Arbetsbeskrivning
Studeranderepresentant DN
2014-05-26
Sid 1(1)
DISIPLINNÄMNDEN- ARBETSBESKRIVNING
Vad är Disciplinnämnden (DN)?
Disciplinnämnden är KTH:s beslutande instans för disciplinärenden - frågor där studenter anklagats för att
fuskat eller vilselett vid examination, stört ordning vid undervisning eller trakasserat personal eller
studenter. Disciplinnämnden är en central instans på KTH.
Rådets sammansättning
Disciplinnämnden består av Rektor, en representant för fakulteten (KTH:s lärare), två
studentrepresentanter (från THS) samt en lagfaren ledamot (En domare från utanför KTH).
Vad är din uppgift som studeranderepresentant?
Före mötet
Disciplinnämnden sammanträder en gång per månad under terminstid. Inför varje möte kommer du att få
ut handlingar med underlag för de frågor som ska behandlas på mötet. De frågor som tas upp är
disciplinärenden . Inför mötet är det bra om du stämmer av med den andra studeranderepresentanten i
rådet. Du kan också ta kontakt med THS Chefer för Utbildningsinflytande (CFU) om du ser att det är
någon större fråga på agendan som kan vara bra att diskutera med dem innan mötet. Dock så gäller det
tystnadsplikt runt fallen i disciplinnämnden, så vad man kan ta upp till CFU varierar men de kan alltid vara
ett stöd.
Under mötet
Under mötet gäller lykta dörrar. Detta innebär att allt som sägs täcks av tystnadsplikten. Möten hålls en
gång i månaden och brukar vara inbokade mellan 9 och 12. Ärenden som hanteras är alltid
disciplinnämndsfrågor.
Efter mötet
Efter varje möte tar du upp frågor med CFU om det dyker upp saker som speciella fall, felaktigheter i
undervisningen samt trakassering/diskriminering eller annan felaktig behandling av studenter.
Löpande arbete
Under terminen har du också avstämningsmöten med CFU för att stämma av hur arbetet går, vilka stora
frågor som tagits upp i rådet och hur ert arbete kan utvecklas.
Utöver mötestiden på tre timmar är den mesta tidsåtgång handlingar. Att läsa möteshandlingarna före och
att sammanfatta mötet efter, tar ofta ungefär tre timmar per möte.
Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se