106
1561201
1561202
1561203
1561204
1561205
1561206
1562001
1562002
1562003
1562004
1562005
1562006
1571001
26(121)
Mjölk och grädde i fast form
Smör och andra bredbara fetter och oljor framställda av mjölk
Mjölk och grädde, koncentrerad eller sötad, ej i fast form
Yoghurt och annan fermenterad eller syrad mjölk eller grädde
Kasein
Mjölksocker och lösningar av mjölksocker
Vassle
Industriella tjänster för andra mejerivaror än ost
Glass och glassvaror
Industriella tjänster för glass och glassvaror
Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
Finmalet mjöl av annan spannmål än vete
Vegetabiliskt mjöl, annat än av spannmål
Krossgryn och mjöl av vete
Krossgryn, grovt mjöl (inkl. fingryn) och pelletar av annan spannmål
Industriella tjänster för mjöl
Ris, endast befriat från ytterskalet (råris)
Mixer för beredning av bakverk
Frukostflingor och andra produkter av spannmål
Slipat ris
Kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid bearbetning av spannmål
Industriella tjänster för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
Majsolja och fraktioner av denna olja, inte kemiskt modifierade
Druvsocker (inkl. kemiskt ren glukos) samt sirap och andra lösningar av druvsocker; fruktsocker samt sirap och andra lösningar av
fruktsocker; invertsocker; diverse annat socker och annan sirap; konstgjord honung; sockerkulör
Stärkelse; inulin; vetegluten; dextrin och annan modifierad stärkelse
Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder
Industriella tjänster för stärkelse och stärkelseprodukter
Beredda fodermedel, utom mjöl och pelletar av lusern
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1571002
1571003
1572001
1572002
1581001
1581002
1581003
1582101
1582102
1582201
1582202
1582203
1582204
1583001
1583002
1583003
1583004
1583005
1583006
1584101
1584102
1584103
1584201
1584202
1584203
1584204
1584205
1584206
1584207
27(121)
Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)
Industriella tjänster för beredda fodermedel
Mat till sällskapsdjur
Industriella tjänster för mat till sällskapsdjur
Mjukt matbröd
Färska bakverk
Industriella tjänster för mjukt matbröd och färska bakverk
Knäckebröd
Industriella tjänster för knäckebröd
Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter
Pain d'épices; söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers)
Andra bakverk
Industriella tjänster för kex och konserverade bakverk
Socker från sockerrör eller sockerbetor, i fast form
Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor eller kemiskt ren sackaros, i fast form, utan tillsats av aromämnen eller färgämnen
Raffinerat socker från sockerrör eller sockerbetor, med tillsats av aromämnen eller färgämnen, lönnsocker samt sirap och andra lösningar av
lönnsocker
Melass
Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning
Industriella tjänster för socker
Sockerkonfektyrer, inkl. vit choklad, inte innehållande kakao
Frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, kanderade, glaserade eller på liknande sätt beredda med socker
Industriella tjänster för sockerkonfektyrer
Kakaomassa
Kakaosmör, kakaofett eller kakaoolja
Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel
Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötningsmedel
Choklad och beredningar innehållande kakao, utom sötat kakaopulver, i förpackningar om mer än 2 kg
Choklad och beredningar innehållande kakao, utom sötat kakaopulver, i förpackningar om högst 2 kg
Kakaoskal och annat kakaoavfall
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1584208
1585001
1585002
1585003
1586001
1586002
1586003
1586004
1586005
1586006
1587001
1587002
1587003
1587004
1588001
1588002
1589001
1589002
1589003
1589004
1589005
1589006
1591001
1591002
1592001
1592002
1592003
1593001
1593002
1593003
28(121)
Industriella tjänster för kakao och chokladkonfektyrer
Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt beredda
Pastaprodukter, kokta, fyllda eller på annat sätt beredda; couscous
Industriella tjänster för pastaprodukter
Kaffe, även rostat eller befriat från koffein
Kaffesurrogat; extrakter, essenser och koncentrat av kaffe eller kaffesurrogat; skal och hinnor av kaffe
Grönt (ofermenterat) te, svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst förpackade i förpackningar innehållande högst 3 kg
Extrakter, essenser, koncentrat och beredningar av te eller matte
Örttéer
Industriella tjänster för kaffe och te
Ättika
Såser, blandningar för smaksättningsändamål, senapspulver och beredd senap
Kryddor, beredda
Industriella tjänster för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat
Industriella tjänster för homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger
Ägg utan skal samt äggula, färska eller konserverade; äggalbumin
Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer, döda; beredda bakpulver
Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, växtslem och andra förtjockningsmedel
Diverse andra livsmedel
Industriella tjänster för andra livsmedel
Destillerade, alkoholhaltiga drycker
Industriella tjänster för destillerade, alkoholhaltiga drycker
Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent
Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt
Industriella tjänster för etylalkohol
Mousserande vin
Vin av färska druvor, utom mousserande vin; druvmust
Vindruv; rå vinsten
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1593004
1594001
1594002
1595001
1595002
1596001
1596002
1596003
1597001
1597002
1598001
1598002
1598003
1600001
1600002
1600003
1600004
1711001
1711002
1711003
1711004
1711005
1711006
1711007
1711008
1712001
1712002
1712003
1712004
1712005
29(121)
Industriella tjänster för vin
Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd; blandade alkoholhaltiga drycker
Industriella tjänster för cider och andra fruktviner
Andra icke-destillerade jästa drycker
Industriella tjänster för cider och andra fruktviner
Öl, utom drav, drank och andra biprodukter från bryggerier
Drav, drank och andra biprodukter från bryggerier eller brännerier
Industriella tjänster för öl
Malt
Industriella tjänster för malt
Mineralvatten och kolsyrat vatten, ej sötat eller smaksatt
Mineralvatten, sötat eller smaksatt
Industriella tjänster för mineralvatten och läskedrycker
Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning
Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; "homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak; tobaksextrakt
Tobaksavfall
Industriella tjänster för tobaksvaror
Bomull, kardad eller kammad
Garn av bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar
Garn av bomull, i detaljhandelsuppläggningar
Garn av syntetstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
Garn av regenatstapelfibrer, inte i detaljhandelsuppläggningar
Avfall av bomullsgarn, inkl. trådavfall
Rivet avfall och riven lump samt annat avfall av bomull
Förberedning av fibrer av bomull
Ullfett (inkl. lanolin)
Ull, avfettad, ej karboniserad
Kardgarn av ull eller fina djurhår, inte i detaljhandelsuppläggningar
Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova djurhår
Förberedning av fibrer av ull
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1713001
1713002
1713003
1713004
1713005
1713006
1713007
1714001
1714002
1714003
1714004
1715001
1715002
1715003
1715004
1715005
1715006
1716001
1716002
1717000
1721001
1721002
1721003
1721004
1721005
1722001
1722002
1723001
1723002
1724001
30(121)
Kamavfall av ull eller fina djurhår; ull kardat eller kammat
Konststapelfibrer, beredda för spinning
Kamgarn av ull, ej i detaljhandelsuppläggningar
Kamgarn av ull, i detaljhandelsuppläggningar
Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandelsuppläggningar
Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, ej rivet
Förberedning av fibrer av kamavfall av ull eller fina djurhår
Beredd lin, hampa, jute eller andra textilfibrer
Garn av lin, ej i detaljhandelsuppläggningar
Garn av lin, i detaljhandelsuppläggningar
Förberedning av lin
Råsilke
Garn av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar
Garn av syntetfilament eller regenatfilament, inte i detaljhandelsuppläggningar
Garn av syntetstapelfibrer med inblandning av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar
Avfall av natursilke, okardat och okammat
Förberedning av natursilke
Sytråd av natursilke samt sytråd av bomull i detaljhandelsuppläggningar
Sytråd av konstfilament och konststapelfibrer
Garn av jute eller andra bastfibrer, garn av andra vegetabiliska textilfibrer samt pappersgarn
Vävnader (utom speciella vävnader) av bomull
Vävnader av syntetstapelfibrer, ej med inblandning av ull eller fina djurhår
Vävnader av regenatstapelfibrer
Luggvävnader, inkl. sniljvävnader av konstfibrer; handduksfrotté; slingervävnader, andra än band
Industriella tjänster för vävnader av bomullstyp
Vävnader av kardgarnstyp
Industriella tjänster för vävnader av kardgarnstyp
Vävnader av kamgarnstyp
Industriella tjänster för vävnader av kamgarnstyp
Vävnader av silketyp, natursilke
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1724002
1724003
1725001
1725002
1725003
1725004
1730001
1730002
1730003
1730004
1730005
1740101
1740102
1740201
1740202
1740203
1740204
1740205
1740206
1740301
1740302
1740303
1740304
1740305
1740306
1740307
1751001
1751002
1751003
1751004
31(121)
Vävnader av silketyp, konstfiber (syntetfilament eller regenatfilament)
Industriella tjänster för vävnader av silketyp
Vävnader av vegetabiliska textilfibrer
Vävnader av syntetstapelfibrer med inblandning av ull eller fina djurhår
Skuren manchester, vävnader och vävda band av glasfibrer
Industriella tjänster för vävnader av textil- och glasfibrer
Blekning, färgning, och tryckning av textilfibrer och garn
Blekning av vävnader
Färgning av vävnader
Tryckning av vävnader
Annan textilberedning, med undantag av beläggning och impregnering
Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängomhängen
Industriella tjänster för sydda textilvaror, utom beklädnadsvaror
Filtar och plädar, utom elektriska filtar
Sänglinne
Bordslinne
Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar
Diverse andra sydda inredningsartiklar
Industriella tjänster för sydda sängkläder och linnevaror, andra sydda textilvaror för hushåll, utom gardiner
Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor
Presenningar och markiser; segel; tält och campingartiklar
Fallskärmar (inkl. styrda fallskärmar) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör till dessa varor
Sovsäckar; täcken och kuddar
Andra sydda textilvaror, inkl. tillskärningsmönster
Reparation av presenningar, campingartiklar och andra sydda textilvaror
Industriella tjänster för presenningar, tält, segel o.d.
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade
Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, även av filt
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1751005
1752001
1752002
1752003
1752004
1752005
1753001
1753002
1754101
1754102
1754103
1754901
1754902
1754903
1754904
1754905
1754906
1754907
1754908
1754909
1754910
1754911
1754912
1760001
1760002
1760003
1771001
1771002
1772001
32(121)
Industriella tjänster för mattor
Surrningsgarn och tågvirke
Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke
Lump, inkl. klipp och liknande avfall av textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke)
Reparation av nät och tågvirke
Industriella tjänster för tågvirke och bindgarn
Bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror
Industriella tjänster för bondad duk och varor av bondad duk, utom beklädnadsvaror
Vävda band; snörmakerier och liknande
Överspunnet garn och remsor; sniljgarn; chainettegarn
Industriella tjänster för vävda band, snörmakerier, sniljgarn och liknande
Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som längdvara eller i form av motiv
Broderier som längdvara eller i form av motiv
Filt, överdragen, belagd eller laminerad
Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilflock samt stoft och noppor av textilmaterial
Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d., impregnerade eller överdragna med gummi eller plast
Metalliserat garn
Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn
Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos
Diverse andra textilvävnader, impregnerade, överdragna eller belagda
Textilvaror för tekniskt bruk
Textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stoppningsmaterial genom
sömnad eller på annat sätt
Industriella tjänster för övriga textilvaror
Luggvaror, inkl. varor med lång lugg samt frotté, av trikå
Andra dukvaror av trikå
Industriella tjänster för trikåväv
Strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå
Industriella tjänster för strumpbyxor, strumpor, sockor o.d., av trikå
Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1772002
1810001
1810002
1821001
1821002
1821003
1821004
1821005
1821006
1822101
1822102
1822103
1822104
1822105
1822106
1822107
1822108
1822201
1822202
1822203
1822204
1822205
1822206
1822207
1822208
1822209
1823101
1823102
1823103
1823104
33(121)
Industriella tjänster för tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå
Läderkläder
Industriella tjänster för läderkläder
Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar o.d. arbetskläder för män
Uniformsbyxor, blåställ, overaller o.d. arbetskläder för män
Uniformer, uniformsjackor, skyddsrockar o.d. arbetskläder för kvinnor
Uniformsbyxor, blåställ, overaller o.d. arbetskläder för kvinnor
Andra arbetskläder
Industriella tjänster för arbets-, skydds- och överdragskläder
Överrockar, anoraker, skidjackor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar; av trikå
Kostymer, kavajer, byxor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar; av trikå
Överrockar, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå
Kostymer och ensembler, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå
Kavajer, blazrar och jackor, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå
Byxor, utom arbetskläder, för män eller pojkar; ej av trikå
Begagnade gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar
Industriella tjänster för gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för män eller pojkar
Kappor, anoraker, skidjackor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; av trikå
Dräkter, kavajer, jackor, klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; av trikå
Kappor, anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå
Dräkter, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå
Kavajer och jackor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå
Klänningar, kjolar och byxkjolar, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå
Byxor, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor; ej av trikå
Begagnade gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor
Industriella tjänster för gång- och ytterkläder, utom arbetskläder, för kvinnor eller flickor
Skjortor för män eller pojkar, av trikå
Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för män eller pojkar, av trikå
Skjortor för män eller pojkar, ej av trikå
Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för män eller pojkar, ej av trikå
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1823105
1823106
1823201
1823202
1823203
1823301
1823302
1823401
1823402
1823403
1824001
1824002
1824003
1824004
1824005
1824006
1824007
1824008
1824009
1824010
1824011
1824012
1824013
1830001
1830002
1830003
1830004
1910001
1910002
34(121)
T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå
Industriella tjänster för skjortor och underkläder för män eller pojkar
Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, av trikå
Blusar, skjortor och skjortblusar för kvinnor eller flickor, ej av trikå
Industriella tjänster för blusar och skjortor för kvinnor eller flickor
Gördlar, bysthållare, korsetter, hängslen, strumphållare, strumpeband o.d., ej av trikå
Industriella tjänster för gördlar, bysthållare, korsetter o.d.
Underklänningar, underkjolar, trosor, nattlinnen, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor eller flickor, av trikå
Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, trosor, nattlinnen, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar för kvinnor
eller flickor, ej av trikå
Industriella tjänster för andra underkläder för kvinnor eller flickor
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå
Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av trikå
Handskar och vantar av trikå
Andra konfektionerade tillbehör till kläder, delar till kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå
Babykläder och tillbehör till sådana kläder, ej av trikå
Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, ej av trikå
Näsdukar, sjalar, slipsar, handskar och andra konfektionerade tillbehör till kläder, delar till kläder eller till tillbehör till kläder, ej av trikå
Tillbehör till kläder, av läder eller konstläder
Kläder av filt eller bondad duk eller av impregnerade eller överdragna vävnader
Hattstumpar och hattämnen
Hattar och andra huvudbonader; hårnät
Andra huvudbonader, svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader
Industriella tjänster för andra beklädnadsvaror och tillbehör
Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn
Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn, utom huvudbonader
Konstgjord päls och varor av konstgjord päls
Industriella tjänster för päls; pälsvaror
Sämskläder
Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1910003
1910004
1910005
1910006
1910007
1910008
1910009
1910010
1910011
1910012
1920001
1920002
1920003
1920004
1920005
1930001
1930002
1930003
1930004
1930005
1930006
1930007
1930008
1930009
1930010
1930011
2010101
2010102
2010103
2010104
35(121)
Läder av nötkreatur och andra oxdjur, hela hudar
Läder av nötkreatur och andra oxdjur, inte hela hudar
Läder av hästdjur
Läder av får och lamm
Läder av get och killing
Läder av svin
Läder av andra djur än oxdjur, hästdjur, får, getter eller svin
Konstläder på basis av läder
Läderavfall, läderpulver
Industriella tjänster för läder
Sadelmakeriarbeten för alla slags djur, av alla slags material
Reseffekter, handväskor och liknande varor, av alla slags material
Urarmband och delar till urarmband
Andra varor av läder eller konstläder, även artiklar till maskiner eller mekaniska redskap
Industriella tjänster för reseffekter, handväskor, sadeltyg o.d.
Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast
Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast
Skodon med överdelar av läder
Skodon med överdelar av textilmaterial, utom skodon för sport eller idrott
Skidskor och snowboardskor
Träningsskor och liknande skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av textilmaterial
Andra skodon för sport eller idrott, utom skor för montering på skridskor eller rullskridskor
Skodon med tåhätteförstärkning av metall
Skodon med botten av trä, diverse specialskodon och andra skodon
Delar till skodon
Industriella tjänster för skodon
Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, med en tjocklek av mer än 6 mm; järnvägssliprar, oimpregnerade
Träull; trämjöl
Trä i form av flis eller spån
Sågspån och annat träavfall
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2010201
2010202
2010301
2010302
2010303
2020101
2020102
2020103
2020104
2020201
2020202
2020301
2020302
2020303
2030101
2030102
2030103
2030201
2030202
2030203
2030204
2030205
2040001
2040002
2040003
2040004
2051001
36(121)
Virke, hyvlat eller slipat, med en tjocklek av mer än 6 mm
Virke (inkl. icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden
Obearbetat virke, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel
Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade
Träimpregneringsarbeten
Kryssfanér (plywood) bestående enbart av träfanérskikt
Annan kryssfanér (plywood), fanerade skivor och liknande laminerat trä
Fanér och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm
Färdigställande av fanér, kryssfanér och lamellträ
Spånskivor
Färdigställande av spånskivor
Fiberskivor av trä eller andra vedartade material
Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former
Färdigställande av träfiberskivor
Monteringsfärdiga trähus
Uppförande av egentillverkade monteringsfärdiga trähus
Industriella tjänster för monteringsfärdiga trähus
Fönster (även franska) och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä
Sammansatt parkettstav, formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån ("shingles" och "shakes")
Andra byggnads- och inredningssnickerier
Installation (uppförande) av egentillverkade byggnads- och inredningssnickerier
Industriella tjänster för byggnads- och inredningssnickerier
Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä
Andra förpackningar och delar till förpackningar, av trä
Reparation och underhåll av förpackningar och lastpallar av trä
Industriella tjänster för förpackningar av trä
Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, skoläster och skoblock,
av trä
2051002 Bords- och köksartiklar av trä
2051003 Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för smycken och matsilver, statyetter och andra prydnadsföremål, av trä
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2051004
2051005
2051006
2052001
2052002
2052003
2052004
2052005
2052006
2111101
2111102
2111201
2111202
2111301
2111302
2111303
2112101
2112102
2112201
2112202
2112203
2112204
2112301
2112302
2112303
2112304
2112901
2112902
2112903
2112904
37(121)
Träramar för tavlor, fotografier, speglar e.d. samt diverse andra varor av trä
Reparation och underhåll av andra trävaror
Industriella tjänster för andra trävaror
Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork
Varor av naturkork
Block, plattor (inkl. golvplattor), skivor, remsor, rondeller och massiva cylindrar, av presskork
Presskork; diverse andra varor av presskork
Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Industriella tjänster för varor av kork, halm och andra flätningsmaterial
Mekanisk eller halvkemisk massa
Industriella tjänster för mekanisk eller halvkemisk massa
Sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa
Industriella tjänster för sodamassa och sulfatmassa, av ved, utom dissolvingmassa
Dissolvingmassa av ved
Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa
Industriella tjänster för sulfitmassa av ved
Tidnings- och journalpapper
Industriella tjänster för tidnings- och journalpapper
Papper och papp, handgjorda
Papper och papp för tillverkning av ljus-, värme- eller elektrokänsligt papper; karbonråpapper; tapetråpapper
Annat papper och annan papp för grafiskt ändamål
Industriella tjänster för annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper
Kraftliner, obelagda och obestrukna
Annat kraftpapper och kraftpapp än kraftliner, obelagda och obestrukna; kraftsäckspapper, kräppade och plisserade
Annat kraftpapper, kräppade och plisserade; annat papper och papp, vågade, kräppade, plisserade, präglade eller perforerade
Industriella tjänster för kraftpapper och kraftpapp
Papper som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer
Vågningspapper (fluting), i rullar eller ark
Testliner, obestruket
Annat papper och annan papp, obestrukna; cigarettpapper, ej tillskuret
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
38(121)
2112905 Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller
genomskinligt papper
2112906 Sammansatta papper och papp, inte belagda, bestrukna eller impregnerade
2112907 Papper och papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, belagda med kaolin eller andra oorganiska ämnen
2112908 Kraftpapper och kraftpapp (andra än för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål) bestrukna med kaolin eller andra oorganiska
ämnen
2112909 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, i rullar eller ark
2112910 Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar
eller ark
2112911 Annat papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer
2112912 Avfall och förbrukade varor av papper eller papp
2112913 Industriella tjänster för papper som används till toalett-, hushålls- e.d. papper samt diverse förut ej nämnt papper
2121101 Wellpapp, i rullar eller ark
2121102 Kartonger, askar och lådor av wellpapp
2121103 Industriella tjänster för wellpapp och wellpappförpackningar
2121901 Säckar, bärkassar och påsar, av papper eller papp
2121902 Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller annan papp än wellpapp
2121903 Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker o.d., av papper
2121904 Industriella tjänster för pappers- och pappförpackningar, utom av wellpapp
2122001 Toalettpapper, näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, borddukar och bordsservetter, av papper
2122002 Sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer
2122003 Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp
2122004 Industriella tjänster för hushålls- och hygienartiklar av papper
2123001 Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper, pappersstenciler och offsetplåtar av papper; papper,
