strama skåne - Region Skåne

advertisement
STRAMA SKÅNE
APP
ÖPPENVÅRD
INNEHÅLL
ALLMÄN INFORMATION
ANTIBIOTIKAREAKTIONER
ANTIBIOTIKADOSERING (BARN)
HERPESINFEKTIONER
HUD/MJUKDELSINFEKTIONER
LUFTVÄGSINFEKTIONER
TARMINFEKTIONER
URINVÄGSINFEKTIONER
Allmän information
Denna applikation bygger på en idé utvecklad av Strama Norrbotten och Softwerk.
Denna del av applikationen avhandlar de vanligast förekommande infektioner där
antibiotikabehandling i öppenvård kan bli aktuellt.
Det sker en överförskrivning av antibiotika i Sverige, framför allt vid luftvägsinfektioner
i öppenvård. Rationell antibiotikaanvändning innebär att förskrivande läkare alltid
ställer sig frågan ifall antibiotika är nödvändig. Ifall svaret är ja, är denna applikation
användbar som guide avseende preparatval, dosering och behandlingstid. Rationell
antibiotikaanvändning minskar risken för antibiotikaresistens.
Rekommendationerna i applikationen är framtagna av STRAMA Skåne, och
överensstämmer med rekommendationerna i broschyren Antibiotikaval vid vanliga
infektioner i öppen vård, framtagen av terapigrupp Antibiotika/infektioner i
öppenvård, Läkemedelsrådet i Region Skåne.
Rekommenderade antibiotikadoser är standarddoser, och kan behöva justeras. Doserna
kan behövas sänkas till patienter med nedsatt njurfunktion eller till äldre, och kan
behöva höjas till patienter med stor distributionsvolym, som t ex vid graviditet.
Avseende antibiotikadosering till barn, vg se Antibiotikadosering (barn)
Antibiotikareaktioner
Det är mycket vanligt att patienter uppger allergi mot antibiotika, särskilt mot penicillin.
Det är också mycket vanligt att oklara symtom, som kan leda tankarna till allergi,
uppkommer i samband med antibiotikabehandling. För att säkert klargöra en sådan
misstänkt allergi krävs utredning i infektionsfritt skede. En sådan utredning låter sig
mycket sällan göras vid de tillfällen då informationen behövs som mest, i allmänhet då
man överväger antibiotikabehandling för en akut infektion. Detta är en praktisk
vägledning till de vanligaste reaktionerna på antibiotika. Vid oklara reaktioner, kontakta
infektionsspecialist för råd.
Gastrointestinala symtom
Symtom från mag/tarmkanalen i form av diarré/illamående är vanliga i samband med
antibiotikabehandling. Sådana symtom beror mycket sällan på överkänslighet mot det
aktuella preparatet.
Hudreaktioner
Hudreaktioner är vanliga såväl som följd av infektioner som av antibiotikabehandling.
Ospecifika exantem utan klåda orsakas i allmänhet av själva infektionen och inte av
överkänslighet mot antibiotika. Behandlingen behöver inte avbrytas och samma
antibiotika kan ges igen.
Exantem med klåda kan orsakas av överkänslighet mot antibiotika. Misstanken stärks
ifall symtomen uppkommer tidigt i kuren och/eller i nära anslutning till given dos.
Avbryt behandlingen och ompröva indikationen för antibiotika. Vid fortsatt indikation,
byt preparat. Utredning i lugnt skede rekommenderas. Ifall samma preparat skall ges
igen, bör detta föregås av en provdos i lugnt skede minst 1 månad efter reaktionen.
Urtikaria orsakas inte sällan av överkänslighet mot antibiotika. Avbryt behandlingen
och ompröva indikationen för antibiotika. Vid fortsatt indikation, byt preparat.
Utredning i lugnt skede rekommenderas. Ifall samma preparat skall ges igen, bör detta
föregås av en provdos i lugnt skede minst 1 månad efter reaktionen.
Quincke/angioödem och anafylaktisk chock är medicinska akuttillstånd. Förutom
akut behandling av tillståndet, avbryt antibiotikabehandlingen, ompröva indikationen
för antibiotika. Vid fortsatt indikation, byt preparat. Varningsmärk journalen!
