Utvärdering, delaktighet, inflytande och kartläggning

advertisement
REGION GOTLAND
Barn- och Utbildningsförvaltningen
Austre Rektorsområde
Förskolan Spunken
2017-07-15
1(8)
Likabehandlingsplan Förskolan Spunken, 2011-2012
-
Planen gäller för förskolan Spunken på Vänge skola -
Vision
På förskolan Spunken känner alla trygghet och glädje. Alla ska få uppmuntran
och stöd. Alla ska kunna känna lust att lära, känna sig rättvist behandlad samt
ha en vilja att ta ansvar för allas trivsel. Samtliga tendenser till våld,
främlingsfientlighet, trakasserier och mobbning ska aktivt motverkas.
2
Innehållsförteckning
I vår plan för Likabehandling ska vi………………………………………………..3
Uppdraget…………………………………………………………………………….3
Vad är kränkande behandling………………………………………………..….3-4
Ansvarsfördelning…………………………………………………………………..5
Vi förebygger och åtgärdar………………………………………………………...5
Så här gör vi om någon kränks, trakasseras eller hotas……………….……….5
Utvärdering, delaktighet, inflytande och kartläggning…………………………..6
Kartläggning enligt Husmodellen………………………………………………….7
Blankett för dokumentation………………………………………………………..8
3
I vår plan för Likabehandling ska vi:

Aktivt främja barns lika rättigheter

Motverka diskriminering
- Direkt diskriminering: Ett barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och
funktionshinder.
- Indirekt diskriminering: Ett barn får inte missgynnas genom att till synes neutrala
ordningsregler mm tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt.
Motverka trakasserier
- Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har
samband med ”direkt diskriminering”.
Motverka annan kränkande behandling
- ett uppträdande som utan att vara trakasserier, kränker ett barns värdighet (hot,
tvång, mobbning mm).


Uppdraget
Från den 2011-07-01 gäller den nya Skollagen (SFS 2010:800). I Skollagen kap 6, Åtgärder mot
kränkande behandling av barn och elever. Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när
det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan.
Diskriminering är förbjuden oberoende av diskriminerande avsikt och oberoende av om det är fråga
om direkt eller indirekt diskriminering. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot
annan kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt
uppdrag.
Lagen gör klart att varje enskild verksamhet skall upprätta en Likabehandlingsplan bl a omfattande
planerade åtgärder. Åtgärderna skall vara både förebyggande och förhindrande.
Skollagen, 1 kap 5 § slår fast att ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt
solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt
motverka alla former av kränkande behandling”.
Likabehandlingsplanen tar fasta på Skollagen och säkerställer att vi tar ställning till och praktiserar
1 kapitel 5 §.
Vad är kränkande behandling?
Vi väljer att använda oss av Skolverkets definition av kränkande behandling hämtad ur Skolverkets
Allmänna råd 2006:
”Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
som inte har samband med diskrimineringsgrunderna s k annan kränkande behandling. Kränkande
behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar eller förekomma i många olika
sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla
människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är
att den enskildes upplevelser av kränkning alltid måste tas på allvar.
Trakasserier är kränkningar som har samband med diskrimineringsgrunderna och kan, liksom annan
kränkande behandling, utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera och äga rum i alla
4
miljöer. Kränkningar kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte
bara under en tid och på den plats där verksamheten äger rum utan också via t ex telefon och dator
(sms, mms, e-post och chat). De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och
återkommande. De kan ta sig uttryck i fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande eller bemötande.
Trakasserier och annan kränkande behandling kan ta sig uttryck i nedsättande tillmälen, nedsvärtning,
förtal och ryktesspridning, förlöjligande eller förnedrande uppförande som t ex negativa kommentarer
om utseende eller beteende. Det kan också handla om att frysa ut eller hota liksom att skapa och
sprida homofobiska texter eller bilder och märken med annat kränkande innehåll……”
Beskrivningen utgår från en verklighet som mer eller mindre kan prägla barn och ungdomars liv. Även
hos oss på förskolan Spunken. Skolverket bedömer problemet som så omfattande att man genom
skrivningen i Allmänna råden vill säkerställa både vår uppmärksamhet och vår medvetenhet kring
diskrimineringens olika skepnader. Kränkningar kan vara diffusa likaväl som handfasta och tydliga och
de kan förekomma överallt.
” …..att motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling måste prägla valet av
arbetsformer och hur man bemöter varandra i verksamheterna….”
Skrivningen i de Allmänna råden vill säkerställa att diskrimineringsproblematiken finns med när vi
organiserar den pedagogiska verksamheten och den praktiska verkligheten och exempel på frågor
som blir betydelsefulla är:
Hur grupperar vi barnen?
- Blir barn bortvalda, eller säkerställer vi att de slipper detta genom att skapa system för
grupperingar och placeringar i förskolan?
- Hur bemöter vi varandra och hur tilltalar vi varandra?
- Har vi utvecklat ett gemensamt ”vi” som präglar oss i mötet med
diskrimineringsfrågor?
På Vänge skola har vi valt att arbeta mot följande mål i vår Värdegrundspolicy som vi alla (elever,
föräldrar och personal) tillsammans tagit fram:

Alla på vår skola skall känna sig trygga!
Vi agerar direkt mot alla former av våld och mobbning.