gummerat eller försett med annan klistrande beläggning
2123002 Kuvert, kortbrev, brevkort, av papper; askar med brevpapper, kuvert o.d.
2123003 Annat papper och annan papp för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, tryckta, präglade eller perforerade
2123004 Industriella tjänster för skrivpapper, kuvert o.d.
2124001 Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpapper
2124002 Textiltapeter
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2124003
2125001
2125002
2125003
2125004
2125005
2211001
2211002
2211003
2211004
2211005
2211006
2211007
2211008
2211009
2211010
2211011
2211012
2212101
2212102
2212103
2212104
2212105
2212201
2212202
2212203
2212204
2212205
2213001
2213002
39(121)
Industriella tjänster för tapeter
Golvbeläggningsmaterial med botten av papper eller papp
Etiketter av papper eller papp
Filterblock och filterplattor av pappersmassa
Cigarettpapper; bobiner, spolar, cops och liknande artiklar; filtrerpapper och filtrerpapp; diverse andra varor av papper eller papp
Industriella tjänster för diverse andra varor av papper eller papp
Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, i form av enstaka blad
Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster
Försäljning av annonser i böcker; tryckt form
Elektroniska böcker, broschyrer, häften och liknande alster
Försäljning av annonser i böcker; elektronisk form
Tryckta lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana
Elektroniska lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande häften till sådana
Tryckta atlaser och andra kartböcker
Elektroniska atlaser och andra kartböcker
Kartor av alla slag, tryckta, ej i bokform; glober
Elektroniska kartor av alla slag, ej i bokform; glober
Industriella tjänster för böcker
Tryckta dagstidningar
Försäljning av annonser i tryckta dagstidningar
Elektroniska dagstidningar
Försäljning av annonser i elektroniska dagstidningar
Industriella tjänster för dagstidningar
Tryckta annonstidningar
Försäljning av annonser i tryckta annonstidningar
Elektroniska annonstidningar
Försäljning av annonser i elektroniska annonstidningar
Industriella tjänster för annonstidningar
Tryckta tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka
Försäljning av annonser i tryckta tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2213003
2213004
2213005
2214001
2214002
2214003
2214004
2214005
2215001
2215002
2215003
2215004
2215005
2215006
2215007
2215008
2215009
2221000
2222100
2222201
2222202
2222203
2222204
2222205
2222206
2223000
2224001
2224002
2225000
2231000
40(121)
Elektroniska tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka
Försäljning av annonser i elektroniska tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger per vecka
Industriella tjänster för tidskrifter och tidningar, utgivna mindre än fyra gånger i veckan
Grammofonskivor och cd- och dvd-skivor
Magnetband med inspelningar endast av ljud
Tryckta musiknoter
Elektroniska musiknoter
Industriella tjänster för ljudinspelningar
Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material i tryckt form
Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar, och liknande tryckt material
Illustrerade brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material i elektronisk form
Försäljning av annonser på tryckta brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar, och liknande elektroniskt material
Tryckta bilder, planscher samt fotografier
Elektroniska bilder, planscher samt fotografier
Tryckta dekalkomanier; tryckta almanackor
Elektroniska dekalkomanier; elektroniska almanackor
Industriella tjänster för brevkort och vykort, kort med personliga hälsningar och liknande material
Tryckning av dagstidningar
Tryckning av tidskrifter
Nya frimärken; stämpelpapper; sedlar; checkblanketter; aktier o.d.
Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.
Kontorsböcker, räkenskapsböcker, samlingspärmar, blanketter och liknande artiklar, av papper eller papp
Annat tryckt material, inte nämnt eller inbegripet någon annanstans
Tryckning av böcker
Övriga tryckeriarbeten
Bokbindning
Trycksättningsarbeten
Tryckplåtar, tryckcylindrar, klichéer och andra tryckformar
Annan grafisk produktion
Reproduktion av ljudinspelningar
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2232000
2233000
2310001
2310002
2310003
2320001
2320002
2320003
2320004
2320005
2320006
2320007
2320008
2320009
2320010
2320011
2320012
2320013
2320014
2330001
2330002
2330003
2330004
2330005
2330006
2411001
2411002
2411003
2411004
2412001
41(121)
Reproduktion av videoinspelningar
Reproduktion av datorprogram
Koks (inkl. lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv; retortkol
Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror
Industriella tjänster för stenkolsprodukter
Motorbensin, inkl. flygbensin
Jetbensin
Lättoljor erhållna ur petroleum, utom bensin
Fotogen, inkl. flygfotogen
Dieselbrännoljor
Mellanoljor erhållna ur petroleum, utom fotogen och dieselbrännolja
Andra eldningsoljor
Smörjoljor; andra oljor erhållna ur petroleum.
Propan och butan, förtätade till vätska
Eten, propen, buten och butadien och andra gasformiga kolväten, utom naturgas
Vaselin; paraffin; petroleumvax och andra mineralvaxer
Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum
Spillolja
Industriella tjänster för raffinerade petroleumprodukter
Naturligt uran och föreningar av naturligt uran
Anrikat uran och föreningar av sådant uran; plutonium och plutoniumföreningar
Utarmat uran och föreningar av sådant uran; torium och toriumföreningar
Andra radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper
Obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer
Bearbetning av atomavfall
Hydrogen (väte), argon och andra ädelgaser, nitrogen (kväve) och oxygen (syre)
Koldioxid (kolsyra) och andra oorganiska oxygenföreningar av icke-metaller utom kisel- och svaveldioxid
Flytande och komprimerad luft
Industriella tjänster för industrigaser
Zinkoxid, zinkperoxid; titanoxid
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2412002
2412003
2412004
2412005
2412006
2412007
2412008
2413001
2413002
2413003
2413004
2413005
2413006
2413007
2413008
2413009
2413010
2413011
2413012
2413013
2413014
2413015
2413016
2413017
2413018
2413019
2413020
2413021
42(121)
Oxider och hydroxider av krom, mangan, bly och koppar
Oxider, hydroxider och peroxider av andra metaller än zink, titan, krom, mangan, bly eller koppar
Syntetiska organiska färgämnen och substratpigment på basis av sådana färgämnen
Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror (tanniner) och derivat av garvsyror; färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt
ursprung
Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen; garvningspreparat
Andra färgämnen; oorganiska produkter av sådant slag som används som luminoforer
Industriella tjänster för färgämnen
Metalloider
Halogen- och svavelföreningar av ickemetaller
Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium; kvicksilver
Hydrogenklorid: oleum (rykande svavelsyra); fosforpentoxid; andra oorganiska syror; kiseldioxid och svaveldioxid
Oxider, hydroxider och peroxider; hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen
Metallhalogenider
Hypokloriter, klorater och perklorater
Sulfider, sulfiter och sulfater
Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter), fosfater och polyfosfater.
Karbonater
Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror; ädla metaller i kolloidal form
Andra oorganiska föreningar, inkl. destillerat vatten; amalgamer, utom amalgamer av ädla metaller
Icke radioaktiva isotoper; föreningar av sådana isotoper
Cyanider, cyanooxider och komplexa cyanider; fulminater, cyanater och tiocyanater; silikater, borater, peroxoborater (perborater); andra
salter av oorganiska syror eller peroxosyror
Hydrogenperoxid (väteperoxid)
Fosfider; karbider; hydrider, nitrider, azider, silicider och borider
Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium
Raffinerat svavel, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel
Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider
Piezoelektrisk kvarts; andra syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar
Industriella tjänster för andra oorganiska baskemikalier
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2414001
2414002
2414003
2414004
2414005
2414006
2414007
2414008
2414009
2414010
2414011
2414012
2414013
2414014
2414015
2414016
2414017
2414018
2414019
2414020
2414021
2414022
2414023
2414024
2414025
2414026
2414027
2414028
2414029
43(121)
Acykliska kolväten
Cykliska kolväten
Klorderivat av acykliska kolväten
Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade
Halogenderivat av kolväten utom mättade klorderivat av acykliska kolväten eller sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat av kolväten
Tekniska fettalkoholer
Monoalkoholer
Dioler, polyalkoholer, cykliska alkoholer och derivat av sådana alkoholer
Fenoler och fenolalkoholer samt derivat av sådana alkoholer
Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering
Mättade acykliska monokarboxylsyror samt derivat av dessa syror
Omättade acykliska monokarboxylsyror, acykliska cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt derivat av dessa syror
Aromatiska polykarboxylsyror och karboxylsyror med annan oxygenfunktion; derivat av sådana syror, med undantag av salicylsyra och
salter av salicylsyra
Föreningar med aminofunktion
Aminoföreningar med syre funktion, utom lysin och glutaminsyra
Ureiner; föreningar med karboximidfunktion, föreningar med nitrilfunktion; derivat av dessa föreningar
Andra föreningar med nitrogenfunktion
Svavelorganiska föreningar och andra metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar
Andra heterocykliska föreningar; nukleinsyror och salter av nukleinsyror
Estrar av fosforsyra och av andra oorganiska syror samt salter av dessa syror; derivat av sådana föreningar
Föreningar med aldehydfunktion
Föreningar med keton- eller kinonfunktion
Etrar, organiska peroxider, epoxider, acetaler och hemiacetaler samt derivat av sådana föreningar
Andra enzymer och organiska föreningar
Derivat av vegetabiliska produkter eller av hartsprodukter
Träkol
Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; beck och tjära
Avfallslut från tillverkning av massa av ved
Industriella tjänster för andra organiska baskemikalier
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2415001
2415002
2415003
2415004
2415005
2415006
2415007
2415008
2415009
2416001
2416002
2416003
2416004
2416005
2416006
2416007
2416008
2416009
2416010
2416011
2416012
2416013
2416014
2417001
2417002
2420001
2420002
2420003
2420004
2420005
44(121)
Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra; ammoniak
Ammoniumklorid; nitriter; kaliumnitrat; ammoniumkarbonater
Kvävegödselmedel (utom natriumnitrat), mineraliska eller kemiska
Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska
Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska
Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel
Natriumnitrat
Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel
Industriella tjänster för gödselmedel och kväveprodukter
Polymerer av eten, i obearbetad form
Polymerer av styren, i obearbetad form
Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form
Polyetrar och polyestrar; polykarbonater, alkydhartser och epoxihartser
Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form
Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form
Akrylpolymerer i obearbetad form
Polyamider i obearbetad form
Karbamidplaster, tiokarbamidplaster och melaminplaster, i obearbetad form
Andra aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form
Silikoner i obearbetad form
Andra plaster i obearbetad form; jonbytare
Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot
Industriella tjänster för plaster i obearbetad form
Syntetiskt basgummi
Industriella tjänster för syntetgummi i obearbetad form
Insektsbekämpningsmedel och kvalsterbekämpningsmedel
Ogräsbekämpningsmedel
Groningshindrande medel samt tillväxtreglerande medel för växter
Desinfektionsmedel
Svampbekämpningsmedel; bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2420006
2430001
2430002
2430003
2430004
2430005
2430006
2430007
2441001
2441002
2441003
2441004
2441005
2441006
2441007
2441008
2441009
2441010
2441011
2442001
2442002
2442003
2442004
2442005
2442006
2442007
45(121)
Industriella tjänster för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
Lacker och andra målningsfärger på basis av akryl- eller vinylpolymerer, lösta i vattenhaltigt medium
Lacker och andra målningsfärger på basis av polyestrar, akryl- eller vinylpolymerer, lösta i icke vattenhaltigt medium; lösningar
Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger och liknande
preparat; fritta
Andra lacker och målningsfärger; beredda sickativ; färgpigment, pulver och fjäll; organiska lösnings- och spädningsmedel
Konstnärsfärger, plakatfärger, brytningsfärger, hobbyfärger och liknande färger
Tryckfärger
Industriella tjänster för lacker och andra målningsfärger; tryckfärger samt tätnings- och utfyllningsmedel
Salicylsyror, o-acetylsalicylsyror, salter och estrar av sådana syror
Lysin och glutaminsyra samt salter av lysin och glutaminsyra; kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; fosfoaminolipider;
amider och derivat av amider samt salter av sådana föreningar
Andra laktoner; heterocykliska föreningar med enbart nitrogen som heteroatom(er), med en icke kondenserad pyrazolring, en pyrimidinring,
en piperazinring, en icke kondenserad triazinring eller med ett fentiazinringsystem, inte vidare kondenserade; hydantoin och derivat av
hydantoin
Sulfonamider
Andra sockerarter, kemiskt rena, sockeretrar och sockerestrar samt salter av sockeretrar eller sockerestrar
Provitaminer, vitaminer och derivat av dessa ämnen
Hormoner och derivat av hormoner; andra steroider använda främst som hormoner
Glykosider och växtalkaloider samt salter, etrar, estrar och andra derivat av sådana ämnen
Antibiotika
Körtlar och andra organ; diverse andra extrakter av körtlar eller andra organ och andra ämnen och material från människor eller djur
Industriella tjänster för farmaceutiska basprodukter
Läkemedel, innehållande penicilliner eller andra antibiotika
Läkemedel innehållande hormoner men inte innehållande antibiotika
Läkemedel innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte innehållande hormoner eller antibiotika
Immunsera och vacciner
Kemiska preventivmedel på basis av hormoner eller spermiedödande ämnen
Diagnostiska reagens och övriga farmaceutiska produkter
Häftplåster, katgut och liknande material; lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2442008
2442009
2451001
2451002
2451003
2451004
2451005
2451006
2451007
2451008
2451009
2452001
2452002
2452003
2452004
2452005
2452006
2452007
2452008
2452009
2452010
2461001
2461002
2461003
2461004
2461005
2462001
2462002
2463001
46(121)
Läkemedelsavfall
Industriella tjänster för läkemedel; andra farmaceutiska produkter
Glycerol
Organiska ytaktiva ämnen, utom tvål och såpa
Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat avsedda att användas som tvål
Rengöringsmedel och tvättmedel
Rumsparfymerings- och rumsdeodoriseringsmedel
Konstgjorda vaxer och beredda vaxer
Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller metall
Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel
Industriella tjänster för glycerol; tvål och såpa, tvättmedel och rengöringsmedel och polermedel
Parfymer och luktvatten
Preparat för läpp- och ögonmakeup
Preparat för manikyr eller pedikyr
Puder
Andra preparat för skönhetsvård, makeup eller hudvård, inkl. solskyddsmedel
Hårschampo, hårsprayer, preparat för hårpermanentning
Övrigt hårvatten och övriga hårvårdsmedel
Preparat för mun- eller tandhygien (inkl. pastor och pulver för fästande av tandproteser), tandtråd
Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning, deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttagningsmedel samt diverse
andra parfymeringsmedel, kosmetiska preparat och toalettartiklar
Industriella tjänster för parfymeringsmedel och toalettartiklar
Krut och beredda sprängämnen
Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska)
Fyrverkeripjäser
Signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar
Industriella tjänster för sprängämnen
Lim och gelatin
Industriella tjänster för lim och gelatin
Eteriska oljor
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2463002
2464001
2464002
2464003
2465001
2465002
2466001
2466002
2466003
2466004
2466005
2466006
2466007
2466008
2466009
2466010
2466011
2466012
2466013
2466014
2466015
2470001
2470002
2470003
2470004
2470005
2470006
2470007
47(121)
Industriella tjänster för eteriska oljor och blandningar av luktämnen
Fotografiska plåtar och film, film för omedelbar bildframställning, ljuskänslig, oexponerad; fotografiskt papper
Ljuskänsliga emulsioner för fotografiskt bruk; andra kemiska preparat för fotografiskt bruk
Industriella tjänster för fotokemiska produkter
Beredda oinspelade media för inspelning av ljud eller för liknande inspelning av andra fenomen, utom kinofilm
Industriella tjänster för beredda oinspelade media
Kemiskt modifierade animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor; oätliga blandningar av animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor
Bläck, tusch och liknande färger
Beredda smörjmedel
Preparat för motverkande av knackning; tillsatsmedel för mineraloljor och liknande produkter
Hydrauliska bromsvätskor; frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel
Peptoner och andra proteinämnen samt derivat av dessa; hudpulver
Modelleringspastor, dentalvax och andra preparat för dentalt bruk, på basis av gips; preparat och laddningar till brandsläckningsapparater;
beredda närsubstrat för odling av mikroorganismer; andra sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk
Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former
Aktivt kol
Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt liknande produkter
Betmedel; flussmedel; beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast; andra beredda katalysatorer;
blandningar av alkylbensener och av alkylnaftalener
Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; och diverse andra kemiska produkter
Diverse övriga kemiska produkter
Restprodukter från kemiska eller närstående industrier
Industriella tjänster för andra kemiska produkter
Fiberkabel av syntetfilament och syntetstapelfibrer, inte kardade eller kammade
Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider samt av polyestrar
Texturerat garn och annat enkelt garn av syntetfilament
Monofilamentgarn, remsor o.d., av syntetmaterial
Cellulosa- och annan fiberkabel av regenatfilament och andra regenatstapelfibrer, inte kardade eller kammade
Högstyrkegarn av viskos
Texturerat garn och enkelt garn, av cellulosa och annat regeneratfilament
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2470008
2470009
2470010
2511001
2511002
2511003
2511004
2511005
2511006
2511007
2511008
2512001
2512002
2513001
2513002
2513003
2513004
2513005
2513006
2513007
2513008
2513009
2513010
2513011
2513012
2521001
2521002
2521003
2521004
48(121)
Monofilamentgarn, remsor o.d. av cellulosa och annat regenatmaterial
Avfall av konstfibrer
Industriella tjänster för konstfibrer
Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, för personbilar
Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådant slag som används på motorcyklar och cyklar
Nya däck, andra än massivdäck, av gummi, av sådant slag som används på bussar, lastbilar och luftfartyg
Däck av sådant slag som används på jord- och skogsbruksfordon, nya däck, andra än massivdäck, av andra slag, av gummi
Innerslangar, massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi
Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck
Begagnade däck, andra än massivdäck
Industriella tjänster för nya och begagnade däck och slangar
Regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi
Industriella tjänster för regummerade däck, andra än massivdäck, av gummi
Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
Ovulkat gummi och produkter av ovulkat gummi; mjukgummi i form av tråd, rep, plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inklusive
profilerade stänger och strängar)
Rör och slangar av mjukgummi
Drivremmar och transportband av mjukgummi
Gummibehandlade textilvävnader, utom kordväv
Kläder och tillbehör till kläder, av mjukgummi
Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inkl. dinappar), av mjukgummi
Golvbeläggningsmaterial och mattor, av mjukgummi utom cellgummi
Diverse andra varor av mjukgummi; hårdgummi i alla former, varor av hårdgummi
Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat
Reparation och underhåll av gummivaror (utom däck)
Industriella tjänster för andra gummivaror
Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm, av plast
Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast; styva rör av plast
Rör, utom styva rör, samt slangar; rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast
Plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte förstärkta eller på liknande sätt kombinerade med annat material
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2521005
2521006
2521007
2521008
2521009
2522001
2522002
2522003
2522004
2522005
2522006
2523001
2523002
2523003
2523004
2523005
2523006
2523007
2523008
2524001
2524002
2524003
2524004
2524005
2524006
2524007
2524008
2524009
2524010
2611001
49(121)
Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, porösa
Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa
Installation av rör, slangar och rördelar av plast, inklusive installation av rörledningssystem i industrianläggningar
Reparation och underhåll av rör, slangar och rördelar av plast, och av rörsystem av plast i industrianläggningar
Industriella tjänster för plattor, duk, rör och profilerade stänger och strängar, av plast
Säckar, bärkassar och påsar (inkl. strutar), av polymerer av eten
Säckar, bärkassar och påsar (inkl. strutar), av annan plast än polymerer av eten
Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast
Damejeanner, flaskor, kannor och liknande artiklar av plast
Spolar, cops, bobiner och förslutningsartiklar av plast
Industriella tjänster för förpackningar av plast
Golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast, i rullar eller i form av plattor
Badkar, tvättställ, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast
Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av plast med en rymd av mer än 300 l
Dörrar, fönster, karmar och dörrtrösklar; fönsterluckor, persienner, spjäljalusier och liknande varor, samt delar till dessa, av plast
Andra byggvaror av plast
Monterade och monteringsfärdiga byggnader av plast
Installation (uppförande) av egentillverkade byggplastvaror och monteringsfärdiga byggnader av plast
Industriella tjänster för byggplastvaror
Kläder (även handskar) och tillbehör till kläder, av plast
Plattor, ark, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta plastprodukter, självhäftande, i rullar med en bredd på högst 20 cm
Andra plattor och folier och annan, ark, duk, film och tejp samt andra platta plastprodukter, självhäftande
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av plast
Diverse andra delar till belysningsarmatur och belysningsartiklar, namnplåtar med belysning och liknande varor, av plast
Skyddshjälmar; hattar och andra huvudbonader, av plast eller gummi
Elektriska isolerdetaljer av plast
Kontors- och skolartiklar av plast
Beslag och tillbehör till möbler, vagnsmakeriarbeten samt statyetter och andra prydnadsartiklar o.l., av plast
Plastlegoarbeten
Planglas, gjutet, valsat, draget eller blåst, men inte bearbetat på annat sätt
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2611002
2611003
2612001
2612002
2612003
2612004
2613101
2613102
2613103
2613201
2613202
2613203
2614001
2614002
2614003
2615001
2615002
2615003
2615004
2615005
2615006
2615007
2615008
2615009
2615010
2615011
2621001
2621002
2621003
50(121)
Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, men inte bearbetat på annat sätt
Industriella tjänster för planglas
Planglas, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat
Säkerhetsglas
Speglar av glas; flerväggiga isolerrutor av glas
Färdigbehandling av planglas
Flaskor, krukor, burkar och andra behållare, utom ampuller; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas
Glas till termosflaskor eller andra termoskärl
Färdigbehandling av glasförpackningar
Dricksglas, utom av glaskeramiskt material
Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus e.l.
