Tyskland - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fakta PM 11:2007
Arbetslöshetsersättning inom EU
Tyskland
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information
om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen
i ett urval EU-länder.
Oktober 2007
Denna PM har utarbetas av Tobias Wallin vid IAF:s kanslienhet.
Informationsbladen i serien Arbetslöshetsersättning inom EU ger inte en fullständig
bild av regelverken i respektive stat. Det kan också förekomma inaktuella uppgifter i
de fall då IAF inte har hunnit uppdatera informationen.
Källa: I huvudsak internetbaserad myndighetsinformation.
’
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) svarar för den samlade tillsynen och andra
statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Box 210
641 22 Katrineholm
Tfn: 0150-48 70 00
E-post: [email protected]
www.iaf.se
Inledning
Rättvisa jämförelser mellan olika staters socialförsäkringssystem är svåra att
göra, inte minst på grund av ländernas varierande kostnadslägen.
Informationsbladen innehåller därför uppgifter om ersättningsnivån i
procent av tidigare inkomst, i stället för förmånsbeloppen i faktiska tal.
Alla de stater som förekommer i IAF:s sammanställningar har någon form
av försäkring riktad mot arbetslöshet. En grupp stater har ett traditionellt
avgiftsfinansierat socialförsäkringssystem med kontantstöd särskilt riktat till
arbetslösa, eventuellt kompletterat med ett grundtrygghetssystem. Ett antal
stater har i stället försäkringssystem med en mer eller mindre uttalad
administrativ koppling till fackliga organisationer eller andra privaträttsliga
organ.
T y s k l an d
Tillämpningsområde
Ersättning eller bistånd vid arbetslöshet i Tyskland kan utgå genom endera
av två system.
Arbetslöshetsförsäkring, Arbeitslosenversicherung
Ett obligatoriskt avgiftsfinansierat socialförsäkringssystem som omfattar alla
anställda och berättigar till ersättning vid heltids- och deltidsarbetslöshet.
Grundläggande trygghet för arbetssökande, Grundsicherung für
Arbeitsuchende, eller Arbeitslosengeld II
Ett skattefinansierat behovsprövat system som erbjuder kontanthjälp på
existensminimumnivå till den som inte kan finna anställning i tillräcklig
omfattning. Denna nivå motsvarar socialbidragsnivån i Tyskland som är
345 euro exklusive hyra m.m. år 2007.
Kvalifikationsvillkor, Arbeitslosenversicherung
För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning skall den
ersättningssökande vara arbetslös, arbetssökande och anmäld vid
arbetsförmedlingen. Ersättning kan utgå först efter en kvalificeringsperiod
inom den obligatoriska försäkringen. En ersättningssökande måste ha varit
obligatoriskt försäkrad minst 12 månader under de senaste 2 åren för att ha
rätt till ersättning. (Gäller ersättningsbeslut från och med 1 februari 2006).
Ersättningsperiod, Arbeitslosenversicherung
Ersättningsperiodens längd varierar beroende på tid inom den obligatoriska
försäkringen samt den ersättningssökandes ålder. Den kortaste tid inom
försäkringen som kan berättiga till ersättning är 12 månader vilket ger en
ersättningsperiod om 6 månader. En tid om 24 månader berättigar till högst
12 månaders ersättning för personer upp till 54 års ålder. För
ersättningssökande som uppnått 55 års ålder berättigar 36 månader inom
försäkringen till högst 18 månaders ersättning.
Försäkringsförmåner, Arbeitslosenversicherung
Ersättningsnivån upp till en högsta nivå beräknas utifrån ett flertal faktorer.
Till grund ligger medelvärdet av den beskattningsbara inkomsten under de
12 månader som föregått arbetslösheten. Vårdnad om barn påverkar också
ersättningsnivån. Inkomster från eventuell deltidsanställning över en viss
nivå reducerar ersättningen. Förmögenhet påverkar däremot inte
ersättningen.
Ersättningstagare med barn: 67 procent av inkomst efter skatt
Ersättningstagare utan barn: 60 procent av inkomst efter skatt
Ersättning vid deltidsarbetslöshet, Teilarbeitslosengelt
Ersättning vid deltidsarbetslöshet betraktas som en särskild förmån. Förlust
av ett deltidsarbete där den ersättningssökande varit obligatoriskt försäkrad
berättigar till ersättning om den sökande haft ytterligare ett arbete vari han
varit obligatoriskt försäkrad, och fortsatt innehar denna anställning under
deltidsarbetslösheten. Ersättningsnivån beräknas på samma sätt som vid
heltidsarbetslöshet, dvs. fastställs utifrån tidigare inkomster. Ersättning vid
deltidsarbetslöshet kan utgå under maximalt 6 månader. Därtill finns
särskilda permitteringsregler och regler för säsongsarbetslöshet inom
byggnadssektorn.
Avbrott och återkvalificering, Arbeitslosenversicherung
En påbörjad men ej avslutad individuell ersättningsperiod som avbryts
exempelvis för en tidsbegränsad anställning berättigar till fortsatt ersättning
till periodens slut under 4 kalenderår räknat från det ursprungliga
ersättningsbeslutet.
Om den nya anställningen varar mer än 12 månader, dvs. tillräckligt länge
för att berättiga till en ny ersättningsperiod påbörjas en ny ersättningsperiod
vid senare arbetslöshet även om den senare arbetslösheten inträffar inom 4
kalenderår från det ursprungliga ersättningsbeslutet.
Sanktioner, Arbeitslosenversicherung
Självförvållad arbetslöshet kan ge 12 veckors avstängning från rätt till
ersättning. En vägran att acceptera erbjudet lämpligt arbete kan också ge
upp till 12 veckors avstängning från ersättningsrätt. Sanktioner kan också
följa om den ersättningssökande inte försöker tillträda på arbetsmarknaden.
Beskattning och finansiering, Arbeitslosenversicherung
Arbetslöshetsersättning är inte beskattningsbar inkomst. Myndigheten
Bundesagentur für Arbeit betalar däremot pensions- och
sjukförsäkringsavgifter för förmånstagarna inom arbetslöshetsförsäkringen.
Arbetslöshetsförsäkringen finansieras genom arbetsgivaravgifter (2,1procent)
och egenavgifter (2,1 procent år 2007). Staten täcker eventuella underskott
i arbetslöshetsförsäkringen (Arbeitslosenversicherung) och Grundläggande
trygghet för arbetssökande (Grundsicherung für Arbeitsuchende).
Administrativ organisation
Arbetslöshetsförsäkringen i Tyskland administreras vid den federala
myndigheten Bundesagentur für Arbeit som består av en centralmyndighet,
regionala myndigheter och lokalkontor. Arbetslöshetsförsäkringen leds av en
partssammansatt styrelse bestående av arbetsgivar- och
arbetstagarrepresentanter samt representanter för offentlig sektor.
Kontaktuppgifter
Bundesagentur für Arbeit
Regensburgerstrasse 104
90478 Nürnberg
www.arbeitsagentur.de
+49 (0)911 179 2214