Bild 1

advertisement
Industriella revolutionen
Var?
England
När?
Slutet av 1700-talet
Varför där och då?
 Jordbruket förbättras
 Befolkningen ökar
 Nya uppfinningar
 Kapital
Anna Östman, Ljustadalens skola, Sundsbruk – www.lektion.se
Industriella revolutionen:
Befolkningsökningen
1750: 6 miljoner invånare
1800: 9 miljoner invånare
Befolkningen ökar därför att:
 Jordbruken producerar mer mat så att fler kan äta sig
mätta.
 Man förstår hur sjukdomar sprids. Bättre hygien och
kunskap leder till att färre dör i sjukdomar.
John Snow upptäcker hur kolera
sprids.
Medicin





Förr förklarades sjukdomar med vidskepelse.
Kloka gummor och läkare med bristfällig kunskap.
Nya upptäckter, smuts och sjukdom hänger ihop,
bakterier orsakar vissa sjukdomar.
Andra åkommor kan orsakas av brist på något,
skörbjugg och C-vitaminbrist är ett exempel på
detta.
Vaccin och andra läkemedel utvecklas.
Industriella revolutionen: textilindustrin
Nya uppfinningar leder till effektivare produktion.
Billigare och snabbare.
Mindre arbetskraft behövs – arbetslöshet.
Produktionen flyttar in i fabriker.
Fler får tillgång till kläder.
Handeln gynnas.
Industriella revolutionen: Spinning Jenny
Före Spinning Jenny så arbetade
spinnarna hemma
Spinning Jenny gjorde
att spinnarna måste börja jobba i
fabriker
Finns det likheter med vad som
händer idag?
Moderniseringarna har samma effekt nu som då.
Industriella revolutionen: Triangelhandel


Triangelhandeln gjorde många förmögna. Pengar som de
ofta investerade i byggandet av nya och fler fabriker.
Triangelhandel = slavhandel
EUROPA
Socker, tobak,
bomull
NORDAMERIKA
Gevär, krut,
tyger, sprit
Slavar
AFRIKA
Industriella revolutionen:
Triangelhandel
Minst 10 miljoner afrikaner kom fram till Nordamerika.
Hur många som dog på vägen vet ingen.
Industriella revolutionen: Ångmaskinen






Den viktigaste av alla nya uppfinningar.
Uppfanns av James Watt på 1780-talet
Användningsområde: spinnmaskiner och mekaniska
vävstolar. Järnbruk och gruvor.
Fördel: inte längre beroende av närhet till vatten.
Kan användas vid kusten för att lättare kunna skeppa ut
varorna.
Kan användas inne i landet på de platser råvarorna och
arbetskraften fanns.
Industriella revolutionen:
Järnvägen
Industriella revolutionen:
Järnvägen




En tidig modell byggdes
1804.
Förbättrades av
Stephenson 1823.
Stephensons The Rocket
kunde köra i hisnande 46
km/timmen.
Gör det möjligt att frakta
både människor och varor
snabbt över hela landet.
Industriell revolutionen: järn & stenkol
Problem: det behövs mycket järn för att bygga alla järnvägar och
maskiner.
Träkol används för att producera järn, och England har brist på trä.
Hur producera nog med järn då?
Lösning: Nya metoder uppfinns som gör att man kan använda stenkol
för att framställa järn. England har gott om stenkol.
PRODUKTIONEN AV JÄRN ÖKAR OCH JÄRNET BLIR BILLIGARE!
Kunskapen sprids




Kunskapen och det tekniska kunnandet sprids till
andra länder i Europa.
Nederländerna, Belgien var först för att sedan
följas av Frankrike och de tyska staterna.
Konkurrensen var hård mellan länderna.
Storbritannien började industrialiseras ca: 1750
medan Sverige inte började komma igång förrän
på 1850-talet.
Miljön




Ökad konsumtion leder till även till ökad
miljöförstöring.
Naturresurserna ses som oändliga,
djurarter utrotas och miljöer förstörs.
I nutid, U – länder vill följa samma
utveckling som I – länderna gjort.
Följden av att alla vill öka sin
levnadsstandard blir mer utsläpp.
Aralsjön som ett varnande
exempel.
Industriella revolutionen: arbetarna
Dåliga arbetsförhållanden:
 Låga löner
 Inga skyddsanordningar: ofta olyckor
 Långa arbetstider (14-18 h/dag)
 Kvinnor kommer in på arbetsmarknaden med lägre lön.
Barnarbete vanligt:
 Enkla maskiner kan skötas av barn
 Lägre lön än vuxen = billigare
 Kamp mot barnarbete leder till förbud mot att barn
under 9 år ska arbeta
Industriella revolutionen: städerna



Effektivare jordbruk gör att
många människor på
landsbygden blir arbetslösa
och söker sig till städerna.
Städerna växer snabbt, nya
områden måste byggas för
alla arbetare.
Områdena som byggs för
arbetarna blir slumområden
med hemska
levnadsförhållanden.
Bakgrund till imperialismen






Industriella revolutionen gav nya tekniska möjligheter: Nya
vapen, fartyg och nya sätt att producera ledde till
moderniseringar och effektiviseringar av krigsmakten.
Telegrafen möjliggjorde snabb kommunikation.
Transport: Nya fartygstyper och framförallt ångdriften gav
förkortade tiden det tog att resa över jordklotet.
Mediciner: Afrikas klimat och sjukdomar stoppade inte längre
européerna.
Färre krig i Europa innebar att man hade större möjligheter
att koncentrerade sina resurser åt andra håll.
Järnvägen gjorde det möjligt att kolonisera allt längre ifrån
kusten.
Imperialismens syfte.





Råvaror, industrierna i Europa krävde mängder av
råvaror. Varför köpa när man kan ta?
Strategiska mål, ångfartygen behövde ställen att
fylla på kol. Trupper behövde baser.
Nya marknader (sent 1800 och framåt), någonstans
att sälja det man producerade i hemlandet.
Prestige, alla andra har det ju! En plats i solen
Kapitalism, ekonomin, tjäna pengar är både
drivkraften och syftet.
Afrika innan imperialismen
Afrika 1914
Fler länder industrialiseras, världen
koloniseras.





När fler länder som industrialiseras införs allt högre
tullar för att skydda det egna landet från konkurrens
utifrån.
Efterfrågan på kolonier ökar både för
råvarutillgången och marknadens skull.
Nya länder som Italien, Belgien och Tyskland ligger
efter och vill ha kolonier för prestigens skull.
Det blir en kapplöpning om hur världen delas upp.
Uppdelningen tar inte hänsyn till
ursprungsbefolkningarna, människor delas upp och
klumpas ihop.
Europeisk överlägsenhet
Synen på afrikaner
Att sprida det
Europeiska
 De vita européerna ansåg
sig högre stående.
 Utnyttjade Darwins
evolutionsteori för att
rättfärdiga förtrycket.
 De ville sprida både sin
kultur samt kristendomen
 Framförallt ville man
tjäna pengar, makt och
prestige.
Kontroll





Telegrafen möjliggör snabb kommunikation.
Söndra och härska.
Järnväg och moderna fartyg möjliggör snabba
transporter
Medicinska framsteg.
Moderna vapen gör att färre soldater behövs.
(Första kulsprutan kom på 1860-talet)
Söndra och härska.




Människor ställs mot varandra, vissa
gynnas på andras bekostnad.
Gamla motsättningar utnyttjas.
De grupper som gynnas hjälper
kolonisatörerna.
Afrika redan försvagat efter slavhandeln
och de krig som förts mellan staterna.
Lycka till!
Download