Färdigbehandling av dricksglas och andra bords- och köksvaror
Roving och andra fiberknippen, även huggna, samt garn, av glasfibrer
Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke vävda produkter, av glasfibrer
Industriella tjänster för glasfiber
Glasmassa, glas i form av kulor (andra än reflexpärlor o.d.), stänger, stavar eller rör, obearbetat; avfall och skrot av glas
Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas; blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor
eller liknande former
Öppna glashöljen (inkl. kolvar och rör) till elektriska lampor e.d. samt delar av glas till sådana höljen
Urglas och liknande glas, glas för glasögon, ej optiskt bearbetade; glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas
Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas; ampuller av glas
Delar till belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar o.d. av glas
Elektriska isolatorer av glas
Glasvaror för signaleringsändamål, glaspärlor, glastärningar och diverse andra glasvaror
Installation av glasrör, inklusive installation av rörledningssystem av glas i industrianläggningar
Reparation och underhåll av glasrör och av rörledningssystem av glas i industrianläggningar
Färdigbehandling av andra glasvaror, inklusive tekniska glasvaror
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av porslin
Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin
Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2621004
2622001
2622002
2623001
2623002
2623003
2624001
2624002
2624003
2625001
2625002
2625003
2626001
2626002
2626003
2626004
2626005
2630001
2630002
2640001
2640002
2640003
2640004
2640005
2640006
2651001
2651002
2651003
2652001
51(121)
Industriella tjänster för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
Keramiska sanitetsartiklar
Industriella tjänster för keramiska sanitetsartiklar
Keramiska isolatorer o.d.
Installation av elektriska isolatorer och isolerdetaljer av keramiskt material
Industriella tjänster för keramiska isolatorer o.d.
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av porslin
Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk, av annat keramiskt material än porslin
Industriella tjänster för andra tekniska keramiska produkter
Icke eldfasta keramiska produkter som används inom lantbruket och för transport eller förpackning av varor
Diverse andra icke eldfasta keramiska produkter
Industriella tjänster för andra icke-eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål
Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter
Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta keramiska byggvaror, utom av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller jordarter
Andra slag av eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande eldfasta beredningar
Obrända eldfasta produkter; andra eldfasta keramiska produkter
Industriella tjänster för eldfasta keramiska produkter
Keramiska golv- och väggplattor
Industriella tjänster för keramiska golv- och väggplattor
Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material
Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, byggnadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material
Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material
Installation av ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material, inklusive installation av rörledningssystem i industrianläggningar.
Reparation och underhåll av ledningsrör, rännor och rördelar av keramiskt material, och rörledningssystem av keramiskt material i
industrianläggningar.
Industriella tjänster för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
Cementklinker
Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement
Industriella tjänster för cement
Kalk
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2652002
2653001
2653002
2661101
2661102
2661103
2661901
2661902
2661903
2661904
2661905
2662001
2662002
2663001
2663002
2664001
2664002
2665001
2665002
2665003
2666001
2666002
2666003
2670101
52(121)
Industriella tjänster för kalk
Gips
Industriella tjänster för gips
Block, murstenar och andra byggvaror, av lättbetong
Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anläggningsarbeten, av lättbetong
Industriella tjänster för lättbetongvaror
Block och murstenar, takpannor, golv- och väggplattor o.d. av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong
Rör av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong
Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- och anläggningsarbeten av cement, betong eller konstgjord sten, ej lättbetong
Monteringsfärdiga byggnader av betong
Industriella tjänster för övriga betongvaror för byggändamål
Gipsvaror för byggändamål
Industriella tjänster för gipsvaror för byggändamål
Fabriksblandad betong
Industriella tjänster för fabriksblandad betong
Murbruk
Industriella tjänster för murbruk
Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska fibrer, halm eller avfall av trä, agglomererade med mineraliskt bindemedel
Varor av asbestcement, cellulosacement o.d.
Industriella tjänster för fibercementvaror
Diverse andra varor av gips eller blandningar på basis av gips
Diverse andra varor av cement, betong eller konstgjord sten
Industriella tjänster för andra varor av betong, cement och gips
Marmor, travertin och alabaster, bearbetad för byggnadsändamål; konstfärgade korn och pulver av marmor, travertin och alabaster för
byggnadsändamål
2670102 Annan bearbetad sten, för byggnadsändamål samt varor av sådan sten; andra konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten;
varor av agglomerad skiffer
2670103 Industriella tjänster för huggen, formad och slutbearbetad sten för byggnadsändamål
2670901 Marmor, travertin och alabaster, bearbetad, för prydnadsändamål; konstfärgade korn och pulver av marmor, travertin och alabaster för
prydnadsändamål
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
53(121)
2670902 Annan bearbetad sten, för prydnadsändamål samt varor av sådan sten; andra konstfärgade korn och annat konstfärgat pulver av natursten;
varor av agglomerad skiffer för prydnadsändamål
2670903 Stenhuggeriarbeten
2670904 Industriella tjänster för övriga stenvaror, huggna, formade och slutbearbetade, för prydnadsändamål
2681001 Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d.
2681002 Slipmedel i form av pulver eller korn, på underlag av textilmaterial, papper eller papp
2681003 Installation, reparation och underhåll av kvarnstenar, slipstenar, polerskivor o.d.
2681004 Industriella tjänster för slipmedel
2682101 Sten- och mineralull samt varor därav
2682102 Industriella tjänster för sten- och mineralull samt varor därav
2682901 Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest; varor av sådana blandningar; friktionsmaterial för bromsar, kopplingar o.d.,
omonterade
2682902 Varor av asfalt eller liknande material
2682903 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck
2682904 Konstgjord grafit; kolloidal eller halvkolloidal grafit; preparat på basis av grafit eller annat kol, i form av halvfabrikat
2682905 Konstgjord korund
2682906 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
2682907 Industriella tjänster för diverse övriga icke-metalliska mineraliska produkter
2710001 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former. Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm
(järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter.
2710002 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål
2710003 Granulerat och ogranulerat slagg, järn- och stålskrot
2710004 Ferrolegeringar
2710005 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller stränggjutna produkter, av olegerat stål
2710006 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller stränggjutna produkter, av rostfritt stål
2710007 Göt eller andra obearbetade former samt halvfärdiga varmvalsade eller stränggjutna produkter, av annat legerat stål än rostfritt stål
2710008 Platta ej kallvalsade produkter, med en bredd av mindre än 600 mm, av rostfritt stål
2710009 Varmvalsad valstråd i rullar av rostfritt stål
2710010 Varmvalsad och smidd stång och varmvalsade profiler, av rostfritt stål
2710011 Varmvalsade platta och långa produkter av snabbstål
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2710012
2710013
2710014
2710015
2710016
2710017
2710018
2710019
2710020
2721001
2721002
2721003
2722001
2722002
2722003
2731001
2731002
2731003
2731004
2732001
2732002
2732003
2733001
2733002
2733003
2734001
2734002
2734003
2741001
54(121)
Varmvalsade platta produkter av annat stål än rostfritt stål och snabbstål
Kallvalsade och belagda platta produkter, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål än rostfritt stål och snabbstål
Belagda platta produkter, med en bredd av minst 600 mm, av annat stål än rostfritt stål och snabbstål
Varmvalsad valstråd av olegerat stål
Varmvalsad valstråd av annat legerat stål än rostfritt stål och snabbstål
Varmvalsad stång och lätta profiler av annat stål än rostfritt stål och snabbstål
Tunga profiler
Spont, svetsade profiler och banbyggnadsmaterial
Industriella tjänster för järn och stål samt ferrolegeringar
Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn
Gjutna rördelar av järn eller stål
Industriella tjänster för gjutjärnsrör
Rör och ihåliga profiler av järn eller stål
Övriga rördelar av järn eller stål
Industriella tjänster för stålrör
Kalldragen stång av järn eller olegerat stål
Kallformade profiler av järn eller olegerat stål; kalldragen stång av legerat stål, utom av rostfritt stål
Kalldragen stång av rostfritt stål; kallformade profiler av rostfritt eller annat legerat stål
Industriella tjänster för kalldragna produkter av järn eller stål
Kallvalsade platta obelagda stålprodukter med en bredd av mindre än 600 mm
Kallvalsade platta stålprodukter, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mindre än
600 mm
Industriella tjänster för kallvalsade stålband
Kallformade profiler av järn eller olegerat stål
Kallformade profiler av rostfritt stål
Industriella tjänster för andra profilerade kallformade produkter av järn och stål
Tråd av järn eller olegerat stål
Tråd av rostfritt eller annat legerat stål
Industriella tjänster för dragen ståltråd
Silver, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2741002
2741003
2741004
2741005
2741006
2741007
2741008
2742001
2742002
2742003
2742004
2742005
2742006
2742007
2742008
2742009
2742010
2742011
2743001
2743002
2743003
2743004
2743005
2743006
2743007
2743008
2743009
2743010
2743011
2743012
55(121)
Guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver
Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver
Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetad eller i form av halvfabrikat
Oädel metall med plätering av silver och oädel metall, silver eller guld med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat
Avfall eller skrot av guld eller av metall med plätering av guld
Avfall eller skrot av platina och av andra ädla metaller utom guld
Industriella tjänster för ädla metaller
Aluminium i obearbetad form
Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund
Pulver och fjäll av aluminium
Stång och profiler av aluminium
Tråd av aluminium
Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm
Folier av aluminium, med en tjocklek av högst 0,2 mm
Rör och rördelar av aluminium
Aska och återstoder innehållande huvudsakligen aluminium
Avfall och skrot av aluminium
Industriella tjänster för aluminium
Bly i obearbetad form
Zink i obearbetad form
Tenn i obearbetad form
Stång, profiler och tråd av bly
Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly
Rör och rördelar av bly
Stoft, pulver och fjäll av zink
Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av zink
Rör och rördelar av zink
Stång, profiler och tråd av tenn
Plåt, band och folier av tenn; pulver och fjäll av tenn
Rör och rördelar av tenn
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2743013
2743014
2743015
2744001
2744002
2744003
2744004
2744005
2744006
2744007
2744008
2744009
2744010
2744011
2744012
2745001
2745002
2745003
2745004
2745005
2745006
2745007
2745008
2745009
2745010
2751001
2751002
2751003
2752000
2753000
56(121)
Aska och återstoder innehållande huvudsakligen zink eller bly
Avfall och skrot av bly, zink och tenn
Industriella tjänster för bly, zink och tenn
Kopparskärsten; cementkoppar
Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering
Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form; kopparförlegeringar
Pulver och fjäll av koppar
Stång och profiler av koppar
Koppartråd
Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm
Folier av koppar, med en tjocklek av högst 0,15 mm
Rör och rördelar av koppar
Aska och återstoder, innehållande huvudsakligen koppar
Avfall och skrot av koppar
Industriella tjänster för koppar
Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel
Nickel i obearbetad form
Pulver och fjäll av nickel
Stång, profiler och tråd av nickel
Plåt, band och folier av nickel
Rör och rördelar av nickel
Andra icke järnhaltiga metaller och varor därav; kermeter
Aska och återstoder, innehållande huvudsakligen vanadin eller andra metaller eller metallföreningar
Avfall och skrot av nickel
Industriella tjänster för andra metaller
Gjutning av aducerjärn
Gjutning av segjärn (sfäroidal grafit)
Gjutning av gråjärn
Gjutning av stål
Gjutning av lättmetall
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2754000
2811001
2811002
2811003
2811004
2811005
2811006
2811007
2812001
2812002
2812003
2821001
2821002
2821003
2821004
2822001
2822002
2822003
2822004
2822005
2822006
2830001
2830002
2830003
2830004
2830005
2830006
57(121)
Gjutning av andra metaller
Monteringsfärdiga byggnader av metall
Broar och brosektioner av järn eller stål
Torn och fackverksmaster av järn eller stål
Andra metallstommar och delar av metallstommar, plåt, stång, profiler, rör o.d., av järn, stål eller aluminium
Installation (uppförande) av egentillverkade metallstommar
Reparation och underhåll av metallstommar
Industriella tjänster för metallstommar och delar därav
Dörrar, fönster, karmar och liknande byggnadselement av metall
Installation (uppförande) av egentillverkade byggnadselement av metall
Industriella tjänster för byggnadselement av metall
Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall, med en rymd av mer än 300 l
Metallbehållare för komprimerad eller till vätska förtätad gas
Installation av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall (utom för uppvärmning av fastigheter)
Reparation och underhåll av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall (utom för uppvärmning av fastigheter)
Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning, av järn eller stål
Värmepannor för centraluppvärmning
Delar till värmepannor för centraluppvärmning
Installation av värmepannor för centraluppvärmning
Reparation och underhåll av värmepannor för centraluppvärmning
Industriella tjänster för radiatorer och pannor för centraluppvärmning
Ångpannor och andra ånggeneratorer; hetvattenpannor
Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer; kondensorer för ångmaskiner
Delar till ånggeneratorer
Kärnreaktorer
Delar till kärnreaktorer
Installation av ånggeneratorer, utom varmvattenpannor för centraluppvärmning, inklusive installation av rörledningssystem av metall i
industrianläggningar
2830007 Reparation och underhåll av ånggeneratorer(utom varmvattenpannor för centraluppvärmning) och av rörledningssystem av metall i
industrianläggningar
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2830008
2840001
2840002
2840003
2840004
2851001
2851002
2851003
2851004
2852001
2852002
2861001
2861002
2861003
2861004
2861005
2862101
2862102
2862103
2862201
2862202
2862203
2862204
2862205
2862901
2862902
2862903
2862904
2862905
2862906
58(121)
Industriella tjänster för ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
Smidning av metall
Prägling av metall
Annan metallbearbetning
Pulvermetallurgi
Metallöverdragning av metall
Överdragning av metall med andra material än metall
Värmebehandling av metall, utom överdragning med metall
Annan ytbehandling av metall
Svarvning av metalldelar
Andra metallegotjänster
Knivar och saxar (utom utbytbara för handverktyg eller verktygsmaskiner) samt skär till saxar
Rakknivar, rakhyvlar och rakblad
Andra skär- och klippverktyg (utom utbytbara för handverktyg eller verktygsmaskiner); artiklar för manikyr eller pedikyr
Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar
Industriella tjänster för bestick
Utbytbara press- och stansverktyg, för handverktyg eller verktygsmaskiner
Reparation och underhåll av formverktyg
Industriella tjänster för formverktyg
Utbytbara verktyg för gängning, för handverktyg eller verktygsmaskiner
Utbytbara verktyg för borrning, driftning eller svarvning, för handverktyg eller verktygsmaskiner
Utbytbara borrkronor, knivar och skärstål, hårdmetallplattor e.d., för handverktyg eller verktygsmaskiner
Reparation och underhåll av skärverktyg
Industriella tjänster för skärverktyg
Handverktyg och handredskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
Handsågar; blad för alla slags sågar
Andra handverktyg och handredskap
Diverse andra utbytbara verktyg
Reparation och underhåll av övriga verktyg och redskap
Industriella tjänster för övriga verktyg och redskap
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2863001
2863002
2863003
2863004
2863005
2863006
2871001
2871002
2871003
2871004
2872001
2872002
2872003
2872004
2873001
2873002
2873003
2873004
2873005
2873006
2873007
2874001
2874002
2874003
2874004
2874005
2874006
2875101
2875102
2875103
59(121)
Hänglås och lås till motorfordon och möbler, av oädel metall
Lås av oädel metall, utom hänglås och lås för motorfordon och möbler
Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås; delar; nycklar
Gångjärn, beslag och liknande artiklar för motorfordon, dörrar, fönster, möbler o.d., av oädel metall
Installation, reparation och underhåll av lås och avancerade låssystem
Industriella tjänster för lås och gångjärn
Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, utom för gas, med en rymd av 50 till 300 l
Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, utom för gas, med en rymd av mindre än 50 l
Installation, reparation och underhåll av behållare av järn eller stål med en rymd av mindre än 300 l
Industriella tjänster för stålfat o.d., behållare
Burkar av järn eller stål avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning, med en rymd av mindre än 50 l
Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen utom gas, med en rymd av högst 300 l
Kronkorkar, proppar, kapsyler och lock, av oädel metall
Industriella tjänster för lätta förpackningar av metall
Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn eller stål, utan elektrisk isolering
Taggtråd av järn eller stål; tvinnad tråd, flätade band o.d., av koppar eller aluminium, utan elektrisk isolering
Duk, galler och nät, av järn-, stål- eller koppartråd; klippnät av järn, stål eller koppar
Spik, stift, spikbleck, märlor och liknande artiklar
Tråd, stavar, rör, plattor och elektroder o.d., av metall, överdragna eller fyllda med flussmedel
Synålar, stickor och liknande artiklar för handarbete av metall
Industriella tjänster för metalltrådvaror
Diverse gängade artiklar av järn eller stål
Diverse ogängade artiklar av järn eller stål
Gängade och ogängade artiklar av koppar
Fjädrar och fjäderblad, av järn, stål eller koppar
Kättingar och kedjor, utom ledbultkedjor, och delar till dessa
Industriella tjänster för nitar, skruvar, kedjor och fjädrar
Diskbänkar och tvättställ, badkar och annat sanitetsgods samt delar till sanitetsgods, av järn, stål, koppar eller aluminium
Installation, reparation och underhåll av egentillverkade diskbänkar, tvättställ, badkar och annat sanitetsgods
Industriella tjänster för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2875901
2875902
2875903
2875904
2875905
2875906
2875907
2875908
2875909
2875910
2875911
2911001
2911002
2911003
2911004
2911005
2911006
2911007
2911008
2911009
2911010
2911011
2911012
2912001
2912002
2912003
2912004
2912005
2912006
2912007
60(121)
Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av järn, stål, koppar eller aluminium
Kassaskåp och kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., av oädel metall
Mindre kontors- och skrivbordsartiklar av oädel metall
Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare, pappersklämmor, gem och liknande kontorsartiklar av oädel metall
Statyetter och andra prydnadsföremål, fotografi-, tavelramar och liknande ramar samt speglar, av oädel metall
