2017 - Värdegrunden utmanar! Från ord till samtal

advertisement
2017 - Värdegrunden utmanar! Från ord till samtal
Dag 1. Att leda och leva sin värdegrund
Torsdagen den 2 februari 2017
Anmäl dig senast 20 januari
Plats: Tammerfors
Detaljprogram
Målgrupp: rektorer, lärare, föreståndare inom småbarnspedagogik, ledare inom ungdomsarbete och övrig
pedagogisk verksamhet samt bildningschefer.
"Lokala arbetsplaner är viktiga instrument för att utveckla skolmiljön
där värden som delaktighet, mångfald och allas lika värde genomsyrar
vardagen. Men en plan är en plan. I praktiken är det avståndet mellan
ord och handling som avgör om förtroendet för värdegrunden skapas
eller skadas.
Som ledare bör du vara medveten om dina egna etnocentriska och
värdemässiga kategoriseringar och den press som den övriga
skolvärlden ofta utövar till förmån för ett visst tänkande. För att vidga
ditt och skolans tänkande är det därför viktigt att tillsammans kunna
problematisera och inta en kritisk hållning till den egna verksamheten.
Dagen går i workshopsstil varierad med korta föreläsningar för att
utmana och konkretisera arbetet med värdegrunden."
Dagens facilitator Pirjo
Lahdenperä
Pirjo Lahdenperä är leg. psykolog och professor emerita i pedagogik med inriktning på ledning och styrning
vid Mälardalens högskola, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. Hon har bl.a. medverkat i
rektorsutbildningar, fungerat som lärarutbildare, pedagogisk ledare och som forskare vid institutionen för
pedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm och vid Södertörns högskola. 2005 blev hon Sveriges första
professor i interkulturell pedagogik vid Södertörns högskola.
Anmäl dig på www.avi.fi/svenskaenheten
För mera information kontakta [email protected], tfn 0295 018624
2017 - Värdegrunden utmanar! Från ord till samtal
Dag 2. Filosofiska samtal som pedagogiskt verktyg
Torsdagen den 23 mars 2017
Anmäl dig senast 9 mars
Plats: Vasa
Detaljprogram
Målgrupp: undervisande och handledande personal på alla utbildningsstadier, personal inom
småbarnspedagogik, handledare i barn- och ungdomsverksamhet
"Filosofiska samtal bygger på idén om en undersökande
gemenskap som stimulerar deltagarna att tillsammans
förstå och koppla samman de stora frågorna med vår egen
vardag. Och detta är ju precis vad verksamma i skolan och
förskolan behöver göra med de grundläggande
demokratiska värderingarna – förstå vad som menas med
dem och koppla dem till den egna vardagen.
Det kan låta stort och svårt men filosofiska samtal kan börja
i det lilla, i en lek, under en lektion eller en lunch. Att tänka
och lyssna är centralt för filosofiska samtal. Lite äldre elever
– och många vuxna – kan ofta ha uppfattningen att en
diskussion varit lyckad om man "vann" eller fick "rätt". I
filosofin är det snarare tvärtom. Det handlar inte i första
hand om att övertyga andra utan om att förstå, undra
tillsammans och tänka nytt. Eftertänksamhet är här mer
värdefullt än snabba svar – liksom att ändra uppfattning
eller tillägna sig ett helt nytt perspektiv."
Dagens facilitator Liza Haglund säger
att filosofiska samtal utvecklar
deltagarnas kritiska förmåga, deras
språkliga verktyg och förståelse av olika
perspektiv.
Liza Haglund är adjunkt vid lärarutbildningen på Södertörns högskola och har också under många år drivit
och utvecklat filosofiska samtal med barn och unga inom ramen för Ung filosofi på Södra teatern i
Stockholm.
Anmäl dig på www.avi.fi/svenskaenheten
För mera information kontakta [email protected], tfn 0295 018624
2017 - Värdegrunden utmanar! Från ord till samtal
Dag 3. Sokratiska samtal som pedagogiskt verktyg
Måndagen den 4 september 2017
Anmäl dig senast 21 augusti
Plats: Vasa
Detaljprogram
Målgrupp: undervisande och handledande personal på alla utbildningsstadier, personal inom
småbarnspedagogik, handledare i barn- och ungdomsverksamhet.
"Sokratiska samtal eller eftertänksam dialog är ett
alldeles speciellt sätt att föra ett samtal som kan utveckla
barns, ungdomars och vuxnas sätt att tänka och
därigenom nå insikt i centrala idéer och värden. Samtalen
kan användas som återkommande inslag i utbildning inom
alla ämnesområden och i alla åldrar.
Under dagen går vi igenom hur man planerar och leder
samtal och hur man väljer underlag för samtalen, med
övningar och egna kortare samtal. Föreläsningen belyser
också de genom forskning dokumenterade positiva
effekter som samtalen har på barns, ungdomars och
vuxnas kritiska och analyserande tänkande, på
språkutveckling samt självbild och social kompetens."
Dagens facilitator Ann S Pihlgren
Ann S Pihlgren är filosofie doktor i pedagogik och arbetar för närvarande som forskningsledare vid Ignite
Research Institute. Hon är lärarutbildare, författare och skolutvecklare med arbetsområden som forskning,
skolutveckling och ledarskapsfrågor.
Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör främst hur samspel, dialog och tänkande samverkar och vilka
didaktiska konsekvenser det får för undervisningen i förskola, skola och på fritidshem.
Anmäl dig på www.avi.fi/svenskaenheten
För mera information kontakta [email protected], tfn 0295 018624
2017 - Värdegrunden utmanar! Från ord till samtal
Dag 4. Dramapedagogiska verktyg som samtalsöppnare
Torsdagen den 28 september 2017
Anmäl dig senast 14 september
Plats: Helsingfors
Detaljprogram
Målgrupp: undervisande och handledande personal på alla utbildningsstadier, personal inom
småbarnspedagogik, handledare i barn- och ungdomsverksamhet.
”Dramapedagogiken kan erbjuda enkla men
välfungerande verktyg för att öppna upp diskussioner med
barn och unga kring frågor om t.ex. delaktighet,
självkänsla, utanförskap, ensamhet, mobbning mm.
Med hjälp av dramapedagogiska övningar får vi pröva på
att sätta oss in i en annans situation, gå i andras skor, byta
perspektiv. Övningarna tränar bl.a. den empatiska
förståelsen och vår förmåga att se på vårt eget handlande
ur den andras perspektiv. ”
Dagens facilitator Anne Sandström är
verksamhetsledare för DOT-teatern.
Anne Sandström är dramalärare, styrelsemedlem i FIDEA (Drama och Teaterundervisning i Finland r.f.), samt
verksamhetsledare för Föreningen för Drama och teater, DOT r.f., som är ett dramapedagogiskt
kompetenscenter i Helsingfors. Hon utvecklar olika metoder inom tillämpad drama att användas i nya
samarbetsprojekt och metoder där dialog används som konstnärlig strategi i arbetet. Deltagande drama,
pedagogik och samhällsutveckling möts i arbetet med kulturarv, lokalmiljön, konstinstitutioner, utbildning,
ungdomskulturen och i arbetslivet.
Anmäl
www.avi.fi/svenskaenheten
Anmäl
digdig
påpå
www.avi.fi/svenskaenheten
mera
information
kontakta
[email protected],tfn
tfn0295
0295018624
018624
FörFör
mera
information
kontakta
[email protected],
Download