Regeringens pm Förslag om tillfällig föräldrapenning i samband

YTTRANDE
2010-08-27
1 (1)
Dnr 2010/800 M 1
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten
103 33 STOCKHOLM
Förslag om tillfällig föräldrapenning i samband med att ett barn har avlidit
m.m. (dnr S2010/5246/SF)
Sammanfattning
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) tillstyrker förslaget.
IAF ställer sig positiv till förslaget om att tillfällig föräldrapenning betalas ut till
föräldrar i samband med att ett barn som inte fyllt 18 år har avlidit, eftersom det
måste anses mycket viktigt att föräldrar i en sådan svår situation får ett särskilt
skydd inom socialförsäkringen.
IAF ställer sig positiv till förslaget om undantag från anmälan hos
Arbetsförmedlingen för rätt till sjukpenning i sak. IAF anser dock att det bör
understrykas att det är fråga om rena undantagssituationer där det är fråga om
att en arbetslös eller närstående är allvarligt sjuk. I dessa situationer är det inte
rimligt att den arbetslöse i första hand tänker på att anmäla sig till
Arbetsförmedlingen för rätt till ersättning.
IAF ställer sig positiv till att reglerna om laga förfall i rättegångsbalken och praxis
ska vara vägledande vid bedömningen av om det kan anses vara oskäligt att
begära att en arbetslös ska anmäla sig som arbetslös hos den offentliga
Arbetsförmedlingen och anta erbjudet arbete motsvarande den bestämda
sjukpenninggrundande inkomsten för rätt till ersättning.
------------------I detta ärende har Anne-Marie Qvarfort beslutat. Carina Karlsson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Lars Seger och Mona
Karlsson deltagit.
Anne-Marie Qvarfort
Carina Karlsson
Postadress
Box 210, 641 22 Katrineholm
Besöksadress
Växel
0150-48 70 00
Fax
0150-48 70 02
Webbplats
www.iaf.se