Hakar, hyskor, knäppen och liknande, av oädel metall
Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar
Diverse andra artiklar av oädel metall
Svärd, huggare, bajonetter och liknande vapen samt delar till dessa
Installation, reparation och underhåll av andra egentillverkade metallprodukter
Industriella tjänster för diverse övriga metallvaror
Utombordsmotorer
Förbränningskolvmotorer med gnisttändning för fartygsdrift; andra motorer, utom för luftfartyg och fordon
Förbränningskolvmotorer med kompressionständning utom för luftfartyg och fordon
Ångturbiner
Hydrauliska turbiner och vattenhjul
Gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer
Delar till ångturbiner
Delar till hydrauliska turbiner och vattenhjul, inkl. regulatorer
Delar till gasturbinmotorer, utom turbojet- och turbopropmotorer
Installation av motorer och turbiner (utom motorer till luftfartyg, bilar, motorcyklar och mopeder)
Reparation och underhåll av motorer och turbiner (utom motorer till luftfartyg, bilar, motorcyklar och mopeder)
Industriella tjänster för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
Hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer, linjärt arbetande
Hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer, ej linjärt arbetande
Bränsle-, smörjmedels- och kylmedelspumpar; betongpumpar
Andra kolv- eller membranpumpar för vätskor
Andra roterande förträngningspumpar för vätskor
Andra centrifugalpumpar till vätskor; andra pumpar; vätskeelevatorer
Vakuumpumpar
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2912008
2912009
2912010
2912011
2912012
2912013
2912014
2912015
2912016
2912017
2912018
2912019
2912020
2913001
2913002
2913003
2913004
2913005
2913006
2913007
2914001
2914002
2914003
2914004
2914005
2914006
2914007
2914008
2914009
2914010
61(121)
Hand- eller fotdrivna luftpumpar
Kompressorer till kyl- eller frysutrustning
Luftkompressorer, mobila
Turbokompressorer
Kolvkompressorer
Rotationskompressorer, med en eller flera axlar
Kompressorer för civila luftfartyg och andra kompressorer
Delar till hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer
Delar till vätskepumpar; delar till vätskeelevatorer
Delar till luft- eller vakuumpumpar, till kompressorer för luft eller andra gaser samt till fläktar och kåpor
Installation av pumpar och kompressorer
Reparation och underhåll av pumpar och kompressorer
Industriella tjänster för pumpar och kompressorer
Reducer-, kontroll-, back- och säkerhetsventiler
Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning o.d.; ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar
Processreglerings-, slid- och sätesventiler; andra ventiler
Delar till kranar, ventiler och liknande artiklar
Installation av kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar och liknande av metall
Reparation och underhåll av kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, ångpannor, tankar, kar och liknande av metall
Industriella tjänster för kranar och ventiler
Kullager och rullager
Ledbultkedjor, av järn eller stål
Transmissionsaxlar, inkl. kamaxlar och vevaxlar, och vevar
Lagerhus och glidlager
Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och andra utväxlingar
Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor
Friktionskopplingar och andra axelkopplingar, inkl. universalkopplingar
Kulor, nålar och rullar; delar till kullager eller rullager
Delar till ledbultkedjor, av järn eller stål
Övriga delar till lager samt andra delar för kraftöverföring
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2914011
2914012
2921001
2921002
2921003
2921004
2921005
2921006
2921007
2922001
2922002
2922003
2922004
2922005
2922006
2922007
2922008
2922009
2922010
2922011
2922012
2922013
2923001
2923002
2923003
2923004
2923005
2923006
2923007
2923008
62(121)
Installation, reparation och underhåll av lager, kuggtransmissioner, friktionstransmissioner och andra delar för kraftöverföring
Industriella tjänster för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
Brännare; mekaniska eldningsapparater (stokrar) och eldstadsrostar; mekaniska anordningar för avlägsnande av aska och liknande
Industri- eller laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar, icke elektriska, utom ugnar för bagerier och konditorier
Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk; utrustning med induktiv eller elektrisk uppvärmning
Delar till brännare och ugnar
Installation av ugnar och brännare
Reparation och underhåll av ugnar och brännare
Industriella tjänster för ugnar och brännare
Taljor och lyftblock
Gruvspel; vinschar speciellt konstruerade för användning under jord; andra vinschar, gångspel
Domkrafter
Lyftkranar; mobila portallyftare, gränsletruckar och krantruckar
Gaffeltruckar, andra truckar; dragtruckar som används på järnvägsperronger
Hissar, skiphissar, rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer
Pneumatiska elevatorer och andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer
Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering, lastning eller lossning
Delar till maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering
Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger till kranar, grävmaskiner och liknande
Installation av lyft- och godshanteringsanordningar
Reparation och underhåll av lyft- och godshanteringsanordningar
Industriella tjänster för lyft- och godshanteringsanordningar
Värmeväxlare samt maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan gas till vätska, utom för hushåll
Luftkonditioneringsapparater
Kyl- och frysutrustning samt värmepumpar, utom för hushåll
Andra maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser, utom för hushåll
Andra fläktar än bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar, utom för hushåll
Delar till kyl- och frysutrustning, luftkonditioneringsapparater samt till värmepumpar
Installation av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
Reparation och underhåll av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
63(121)
2923009 Industriella tjänster för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
2924001 Generatorer för gengas eller vattengas; generatorer för framställning av acetylengas o.d.; maskiner och apparater för destillering eller
rektifiering
2924002 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
2924003 Oljefilter, bränslefilter och luftrenare till förbränningsmotorer
2924004 Maskiner och apparater för rengöring, påfyllning, förpackning eller inslagning av flaskor eller andra kärl samt för förpackning av varor
2924005 Personvågar och hushållsvågar; vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer; tolerans- och doseringsvågar
2924006 Andra vågar
2924007 Brandsläckningsapparater, sprutpistoler, ångbläster- och sandblästerapparater och liknande apparater, utom för jordbruksändamål
2924008 Packningar av metallplåt; mekaniska tätningar
2924009 Centrifuger, utom mjölkseparatorer och torkcentrifuger
2924010 Kalandrar eller andra valsmaskiner, utom maskiner för bearbetning av metall eller glas
2924011 Försäljningsautomater för varor
2924012 Andra maskiner och apparater, för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturförändring
2924013 Delar till generatorer för gengas eller vattengas
2924014 Delar till centrifuger; delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor eller gaser
2924015 Delar till kalandrar eller andra valsmaskiner; delar till sprutmaskiner, vikter till vågar, delar till försäljningsautomater
2924016 Andra delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska kopplingsanordningar
2924017 Diskmaskiner för industriändamål
2924018 Delar till diskmaskiner och till maskiner för rengöring, påfyllning, förpackning eller inslagning
2924019 Installation av andra maskiner för allmänt ändamål
2924020 Reparation och underhåll av andra maskiner för allmänt ändamål
2924021 Industriella tjänster för andra maskiner för allmänt ändamål
2931001 Traktorer som körs av gående
2931002 Traktorer, med en effekt av högst 37 kW
2931003 Traktorer, med en effekt större än 37 kW men högst 59 kW
2931004 Traktorer, med en effekt större än 59 kW
2931005 Begagnade traktorer och andra traktorer
2931006 Reparation och underhåll av traktorer
2931007 Industriella tjänster för traktorer
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2932001
2932002
2932003
2932004
2932005
2932006
2932007
2932008
2932009
2932010
2932011
2932012
2932013
2932014
2932015
2932016
2932017
2932018
2932019
2932020
2932021
2941001
2941002
2941003
2942001
2942002
2942003
2942004
2942005
2942006
64(121)
Plogar, tallriksharvar
Harvar, andra än tallriksharvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor
Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner
Gödselspridare
Diverse andra jord- och skogsbruksmaskiner; vältar för gräsmattor eller idrottsplatser
Gräsklippningsmaskiner
Slåttermaskiner, inkl. knivbalkar avsedda att monteras på traktorer
Maskiner och redskap för höskörd, utom slåttermaskiner
Halm- och foderpressar, även med pickup
Andra maskiner och redskap för skörd och tröskning
Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruket eller trädgårdsnäringen
Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för jordbruksändamål
Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra jordbruksprodukter utom frön, spannmål och torkade baljväxter
Mjölkningsmaskiner
Maskiner och apparater för beredning av djurfoder; maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spannmål, torkade baljväxtfrön och andra frön
Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling
Delar till jord- och skogsbruksmaskiner
Installation av jord- och skogsbruksmaskiner
Reparation och underhåll av jord- och skogsbruksmaskiner
Industriella tjänster för andra jord- och skogsbruksmaskiner
Motordrivna handverktyg
Delar till motordrivna handverktyg
Industriella tjänster för motordrivna handverktyg
Verktygsmaskiner för bearbetning av alla slags material med laser, ultraljud o.d.
Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbetning
Svarvar för metallbearbetning
Verktygsmaskiner för borrning, arborrning eller fräsning i metall
Andra gängskärningsmaskiner för metallbearbetning
Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning eller annan ytbehandling av metaller; hyvling, sågning, kapning eller annan avverkande
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2942007
2942008
2942009
2942010
2942011
2942012
2942013
2942014
2943001
2943002
2943003
2943004
2943005
2943006
2943007
2943008
2943009
2943010
2943011
2951001
2951002
2951003
2951004
2951005
2952001
2952002
2952003
65(121)
bearbetning av metaller
Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning och stansning av metaller
Icke numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning, riktning, klippning och stansning av metaller
Smidesmaskiner; hydrauliska pressar och pressar för bearbetning av metall
Övriga verktygsmaskiner för bearbetning av metall, hårdmetall eller annan kermet
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning
Installation av verktygsmaskiner för metallbearbetning
Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för metallbearbetning
Industriella tjänster för verktygsmaskiner för metallbearbetning
Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produkter, betong eller liknande mineraliska material eller för bearbetning av glas i
kallt tillstånd
Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
Verktyg för hård-och mjuklödning och svetsar, maskiner och apparater för anlöpning och varmsprutning
Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden, för verktygsmaskiner
Materialhållare för verktygsmaskiner
Delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygsmaskiner
Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
Delar till andra verktygsmaskiner
Installation av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
Reparation och underhåll av verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, sten, hårdgummi och liknande hårda material
Industriella tjänster för övriga verktygsmaskiner
Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner; metallvalsverk
Delar till maskiner för metallurgi; delar till metallvalsverk
Installation av maskiner för metallurgi
Reparation och underhåll av maskiner för metallurgi
Industriella tjänster för maskiner för metallurgi
Kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstransportörer, för användning under jord
Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt maskiner för tunneldrivning; andra maskiner för borrning, inkl.
djupborrningsmaskiner
Självgående bladschaktmaskiner
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2952004
2952005
2952006
2952007
2952008
2952009
2952010
2952011
2952012
2952013
2952014
2952015
2952016
2952017
2952018
2953001
2953002
2953003
2953004
2953005
2953006
2953007
2953008
2953009
2953010
2953011
2953012
66(121)
Självgående väghyvlar
Självgående skrapor
Självgående stampmaskiner och vägvältar
Självgående lastare med framtill monterad skopa
Självgående grävmaskiner och lastare, som har en svängvinkel av 360(, utom lastare med framtill monterad skopa
Andra självgående grävmaskiner och lastare; andra självgående gruvmaskiner
Blad till bladschaktmaskiner
Andra maskiner för grävning, brytning eller schaktning
Maskiner och apparater för sortering, malning, blandning eller liknande behandling av jord, sten, malm och andra mineraliska ämnen;
maskiner för tillverkning av gjutformar
Bandtraktorer
Delar till borrmaskiner och till maskiner för grävning, brytning och schaktning; delar till kranar
Delar till maskiner och apparater för sortering, malning eller annan behandling av jord, sten och liknande
Installation av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Reparation och underhåll av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Industriella tjänster för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Mjölkseparatorer
Maskiner och apparater för mejerihantering, utom mjölkseparatorer
Maskiner och apparater för malning eller bearbetning av spannmål eller torkade grönsaker
Maskiner och apparater som används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller liknande drycker
Ugnar för bagerier och konditorier, icke elektriska; maskiner och apparater för torkning av jordbruksprodukter; utrustning för matlagning
eller för uppvärmning av mat, dock inte för hushållsbruk
Maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av övriga matvaror eller drycker, inkl. fetter och oljor
Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
Delar till mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejerihanteringen; delar till maskiner och apparater för framställning av
drycker
Delar till maskiner och apparater för beredning eller tillverkning av matvaror
Delar till maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av tobak
Installation av maskiner och apparater för beredning av mat, drycker och tobak
Reparation och underhåll av maskiner och apparater för beredning av mat, drycker och tobak
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2953013
2954001
2954002
2954003
2954004
2954005
2954006
2954007
2954008
2954009
2954010
2954011
2954012
2954013
2954014
2954015
2955001
2955002
2955003
2955004
2955005
2956101
2956102
2956103
2956901
2956902
2956903
2956904
67(121)
Industriella tjänster för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskärning av konstfibermaterial; maskiner för beredning av textilfibrer
Maskiner för spinning; maskiner för tvinning, snodd, spolning, rullning eller haspling
Vävstolar
Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner och liknande maskiner; maskiner för tuftning
Hjälpmaskiner för användning tillsammans med maskiner för textilbearbetning
Maskiner och apparater för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning, strykning, pressning, färgning, upprullning o.d. av textilgarn
och textilvävnader; maskiner och apparater för efterbehandling av filt
Vattentvättmaskiner för tvätterier; kemtvättmaskiner; torkmaskiner för mer än 10 kg torr tvätt
Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner och symaskiner för hemsömnad
Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning eller reparation av
skodon eller andra varor av hudar, skinn eller läder
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för vävning och spinning
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för tillverkning av textilier och beklädnadsartiklar och för beredning av läder
Symaskiner för hemsömnad
Installation av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
Reparation och underhåll av maskiner och apparater för tillverkning av textilier, beklädnadsartiklar och lädervaror
Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av textil-, beklädnads- och lädervaror
Maskiner för tillverkning av papper och papp, utom delar till dessa
Delar till maskiner för tillverkning av papper och papp
Installation av maskiner för tillverkning av papper och papp
Reparation och underhåll av maskiner för tillverkning av papper och papp
Industriella tjänster för maskiner för tillverkning av massa, papper och papp
Plast- och gummibearbetningsmaskiner
Delar till plast- och gummibearbetningsmaskiner
Industriella tjänster för plast- och gummibearbetningsmaskiner samt delar till dessa
Bokbinderimaskiner, inkl. trådhäftsmaskiner
Maskiner, apparater och redskap för typsättning, för preparering eller tillverkning av klichéer, tryckplåtar
Offsetpressar, ej av kontorstyp
Tryckpressar, utom offsetpressar, ej av kontorstyp
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
68(121)
2956905 Delar till tryckpressar och bokbinderimaskiner
2956906 Torkcentrifuger för tvätt
2956907 Maskiner och apparater för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp; andra maskiner och apparater för torkning, utom för
hushållsbruk
2956908 Formar; formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar; gjutmodeller
2956909 Övriga specialmaskiner
2956910 Delar till övriga specialmaskiner
2956911 Installation av övriga specialmaskiner
2956912 Reparation och underhåll av övriga specialmaskiner
2956913 Industriella tjänster för diverse övriga specialmaskiner
2960001 Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon samt delar till dessa
2960002 Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler, svärd och liknande
2960003 Revolvrar, pistoler, andra eldvapen och liknande artiklar; andra vapen
2960004 Bomber, robotprojektiler och liknande krigsammunition; annan ammunition (inkl. patroner) och projektiler samt delar till sådana
2960005 Delar till vapen för militärt bruk och andra vapen
2960006 Installation av vapen och vapensystem
2960007 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem
2960008 Industriella tjänster för vapen och ammunition
2971101 Kylskåp och frysar för hushållsbruk
2971102 Diskmaskiner för hushållsbruk
2971103 Vattentvättmaskiner och torkmaskiner för hushållsbruk
2971104 Industriella tjänster för kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror
2971901 Filtar med elektrisk uppvärmning
2971902 Fläktar och ventilations- eller cirkulationskåpor för hushållsbruk
2971903 Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk motor
2971904 Rakapparater och hårklippningsapparater med inbyggd elektrisk motor
2971905 Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn
2971906 Kaffe- och tebryggare, brödrostar och andra elektriska värmeapparater för hushållsbruk.
2971907 Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare
2971908 Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för uppvärmning av marken, för hushållsbruk
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2971909
2971910
2971911
2971912
2971913
2971914
2972001
2972002
2972003
2972004
2972005
2972006
3001001
3001002
3001003
3001004
3001005
3001006
3001007
3001008
3001009
3001010
3001011
3002001
3002002
3002003
3002004
3002005
69(121)
Mikrovågsugnar
Elektriska ugnar; spisar, kokplattor (kompletta) och grillar, för hushållsbruk
Elektriska värmemotstånd
Delar till elektriska hushållsapparater
Installation, reparation och underhåll av elektriska maskiner och apparater i undergrupp 29.71 för professionellt bruk
Industriella tjänster för övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Icke-elektriska hushållsapparater för matlagning samt tallriksvärmare, av järn, stål eller koppar
Andra hushållsmaskiner och hushållsapparater för gas eller för både gas och annat bränsle, för flytande bränsle eller för fast bränsle, såsom
kaminer o.d.
