Hur läser du din Bibel?

advertisement
Hur läser du din Bibel?
Svårt att läsa Bibeln?
•
•
•
•
•
inte tid
inte ro/koncentration
förstår inte
Tråkigt/inte relevant
provocerande
Lätt att läsa Bibeln?
• När har det gått lätt att läsa Bibeln?
• På vilket sätt har du läst Bibeln när Ordet har
blivit levande för dig?
Vilka olika sätt att läsa Bibeln har du
provat?
1. Textläsning
2. Tematisk läsning (huvudets läsning,
informativ)
3. Meditativ läsning (hjärtats läsning)
Textläsning
•
•
•
•
Ett begränsat stycke, ex 1 kapitel / dag
Läsa ut hela Bibeln på ett år
Följa en Bibelläsningsplan
Läsa ut en bibelbok i ett sträck
Textläsning
+ Smidigt, behöver bara Bibeln, (eller mobilen!)
+ Strukturerat, kommer framåt
+ Man känner att man läst Bibeln
- Ger sig inte tid att stanna upp (läser som annan
litteratur).
- Nöjer sig med att enbart läsa texten, men
reflekterar inte över vad texten betyder för mitt
liv. Mer mån om att kryssa av lista än att ta till sig
ordet.
Textläsning - varianter
•
•
•
•
Skriv kommentarer och stryk under i din Bibel!
Läsa ihop med en någon annan
Lyssna på Bibeln (voxbiblia), högläsning
Läs annan översättning/annat språk än vad du
är van vid
Textläsning – varianter
Bibel 2000 vs Nya Levande Bibeln
Rom 8:6
”Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid.”
”Om den mänskliga naturen får styra våra tankar, leder
det till döden. Men om Guds Ande får styra våra tankar
leder det till liv och frid”
Kol 3:16
”Låt Kristi Ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin
vishet.”
”Låt allt det fantastiska som Kristus undervisade om
ständigt få påverka er.”
Textläsning - varianter
•
•
•
•
Skriv kommentarer och stryk under i din Bibel!
Läsa ihop med någon annan
Lyssna på Bibeln (voxbiblia), högläsning
Läs annan översättning/annat språk än vad du
är van vid
• Listor
Listor
• Listor – ex Andens frukter, nådegåvor, 10 Guds
bud etc.
• Ex Kol 3:12
”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni
alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet,
ödmjukhet, mildhet och tålamod .”
• Rangordna – ett sätt att stanna upp för vart
och ett och läs dem inte som en grupp av ord.
• ”Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er
ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad
ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken
och hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus
Kristus inför Gud, vår fader.” 1 Thess 1:2-3
• ”Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er
ständigt i våra böner, ty vi tänker på
”Dolda listor”
• ”Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er
ständigt i våra böner, ty vi tänker på
1) vad ni uträttar i tron,
2) hur ni uppoffrar er i kärleken och
3) hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus
Kristus inför Gud, vår fader.” 1 Thess 1:2-3
Tematiskt
• Man studerar ett tema / ord utifrån många
olika verser från hela Bibeln.
• Svårt? Behövs många hjälpmedel?
1 Thess 1:2-3
”Vi tackar alltid Gud för er
alla och nämner er ständigt i
våra böner, ty vi tänker på
1) vad ni uträttar i tron,
2) hur ni uppoffrar er i
kärleken och
3) hur ni håller ut i hoppet till
vår herre Jesus Kristus inför
Gud, vår fader.”
1 Thess 1:2-3
2 Thess 1:3-4
”Vi tackar alltid Gud för er
”Vi måste alltid tacka Gud för
alla och nämner er ständigt i
er, bröder, det finns det goda
våra böner, ty vi tänker på
skäl till,
1) vad ni uträttar i tron,
1) ty er tro växer ständigt,
2) hur ni uppoffrar er i
2) och den kärlek ni alla hyser
kärleken och
till varandra blir allt större
3) hur ni håller ut i hoppet till hos var och en av er. Vi kan
vår herre Jesus Kristus inför
med stolthet tala om er i
Gud, vår fader.”
Guds församlingar, om er
3) uthållighet och er tro mitt
under alla de förföljelser och
lidanden som ni får utstå.”
Tematiskt - ordstudie
• Utgå från ett ord/begrepp på svenska, grekiska
eller hebreiska
• www.bibeln.se
• www.e-sword.net
Tematiskt - ordstudie
• Dunamis översätts
i Bibel 2000 till:
- Kraft
- Makt
- Underverk
- Kraftgärningar
- Förmåga
- Styrka
Tematiskt - ordstudie
• För att komma närmare och förstå
ursprungstexten
• För att hitta verser till ett tema/ord som jag
vill studera.