På vår skola respekterar vi varandra! ”Behandla andra såsom du själv vill bli behandlad!” Vi
använder inte svordomar, nedsättande eller kränkande ord.

Vi tar vårt ansvar. Vi respekterar våra kamrater – kommer i tid och har med nödvändigt
material. Vi uppträder så att vi inte stör.

Vi är ärliga och pålitliga kompisar. Vi ljuger inte, vi vågar stå för våra misstag.

Här på skolan satsar vi på att skapa en gemensam vi-känsla: en för alla - alla för en!
Allmänt vill vi på förskolan Spunken att alla ska kunna känna sig trygga, väl behandlade och sedda av
varandra. Blir någon utsatt för kränkningar, diskriminering, trakasserier, hot, våld, eller mobbning ska
vägen till hjälp vara välkänd och förankrad bland förskolans barn och personal.
De lokala planer som beskriver skolans tillvägagångssätt i sådana fall är den här
Likabehandlingsplanen, Kris- och Katastrofplanen och Handlingsplanen mot mobbning.
Planerna finns utlagda på förskolan Spunkens hemsida: www.gotland.se/austre
5
Ansvarsfördelningen ser ut så här:
Rektor ansvarar för att:
- upprätta ett handlingsprogram för att motverka kränkningar såsom diskriminering och
mobbning.
- handlingsprogrammet följs upp
- lagen följs.
Alla som arbetar i förskolan ansvarar för att:
- aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper
- visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt
förhållningssätt.
- uppmärksamma och i samråd vidta nödvändiga åtgärder för att
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.
Vi förebygger och åtgärdar på följande sätt:

Antimobbningsarbetet är beskrivet i Handlingsplan mot mobbning.

Tillsyn; vuxna finns på förskolans område, inne och ute.

Vi, förskolans personal, ingriper direkt om barn bråkar, kränker, retas etc

Vi arbetar i det daglig arbetet med att skapa vi-känsla – så att alla skall kunna må bra.

Vi tydliggör vem man vänder sig till när något har hänt.

Vi kontrollerar att läromedel inte har ett diskriminerande innehåll.

Vi informerar om hur man anmäler ett mobbningsärende.

Vi arbetar hela tiden med livskunskapsfrågor.

Vi strävar efter att undvika situationer där barn blir bortvalda, vilket kan innebära att vi vuxna
väljer lag, placerar på förskolan, delar in i grupper etc.