Diverse icke-elektriska varmluftsgeneratorer eller varmluftsfördelare, av järn eller stål
Icke-elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare
Delar till kaminer, spisar, tallriksvärmare och liknande icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Industriella tjänster för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Automatiska skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner
Andra skrivmaskiner
Räknemaskiner och bokföringsmaskiner, kassakontrollapparater och liknande maskiner med inbyggd räknemekanism
Delar till skrivmaskiner och räknemaskiner
Fotokopieringsapparater med optiskt system eller av kontakttyp samt värmekopieringsapparater
Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp
Andra maskiner och apparater för kontorsbruk
Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk
Delar och tillbehör till fotokopieringsapparater
Installation av kontorsmaskiner
Industriella tjänster för kontorsmaskiner samt delar till dessa
Analogimaskiner och hybridmaskiner
Bärbara digitala datorer med en vikt av högst 10 kg, såsom portföljdatorer och handdatorer
Digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje finns åtminstone en centralenhet samt en in- och
utmatningsenhet, kombinerade eller ej
Digitala maskiner för automatisk databehandling, i form av system
Andra digitala maskiner för automatisk databehandling, där det inom samma hölje ingår en eller två stycken av följande enheter:
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
70(121)
lagringsenheter, inmatningsenheter eller utmatningsenheter
In- eller utmatningsenheter, med eller utan lagringsenheter inom samma hölje
Lagringsenheter
Andra enheter till maskiner för automatisk databehandling
Delar och tillbehör till datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
Montering av datormoduler
Installation av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning
Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W; andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer
Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W
Växelströmsmotorer, 1-fas
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av högst 750 W
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW
Växelströmsmotorer, flerfas, med en uteffekt av mer än 75 kW
Växelströmsgeneratorer
Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kompressionständning
Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra generatoraggregat; elektriska roterande omformare
Dielektriska transformatorer med vätskeisolation
Andra transformatorer, med en normaleffekt av högst 16 kVA
Andra transformatorer, med en normaleffekt av mer än 16 kVA
Förkopplingsdon för gasurladdningslampor; statiska omformare; andra induktionsspolar
Delar till elmotorer och generatorer
Delar till transformatorer, induktionsspolar och statiska omformare
Installation av elmotorer, generatorer och transformatorer
Reparation, underhåll och omspolning av elmotorer, generatorer och transformatorer
Industriella tjänster för elmotorer, generatorer och transformatorer
Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000
V
3120002 Smältsäkringar, för en driftspänning av högst 1 000 V
3120003 Automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V
3120004 Artiklar för skyddande av elektriska kretsar, utom smältsäkringar och automatiska brytare, för en driftspänning av högst 1 000 V
3002006
3002007
3002008
3002009
3002010
3002011
3110001
3110002
3110003
3110004
3110005
3110006
3110007
3110008
3110009
3110010
3110011
3110012
3110013
3110014
3110015
3110016
3110017
3110018
3120001
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3120005
3120006
3120007
3120008
3120009
3120010
3120011
3120012
3120013
3120014
3130001
3130002
3130003
3130004
3130005
3130006
3140001
3140002
3140003
3140004
3140005
3140006
3140007
3140008
3150101
3150102
3150103
3150104
3150105
71(121)
Reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V
Strömställare, utom reläer, för en driftspänning av högst 1 000 V
Glödlampshållare, för en driftspänning av högst 1 000 V
Stickproppar, uttag och andra apparater och artiklar för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar
Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av högst 1 000 V
Tavlor o.d. med elektrisk utrustning för brytning, omkoppling eller skyddande av elektriska kretsar, för en driftspänning av mer än 1 000 V
Delar till eldistributions- och elkontrollapparater
Installation av eldistributions- och elkontrollapparater
Reparation och underhåll av eldistributions- och elkontrollapparater
Industriella tjänster för eldistributions- och elkontrollapparater
Isolerad tråd för lindning av spolar
Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare
Elektriska ledare, utom koaxialledare, för en spänning av högst 1 000 V
Elektriska ledare, utom koaxialledare, för en spänning av mer än 1 000 V
Optiska fiberkablar gjorda av individuellt överdragna fibrer
Industriella tjänster för elektrisk tråd och kabel
Galvaniska element och batterier
Delar till galvaniska element och batterier
Blyackumulatorer som används som startbatterier för kolvmotorer
Blyackumulatorer, utom sådana som används som startbatterier för kolvmotorer
Nickel-kadmiumackumulatorer och nickel-järnackumulatorer och andra elektriska ackumulatorer
Delar till elektriska ackumulatorer, inkl. separatorer
Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, batterier och elektriska
ackumulatorer
Industriella tjänster för batterier och ackumulatorer
Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla
Elektriska bords-, säng- eller golvlampor
Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elektriska
Ljusskyltar, namnplåtar med belysning och liknande
Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3150106
3150107
3150108
3150109
3150110
3150201
3150202
3150203
3150204
3150205
3150206
3150207
3150208
3161001
3161002
3161003
3161004
3161005
3161006
3161007
3162001
3162002
3162003
3162004
3162005
3162006
3162007
3162008
72(121)
Julgransbelysningar
Strålkastare
Andra elektriska belysningsartiklar
Delar till lampor och belysningsartiklar
Industriella tjänster för belysningsarmatur
S.k. sealed beam lamp units
Volframhalogenlampor, utom lampor för ultraviolett eller infrarött ljus
Andra glödlampor med en effekt av högst 200 W och för en driftspänning av mer än 100 V
Övriga glödlampor
Gasurladdningslampor; lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor
Blixtlampor, blixtkuber o.d.
Delar till glödlampor och gasurladdningslampor
Industriella tjänster för glödlampor och lysrör
Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser till fordon, luftfartyg eller fartyg
Tändstift; tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter; strömfördelare; tändspolar
Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer; andra generatorer och annan utrustning för motorer och fordon
Elektrisk belysnings- och signalutrustning; elektriska vindrutetorkare, avfrostnings- och avimningsanordningar för motorfordon och
motorcyklar
Delar till övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar
Installation av övrig elapparatur för motorer, motorfordon och motorcyklar
Industriella tjänster för övrig elapparatur för motorer och fordon
Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning; elektriska signalapparater, akustiska eller visuella utom för cyklar och
motorfordon
Permanentmagneter, elektromagnetiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon; delar till dessa
Partikelacceleratorer, signalgeneratorer och andra elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter
Elektriska isolatorer (utom av glas och keramiskt material) och isolerdetaljer (utom av keramiskt material och plast); elektriska isolerrör
Kolelektroder och andra artiklar av grafit eller annat kol för elektriskt ändamål
Delar till annan elektrisk utrustning; elektriska delar till maskiner och apparater
Installation av övrig elektrisk utrustning, utom av elektriska signalapparater för motorvägar, vägar och flygplatser
Reparation och underhåll av övrig elektrisk utrustning
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3162009
3210001
3210002
3210003
3210004
3210005
3210006
3210007
3210008
3210009
3210010
3210011
3210012
3210013
3210014
3210015
3210016
3220001
3220002
3220003
3220004
3220005
3220006
3220007
3230001
3230002
3230003
3230004
3230005
3230006
73(121)
Industriella tjänster för diverse övrig elapparatur samt delar till sådan
Fasta elektriska kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz och som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar
Andra fasta kondensatorer
Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer
Elektriska motstånd, andra än värmemotstånd
Tryckta kretsar
Bildrör för televisionsmottagare; rör till televisionskameror; andra katodstrålerör
Magnetroner, klystroner, mikrovågsrör samt andra mottagar- och förstärkarrör
Dioder; transistorer; tyristorer
Halvledarkomponenter eller halvledarelement; lysdioder; monterade piezoelektriska kristaller
Kort med inbyggda elektroniska integrerade kretsar (s. k. smartcards)
Andra elektroniska integrerade kretsar
Delar till elektriska kondensatorer
Delar till elektriska motstånd, reostater och potentiometrar
Andra delar till elektronrör och andra elektroniska komponenter
Tjänster i samband med tillverkning av tryckta kretsar
Tjänster i anslutning till tillverkning av elektroniska integrerade kretsar
Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television
Televisionskameror
Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi; bildtelefoner
Delar till elektriska apparater för telefoni eller telegrafi
Installation av TV- och radiosändare samt av apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
Reparation och underhåll av TV- och radiosändare samt av apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
Industriella tjänster för TV- och radiosändare; apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi
Rundradiomottagare (utom till bilar) som kan arbeta utan yttre kraftkälla
Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla
Televisionsmottagare
Skivspelare, elektriska grammofoner, kasettbandspelare och andra apparater för ljudåtergivning
Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning
Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler; videokameror och stillvideokameror; digitalkameror
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3230007
3230008
3230009
3230010
3230011
3230012
3230013
3230014
3230015
3310101
3310102
3310103
3310104
3310105
3310106
3310107
3310108
3310109
3310110
3310111
3310112
3310201
3310202
3320001
3320002
3320003
3320004
3320005
3320006
74(121)
Mikrofoner och mikrofonstativ
Högtalare; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon
Tonfrekvensförstärkare; ljudförstärkaranläggningar
Andra apparater för radiotelefoni eller radiotelegrafi
Delar och tillbehör till ljud- och videoanläggningar
Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar till radiotelegrafi, radiotelefoni, rundradio eller television; delar till radarutrustning
Installation av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt bruk
Reparation och underhåll av radio-, TV- och videoutrustning för professionellt bruk
Industriella tjänster för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av ljud och videosignaler
Apparater baserade på utnyttjande av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar
Apparater för elektrodiagnostik och apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus
Andra instrument och apparater för dentalt bruk
Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk eller för laboratoriebruk
Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.; instrument och apparater för oftalmologiskt bruk, andra instrument och apparater för medicinskt,
kirurgiskt eller veterinärt bruk
Terapeutiska instrument och apparater; andningsapparater
Konstgjorda leder; ortopediska artiklar; andra konstgjorda kroppsdelar utom tandproteser
Hörapparater; hjärtstimulatorer (pacemakers), delar till dessa; delar och tillbehör till proteser och ortopediska artiklar
Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk; frisörstolar och liknande stolar samt delar till dessa
Installation av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater
Reparation och underhåll av medicinsk och kirurgisk utrustning och apparater
Industriella tjänster för medicinsk utrustning
Tandproteser
Industriella tjänster för tandproteser
Kompasser; andra instrument och apparater för navigering
Instrument och apparater för geodesi, lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi och geofysik
Radarapparater, apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller radiostyrning
Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre
Ritbord- och ritapparater, andra ritinstrument och räkneinstrument
Instrument för manuell längdmätning
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3320007
3320008
3320009
3320010
3320011
3320012
3320013
3320014
3320015
3320016
3320017
3320018
3320019
3320020
3320021
3320022
3320023
3320024
3320025
3320026
3320027
3330001
3330002
3340001
3340002
3340003
3340004
3340005
3340006
3340007
75(121)
Instrument och apparater för mätning eller påvisande av joniserande strålning
Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer
Instrument för mätning av elektriska storheter, utan registreringsanordning
Instrument och apparater för telekommunikation
Andra instrument och apparater för mätning av elektriska storheter
Areometrar, termometrar, pyrometrar, barometrar, hygrometrar och psykometrar
Instrument för mätning av gasers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d.
Andra instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror
Maskiner och apparater för provning av materials mekaniska egenskaper
Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet
Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar; hastighetsmätare och takometrar; stroboskop
Diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
Termostater, tryckregulatorer och andra instrument och apparater för automatisk reglering
Delar och tillbehör till varor i 33.200.01-02, 33.200.05-14, 33.200.16, 33.200.19, diverse andra delar
Delar och tillbehör till mikroskop (andra än optiska) och till diffraktionskameror
Delar och tillbehör till varor i 33.200.17-18
Delar och tillbehör till instrument och apparater i 33.200.20
Installation av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål
Reparation och underhåll av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och andra ändamål
Industriella tjänster för instrument och apparater för mätning, kontroll, provning och navigering och andra ändamål
Utformning och montering av styrsystem för industriella processer, även till automatiska produktionsanläggningar
Reparation och underhåll av styrsystem för industriella processer
Kontaktlinser; glasögonlinser
Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
Bågar och infattningar för glasögon e.d.
Delar till bågar och infattningar för glasögon e.d.
Skivor och plattor av polariserande material; linser, filter o.d.
Kikare (monokulära och binokulära) och andra teleskop; andra astronomiska instrument; optiska mikroskop
Anordningar med flytande kristaller; lasrar, andra än laserdioder; diverse andra optiska apparater och instrument
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3340008
3340009
3340010
3340011
3340012
3340013
3340014
3340015
3340016
3340017
3340018
3340019
3350001
3350002
3350003
3350004
3350005
3350006
3350007
3350008
3350009
3350010
3350011
3350012
3350013
3350014
3350015
3350016
76(121)
Delar och tillbehör till andra optiska instrument
Objektiv för kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- eller förminskningsapparater
Stillbildskameror för framställning av klichéer eller andra tryckformar samt för fotografering av dokument på mikrofilm, mikrofiche o.d.
Kameror för omedelbar bildframställning och andra stillbildskameror
Kinokameror
Kinoprojektorer; projektorer för diapositiv; andra stillbildsprojektorer
Blixtljusapparater; fotografiska förstornings- och förminskningsapparater; apparater för foto- eller kinolaboratorier; negatoskop,
projektionsdukar
Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.
