Betygskriterier Industriella revolutionen

advertisement
Internationella
Industriella revolutionen
Engelska Skolan
i Örebro
Betygskriterier – Historia
SO Department
G
G
G
VG
VG
G1)Eleven kan
redogöra för viktiga
händelser och känna
till gestalter, idéer
och förändringar i
den historiska
utvecklingen i
Sverige, Norden och
Europa samt kan
jämföra med andra
länder
Du ska kunna beskriva med hjälp av fakta om
följande saker från industriella revolutionen i
Europa och Sverige.
Exempel på händelser:
1. Förändringen inom jordbruket.
2. Hur industrin växer fram.
3. Nya idéer och uppfinningar.
Exempel på viktiga personer:
1. Olika vetenskapsmän och uppfinnare av
idéer och uppfinningar.
G3)Eleven har insikt i Hur har den industriella revolutionen förändrat
hur stora
människors livsvillkor?
samhälleliga
omvälvningar har
förändrat människors
livsvillkor
G4) Eleven kan
Hur har den industriella revolutionen påverkat
identifiera och
vår nutid?
reflektera kring några
olika historiska
händelser och
skeenden med
betydelse för vår
egen tid
VG1) Eleven gör
Vad är tidstypiskt för samhället i de olika
bedömningar om vad länderna när den industriella revolutionen
som kan ses som
startar?
betydelsefulla
historiska skeenden i
några olika kulturer,
placerar dem i tiden
och beskriver några
framträdande drag
VG2) Eleven visar
genom relevanta
exempel hur
historiska skeenden
påverkat nutida
ekonomiska och
sociala förhållanden
Ge exempel på hur industriella revolutionen
påverkat hur vi har det idag ekonomiskt och
socialt.
Internationella
Industriella revolutionen
Engelska Skolan
i Örebro
Betygskriterier – Historia
SO Department
MVG
MVG
MVG1) Eleven ger
med ett urval av
händelser en
helhetsbild av ett
betydelsefullt
historiskt skeende
Visa på helhetssyn inom den industriella
revolutionen – Hur hänger de olika delarna ihop?
MVG4) Eleven
utvecklar genom
studier utifrån
historiska begrepp
egen ny kunskap och
använder denna i det
egna arbetet
Dra egna slutsatser utifrån det du lärt dig om
den industriella revolutionen.
Download