Vi informerar och diskuterar Handlingsplanen mot mobbning och Likabehandlingsplanen i
klassen/gruppen kontinuerligt och i början av varje termin och samlar då in konstruktiva
synpunkter. Vi ser till att barnen ges möjlighet att förstå planernas innebörd.
Så här gör vi om:
 Barn kränker, hotar eller brukar våld mot barn
Om personal blir vittne till kränkningen där barn kränker barn ingriper man direkt, bryter situationen
och värnar om den utsatte. Det innebär bland annat att den utsatte skall tas omhand och inte släppas
iväg utan att man har försäkrat sig om den utsattes tillstånd. Vid behov lotsar man den utsatte vidare
till någon från Barn- och elevhälsan. Den utsatte släpps inte iväg oreflekterat och utan åtgärd.
Information om händelsen lämnas alltid vidare till ansvarig personal.
Vittnet till kränkningen eller ansvarig personal samtalar med den som utsatt annat barn.
Dennes föräldrar kontaktas.
Ansvarig personal informerar föräldrarna till det barn som utsatts.
6
Ansvarig personal dokumenterar och lämnar dokumentationen till rektor.
Om kränkningen kvarstår går vi vidare på följande sätt:
Upprepad kränkning kan tolkas som mobbning. Antimobbningsplanen tas i bruk.
Polisanmälan kan komma att övervägas.
 Vuxen kränker, hotar eller brukar våld mot barn
Om barn upplever sig kränkt av förskolans personal vänder sig han eller hon till någon av följande
personer; ansvarig personal, rektor eller valfri annan vuxen.
Ärendet lämnas till rektor vilken ser till att utredning påbörjas.
Föräldrar informeras.
Rektor eller annan utsedd person utreder. Enskilda samtal förs med dem som varit inblandade.
Åtgärder vidtas beroende på vad som framkommit av utredningen.
Allvarliga hot eller våld leder till polisanmälan.
Ärendet återkopplas till den utsatte.
Ärendet dokumenteras och dokumentationen sparas av rektor.
Vid behov kontaktas Barn- och elevhälsan.
 Barn kränker, hotar eller brukar våld mot förskolans personal
Ärendet lämnas till rektor, vilken ser till att utredning påbörjas.
Föräldrar informeras.
Rektor eller annan utsedd person utreder. Enskilda samtal förs med dem som varit inblandade.
Åtgärder vidtas beroende på vad som framkommit av utredningen.
Vid allvarliga fall kallas föräldrar/vårdnadshavare så snabbt som möjligt till förskolan.
Allvarliga hot eller våld leder till polisanmälan.
Ärendet återkopplas till den utsatte.
Ärendet dokumenteras och dokumentationen sparas av rektor.
Vid behov tas kontakt med Företagshälsovården.
Utvärdering, delaktighet, inflytande och kartläggning
För att Likabehandlingsplanen skall bli ett användbart och levande dokument skall så många som
möjligt kunna påverka innehållet i planen. Vid behov skall planen ändras från år till år.
Varje år genomförs en arbetsmiljöenkät. Enkäten skall besvaras av förskolans föräldrar.
En betydande del av enkäten handlar om Likabehandlingsplanens innehåll som trivsel,
mobbningsförekomst, diskrimineringsförekomst, förbättringsområden etc.
Förslaget till Likabehandlingsplan skall skickas ut på remiss under höstterminen. När remissvaren är
sammanställda, skall Likabehandlingsplanen anpassas enligt remissvaren. Slutligt fastställande sker i
följande sammanhang:
·
personalen i förskolans arbetslag
·
föräldrarna i skolrådet
·
skolledningen som fastställer kommande års Likabehandlingsplan
Datum för ovanstående tågordning skall skrivas in i rektorsområdets kalendarium varje termin.
Likabehandlingsplanen som tagits fram under föregående år skall finnas med på förskolans hemsida.
Föräldrarna skall läsa igenom planen tillsammans med sina barn.
Kartläggning
Under verksamhetsåret 2011-12 görs en kartläggning utifrån kommunens enkät med kompletterande
frågor. Vi använder oss också av Barn- och Elev- Ombudsmannens ”Husmodell” vid kartläggningen.
Se sidan 7!
7
Kartläggning enligt Husmodellen på förskolan Spunken i Vänge:
2010-12-10
Nulägesanalys: Trygghetsvandring tillsammans med barn på förskolan födda 2005 visar att de är
otrygga när de leker utomhus i lekstugan på gården när det är mörkt.
Mål: Alla barn ska känna trygghet vid utelek även den mörka årstiden.
Åtgärd: Belysning utomhus ska ses över.
Klart: Höstterminen 2011
Ansvarig: Rektor (Tekniska förvaltningen)
Nulägesanalys: Trygghetsvandring tillsammans med barn på förskolan födda 2005 visar att de tycker
det är obehagligt med parasoll ståendes inne på deras toalett.
Mål: Alla barn ska känna trygghet när de går på toaletten.
Åtgärd: Parasollen ska tas bort och förvaras någon annanstans.
Klart: Till vårterminens start 2011
Ansvarig: Personal på förskolan
Nulägesanalys: Trygghetsvandring tillsammans med barn på förskolan födda 2005 visar att de är
otrygga i stora samlingsrummet på 3-5årsavdelningen. Där finns ett hörn bakom soffan som barnen
kan gömma sig och skrämmas.
Mål: Alla barn ska känna trygghet i stora samlingsrummet
Åtgärd: Tillsammans med barnen på 3-5 års avdelningen prata om detta. Hur kan vi tillsammans lösa
detta med att några barn blir rädda när några skräms? Övningar för att stärka förmågan till empati
hos barnen och visa respekt. Lyssna på varandra och komma överens. Problem och konflikter kan
många gånger lösas med samtal och tillsyn.
Klart: Till vårterminens start 2011
Ansvarig: Förskollärare Carina Å
8
Dokumentation utifrån Likabehandlingsplanen
Förskola
Ansvarig för dokumentationen
Vad har inträffat?
Vilka är inblandade?
Genomförda eller planerade åtgärder:
Åtgärd
Ansvarig
Datum
Vid behov skrivs ett åtgärdsprogram
Kan undertecknas (i förekommande fall) av rektor, föräldrar och annan berörd personal.
Download