Delar och tillbehör till fotografisk utrustning
Installation av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för professionellt bruk
Reparation och underhåll av fotografiska, kinografiska och optiska instrument för professionellt bruk
Industriella tjänster för optiska instrument och fotoutrustning
Armbandsur, fickur, med boett av ädel metall eller metall med plätering av ädel metall
Armbandsur, fickur och andra ur, även med stoppursfunktion, ej med boett av ädel metall eller plätering av ädel metall
Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon
Vägg- och bordsur med fickursverk; väckarur och väggur; andra ur
Tidkontrollur, tidstämpelur, parkeringsmätare; tidströmställare med urverk eller synkronmotor
Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta
Urverk, kompletta och sammansatta, utom till fick- eller armbandsur
Kompletta urverk till fick- och armbandsur, inte sammansatta eller delvis sammansatta; ofullständiga urverk till fick- och armbandsur,
sammansatta
Råurverk till fick- och armbandsur
Kompletta eller ofullständiga urverk samt råurverk, ej sammansatta, utom till fick- och armbandsur
Boetter till ur samt delar till sådana; urfoder
Urarmband och delar till urarmband, av metall
Andra urdelar
Installation av instrument och apparater för att mäta tid, för industriellt bruk
Reparation och underhåll av instrument och apparater för att mäta tid, för industriellt bruk
Industriella tjänster för ur
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
77(121)
3410001 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av
högst 1 000 cm³
3410002 Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framåtgående och återgående kolvar, till motorfordon, med en cylindervolym av mer
än 1 000 cm³
3410003 Förbränningskolvmotorer med kompressionständning för motorfordon
3410004 Personbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym högst 1 500 cm³, nya
3410005 Personbilar med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en cylindervolym av mer än 1 500 cm³, nya
3410006 Personbilar med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel och semidieselmotor), nya
3410007 Andra motorfordon för persontransport, för mindre än 10 personer
3410008 Motorfordon för persontransport, begagnade, för mindre än 10 personer
3410009 Motorfordon för transport av minst 10 personer
3410010 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor), nya
3410011 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningskolvmotor med gnisttändning; andra motorfordon för godsbefordran, nya
3410012 Motorfordon för godsbefordran, begagnade
3410013 Dragfordon för påhängsvagnar
3410014 Underreden försedda med motor
3410015 Dumprar, konstruerade för användning i terräng
3410016 Kranbilar
3410017 Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för golfbanor och liknande fordon, med motor
3410018 Brandbilar, bilar med betongblandare och andra motorfordon för speciella ändamål
3410019 Montering av delenheter för motorfordon under tillverkningsprocessen
3410020 Montering av kompletta materialsatser för motorfordon under tillverkningsprocessen
3420001 Karosserier för motorfordon
3420002 Godsbehållare (containrar), speciellt konstruerade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
3420003 Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för bostads- eller campingändamål
3420004 Andra släpfordon och påhängsvagnar
3420005 Delar till släpfordon och påhängsvagnar samt andra fordon utan mekanisk framdrivningsanordning
3420006 Ombyggnad, montering, utrustnings- och karosseriarbeten avseende motorfordon
3420007 Utrustningsarbeten på husvagnar och husbilar
3420008 Reparation och underhåll av godsbehållare (containrar)
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3430001
3430002
3430003
3430004
3430005
3511001
3511002
3511003
3511004
3511005
3511006
3511007
3511008
3511009
3511010
3511011
3511012
3511013
3511014
3512001
3512002
3512003
3512004
3520001
3520002
3520003
3520004
3520005
3520006
3520007
78(121)
Delar till förbränningskolvmotorer med gnisttändning, utom delar till luftfartygsmotorer
Delar till diverse andra motorer
Diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
Säkerhetsbälten och krockkuddar samt delar och tillbehör till karosserier
Montering av diverse andra delar och tillbehör till motorfordon
Krigsfartyg
Kryssningsfartyg, färjor och liknande fartyg för persontransport
Tankfartyg
Kyl- och frysfartyg
Fartyg för godsbefordran samt fartyg för både person- och godsbefordran
Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter
Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg
Mudderverk; fyrskepp, flodsprutor, pontonkranar; andra specialfartyg
Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar
Flottar, tankar, kasuner, bryggor, bojar, sjömärken och annan flytande materiel
Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp
Reparation och underhåll av fartyg och flytande plattformar och materiel
Ombyggnad av fartyg
Utrustningsarbeten på fartyg, flytande plattformar och material
Segelbåtar
Uppblåsbara fritidsbåtar
Andra fritidsbåtar; roddbåtar och kanoter
Reparation, underhåll, ombyggnad och utrustningsarbeten på fritidsbåtar
Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla
Dieselelektriska lok
Andra lok; tendrar
Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än underhålls- och servicevagnar
Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar, även självgående
Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående; resgodsvagnar och andra specialvagnar
Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
79(121)
3520008 Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel; stationärt järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk
trafikövervakningsutrustning
3520009 Reparation och underhåll av lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
3520010 Ombyggnad och utrustningsarbeten av lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel
3530001 Luftfartygsmotorer med gnisttändning
3530002 Turbojetmotorer och turbopropmotorer
3530003 Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer
3530004 Startanordningar för luftfartyg, inbromsningsanordningar och liknande utrustning för luftfartyg; markträningsapparater för flygutbildning
samt delar till dessa
3530005 Delar till luftfartygsmotorer med gnisttändning
3530006 Delar till turbojetmotorer och turbopropmotorer
3530007 Segel- och glidflygplan
3530008 Ballonger, luftskepp samt andra luftfartyg utan motor, utom segel- och glidflygplan
3530009 Helikoptrar
3530010 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av högst 2 000 kg
3530011 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 2 000 kg men högst 15 000 kg
3530012 Andra flygplan och luftfartyg med en tomvikt av mer än 15 000 kg
3530013 Rymdfarkoster (inkl. satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster
3530014 Andra delar till luftfartyg och rymdfarkoster
3530015 Reparation och underhåll av luftfartyg och luftfartygsmotorer
3530016 Ombyggnad av luftfartyg och luftfartygsmotorer
3530017 Industriella tjänster för luftfartyg och rymdfarkoster
3541001 Motorcyklar samt cyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50
cm³
3541002 Motorcyklar med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm³
3541003 Andra motorcyklar; sidvagnar
3541004 Delar och tillbehör till motorcyklar och sidvagnar
3541005 Industriella tjänster för motorcyklar
3542001 Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
3542002 Delar och tillbehör till tvåhjuliga cyklar och andra cyklar utan motor
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3542003
3543001
3543002
3543003
3543004
3550001
3550002
3550003
3611001
3611002
3611003
3611004
3611005
3611006
3611007
3612001
3612002
3612003
3612004
3613001
3613002
3614001
3614002
3614003
3614004
3614005
3614006
3614007
3615001
3615002
Industriella tjänster för cyklar
Invalidfordon, utom delar och tillbehör
Delar och tillbehör till invalidfordon
Reparation och underhåll av invalidfordon
Industriella tjänster för invalidfordon
Övriga transportmedel
Reparation och underhåll av övriga transportmedel
Industriella tjänster för övriga transportmedel
Sittmöbler, med metallstomme
Sittmöbler, med trästomme
Sittmöbler, andra än med metall- och trästomme
Delar till sittmöbler
Tapetserararbeten avseende sittmöbler och säten
Reparation och underhåll av säten, utom till motorfordon
Industriella tjänster för sittmöbler och säten
Kontorsmöbler av metall
Kontorsmöbler av trä
Trämöbler för butiker
Industriella tjänster för kontors- och butiksmöbler, andra än sittmöbler
Köksmöbler
Industriella tjänster för köksmöbler
Diverse andra möbler av metall
Trämöbler för sovrum, matrum och vardagsrum
Diverse andra trämöbler
Möbler (utom sittmöbler) av plast eller annat material (t.ex. rotting, vide eller bambu)
Delar till möbler (utom säten) som används i kontor och butiker eller i hemmet
Färdigställande av nya möbler, utom tapetserararbeten avseende sittmöbler och säten
Reparation, underhåll och renovering av möbler
Resårbottnar till sängar
Madrasser, utom resårbottnar till sängar
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
80(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3615003
3621001
3621002
3622001
3622002
3622003
3622004
3622005
3630001
3630002
3630003
3630004
3630005
3630006
3630007
3630008
3630009
3630010
3630011
3640001
3640002
3640003
3640004
3640005
3640006
3640007
3650001
3650002
3650003
3650004
81(121)
Industriella tjänster för madrasser
Mynt
Industriella tjänster för mynt
Odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, inkl. syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade men inte innefattade
Industridiamanter, bearbetade; stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar
Bijouterivaror av ädel metall och delar till sådana varor; guldsmedsvaror och delar till sådana varor
Andra varor av ädel metall; varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar
Ändringsarbeten av ädelstenar och smycken
Pianon och andra stränginstrument med klaviatur
Stränginstrument, utom pianon och andra stränginstrument med klaviatur
Piporglar med klaviatur, orgelharmonier och liknande instrument; dragspel och liknande instrument; munspel
Blåsinstrument
Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg
Slaginstrument, speldosor och andra förut ej nämnda musikinstrument
Metronomer, stämgafflar och stämpipor; mekanismer till speldosor; strängar till musikinstrument
Delar och tillbehör till musikinstrument
Reparation och underhåll av musikinstrument
Installation av musikinstrument
Industriella tjänster för musikinstrument
Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö; skridskor och rullskridskor; delar till sådana artiklar
Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrustning för vattensport
Redskap och utrustning för gymnastik, kroppsbyggnad och idrott
Andra artiklar och annan utrustning för sport eller utomhusspel; simbassänger och plaskdammar
Spön och andra redskap för fiske med rev; diverse andra artiklar för jakt eller fiske
Installation, reparation och underhåll av sportartiklar
Industriella tjänster för sportartiklar
Dockor föreställande människor
Leksaker som föreställer djur och andra icke mänskliga varelser
Delar och tillbehör till dockor föreställande människor
Leksakståg och tillbehör till sådana artiklar; skalenliga modeller eller byggsatser samt byggleksaker
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3650005
3650006
3650007
3650008
3650009
3650010
3650011
3650012
3661001
3661002
3662001
3662002
3662003
3662004
3663001
3663002
3663003
3663004
3663005
3663006
3663007
3663008
3663009
3663010
3663011
3663012
3663013
82(121)
Leksaksfordon med hjul, avsedda för barn; dockvagnar
Pussel
Diverse andra leksaker
Spelkort
Spelkonsoler (som används med en televisionsmottagare eller som innehåller en skärm) och andra skicklighets- eller turspel med
elektronisk skärm
Artiklar för biljardspel, artiklar för inomhusspel; spelapparater med mynt- eller polettinkast
Installation, reparation och underhåll av automatiska kägelresare för bowlinghallar och andra artiklar för inomhusspel
Industriella tjänster för spel och leksaker
Bijouterivaror av oädel metall
Industriella tjänster för bijouterivaror av oädel metall
Kvastar, viskor och borstar för hushållsbruk
Hårborstar, tandborstar och andra borstar för personligt bruk; konstnärspenslar och skrivpenslar samt penslar för kosmetiskt ändamål
Diverse andra bortsbinderiarbeten
Industriella tjänster för borstbinderiarbeten
Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nöjesfält
Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; stiftpennor
Tuschpennor; reservoarpennor och liknande pennor
Satser med skrivmateriel, pennskaft o.d.; delar till sådana artiklar
Blyerts-, anilin- och färgpennor, blyerts-, anilin- och färgstift, pastellkritor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkrita
Skrivtavlor; datumstämplar, sigillstämplar och pagineringsstämplar och liknande handstämplar; färgband för skrivmaskiner och liknande
färgband; färgdynor
Paraplyer och parasoller; promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
Delar, beslag och tillbehör till paraplyer och parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.
Knappar; blixtlås
Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen; delar till blixtlås
Linoleummattor
Varor av människohår; liknande varor av textilmaterial
Cigarettändare och andra tändare; rökpipor, cigarr- och cigarettmunstycken samt delar till sådana; grovt tillformade ämnen för tillverkning
av pipor
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3663014
3663015
3663016
3663017
3663018
3663019
3663020
3663021
3663022
3663023
3663024
3710001
3710002
3720000
4011001
4011002
4012000
4013100
4021000
4022001
4022002
4030000
4100101
4100102
4100103
4100201
4100202
4100203
4511001
83(121)
Delar till cigarettändare och andra tändare; pyrofora legeringar; varor av brännbara ämnen
Tändstickor och andra pyrotekniska artiklar
Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen till cigarettändare, i behållare med en rymd av högst 300 cm³
Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande artiklar, inkl. trolleri- och skämtartiklar
Barnvagnar och delar till barnvagnar
Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor; papiljotter; refräschissörer samt beslag och lock till sådana; pudervippor och liknande
varor
Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstrationsändamål
Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.
Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana varor
Övriga artiklar, ej hänförliga till andra grupper
Uppstoppning av djur
Returråvara av metall
Skrotning av fartyg
Returråvara av icke-metall
Elektrisk energi
Förbrukade bränsleelement till kärnreaktorer
Överföring av elektricitet
Distribution av elektricitet
Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, stadsgas men ej andra petroleumgaser
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
Handel med gas via rörnät
Ång- och hetvattenförsörjning samt is- och kylvattenförsörjning
Dricksvatten från grundvatten
Icke drickbart vatten från grundvatten
Distribution av vatten från grundvatten
Dricksvatten från ytvatten
Icke drickbart vatten från ytvatten
Distribution av vatten från ytvatten
Rivning av hus
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4511002
4511003
4511004
4511005
4511006
4511007
4512000
4521101
4521102
4521103
4521104
4521105
4521106
4521107
4521201
4521202
4521203
4521204
4521205
4521206
4521207
4521208
4521209
4521210
4521211
4521212
4521213
4521214
4521215
4521216
84(121)
Röjning och iordningställande av byggplatser
Dikning
Borttagande av förorenad jord
Återställande av landskapet
Andra markarbeten
Iordningställande av gruvarbetsplatser
Markundersökning
Byggande av en- och tvåbostadshus
Byggande av flerbostadshus
Byggande av lager- och industribyggnader
Byggande av butiks- och kontorsbyggnader
Montering och uppförande av prefabricerade bostadshus
Montering och uppförande av andra prefabricerade byggnader än bostadshus
Byggande av andra byggnader
Uppförande av broar och viadukter
Anläggning av tunnlar
Anläggning av rörsystem för fjärrtransport av olja och gas
Anläggning av fjärrörsystem, utom för olja och gas, inkl. vattenledningar
Anläggning av elledningar för järnvägstrafik
Anläggning, ovan jord, av fjärrnät för el, utom för järnvägstrafik
Anläggning, under jord, av fjärrnät för el, utom för järnvägstrafik
Anläggning, av fjärrnät för telekommunikation, ovan jord.
Anläggning, av fjärrnät för telekommunikation, under jord.
Anläggning av lokala vattenlednings- och avloppssystem, samt därmed förknippade arbeten
Anläggning av lokala rörsystem för distribution av annan energi än elektrisk, samt därmed förknippade arbeten
Anläggning av lokala elnät ovan jord, samt därmed förknippade arbeten
Anläggning av lokala elnät under jord, samt därmed förknippade arbeten
Anläggning av lokala linjenät ovan jord för telekommunikation och annan kommunikation, samt därmed förknippade arbeten
Anläggning av lokala linjenät under jord för telekommunikation och annan kommunikation, samt därmed förknippade arbeten
Anläggningsarbeten för kraftverk
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4521217
4521218
4521219
4521220
4521221
4521222
4522101
4522102
4522901
4522902
4522903
4523001
4523002
4523003
4523004
4523005
4523006
4523007
4524001
4524002
4524003
4524004
4525001
4525002
4525003
4525004
4525005
4525006
4525007
4525008
Anläggningsarbeten för gruvor och industri
Uppförande av konstruktioner för stadion och liknande idrottsanläggningar
Byggande av simhallar med simbassänger
Uppförande av andra sport- och fritidsanläggningar
Övriga anläggningsarbeten
Montering och uppförande av prefabricerade byggnadsverk andra än hus
Taktäckning med plåt
Montering av takavrinningsmaterial och takavlopp
Uppförande av takstommar
Taktäckning utom med plåt
Taktätningsarbeten och andra vattentätningsarbeten
Anläggning av motorvägar, vägar (utom viadukter), gator samt andra kör- och gångvägar
Beläggning av motorvägar, vägar (utom viadukter), gator samt andra kör- och gångvägar
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
Anläggning av start- och landningsbanor på flygfält
Målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser och liknande platser
Markanläggning av banor, spelplatser och arenor för utomhussporter
Markanläggning av banor, spelplatser o.d. för inomhussporter och fritidsaktiviteter
Anläggningsarbeten för kust- och hamnanläggningar
Anläggningsarbeten för dammar, kanaler, bevattningssystem och akvedukter
Anläggningsarbeten för slussar, portar och andra hydromekaniska anläggningar
Muddringsarbeten; andra vattenbyggnadsarbeten
Montering av byggnadsställningar
Grundarbeten, inkl. pålning
Brunnsborrning
Arbeten i armerad betong
Betongarbeten, utom arbeten i armerad betong
Uppförande av stålkonstruktioner för byggnader
Uppförande av stålkonstruktioner för anläggningar
Murning och stenläggning
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
85(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4525009
4525010
4531001
4531002
4531003
4531004
4531005
4531006
4531007
4531008
4531009
4532001
4532002
4533101
4533102
4533200
4533300
4533900
4534001
4534002
4534003
4534004
4534005
4541000
4542001
4542002
4542003
4543001
4543002
4543003
Uppförande av industriskorstenar
Övriga specialiserade bygg- och anläggningsarbeten
Installation av elkablar och elarmatur i bostadshus
Installation av elkablar och elarmatur i andra byggnader än bostadshus
Installation av elkablar och elarmatur i andra byggnadsverk
Installation av brandlarm
Installation av tjuvlarm
Installation av antenner
Installation av hissar och rulltrappor
Installation av telekablar
Installation av elvärme och annan elektrisk utrustning, inklusive solelanläggningar, i byggnader
Värmeisoleringsarbeten
Isoleringsarbeten utom värmeisoleringsarbeten
Installation av centralvärme
Rör- och sanitetsinstallationer
Installation av ventilationssystem
Kyl- och frysinstallationsarbeten
Installation av gasarmaturer
Uppsättning av inhägnader och staket
Installation av belysnings- och signalsystem till vägar, flygfält och hamnar
Installation av diverse andra elektriska anordningar
Installation av persienner och markiser
Övriga installationer
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
Installation av dörr- och fönsterkarmar
Installation av andra byggnadsdelar av metall
Installation av andra byggnadsdelar av icke-metall
Kakelsättning och klinkerläggning, utomhus
Kakelsättning och klinkerläggning, inomhus
Läggning av mjuka mattor och linoleummattor
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
86(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4543004
4543005
4543006
4544101
4544102
4544103
4544200
4545001
4545002
4545003
4550000
5010101
5010102
5010103
5010201
5010202
5010203
5010204
5010301
5010302
5010303
5010304
5010305
5020101
5020102
5020103
5020104
5020201
87(121)
Läggning av andra golv
Väggbeklädning och tapetsering
Mosaik- o.l. utsmyckningsarbeten inomhus
Invändiga måleriarbeten i byggnader
Utvändiga måleriarbeten på byggnader
Målning av anläggningar
Glasmästeriarbeten
Montering av ornament
Utvändig rengöring av byggnader
Diverse annan slutbehandling av byggnader
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
Partihandel med lastbilar och bussar
Partihandel med specialfordon och andra motorfordon
Agenturhandel med lastbilar, bussar och specialbilar
Partihandel med personbilar
Agentur- och auktions handel med personbilar
Detaljhandel med nya personbilar
Detaljhandel med begagnade personbilar
Partihandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
Agentur- och auktionshandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
Detaljhandel med husvagnar, husbilar och andra campingvagnar
Partihandel med släpfordon och påhängsvagnar
Agentur- och auktionshandel med släpfordon och påhängsvagnar
Allmän service och reparation av personbilar (utom reparation och service av elsystem, däck och karosseri)
Allmän service och reparation av andra motorfordon än personbilar (utom reparation och service av elsystem och karosseri)
Biltvätt o.d.
Nödreparationer och bogsering av motorfordon
Reparation av karosseri på personbilar och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt reparation av
krockskador)
5020202 Reparation av karosseri, och liknande tjänster (reparation av lås, dörrar och fönster, omlackering samt reparation av krockskador), för andra
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5020301
5020302
5020401
5020402
5030101
5030102
5030103
5030201
5030202
5040001
5040002
5040003
5040004
5050000
5111001
5111002
5112001
5112002
5112003
5113001
5113002
5114101
5114102
5114200
5115000
5116001
5116002
5116003
5117001
motorfordon än personbilar
Reparation av elsystem till personbilar
Reparation av elsystem på andra motorfordon än personbilar och motorcyklar
Reparation av däck till personbilar inklusive hjuljustering och -balansering
Reparation av däck, justering och balansering av hjul, på andra motorfordon än personbilar
Partihandel med däck
Partihandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Detaljhandel med däck
Detaljhandel med andra reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Agenturhandel med motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör
Partihandel med motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör
Detaljhandel med motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör
Underhåll och reparation av motorcyklar
Detaljhandel med drivmedel
Agenturhandel med levande djur
Agenturhandel med jordbruksråvaror, textilråvaror och textilhalvfabrikat
Agenturhandel med bränsle
Agenturhandel med malm och metaller
Agenturhandel med industrikemikalier
Agenturhandel med virke
Agenturhandel med andra byggmaterial än virke
Agenturhandel med maskiner och industriell utrustning, ej kontorsutrustning och datorer
Agenturhandel med fartyg och luftfartyg
Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer
Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
Agenturhandel med textilier
Agenturhandel med kläder och skodon
Agenturhandel med lädervaror
Agenturhandel med livsmedel och drycker
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
88(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5117002
5118001
5118002
5119000
5121001
5121002
5121003
5121004
5121005
5122000
5123000
5124000
5125000
5131001
5131002
5132001
5132002
5133001
5133002
5133003
5134001
5134002
5135000
5136001
5136002
5137000
5138001
5138002
5138003
5138004
89(121)
Agenturhandel med tobak
Agenturhandel med farmaceutiska och medicinska produkter samt kosmetika
Agenturhandel med annat specialsortiment
Agenturhandel med blandat sortiment
Partihandel med spannmål
Partihandel med utsäde, utom oljeväxtfrön
Partihandel med oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter
Partihandel med djurfoder
Partihandel med andra jordbruksråvaror
Partihandel med blommor och växter
Partihandel med levande djur
Partihandel med hudar, skinn och läder
Partihandel med råtobak
Partihandel med potatis
Partihandel med andra oberedda grönsaker, frukt och nötter
Partihandel med kött, fågel och vilt
Partihandel med köttprodukter
Partihandel med mejeriprodukter
Partihandel med ägg
Partihandel med matolja och matfett
Partihandel med frukt- och grönsaksjuice, mineralvatten och andra alkoholfria drycker
Partihandel med öl, vin, likör och andra alkoholhaltiga drycker
Partihandel med tobak
Partihandel med socker
Partihandel med choklad och sockerkonfektyrer
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
Partihandel med fisk, skal- och blötdjur
Partihandel med beredda grönsaker, frukter och nötter
Partihandel med färdiglagade livsmedel, bl.a. barnmat, dietmat och andra homogeniserade matvaror
Partihandel med mat till sällskapsdjur
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5138005
5139001
5139002
5141001
5141002
5141003
5141004
5142001
5142002
5142003
5142004
5142005
5143100
5143200
5143300
5143401
5143402
5144001
5144002
5144003
5144004
5145000
5146001
5146002
5147100
5147200
5147300
5147901
5147902
5147903
90(121)
Partihandel med övriga livsmedel
Icke specialiserad partihandel med frysta livsmedel
Icke specialiserad partihandel med icke frysta livsmedel samt drycker och tobak
Partihandel med beklädnadstextilier
Partihandel med andra textilier
Partihandel med sybehör
Partihandel med hushållslinne
Partihandel med kläder utom underkläder
Partihandel med underkläder
Partihandel med pälsvaror
Partihandel med skodon
Partihandel med tillbehör till kläder
Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och –apparater
Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband, samt dvd-, cd- och grammofonskivor
Partihandel med belysningsartiklar
Partihandel med ledningar, strömbrytare och annat elinstallationsmaterial för hushållsbruk
Partihandel med bestick och andra bordsartiklar av metall
Partihandel med glas och porslin samt keramikvaror
Partihandel med tapeter
Partihandel med rengöringsmedel
Partihandel med parfym och kosmetika
Partihandel med apoteksvaror
Partihandel med kirurgisk och ortopedisk utrustning
Partihandel med möbler för hemmet
Partihandel med sport- och fritidsartiklar
Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
Partihandel med böcker, tidningar och tidskrifter
Partihandel med icke-elektriska hushållsapparater
Partihandel med trävaror, korgarbeten, korkvaror m.m.
