Fakta PM 3:2007
Arbetslöshetsersättning inom EU
Danmark
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information
om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen
i ett urval EU-länder.
Oktober 2007
Denna PM har utarbetas av Tobias Wallin vid IAF:s kanslienhet.
Informationsbladen i serien Arbetslöshetsersättning inom EU ger inte en fullständig
bild av regelverken i respektive stat. Det kan också förekomma inaktuella uppgifter i
de fall då IAF inte har hunnit uppdatera informationen.
Källa: I huvudsak internetbaserad myndighetsinformation.
’
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) svarar för den samlade tillsynen och andra
statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Box 210
641 22 Katrineholm
Tfn: 0150-48 70 00
E-post: [email protected]
www.iaf.se
Inledning
Rättvisa jämförelser mellan olika staters socialförsäkringssystem är svåra att
göra, inte minst på grund av ländernas varierande kostnadslägen.
Informationsbladen innehåller därför uppgifter om ersättningsnivån i
procent av tidigare inkomst, i stället för förmånsbeloppen i faktiska tal.
Alla de stater som förekommer i IAF:s sammanställningar har någon form
av försäkring riktad mot arbetslöshet. En grupp stater har ett traditionellt
avgiftsfinansierat socialförsäkringssystem med kontantstöd särskilt riktat till
arbetslösa, eventuellt kompletterat med ett grundtrygghetssystem. Ett antal
stater har i stället försäkringssystem med en mer eller mindre uttalad
administrativ koppling till fackliga organisationer eller andra privaträttsliga
organ.
Danmark
2006 ingick den danska regeringen en parlamentarisk överenskommelse
med oppositionen – velfærdsaftalen som syftade till att öka sysselsättningen.
På kort sikt ska sysselsättningen öka genom ökade arbetsmarknads- och
integrationspolitiska åtgärder. På längre sikt innebär överenskommelsen att
pensionsavgångarna senareläggs.
Genom överenskommelsen har arbetslöshetskassorna givits utökade
uppgifter från och med år 2007. Personal från kassorna möter de
arbetssökande vid så kallade CV-samtal inom 4 veckor efter anmälan om
arbetslöshet.
Arbetslöshetskassorna har vidare ansvaret för kontroll av att de
arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande (rådighetsvurdering)
under de inledande 9 månadernas arbetslöshet. Det lagstadgade
minimikravet är att kassan kallar de arbetssökande till jobsamtale vid 3
månaders arbetslöshet och därefter var 3:e månad.
Kassorna bedriver själva också arbetsförmedling. Denna arbetsförmedling
sker såväl inom som utom de respektive yrkesområden som kassornas
medlemmar återfinns i. Det uttalade syftet är att öka sökandefrekvensen
inom bristyrken, vilket ska motverka lönedrivande flaskhalsar.
Danmark förbrukar 4,5 % av BNP på arbetsmarknadspolitik.
Tillämpningsområde
Arbetslöshetsförsäkringen omfattar medlemmar i arbetslöshetskassorna med
hemvist i Danmark. Såväl heltids- som deltidsarbetslöshet kan berättiga till
arbetslöshetsersättning.
Medlemskap i en arbetslöshetskassa är möjligt för anställda som fullgjort
minst 1 timmes arbete, personer som fullgjort värnplikt, egenföretagare,
vissa arvoderade förtroendevalda samt personer som genomgått minst 18
månaders näringsinriktad utbildning (se nedan under studerandevillkor)
Personer bosatta på Grönland och på Färöarna omfattas av särskilda regler.
Kvalifikationsvillkor
Medlemsvillkor
Medlemsvillkoret innebär att den ersättningssökande skall ha varit medlem i
arbetslöshetskassan under 1 år som föregått arbetslösheten.
För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning skall den
ersättningssökande – utöver medlemsvillkoret – uppfylla ett antal
grundvillkor och ett arbets- eller studerandevillkor.
Grundvillkor
Den ersättningssökande ska vara ofrivilligt arbetslös och stå till
arbetsmarknadens förfogande 37 timmar per vecka för heltidsarbetslösa och
30 timmar per vecka för deltidsarbetslösa. Han eller hon ska vara anmäld
vid ett så kallat Jobcentre, ha registrerat sitt CV i Jobcentrets databank inom
1 månad och därefter hålla det aktuellt samt på anmodan delta i
utarbetandet av en jobplan, motsvarande en individuell handlingsplan.