Tematiskt - personstudie
•
•
•
•
Studera en person i Bibeln
Gör en livslinje. Vad händer i denna personens liv?
Karaktärsdrag? Andliga vanor?
Vad kan jag lära mig av denna personens liv?
• Inte bara förebilder utan även gudlösa. Hur kan jag ta
varning?
Välj gärna ”doldisar” i Bibeln.
GT: Hagar, Aaron, Kaleb
NT: Stefanos, Titus, Nikodemus, Elisabeth
Tematiskt – ställa frågor
Ställ frågor som du låter Bibeln besvara.
1) Bestäm ett tema: ex ”trötthet, svaghet”
2) Skriv ned en lista på referensverser (ca 10st)
3) Formulera dina frågor (frågeord)
a) Vad tröttar ut mig?
b) Vad ska jag göra när jag känner mig trött/svag?
c) När ska jag inte ”tröttna”, när måste jag hålla ut?
d) Vad är svaghet?
Tematiskt – ställa frågor
4) Låt Bibelverserna besvara frågorna
Ex Heb 12:3 ”Tänk på honom som har uthärdat sådan
fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och
förlorar modet.”
a) Vad tröttar ut mig?
b) Vad ska jag göra när jag känner mig trött/svag?
c) När ska jag inte ”tröttna”, när måste jag hålla ut?
d) Vad är svaghet?
Tematiskt – ställa frågor
4) Låt Bibelverserna besvara frågorna
Ex Heb 12:3 ”Tänk på honom som har uthärdat sådan
fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och
förlorar modet.”
a) Vad tröttar ut mig?
-> Att inte hålla fokus på Jesus
b) Vad ska jag göra när jag känner mig trött/svag?
c) När ska jag inte ”tröttna”, när måste jag hålla ut?
d) Vad är svaghet?
5) Konklusion
Meditativ läsning
• Enstaka verser
• Repetitivt (idissla)
”Stanna för en sanning för att smaka och smälta
den. Gå in för att dra ur saften ur den, och
uppehåll dig vid samma ställe så länge du finner
smak i det, och gå inte vidare förrän du på detta
ställe inte mer finner något att åtnjuta.”
Meditativ läsning
”Frukten av läsningen beror inte på hur mycket
man läser utan på sättet att läsa. De som har
mycket bråttom vid sin läsning har lika litet
nytta av den som bina av blommorna, om de
bara flyger förbi dem istället för att sätta sig
på dem och suga ur saften.”
Meditativ läsning
• Be
• Sjunga
• Konstnärlig gestaltning?
Lectio Divina
= Gudomlig läsning
1. Läsning – läs långsamt, med förväntan,
lev dig in i texten
2. Meditation – vad talar till mig? Vad känner jag
när jag läser texten?
3. Bön – be texten tillbaka, ta med det som kom
fram i meditationen.
4. Kontemplation – vila inför Gud. Känn hans
närvaro. Ge Gud tillfälle att tala.
Ps 25:1-2a
Datum
-”Herre jag sätter mitt hopp
till Dig. Du min Gud , jag
förtröstar på dig.”
Vad? Hoppet – evigt liv,
förtröstan på att Gud leder
mig, har omsorg om mig
Varför? Gud är trofast, (1
Kor 1:9)
Till vilken grad förtröstar jag
på Gud? Hur kan man se på
mitt liv att jag sätter mitt
hopp till Gud?
Parallellhänvisningar
Bön
Betala
räkning
Skicka
sms
Innan…under tiden…efter
Innan:
∙ (Köp en ny Bibel!)
∙ Be en bön för samla dig själv inför Gud och be att Han
ska uppenbara sig själv för dig genom bibelläsningen.
Förväntan.
Under tiden:
∙ För anteckningar!
Efteråt:
∙ Be utifrån texten
∙ Minnesvers
∙ Tillämpa Ordet
Tillämpning
” Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars
tar ni miste.” Jak 1:22
Tillämpa Ordet på ett konkret och praktiskt sätt.
Till sist…
• På vilket sätt har du hittills mest läst Bibeln?
• På vilket sätt skulle du behöva variera
läsningen?
• Mer struktur?
Eller mer hjärtats läsning än huvudets?
Behöver du lära dig att stanna upp och låta
ordet få ta tag i dig?
Download