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5147904
5147905
5147906
5147907
5147908
5147909
5147910
5147911
5151001
5151002
5151003
5152001
5152002
5152003
5152004
5153001
5153002
5153003
5153004
5153005
5153006
5154101
5154102
5154200
5155001
5155002
5155003
5156100
5156200
5156901
Partihandel med golvbeläggningar
Partihandel med diverse andra hushållsvaror och hushållsartiklar
Partihandel med musikinstrument och noter
Partihandel med foto- och optikvaror
Partihandel med spel och leksaker
Partihandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
Partihandel med lädervaror och reseffekter
Partihandel med övriga konsumtionsvaror
Partihandel med fasta bränslen
Partihandel med motorbränslen, inkl. flygbränslen
Partihandel med flytande och gasformiga bränslen samt liknande produkter, utom motorbränslen
Partihandel med järnmalm
Partihandel med icke-järnhaltiga metallmalmer
Partihandel med obearbetat järn och stål
Partihandel med obearbetade icke-järnmetaller
Partihandel med leveransvirke
Partihandel med sågade och hyvlade trävaror
Partihandel med sanitetsgods
Partihandel med färg, fernissa och lacker
Partihandel med planglas
Partihandel med andra byggmaterial
Partihandel med järnhandelsvaror, utom handverktyg
Partihandel med handverktyg
Partihandel med VVS-armatur
Partihandel med gödselmedel och kemiska produkter för jordbruket
Partihandel med syntetiska hartser och basplast
Partihandel med andra industrikemikalier
Partihandel med industriförnödenheter
Partihandel med emballage
Partihandel med papper och papp
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
91(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5156902
5156903
5157100
5157200
5157300
5181001
5181002
5181003
5182000
5183000
5184000
5185100
5185200
5186000
5187101
5187102
5187200
5187300
5187901
5187902
5187903
5187904
5187905
5187906
5188001
5188002
5190000
5211101
5211102
92(121)
Partihandel med textilfibrer
Partihandel med övriga insatsvaror utom papper och textilfibrer
Partihandel med uttjänta fordon
Partihandel med metallavfall och metallskrot
Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
Partihandel med verktygsmaskiner för träbearbetning
Partihandel med verktygsmaskiner för metallbearbetning
Partihandel med verktygsmaskiner för bearbetning av andra material
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
Partihandel med kontorsmaskiner t.ex. skrivmaskiner, fotokopieringsapparater och räknemaskiner
Partihandel med kontorsmöbler
Partihandel med elektronikkomponenter
Partihandel med instrument och apparater för navigering, lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi, geofysik samt
mätning av elektriska storheter
Partihandel med instrument och apparater för annan mätning, kontroll och provning
Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning
Partihandel med teleprodukter
Partihandel med transportutrustning utom motorfordon, motorcyklar och cyklar
Partihandel med tillbehör till maskiner och utrustning
Partihandel med lyft- och lastningsutrustning
Partihandel med maskiner för livsmedels-, dryckes- och tobaksindustri
Partihandel med övriga elektriska maskiner och apparater
Partihandel med andra maskiner, apparater och utrustning för allmänna och speciella ändamål
Partihandel med jordbrukstraktorer
Partihandel med maskiner (ej traktorer), redskap och utrustning för jord- och skogsbruk
Övrig partihandel
Varuhus- och stormarknadshandel, mest ej djupfrysta livsmedel, drycker och tobak
Varuhus- och stormarknadshandel, mest djupfrysta livsmedel
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5211200
5212100
5212900
5221000
5222000
5223000
5224100
5224200
5225000
5226000
5227100
5227901
5227902
5231000
5232000
5233000
5241001
5241002
5242100
5242200
5242300
5242400
5242500
5243100
5243200
5244100
5244200
5244301
5244302
5244303
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Annan varuhus- och stormarknadshandel
Övrig detaljhandel med brett sortiment
Butikshandel med frukt och grönsaker
Butikshandel med kött och köttvaror
Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Butikshandel med bröd och konditorivaror
Butikshandel med konfektyrer
Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Butikshandel med tobak
Butikshandel med hälsokost
Butikshandel med mejeriprodukter och ägg
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel, ej hälsokost, mejeriprodukter och ägg
Butikshandel med läkemedel
Butikshandel med sjukvårdsartiklar
Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
Butikshandel med textilier, utom sybehör
Butikshandel med sybehör
Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
Butikshandel med herrkläder
Butikshandel med damkläder
Butikshandel med barnkläder
Butikshandel med pälsar
Butikshandel med skodon
Butikshandel med lädervaror och reseffekter
Butikshandel med möbler för hemmet
Butikshandel med inredningstextilier
Butikshandel med diverse köksartiklar, bestick, glas och porslin
Butikshandel med trä-, kork- och korgartiklar
Butikshandel med diverse icke-elektriska hushållsapparater, artiklar och utrustning
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
93(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5244400
5245100
5245200
5245300
5245400
5246101
5246102
5246103
5246104
5246105
5246200
5247101
5247102
5247200
5248100
5248200
5248300
5248400
5248500
5248600
5248700
5248800
5249100
5249200
5249301
5249302
5249400
5249500
5249600
5249700
94(121)
Butikshandel med belysningsartiklar
Butikshandel med elektriska hushållsapparater
Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, cd- och grammofonskivor
Butikshandel med musikinstrument och noter
Butikshandel med järnhandelsvaror
Butikshandel med glas
Butikshandel med gör-det-själv-artiklar
Butikshandel med VVS-varor
Butikshandel med andra byggvaror
Butikshandel med färger, fernissor och lacker
Butikshandel med böcker
Butikshandel med kontorsförbrukningsvaror
Butikshandel med tidningar och tidskrifter
Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning
Butikshandel med fotoutrustning
Butikshandel med ur
Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
Butikshandel med sport- och fritidsartiklar
Butikshandel med spel och leksaker
Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Butikshandel med smådjur
Butikshandel med konst, inkl. galleritjänster
Butikshandel med mynt och frimärken
Butikshandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning
Butikshandel med datorer och standardprogram
Butikshandel med telekommunikationsutrustning
Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar
Detaljhandel med båtar och båttillbehör
Butikshandel med kontorsmöbler
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5249901
5249902
5249903
5249904
5250101
5250102
5250900
5261100
5261200
5261300
5261400
5261500
5261600
5261700
5261800
5261900
5262100
5262900
5263100
5263200
5263300
5263900
5271000
5272001
5272002
5273000
5274001
5274002
5274003
5510100
Butikshandel med souvenirer
Butikshandel med rengöringsmedel
Butikshandel med olja, gasol, kol och ved för hushållsbruk
Diverse övrig specialiserad butikshandel med andra varor än livsmedel
Butikshandel med antikviteter
Butikshandel med begagnade böcker
Butikshandel med begagnade varor, ej antikviteter och böcker
Postorderhandel med brett sortiment
Postorderhandel med textilier och konfektion
Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning
Postorderhandel med böcker och andra mediavaror
Postorderhandel med bosättningsvaror
Postorderhandel med övriga varor
Detaljhandel via internet med brett sortiment
Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning
Detaljhandel via internet med övriga varor
Torg- och marknadshandel med livsmedel
Torg- och marknadshandel med andra varor än livsmedel
Provisionshandel
Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
Ambulerande och tillfällig handel med andra varor än livsmedel
Övrig detaljhandel, ej i butik
Reparation av skodon och andra lädervaror
Reparation av radio- och TV-apparater och annan audio- och videoutrustning
Reparation av andra elektriska hushållsartiklar
Reparation av ur och guldsmedsvaror
Reparation av kläder och hushållstextilier
Reparation av cyklar
Övrig reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
Hotelltjänster med restaurang
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
95(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
5510200
5510300
5521000
5522000
5523001
5523002
5523003
5523004
5523005
5530001
5530002
5530003
5530004
5540000
5551000
5552100
5552200
5552300
5552900
6010001
6010002
6010003
6010004
6010005
6010006
6010007
6010008
6010009
6010010
6021101
Drift av konferensanläggningar
Hotelltjänster utan restaurang
Vandrarhemstjänster m.m.
Campingplatstjänster
Barnkolonitjänster
Stugby- och semesterbytjänster
Annan korttidsuthyrning av möblerade rum och bostäder
Sovvagnstjänster och liknande tjänster i andra transportmedel
Övriga logitjänster
Restaurangtjänster med bordsservering
Restaurangtjänster på tåg och båt
Restaurangtjänster utan bordsservering
Andra restaurangtjänster
Bartjänster
Personalmatsalstjänster
Catering för transportsektorn
Centralkökstjänster för sjukhus
Centralkökstjänster för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Catering för privathushåll
Passagerartransport med fjärrtåg
Passagerartransport med fjärrbiltåg
Transport av frysta eller kylda varor med fjärr-, pendel- och stadståg
Transport av petroleumprodukter med fjärr-, pendel och stadståg
Transport av andra vätskor och gaser i bulk, med fjärr-, pendel- och stadståg
Containertransport med fjärr-, pendel- och stadståg
Postbefordran med fjärr-, pendel- och stadståg
Transport av torra varor i bulk med fjärr-, pendel- och stadståg
Övrig godsbefordran med fjärr-, pendel- och stadståg
Växling, rangering
Lokaltransport av passagerare med tåg
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
96(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
6021102
6021103
6021104
6021105
6021106
6021201
6021202
6022001
6022002
6023001
6023002
6023003
6023004
6024001
6024002
6024003
6024004
6024005
6024006
6024007
6024008
6024009
6024010
6030001
6030002
6030003
6110101
6110102
6110103
6110104
Reguljär lokaltransport av passagerare utom med tåg
Särskild lokaltransport av passagerare utom med tåg
Passagerartransport med linbanor, kabinbanor och skidliftar
Övrig linjebunden landtransport av passagerare
Landtransport med flera olika transportmedel
Linjebusstransport i fjärrtrafik
Särskild busstransport i fjärrtrafik utom med charterbuss
Taxitransport
Uthyrning av personbil med förare
Charterbusstransport
Sightseeingbusstjänster
Passagerartransport med fordon dragna av djur
Övrig icke-linjebunden landtransport av passagerare
Vägtransport av frysta eller kylda varor
Vägtransport av petroleumprodukter
Vägtransport av vätskor eller gaser i bulk
Vägtransport av gods i container
Vägtransport av flyttgods
Vägtransport av torra varor i bulk
Annan vägtransport av gods i specialfordon
Vägtransport av post
Vägtransport av annat gods
Uthyrning av godstransportfordon med förare
Transport av råolja eller raffinerad olja och av petroleumprodukter i rörsystem
Transport av naturgas i rörsystem
Transport av andra varor i rörsystem
Passagerartransport med färja över hav eller i kustsjöfart
Färjetransport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart
Färjetransport av gods i container över hav eller i kustsjöfart
Postbefordran med färja över hav eller i kustsjöfart
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
97(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
6110105
6110201
6110202
6110203
6110204
6110205
6110206
6110207
6110208
6110209
6110210
6120001
6120002
6120003
6120004
6120005
6120006
6120007
6120008
6120009
6210001
6210002
6210003
6210004
6220001
6220002
6220003
6230000
6311001
6311002
Färjetransport av annat gods över hav eller i kustsjöfart
Passagerartransport över hav eller i kustsjöfart utom med färja
Transport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart utom med färja
Transport av råolja över hav eller i kustsjöfart
Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk över hav eller i kustsjöfart
Transport av gods i container över hav eller i kustsjöfart utom med färja
Postbefordran över hav eller i kustsjöfart utom med färja
Transport av torra varor i bulk, över hav eller i kustsjöfart
Transport av annat gods över hav eller i kustsjöfart utom med färja
Uthyrning av fartyg och båtar för havs- och kustsjöfart, med besättning
Bogsering vid havs- och kustsjöfart
Passagerartransport med färjor på inre vattenvägar
Annan passagerartransport på inre vattenvägar
Transport av frysta eller kylda varor på inre vattenvägar
Transport av råolja på inre vattenvägar
Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk på inre vattenvägar
Transport av gods i container, på inre vattenvägar
Transport av annat gods på inre vattenvägar
Uthyrning av fartyg och båtar för transport på inre vattenvägar, med besättning
Bogsering på inre vattenvägar
Reguljär lufttransport av passagerare
Reguljär lufttransport av post
Reguljär lufttransport av gods i container
Reguljär lufttransport av annat gods
Icke reguljär lufttransport av passagerare
Icke reguljär lufttransport av gods
Uthyrning av luftfartyg med besättning
Rymdtransport
Containerhantering
Annan godshantering utom med container
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
98(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
6312001
6312002
6312003
6312004
6321001
6321002
6321003
6321004
6321005
6321006
6322001
6322002
6322003
6322004
6322005
6322006
6323001
6323002
6323003
6330100
6330200
6330301
6330302
6340001
6340002
6340003
6411001
6411002
6411003
6411004
Lagring av frysta eller kylda varor
Lagring av vätskor eller gaser
Lagring av spannmål
Annan varulagring och magasinering
Stödtjänster till järnvägstransport
Busstationstjänster
Vägtulltjänster
Tulltjänster för broar och tunnlar
Parkeringstjänster
Diverse övriga stödtjänster till landtransport
Hamntjänster och tjänster från andra anläggningar för sjöfart utom godshantering
Lotstjänster
Dockningstjänster
Tjänster till stöd för navigation
Bärgning av fartyg
Diverse övriga stödtjänster till sjöfart
Drift av flygterminaler, utom godshantering
Flygledning och flygkontroll
Diverse övriga stödtjänster till luftfart
Paketresearrangemang
Försäljning och förmedling av resor, hotellbokning
Turistbyråtjänster
Guidning
Skeppsmäklartjänster
Andra speditörstjänster
Andra stödtjänster i samband med transport
Postbefordran av tidningar och tidskrifter
Postbefordran av brev
Postbefordran av paket
Postkontorstjänster
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
99(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
6411005
6412001
6412002
6420101
6420102
6420103
6420104
6420105
6420106
6420107
6420108
6420109
6420201
6420202
6420300
6511000
6512000
6521000
6522000
6523100
6523200
6601101
6601102
6601201
6601202
6602001
6602002
6603001
6603002
6603003
Andra posttjänster
Kurirtjänster med hjälp av flera transportmedel
Andra kurirtjänster; tidningsutdelning
Offentliga lokaltelefonitjänster
Offentliga interurbana telefonitjänster
Tjänster från gemensamma nät
Tjänster från särskilda nät
Datanättjänster
Sammankoppling av kommunikationsnät
Mobiltelefontjänster
Internetaccesstjänster
Andra telekommunikationstjänster
TV-sändning
Radiosändning
Kabel-TV- tjänster
Centralbankstjänster
Banktjänster utom centralbankstjänster
Finansiell leasing
Annan kreditgivning
Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondstjänster m.m.
Fondanknuten livförsäkring
Återförsäkring i samband med fondanknuten livförsäkring
Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring
Återförsäkring i samband med livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring
Pensionsfondstjänster
Återförsäkring i samband med pensionsfonder
Olycksfallsförsäkring
Sjukförsäkring
Lång sjukförsäkring
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
100(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
6603004
6603005
6603006
6603007
6603008
6603009
6603010
6603011
6603012
6603013
6603014
6603015
6711000
6712000
6713000
6720100
6720200
7011001
7011002
7012001
7012002
7012003
7012004
7020100
7020200
7020300
7020400
7020900
7031001
7031002
Motorfordonsförsäkring, ansvar mot tredje man
Övrig motorfordonsförsäkring
Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring
Fraktförsäkring
Brand- och annan egendomsförsäkring
Allmän ansvarighetsförsäkring
Kredit- och borgensförsäkring
Assistansförsäkring
Rättskyddsförsäkring
Diverse förmögenhetsförsäkringar
Övrig skadeförsäkring
Återförsäkring i samband med skadeförsäkring
Administrativa tjänster till finansiella marknader
Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning
Andra stödtjänster till finansförmedling
Försäkringsmäklartjänster
Övriga Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
Markexploatering, av egna bostadsfastigheter
Markexploatering, av egna fastigheter av annat slag
Köp och försäljning av egna bostadsfastigheter
Köp och försäljning av egna obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader
Köp och försäljning av egna fastigheter andra än bostadsfastigheter
Köp och försäljning av egna obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder
Uthyrning och förvaltning av egna bostäder
Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler
Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler än industrilokaler
Förvaltning i bostadsrättsföreningar (ej på uppdrag)
Övrig fastighetsförvaltning
Förmedling av bostadsfastigheter
Förmedling av obebyggda tomter avsedda för bostadsbyggnader
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
101(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7031003
7031004
7031005
7032100
7032901
7032902
7032903
7110000
7121001
7121002
7121003
7121004
7121005
7122000
7123000
7131000
7132000
7133001
7133002
7134000
7140100
7140201
7140202
7140203
7140204
7140205
7210000
7221001
7221002
7221003
Förmedling av andra fastigheter än bostadsfastigheter
Förmedling av obebyggda tomter avsedda för andra byggnader än bostäder
Fastighetsvärdering
Förvaltning av bostadsfastigheter i rikskooperativ regi
Uppdragsförvaltning av bostadsfastigheter, utom i rikskooperativ regi
Uppdragsförvaltning av andra än bostadsfastigheter, utom i rikskooperativ regi
Fastighetsskötsel på uppdrag
Uthyrning av personbilar och lätta lastbilar (högst 3 500 kg), utan förare
Uthyrning av motorfordon för godstransport utan förare
Uthyrning av järnvägstransportmedel
Uthyrning av containrar
Uthyrning av motorcyklar, husvagnar och campingbilar
Uthyrning av andra landtransportmedel utan förare
Uthyrning av fartyg utan besättning
Uthyrning av luftfartyg utan besättning
Uthyrning av jord-, och skogsbruksmaskiner, jord- och skogsbruksredskap utan förare
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare
Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer) utan operatör
Uthyrning av datorer
Annan uthyrning av maskiner och utrustning utan operatör
Uthyrning av video- och dvd- filmer
Uthyrning av TV- och radioapparater, videobandspelare och liknande utrustning och tillbehör
Uthyrning av möbler och andra hushållsartiklar
Uthyrning av sport- och hobbyutrustning
Operationell leasing och uthyrning av musikinstrument
Uthyrning av andra varor för personligt bruk
Konsulttjänster avseende maskinvara
Utgivning av system och användarverktyg
Utgivning av tillämpningsprogram
Databärare med registrerat material för användning i ADB-system
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
102(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7222001
7222002
7222003
7222004
7222005
7230001
7230002
7230003
7230004
7230005
7230006
7240001
7240002
7240003
7240004
7250001
7250002
7260000
7310101
7310102
7310103
7310200
7310300
7310400
7310500
7320101
7320102
7320103
7320201
7320202
Systemanalys
Systemdesign
Utveckling av kundspecifik programvara
Systemunderhåll
Andra datakonsulttjänster
Datordrifttjänster
Databehandling, tabulering m.m.
