Belgien - Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fakta PM 2:2007
Arbetslöshetsersättning inom EU
Belgien
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har sammanställt information
om de ersättningssystem som motsvarar den svenska arbetslöshetsförsäkringen
i ett urval EU-länder.
Oktober 2007
Denna PM har utarbetas av Tobias Wallin vid IAF:s kanslienhet.
Informationsbladen i serien Arbetslöshetsersättning inom EU ger inte en fullständig
bild av regelverken i respektive stat. Det kan också förekomma inaktuella uppgifter i
de fall då IAF inte har hunnit uppdatera informationen.
Källa: I huvudsak internetbaserad myndighetsinformation.
’
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) svarar för den samlade tillsynen och andra
statliga uppgifter som gäller arbetslöshetsförsäkringen.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Box 210
641 22 Katrineholm
Tfn: 0150-48 70 00
E-post: [email protected]
www.iaf.se
Inledning
Rättvisa jämförelser mellan olika staters socialförsäkringssystem är svåra att
göra, inte minst på grund av ländernas varierande kostnadslägen.
Informationsbladen innehåller därför uppgifter om ersättningsnivån i
procent av tidigare inkomst, i stället för förmånsbeloppen i faktiska tal.
Alla de stater som förekommer i IAF:s sammanställningar har någon form
av försäkring riktad mot arbetslöshet. En grupp stater har ett traditionellt
avgiftsfinansierat socialförsäkringssystem med kontantstöd särskilt riktat till
arbetslösa, eventuellt kompletterat med ett grundtrygghetssystem. Ett antal
stater har i stället försäkringssystem med en mer eller mindre uttalad
administrativ koppling till fackliga organisationer eller andra privaträttsliga
organ.
Belgien
Tillämpningsområde
Den belgiska arbetslöshetsförsäkringen är en obligatorisk avgifts- och
skattefinansierad socialförsäkring med dels inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning, dels familjerelaterade förmåner.
Arbetslöshetsförsäkringen omfattar alla anställda. Självständiga näringsidkare
omfattas däremot inte av arbetslöshetsförsäkringen.
För ungdomar finns en särskild grundersättning för personer upp till 25 år
som är nytillträdda på arbetsmarknaden.
Det belgiska regelverket skiljer mellan ordinär arbetslöshetsersättning för
heltidsarbetslöshet (chômage complet) och tillfällig arbetslöshetsersättning
(chômage temporaire) se nedan.
K v a l i f i k a t i o n s v i l l k o r , i n k o m st r e l a t e r a d e r s ä t t n i n g o c h
familjerelaterade förmåner
För att vara berättigad till arbetslöshetsersättning skall den
ersättningssökande vara arbetslös, stå till arbetsmarknadens förfogande och
vara anmäld som arbetssökande. Försäkringsersättning kan utgå först efter
en kvalificeringsperiod inom den obligatoriska försäkringen.
Kvalificeringsperiodens längd varierar beroende på den ersättningssökandes
ålder. Villkorets variation är mellan 312 arbetsdagar under de 18 månader
som föregått arbetslösheten och 624 arbetsdagar under de 36 månader
som föregått arbetslösheten. Personer under 30 års ålder med
försörjningsbörda kan kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom att
ha avslutat studier och därefter antingen fullgjort ett reducerat arbetsvillkor i
avlönat arbete eller stått till arbetsmarknadens förfogande under
motsvarande tid.
Ersättningsperiod
Ersättningsperioden saknar generell bortre gräns. Ersättningen sänks dock
årligen. Ersättningsrätten för en enskild arbetslös person kan också efter ett
särskilt sanktionsbeslut upphöra helt efter en jämförelse med genomsnittet
av ersättningstagarna av samma kön och ålder i den aktuella regionen.
Försäkringsförmåner
Försäkringsersättningen är inkomstrelaterad men varierar också beroende
på civilstånd, på om den ersättningssökande har vårdnad om barn eller inte
och på arbetslöshetens längd.
Person i delat hushåll med barn:
60 % av tidigare inkomst
Person i delat hushåll utan barn:
55 % av tidigare inkomst under det första året, därefter 35 % av tidigare
inkomst
Ensamhushåll:
60 % av tidigare inkomst under det första året, därefter 42 % av tidigare
inkomst
Därutöver finns familjerelaterade tilläggsförmåner som bland annat
studieförmåner för studenter som genomgår obligatorisk skolgång,
ålderstillägg för ersättningssökande som uppnått 50 års ålder och 20
anställningsår samt vårdnadshavartillägg.
Ersättning vid deltidsarbetslöshet
Deltidsarbetslöshet (även frivillig) kan berättiga till en särskild form av
grundersättning (chômage temporaire) som utgår vid arbetstidsförkortning.
Samma ersättningsform kan också medges under upp till 1 års
tjänstledighet på heltid.
Sanktioner
Återkravsmöjlighet finns vid felaktiga utbetalningar. Arbetsförmedlingen kan
besluta om varning, nedsättning av ersättningen eller avstängning från
ersättningsrätten. Avstängningstiden kan variera mellan totalt 1 och 52
veckor. Vid ringa regelbrott bestäms avstängningstiden till mellan 1 och 26
veckor, vid grövre regelbrott till mellan 4 och 52 veckor. Upprepade
regelbrott kan leda till uteslutning. I de fallen måste kvalifikationsvillkoret
uppfyllas på nytt innan ersättning åter kan utgå.
Beskattning och finansiering
Arbetslöshetsersättning är beskattningsbar inkomst. Vad gäller försäkringens
finansiering har Belgien ett system i vilket socialförsäkringarna inte
särredovisas. De totala arbetsgivar- och egenavgifterna är 24,77 respektive
13,07 % (2006). Andelarna för arbetslöshetsförsäkringen tillåts variera
inom dessa ramar.
Administrativ organisation
Arbetslöshetsförsäkringen administreras av Office national de l'emploi
(O.N.E.M.) och dess regionala organ som beslutar om rätten till
arbetslöshetsersättning.
Ersättningen utbetalas av en av tre fackligt organiserade arbetslöshetskassor
eller en kompletterande nationell arbetslöshetskassa Rijksdienst voor
arbeidsvoorziening (R.V.A.) för personer som inte är anslutna till
fackförbundens arbetslöshetskassor.
Kontaktuppgifter
Office National de l’Emploi (O.N.E.M.)
Boulevard de l'Empereur, 7
1000 Bruxelles
www.onem.be
www.rva.be