Antibiotikaanvändning i öppenvården ur STRAMA

advertisement
Antibiotikaanvändning i
öppenvården ur STRAMAperspektiv
Christer Norman
Allmänläkare
Pneumokocker med nedsatt
känslighet för penicillin
Källa: www.rivm.nl/earss
Antibiotika i 26 EU-länder
H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87
H. Goossens Lancet 2005; 365: 579–87
2004
2003
2002
2001
2000
1999
5
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
DDD/1000 inhabitants/day
Sales of Antibiotics in the Nordic Countries
1978-2004
25
20
15
10
Iceland
Finland
Sweden
Norway
Denmark
-
Antibiotic, methenamine excluded, out-patient consumption in Sweden, 1987-2004,
Different age-groups
Presicriptions/1000 inhabitants and year
Data source: The National Board of Heatlh and Welfare
1 400
Prescriptions/1000 inh/year
1 200
0-4
5-14,
15-64
65-99
1 000
800
600
400
200
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
25 % av befolkning har använt
antibiotika under ett år
Ålder Antal behandlade
patienter
0-6
212 072
Antal antibiotikakurer per år
1,80
7-64
1 464 586
1,58
65-
513 436
2,01
Totalt
2 190 432
1,70
Källa: Läkemedelsregistret 050701-060630
Vem förskriver antibiotika?
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Allmänläkare
Specialistläkare
Tandläkare
Socialstyrelsens Läkemedelsregister 2005
Okänt
Infektionspanoramat i primärvården
Stramas Diagnos Recept Studier
100
80
60
2000 (n=6207)
2002 (n=5392)
2005 (n=7498)
40
20
0
tvä
f
Lu
f
n
i
gs
i
v
U
H
ud
h
oc
m
k
ju
Ö
ig
r
v
t
en
g
In
a
di
s
o
gn
Rationell antibiotikaanvändning Evidensbaserade riktlinjer
Handlägg ni ng av fary n g o t o n s illit er
Varför erbjuda antibiotikabehandling?
Fördelar
Nackdelar
• Förkorta
symtomdurationen med
1-2,5 dygn
(graden av symtom styr
behandlingsvinsten)
• Minska risken för
spridning i familj och
samhälle
• Biverkningar
• Ekologiska
förändringar i
normalfloran
6
Handlägg ni ng av fary n g o t o n s illit er
I studier påvisad effekt av antibiotika på symtomduration
• Ingen effekt om negativ svalgodling
• Mindre än ett dygn vid halsont och påvisad
förekomst av S.p
• Mellan 1-2,5 dygn om 3 av 4 Centorkriterier var uppfyllda och orsakat av S.p.
• 85 % var friska efter en vecka, oberoende
av om antibiotika givits eller ej
7
Effekt av PcV vid 1 centorkriterie och ingen odling
Little, P et al. BMJ 1997;314:722
Copyright ©1997 BMJ Publishing Group Ltd.
Effekt av PcV vid 3 centorkriterier och pos odling hos 80%
Zwart, S. et al. BMJ 2000;320:150-154
Copyright ©2000 BMJ Publishing Group Ltd.
Antibiotika har måttliga effekter
vid öroninflammation
• Meta-analyser talar för att öronvärken är något mindre
uttalad 2-7 dagar efter symtomdebuten hos barn som fått
antibiotika, dvs 1 av 8-17 behandlade barn får mindre värk.
•Vissa studier har även påvisat en liten skillnad i
durationen av övriga symtom till fördel för
antibiotikabehandling.
• Diarré, illamående, kräkning och hudutslag förekommer
nästan dubbelt så ofta hos antibiotikabehandlade barn.
Konsensus
Effekt av antibiotika vid purulent
otit på öronvärk och sekretion
Thalin A, Densert 0, Larsson A, Lyden E, Ripa T. Is penicillin necessary in the treatment of acute
otitismedia?. Proceedings of the International Conference on Acute and Secretory OtitisMedia,
Jerusalem.Amsterdam: Kugler Publications, 1985:441-46.
Mastoidit är mycket ovanligt
Antibiotikaförsäljning i Sverige 1987-2004, recipe
per 1000 barn, och antalet mastoiditfall i
slutenvårdsregistret (Källa:EpC)
Val av antibiotika vid diagnosen öroninflammation hos
barn i åldern 2-16 år under 2005
Val av antibiotika bland de 50 läkare som under 2005
förskrivit flest recept till barn i åldern 2-16 år med
diagnosen öroninflammation.
Riktlinjer fungerar inte om de
inte implementeras !
Implementering fungerar inte
om det inte finns lokalt
förankrad fortbildning!
Strama/Läksak Stockholm
LÄKEMEDELSSAKKUNNIGA
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Lokalt Strama/LK-arbete i
sydvästra Stockholm
24 VC
Salems VC
Resistens E Coli
30
25
24,4
1996
1997
%R
20
1999
15,1
15
2001
2002
9,3
10
2003
2004
5
1,4
1,4
2005
1,1
0
Ampicillin
Mecillinam
Cefadroxil
Nitrofurantoin
Kinolon *
Trimetoprim
Salems VC Terapiområde J01M ANTIBAKTERIELLA
KINOLONDERIVAT 2003-01 tom 2006-09
(Recept/mån) LEpC
norfloxacin
ciprofloxacin
Salems VC J01XE Nitrofurantoin
2003-01 tom 2006-09 Rec/mån (LEpC)
För att bevara effekten av
antibiotika krävs:
Övervakning av antibiotikaresistens
Övervakning av antibiotikaanvändning
Övervakning av ev. underbehandling
Evidensbaserade riktlinjer
Lokal implementering
Tack för uppmärksamheten!
Download