Dataregistrering
Servertjänster
Annan databehandling
Försäljning av annonsplats på internet av webbhotell
On-line publicering
Söktjänster på internet
Andra databastjänster
Övrig försäljning av annonsplats på internet
Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner
Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning
Andra datoranknutna tjänster
Forskning och utveckling inom fysik
Forskning och utveckling inom kemi och biologi
Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling
Teknisk forskning och utveckling
Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling
Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling
Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i naturvetenskap och teknik
Forskning och utveckling inom kulturvetenskap, sociologi och psykologi
Forskning och utveckling inom ekonomi
Forskning och utveckling inom juridik
Forskning och utveckling inom lingvistik och språkvetenskap
Annan humanistisk forskning och utveckling
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
103(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7320300
7411101
7411102
7411103
7411104
7411105
7411106
7411200
7412001
7412002
7412003
7412004
7412005
7412006
7413001
7413002
7414001
7414002
7414003
7414004
7414005
7414006
7414007
7414008
7414009
7415000
7420101
7420102
7420103
7420104
Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhällsvetenskap och humaniora
Juridiska tjänster inom det straffrättsliga området
Juridiska tjänster inom andra rättsområden
Juridiska tjänster i rättsfrågor av domstolsliknande slag m.m.
Andra juridiska tjänster såsom utarbetande av rättshandlingar
Exekutivauktionstjänster
Annan juridisk rådgivning
Rådgivning och handläggning avseende patent- och copyrightfrågor
Revision
Redovisningsanalys
Utarbetande av redovisningar
Andra redovisningstjänster
Bokföring, utom deklarationer
Skatte- och deklarationsrådgivning
Marknadsundersökning
Opinionsundersökning
Allmän företagsrådgivning
Finansiell rådgivning utom skatterådgivning
Rådgivning avseende marknadsföring
Rådgivning i personalfrågor
Rådgivning i produktionsfrågor
PR-tjänster
Annan företagsrådgivning
Projektledning utom för byggprojekt
Övriga managementtjänster
Holdingbolags managementtjänster
Arkitektritningar m.m.
Arkitektrådgivning och förprojektering
Arkitektprojektering
Andra arkitekttjänster
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
104(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7420105
7420106
7420201
7420202
7420203
7420204
7420205
7420206
7420207
7420208
7420209
7420210
7420211
7420212
7420213
7420214
7420215
7430001
7430002
7430003
7430004
7430005
7430006
7440100
7440201
7440202
7440300
7440900
7450101
7450102
Stadsplaneringstjänster
Landskapsarkitekttjänster
Bygg- och maskinritningar m.m.
Teknisk rådgivning
Teknisk projektering för grund- och byggnadsarbeten
Teknisk projektering för mekaniska och elektriska installationer i byggnader
Teknisk projektering för anläggningsarbeten
Teknisk projektering för industriprocesser och industriproduktion
Annan teknisk projektering
Tekniska konsulttjänster i samband med totalentreprenader
Andra tekniska konsulttjänster
Projektledning i samband med bygg- och anläggningsarbeten
Studier och rådgivning inom geologi, geofysik och andra jordvetenskaper
Geologiska och geofysiska undersökningar
Undersökningar av jordytans topografi, lantmäteri
Kartframställning
Andra tekniska konsulttjänster än ingenjörsvetenskapliga tjänster
Provtagning och analys av sammansättning och renhetsgrad
Provtagning och analys av fysiska egenskaper
Provning och analys av integrerade mekaniska och elektriska system
Typgodkännande och besiktning av motorfordon
Annan teknisk besiktning
Annan teknisk provning och analys
Planering, utformning och placering av reklam
Annonsförsäljning
Övrig annonsförsäljning
Direktreklamtjänster
Övrig marknadsföring
Rekrytering av chefer
Rekrytering av annan personal än av chefer
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
105(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7450201
7450202
7450203
7450204
7450205
7460001
7460002
7460003
7460004
7460005
7460006
7470101
7470102
7470103
7470201
7470202
7470203
7470204
7470300
7481101
7481102
7481201
7481202
7481301
7481302
7481303
7481304
7481401
7481402
7481403
106(121)
Uthyrning av kontorspersonal
Uthyrning av personal för hushållsarbete
Uthyrning av industriarbetare och personal inom handel
Uthyrning av sjukvårdspersonal
Uthyrning av andra personalkategorier
Detektiv- och bevakningstjänster
Säkerhetstjänster
Larmtjänster
Transportskydd
Vakttjänster
Andra säkerhetstjänster
Allmän lokalrengöring
Fönsterputsning
Rengöring av transportutrustning
Sanering av anläggning och slutna system
Specialrengöring av lokaler
Desinfektion och skadedjursbekämpning
Annan rengöring
Sotning
Porträttfototjänster, ej fotoautomat
Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från porträttfotoverksamhet
Reklamfototjänster
Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från reklamfotoverksamhet
Pressfotograftjänster
Flygfototjänster
Annan specialfotografering
Fotografiska plåtar och film, exponerad men inte framkallad, från press- och övriga fotograftjänster
Fotoframkallning m.m.
Filmframkallning m.m.
Restaurering, kopiering och retuschering av fotografier
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7481404
7481405
7481406
7481407
7482000
7485001
7485002
7485003
7485004
7485005
7485006
7486000
7487100
7487200
7487301
7487302
7487400
7487901
7487902
7487903
7511101
7511102
7511103
7511200
7511300
7511400
7512100
7512201
7512202
7512300
Fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad, för offsetreproduktion
Mikrofilm och mikrofiche
Andra fotografiska plåtar och film, exponerad och framkallad
Andra fotolaboratorietjänster
Förpackningstjänster
Telefonpassning
Kopiering
Översättning
Tolkning
Postexpedering
Annan kontorsservice
Telefonservice (callcentertjänster)
Grafisk formgivning och service
Formgivning av föremål och miljöer utom grafisk formgivning
Kreditupplysning
Inkassotjänster
Utställnings-, mäss- och kongresstjänster
Mäklar- och värderingstjänster utom fastighetsförmedling
Diverse andra konsulttjänster utom tekniska
Diverse andra företagstjänster
Stats- och kommunledning, lagstiftning, normering
Övergripande ekonomisk och social planering
Andra övergripande offentliga administrativa tjänster
Inspektion, kontroll och tillståndsgivning
Skatteförvaltning, indrivning
Samhällelig informationsförsörjning
Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Administration av universitets- och högskoleutbildning
Administration av forskning
Administration av hälso- och sjukvård
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
107(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7512400
7512501
7512502
7513101
7513102
7513103
7513200
7513300
7513401
7513402
7513403
7513404
7514001
7514002
7521101
7521102
7521200
7522100
7522200
7522300
7522400
7522500
7522600
7523100
7523200
7523300
7524001
7524002
7525001
7525002
108(121)
Administration av omsorg och socialtjänst
Administration av bostadsförsörjning och kommunal service
Administration av fritids- och kulturverksamhet samt inom det religiösa området
Administrativa tjänster rörande energiförsörjning
Administrativa tjänster rörande transporter och kommunikationer
Administration av sektorövergripande näringslivsprogram
Administrativa tjänster rörande jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
Administration av arbetsmarknadsprogram
Administrativa tjänster rörande export, allmän ekonomi
Administrativa tjänster rörande mineraltillgångar, utvinnings- och tillverkningsindustri samt byggnadsverksamhet
Administrativa tjänster rörande handel, hotell- och restaurangverksamhet
Administrativa tjänster rörande turistsektorn
Personalförvaltning inom den offentliga sektorn
Stödtjänster för den offentliga sektorn utom personalförvaltning
Handläggning av internationella ärenden
Handläggning rörande militära insatser i utlandet
Handläggning av biståndsärenden
Militär operativ ledning
Arméförsvar
Marinförsvar
Flygförsvar
Gemensamma tjänster för det militära försvaret
Civilt försvar och frivilligförsvar
Åklagartjänster
Domstolstjänster
Kriminalvård
Polistjänster
Annan bevakning i offentlig regi än polisiär
Släckning och förebyggande av bränder
Räddningskårstjänster
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
7530001
7530002
7530003
7530004
8010100
8010200
8010300
8021000
8022100
8022200
8022300
8030100
8030900
8041001
8041002
8042100
8042200
8042300
8042400
8042500
8042600
8042700
8042900
8511100
8511201
8511202
8511203
8511204
8511205
8511300
109(121)
Obligatorisk socialförsäkring avseende sjuk- och föräldrapenning samt annan ersättning vid tillfällig arbetsoförmåga
Obligatorisk socialförsäkring avseende pensioner
Obligatorisk socialförsäkring avseende arbetslöshetsersättning
Obligatorisk socialförsäkring rörande barnbidrag och andra familjebidrag
Förskoleutbildning
Grundskoleutbildning och förskoleklass
Utbildning inom grundsärskola
Studieförberedande gymnasial utbildning
Gymnasial yrkesutbildning
Utbildning inom gymnasiesärskola
Annan gymnasial utbildning
Utbildning vid universitet och högskolor
Övrig eftergymnasial utbildning
Körskoleutbildning för motorfordon
Utbildning för flygcertifikat och skepparexamen (utom yrkesutbildningar)
Kommunal vuxenutbildning o.d.
Arbetsmarknadsutbildning
Folkhögskoleutbildning
Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
Personalutbildning
Kommunala kulturskolans utbildning
Utbildningsservice
Övrig utbildning
Sluten primärvård
Vård på sluten kirurgklinik
Vård på sluten medicinklinik
Vård på sluten gynekologi- och obstetrikklinik
Vård på sluten rehabiliteringsklinik
Övrig specialiserad sluten somatisk sjukvård
Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
8512101
8512102
8512201
8512202
8513001
8513002
8514101
8514102
8514200
8514300
8514401
8514402
8514403
8514404
8514405
8520001
8520002
8531100
8531200
8531301
8531302
8531500
8531600
8532201
8532202
8532300
8532401
8532402
8532403
8532404
Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare, på sjukhus
Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, på sjukhus
Konsultation och behandling hos allmänpraktiserande läkare, ej på sjukhus
Konsultation och behandling hos specialister inom medicin och kirurgi, ej på sjukhus
Tandreglering
Tandvård utom tandreglering
Medicinska laboratorietjänster
Tjänster från blod-, sperma- och transplantationsorganbanker
Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
Vård vid sjukhem o.l. utan läkare
Barnmorsketjänster
Sjukskötersketjänster
Annan paramedicinsk behandling, utförd av legitimerade yrkesutövare
Annan paramedicinsk behandling, utförd av ej legitimerade yrkesutövare
Övrig hälso- och sjukvård
Veterinärvård för sällskapsdjur
Veterinärvård utom för sällskapsdjur
Vård och omsorg i särskilda boendeformer, för äldre personer
Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder
Heldygnsvård med boende till barn och ungdomar utan missbruksproblem
Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med missbruksproblem
Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem
Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna
Skolbarnomsorg
Dagbarnvård av små barn utan funktionshinder
Öppna sociala insatser för barn och ungdomar
Individ- och familjeomsorg, utredningar om ekonomiskt bistånd o.l.
Individ- och familjeomsorg, äktenskapsrådgivning o.l.
Övrig individ- och familjeomsorg avseende familj
Yrkesrehabilitering
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
110(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
8532500
8532600
8532701
8532702
8532801
8532802
8532803
8532900
9001001
9001002
9001003
9002100
9002200
9002301
9002302
9002401
9002402
9002500
9002601
9002602
9003001
9003002
9003003
9111100
9111200
9112000
9120000
9131000
9132000
9133001
Humanitära tjänster
Flyktingförläggningars tjänster
Öppna sociala insatser i ordinärt boende
Övriga öppna sociala insatser för äldre
Öppna sociala insatser för vuxna med funktionshinder i ordinärt boende
Övriga öppna sociala insatser för vuxna med funktionshinder
Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med funktionshinder
Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem
Drift av avloppssystem och reningsanläggningar
Service av avloppsbrunnar och septiktankar
Avloppsslam
Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall
Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall
Annan behandling och bortskaffande av avfall
Sopförbränning, ej för energialstring
Insamling av miljöfarligt avfall
Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall
Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall
Annan avfallshantering
Kommunalt avfall
Efterbehandling av förorenad jord och förorenat grundvatten
Efterbehandling av förorenat ytvatten
Renhållning och liknande tjänster
Intressebevakning inom branschorganisationer
Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
Religiösa samfunds tjänster
Politiska organisationers tjänster
Tjänster från organisationer för angelägenheter av samhälleligt intresse
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
111(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
9133002
9133003
9133004
9211001
9211002
9211003
9211004
9211005
9212000
9213001
9213002
9220001
9220002
9220003
9231001
9231002
9231003
9232000
9233000
9234001
9234002
9234003
9240000
9251100
9251200
9251300
9252001
9252002
9253001
9253002
112(121)
Tjänster från organisationer för speciella gruppers skydd
Ungdomsorganisationers tjänster
Diverse andra intresseorganisationers tjänster
Kinofilm (spel-/biograffilm), exponerad och framkallad, med en bredd av minst 35 mm
Kinofilm, exponerad och framkallad, smalare än 35 mm
Videofilm
Film-, video- och dvd-inspelning
Andra tjänster i samband med film-, video- och dvd-inspelning
Film-, video- och dvd-distribution
Visning av kinofilm
Visning av video- och dvd-film
Radiotjänster
TV-programtjänster
Försäljning av annonstid i TV och radio
Konstverk
Teaterproducenters, sånggruppers, bands och orkestrars underhållningstjänster
Författares, kompositörers, skulptörers, underhållningsartisters och andra självständiga artisters framställning
Teater-, konserthustjänster o.d.
Nöjesparkstjänster
Cirkusföreställningar
Dansetablissemangs och dansskolors tjänster
Övriga nöjestjänster
Nyhetsservice
Folkbibliotekstjänster
Forsknings- och specialbibliotekstjänster
Arkivtjänster
Museitjänster
Kulturminnesvård
Botaniska trädgårdars och djurparkers tjänster
Naturreservattjänster och naturvård
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
9261100
9261200
9261300
9261400
9261500
9262101
9262102
9262200
9262300
9262401
9262402
9262500
9271000
9272100
9272901
9272902
9301101
9301102
9301103
9301104
9301105
9301201
9301202
9301203
9301204
9301205
9301206
9302101
9302102
9302103
Skidsportanläggningars tjänster
Golfbanors tjänster
Motorbanors tjänster
Trav- och galoppbanors tjänster
Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningars tjänster
Idrottsfunktionärers och idrottsutövares tjänster
Idrottsföreningars tjänster
Tävling med hästar
Övriga sporttjänster
Sportarrangemang
Marknadsföring av sportevenemang
Sportadministration
Spel- och vadhållningstjänster
Ridutbildning och uthyrning av hästar
Fritidsparkers och badanläggningars tjänster
Övriga rekreationstjänster
Industri- och institutionstvätt, hämtning av tvätt
Industri- och institutionstvätt, textiltvätt och rengöring av skinn- och pälsvaror
Industri- och institutionstvätt, kemtvätt
Industri- och institutionstvätt, strykning och pressning
Industri- och institutionstvätt, färgning
Konsumenttvätt, hämtning av tvätt
Tvättautomattjänster
Konsumenttvätt, textiltvätt och rengöring av skinn- och pälsvaror
Konsumenttvätt, kemtvätt
Konsumenttvätt, strykning och pressning
Konsumenttvätt, färgning
Människohår, obearbetat; avfall av människohår
Hårvård för kvinnor och flickor
Hårvård för män och pojkar
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
113(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
9302200
9303001
9303002
9304000
9305001
9305002
9500000
9900000
Årtal
Hudvård, manikyr och pedikyr
Begravningsplatsers och krematoriers tjänster
Begravningsbyråtjänster
Kroppsvård
Vård av sällskapsdjur
Övrig service
Förvärvsarbete i hushåll
Internationella organisationers, utländska ambassaders o.d. tjänster
Klassifikation Tid
Version
Årtal
Nivå
Årtal, 1900-2020
Värden
Kod
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
Text
År 1900
År 1901
År 1902
År 1903
År 1904
År 1905
År 1906
År 1907
År 1908
År 1909
År 1910
År 1911
År 1912
År 1913
År 1914
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
114(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
År 1915
År 1916
År 1917
År 1918
År 1919
År 1920
År 1921
År 1922
År 1923
År 1924
År 1925
År 1926
År 1927
År 1928
År 1929
År 1930
År 1931
År 1932
År 1933
År 1934
År 1935
År 1936
År 1937
År 1938
År 1939
År 1940
År 1941
År 1942
År 1943
År 1944
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
115(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
År 1945
År 1946
År 1947
År 1948
År 1949
År 1950
År 1951
År 1952
År 1953
År 1954
År 1955
År 1956
År 1957
År 1958
År 1959
År 1960
År 1961
År 1962
År 1963
År 1964
År 1965
År 1966
År 1967
År 1968
År 1969
År 1970
År 1971
År 1972
År 1973
År 1974
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
116(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
År 1975
År 1976
År 1977
År 1978
År 1979
År 1980
År 1981
År 1982
År 1983
År 1984
År 1985
År 1986
År 1987
År 1988
År 1989
År 1990
År 1991
År 1992
År 1993
År 1994
År 1995
År 1996
År 1997
År 1998
År 1999
År 2000
År 2001
År 2002
År 2003
År 2004
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
117(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
År 2005
År 2006
År 2007
År 2008
År 2009
År 2010
År 2011
År 2012
År 2013
År 2014
År 2015
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019
År 2020
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
118(121)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
3.3
119(121)
Erfarenheter från senaste undersökningsomgången
SPIN 2007 infört i beräkningarna - serie tillbaka till år 2000 har beräknats retroaktivt.
Beräkningarna enligt MIG och SPIN 2002 upphör fr o m beräkningarna första kvartalet 2009 men
uppdatering av alla perioder till och med 2008 görs i takt med revideringar i
utrikeshandelsstatistiken för dessa perioder.
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4
120(121)
Statistisk bearbetning och redovisning
Se undersökningarna ”Utrikeshandel med varor” och ”Prisindex i Producent- och importled”
4.1
Skattningar: antaganden och beräkningsformler
Se avsnitt 2 (Beskrivning av nuvarande metod) i PM daterad av 2004-12-29 ”Rapport rörande
översyn av kvaliteten i statistiken över utrikeshandelns volymutveckling”.
4.2
Redovisningsförfaranden
Publicering sker kvartalsvis i HA23SM enligt följande fr o m SM för första kvartalet 2009: Sex
tabeller med tillhörande textkommentarer varav fyra enligt SITC och två enligt SPIN 2007. I
tabeller 1 och 2 enligt SITC förändringstal från motsvarande period föregående år, i tabell 3 och 4
volymindex enligt SPIN uttryckta i basåret 2000, i tabell 5-6 volym- och värdeindex uttryckta i
kedjningsbasåret 2000.
Publicering sker även kvartalsvis i Statistikdatabasen: Kvartals- resp årstabell för grupper enligt
SITC med volymindex 2000=100 för vissa varugrupper. Kvartals- respektive årstabell för grupper
enligt SPIN 2007 med volymindex 2000=100 för vissa varugrupper. För statistiken till och med
2008 publiceras även kvartals- och årstabeller för grupper enligt SPIN 2002 och MIG (volymindex
2000=100).
I Pressinformation publiceras kvartalsvis tabell 1 och 2 enligt ovan med tillhörande
textkommentare
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
HA0201_DO_2009_Volymindex
10-02-03 10.10
121(121)
Download