Musikaktiviteter för nyanlända familjer, barn och unga

advertisement
Foto: Kennet Ruona
Allan Skrobe är en musikaliskt
allsidig musiker, producent och
pedagog som rör sig från det
mesta mellan pop, rock till folk
och världsmusik. Han undervisar i gitarr och mandola på
Musikhögskolan i Malmö och
har varit verksam i olika band,
projekt och nu senast med en ny
trio Midgren/Skrobe/Quartey
samt det arabiskt/svenska projektet Mazguf Ensemble
som spelar i The Baghdad Sessions på Moriskan i
Malmö.
Foto: Kennet Ruona
Kontakt
Tel: 070-850 92 74
[email protected]
Foto: Johan Sundell
Tel: 070-561 13 19
[email protected]
Det går också bra att kontakta
Marika Yamoun, kommunikatör och projektkoordinator på
UNGA Musik i Syd och Utvecklingscentrum.
Tel: 0708-20 58 99
[email protected]
Mer info:
www.musikisyd.se/bro-bro-breja
Med stöd av:
Foto: Erik Mårtensson
Foto: Kennet Ruona
Åsa Håkansson är frilansande
musiker och projektledare, bland
annat initiativtagare till projektet
’Första steget med en sång’ som
riktar sig till nyanlända i Lund
och som Bro bro breja anknyter till. Hon sjunger och spelar
fiol med flera instrument och
är uppvuxen i Småland. Under
vintern 2015 arbetade hon på ett
transitboende för ensamkommande flyktingar i Arlöv
och är även privat engagerad i integrationsfrågor.
Musikaktiviteter för nyanlända
familjer, barn och unga
Bro bro breja
Musikaktiviteter för nyanlända
Mot bakgrund av vår tids flyktingströmmar genom
Europa ser vi ett behov att inom Musik i Syd utveckla ett
kompetensområde inriktat på mångfald, flerspråkighet,
interkulturella möten och integration. Projektet Bro bro
breja kan ses som ett första steg i detta avseende.
Projektet drivs av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum och riktar sig till ensamkommande ungdomar
och nyanlända familjers barn och unga. Vi ser det som
en utbytes- och lärandeprocess. Här tillför Musik i Syd
sina professionella musikernätverk, sin kunskap och kompetens, men tar samtidigt öppet och lyhört in och
lär av en för institutionen delvis ny verklighet.
Projektorganisation
Projektet drivs huvudsakligen av våra två musikerambassadörer, Allan Skrobe och Åsa Håkansson, båda
med stor erfarenhet av att kommunicera genom musik
inom olika genrer och former av musikskapande. Under
2017 kommer de att etablera nya kontakter och med
musik uppsöka boenden och mötesplatser främst i
Hässleholm och Kristianstad.
Nära dem jobbar UNGA Musik i Syds kommunikatör
och projektkoordinator Marika Yamoun. Hennes roll är
att förankra, dokumentera och berätta om projektet samt
vara musikerambassadörerna behjälplig med diverse
praktiskt och kommunikativt arbete. I Styrgruppen ingår
även projektledare för UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum, Anna-Carin Fogelqvist, och UNGA Musik i
Syds verksamhetschef, Annika Johansson, som gemensamt har det övergripande ansvaret för budget och
samordning.
Mål och syfte
•
•
•
•
Projektet ska skapa relationer med asylboenden och
HVB-hem, samt med olika mötesplatser som vänder
sig till denna målgrupp, i syfte att initiera fler och
regionalt samordnade musikaktiviteter inom flyktingmottagandet i södra Sverige.
Save the dates:
Tre stora dagar 2017
Bro bro breja är en del av UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrums aktuella fokusområde och pågående
utvecklingsarbete Musik för integration. Kom till våra tre
viktiga dagar som på olika sätt speglar detta område.
Med musikerbesök och återkommande musikaktiviteter vill vi skapa fler positiva erfarenheter och
stärka gemenskapen på och utanför boendet.
8 november
Projektet ska fånga upp individer som har intresse av
eller redan utövar musik och skapa bättre förutsättningar för dem att möta musiker, utöva och uppleva
levande musik.
16 november
Det ska även öppna slussar in i Musik i Syds befintliga verksamhet, bygga broar till projekt och program
som kan intressera målgruppen samt korta de fysiska
och mentala avstånd som kan finnas mellan boenden
och våra konserthus.
Livsviktigt!
Inspirations- och fortbildningsdag om kultur och yngre
barn på Hässleholm Kulturhus
Musik för integration
– erfarenhetsbyten och inspiration
Heldagskonferens på Kulturkvarteret Kristianstad
3 december
Världsmusikaliskt julkalas
Fest på Kulturkvarteret Kristianstad i samarbete med
Musikskolan Kristianstads kommun
Målgrupp
LIVSVIKTIGT!
Projektets huvudsakliga målgrupp är ensamkommande
ungdomar och nyanlända familjers barn och unga som
antingen söker asyl eller nyligen beviljats uppehållstillstånd i Sverige samt personal och andra vuxna som omger
dem. Kommunerna vi riktar in oss på i detta första steg är
Hässleholm och Kristianstad.
Projekttid
Projektet pågår 2017 ut. Första kontakter togs inför projektansökan och följs upp av Åsa och Allan under marsapril. Musikaktiviteter arrangeras i Hässleholm och Kristianstad från april till november. En nationell konferens
den 16 november och ett stort offentligt avslutningskalas
den 3 december för alla inblandade avrundar projektet.
Båda event äger rum på Kulturkvarteret Kristianstad.
Onsdag
8
November
HÄSSLEHOLM KULTURHUS
MUSIK FÖR
INTEGRATION
Torsdag
16
November
KULTURKVARTERET
KRISTIANSTAD
VÄRLDSMUSIKALISKT
JULKALAS!
Söndag
3
December
KULTURKVARTERET
KRISTIANSTAD
Mer info: www.musikisyd.se/musik-for-integration
Download