Arbetsvillkor
För att uppfylla arbetsvillkoret krävs att en ersättningssökande har arbetat i
reguljärt lönearbete eller som egenföretagare bedrivit självständig
näringsverksamhet på heltid under 52 veckors under de 3 år som föregått
arbetslösheten.
För deltidsarbetande är kravet 34 veckors arbete under de 3 år som föregått
arbetslösheten.
Studerandevillkor
Den som genomgått yrkesskola om minst 18 månader måste därefter
anmäla sig vid arbetsförmedlingen inom 2 veckor för att ha rätt till
ersättning.
Ersättningsperiod
För arbetslösa upp till 54 års ålder kan ersättning som längst utbetalas
under 4 år. Dessa 4 år är uppdelade i en passiv och en aktiv period. Efter 1
års arbetslöshet är den arbetslöse skyldig att delta i aktiva åtgärder som
exempelvis att genomgå yrkes- eller reguljär utbildning.
Vid ersättningsperiodens slut överförs den arbetslöse till en kommunal
arbetsmarknadsenhet.
För arbetslösa som uppnått 55 års ålder kan ersättningsperioden förlängas
tills den arbetslöse når 60 års ålder under förutsättning att han eller hon då
uppfyller villkoren för efterløn (förtidspension).
Egenföretagare
För egenföretagare gäller en 4 veckors karensperiod innan ersättning utgår.
Ungdomar
En arbetslös person som är yngre än 25 år har en mer begränsad rätt till
arbetslöshetsersättning. Ersättning kan utgå under 6 månader inom varje
18-månadersperiod som den arbetslöse varit medlem i en
arbetslöshetskassa. Den passiva perioden är således endast 6 månader för
ungdomar.
Försäkringsförmåner
Ersättningen beräknas utifrån medelinkomsten upp till en viss nivå under 12
veckor före arbetslöshetens inträde och får som mest uppgå till 90 % av
den tidigare inkomsten.
För personer som uppfyllt studerandevillkoret eller genomfört värnplikt är
den högsta möjliga dagpenningen lägre än för övriga arbetslösa.
Taket för försäkringsförmånen skiljer sig åt mellan personer som fullgjort ett
arbets- eller studerandevillkor och mellan heltids- och deltidsförsäkrade samt
mellan ungdomar och äldre arbetslösa.
Den genomsnittliga ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen ligger på
drygt 60 procent av ersättningstagarens tidigare löneinkomst. Taket i
försäkringen är således avsevärt lägre än den genomsnittliga löneinkomsten
för försäkringstagarna. Endast låginkomsttagare erhåller 90 procent av sin
tidigare inkomst.
Taket fastställs genom en årlig löneindexering.
Arbetsvillkor
Högsta dagpenning 2007: DKK 683,00 (€ 91,70) högst 5 dagar per vecka.
Studerandevillkor
Högsta dagpenning 2007: DKK 560,00 (€ 75,20)
Deltidsförsäkrade
Högsta dagpenning 2007: DKK 455,00 (€ 61,10)
Ungdomar
Högsta dagpenning 2007: DKK 342,00 (€ 45,90)
Gäller ungdomar som inte fullgjort utbildning som innebär kvalifikation
genom studerandevillkoret.
Ersättning vid deltidsarbetslöshet
Ersättning vid deltidsarbetslöshet kan utgå under samma förutsättningar
som vid heltidsarbetslöshet om den tidigare arbetstiden minskas med mer
än 7 timmar per vecka.
Avbrott och återkvalificering
Den som påbörjar en ersättningsperiod (ydelseperiod) påbörjar också en
ramtid (referenceperiod). Ersättningsperioden är som längst 208 veckor, dvs.
4 år. Ramtiden inom vilken ersättningsperioden kan förbrukas är 312
veckor, dvs. 6 år. Om ramtiden löper ut innan ersättningsperioden tagit slut
är återstående del av ersättningsperioden förbrukad.
Återkvalificering kan endast ske genom att den arbetslöse uppfyller ett
reducerat arbetsvillkor.
Heltidsarbetslösa
Avlönat arbete under 300 timmar inom en ramtid om 10 veckor.
Deltidsarbetslösa
Avlönat arbete under 150 timmar under 10 veckor.
Egenföretagare
Självständig näringsverksamhet i väsentlig omfattning under 26 veckor.
Sanktioner
För försäkrade arbetslösa prövas rätten till arbetslöshetsersättning vid
arbetslöshetskassorna som beslutar om sanktioner och återbetalning. Den
som inte accepterar erbjudet arbete eller praktik kan avstängas från rätt till
ersättning under 1 vecka.
Arbetslöshet som följd av egen uppsägning kan leda till 5 veckors
avstängning från rätt till ersättning.
Upprepad förseelse kan leda till avstängning på obestämd tid. Den som 2
gånger under 12 månader frivilligt lämnar en anställning måste uppfylla ett
nytt reducerat arbetsvillkor för att på nytt ha rätt till arbetslöshetsersättning.
Uteslutning från medlemskap i arbetslöshetskassan är möjlig.
För oförsäkrade arbetslösa fattas beslut om rätten till socialbidrag inom den
kommunala förvaltningen, dvs. vid Jobcentret eller på en annan nivå.
Beskattning och finansiering
Arbetslöshetsersättning är beskattningsbar inkomst. Ersättningstagare betalar
pensionsavgifter. Nivån på arbetsgivaravgifterna fastställs årligen.
Arbetstagaravgifter täcker arbetslöshetsförsäkringens
administrationskostnader.
Myndighetsutövning, tillsyn och besvärsordning
Jobcentren sänder underrättelser om iakttagelser av betydelse för
ersättningsrätten till arbetslöshetskassorna.
Arbetslöshetskassorna beslutar om rätten till ersättning i enskilda ärenden
om arbetslöshetsersättning.
Arbejdsdirektoratet är tillsynsmyndighet över arbetslöshetskassorna.
I tillsynsverksamheten har Arbejdsdirektoratet tillgång till enskilda
ersättningsmottagares inkomstuppgifter genom samverkan med
skattemyndigheterna. Arbejdsdirektoratet bedriver också oanmälda
arbetsplatsbesök i syfte att kontrollera bidragsbrott.
Myndigheten är också besvärsinstans i fråga om arbetslöshetskassornas
beslut om sanktioner och återbetalningsskyldighet. Vidare är myndigheten
beslutsinstans i fråga om sanktions- och återbetalningsbeslut om det
felaktigt utbetalda beloppet är större än 25 maximala dagpenningbelopp
och i fråga om uteslutning av medlem ur arbetslöshetskassan.
Beslut av arbetslöshetskassa kan överklagas till Arbejdsmarkedets Ankenævn
och i vissa fall förvaltningsdomstol.
Administrativ organisation
Den danska arbetslöshetsförsäkringen utgör en del av ett samordnat statligt
och kommunalt inkomstförsäkringsskydd vid arbetslöshet. Personer som är
arbetslösa men som inte omfattas av försäkringen kan i stället omfattas av
riktade kommunala insatser.
Arbetslöshetsförsäkringen är frivillig och delvis avgiftsfinansierad. Avgifterna
täcker Arbetslöshetskassornas administrationskostnader.
Arbetslöshetskassorna är privaträttsliga organisationer som är fristående från
staten men i flera fall har kopplingar till olika fackförbund. Sedan år 2002
finns i Danmark en lagstadgad möjlighet att etablera tvärfackliga
arbetslöshetskassor eller kassor helt utan facklig koppling.
Arbetslöshetskassorna beslutar om rätten till ersättning i enskilda ärenden.
År 2007 finns 30 arbetslöshetskassor. Vissa organiserar både löntagare och
egenföretagare, andra är öppna endast för löntagare eller endast för
löntagare inom specifika branscher.
Utanför den statligt och privaträttsligt organiserade arbetslöshetsförsäkringen
finns i Danmark kommunala aktiveringsinsatser som är riktade exempelvis
särskilt mot ungdomar under 30 år och flyktingar. Även utförsäkrade
personer kan omfattas av dessa kommunala insatser.
Också den som tar del av sådana kommunala insatser lyder under krav på
att stå till arbetsmarknadens förfogande.
Den statliga arbetsförmedlingen är sedan 2007 samlokaliserad med
kommunala arbetsmarknadsenheter. Statlig arbetsförmedling och
kommunala aktiveringsinsatser sker därmed samlat – vid så kallade
Jobcentres.
Vid ett antal pilot-Jobcentres har respektive kommun ett utökat ansvar för
aktivering även av arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa personer.
Danmarks arbetslöshetskassor och sedan 2004 även kommunerna står
under Arbejdsdirektoratets tillsyn.
Kontaktuppgifter
Arbejdsdirektoratet
Stormgade 10
1009 KØBENHAVN K
Danmark
www.adir.dk
Telefon:
+0045 38 10 60 11
Fax:
+0045 38 19 38 90