Korsreaktioner i betalaktamgruppen
Det föreligger hög grad av korsreaktivitet inom penicillingruppen, t ex. PcV, PcG,
amoxicillin och ampicillin. Första generationens cefalosporiner (cefadroxil, cefalexin)
har viss korsreaktivitet med penicillin, och bör undvikas vid känd typ 1-medierad
penicillinallergi. Korsreaktiviteten är betydligt lägre för övriga cefalosporiner. För
patienter med en historia av allvarlig anafylaktisk reaktion på penicillin bör behandling
med β-laktamantibiotika helt undvikas.
Antibiotikadosering (barn)
Herpesinfektioner
Herpes simplex
Oftast ingen behandling
Svår primär infektion (främst genital) eller svår, recidiverande, verifierad herpes
med täta recidiv (påbörjas i prodromalstadiet)
Aciklovir 200mg x 5 alt.
Valaciklovir 500mg x 2 i 5 dagar.
Herpes zoster
Behandling indicerad för patienter över 50 år som söker inom 72 timmar från blåsdebut,
vid komplicerad bältros (påtagliga prodromalsymtom, akut svår smärta,
allmänpåverkan, fler än 10 blåsor utanför primärt dermatom, trigeminusengagemang,
neurologiska symtom) samt vid immunsuppression. Behandling vid neurologiska
symtom samt vid immunsuppression är specialistfall.
Behandling
Aciklovir 800mg x 5 alt.
Valaciklovir 1g x 3 i 7 dagar
Varicellae
Alla över 18 år bör erbjudas behandling. Det gäller även barn med allvarlig sjukdom (t
ex vid immunsuppression, malignitet, kronisk lungsjukdom – se ”Riktlinjer för antiviral
terapi” utgiven av terapigruppen, www.skane.se/lakemedelsverket/vprogram.)
Behandling av barn är specialistfall.
Behandling
Aciklovir 800mg x 5 alt.
Valaciklovir 1g x 3 i 7 dagar
Hud/mjukdelsinfektioner
Erysipelas eller känd streptokockgenes
Antibiotikaval
Penicillin V 12,5-25 mg/kg x 3 till barn, 1-1,6 g x 3 till vuxna i 7-10 dagar
Övriga hud/mjukdelsinfektioner
Antibiotikaval
Flukloxacillin 15-25 mg/kg x3 till barn, 1g x 3 till vuxna, alt.
Fucidinsyra 8-15 mg/kg x 3 till barn, 250 mg 1-2 x 3 till vuxna (vid penicillinallergi) i 710 dagar
Andrahandsval vid båda infektionstyper
Cefadroxil 15 mg/kg x 2 till barn, 500 mg x 2 till vuxna (ej vid typ 1 penicillinallergi) alt.
Dalacin 5 mg/kg x 3 till barn, 300 mg x 3 till vuxna i 7-10 dagar
Infekterade hundbett/kattbett
Antibiotikaval
Amoxicillin 20 mg/kg x 3 till barn, 500-750 mg x 3 till vuxna i 7-10 dagar vid manifest
infektion, 5 dagar vid tidigt insatt behandling
Luftvägsinfektioner
Övertyga dig om diagnosen. Behandla inte akut bronkit eller ospecifik övre
luftvägsinfektion med antibiotika!
Streptokocktonsillit
Antibiotikaval
Penicillin V 12,5mg/kg x 3 till barn, 1 g x 3 till vuxna i 10 dagar.
Antibiotikaval vid penicillinallergi
Cefadroxil 15 mg/kg x 2 till barn, 500 mg x 2 till vuxna
Antibiotikaval vid typ I-allergi mot penicillin
Klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn, 300 mg x 3 till vuxna i 10 dagar.
Recidiv inom 4 veckor efter föregående episod
Dalacin eller Cefadroxil enligt ovan i 10 dagar.
Akut mediaotit
Sporadisk icke perforerad otit hos barn 1-12 år
Inget antibiotikum ges primärt. Ge smärtstillande vid behov, paracetamol alternativt
ibuprofen om barnet är > 6 månader. Ge möjlighet till återbesök vid utebliven
förbättring efter 2-3 dagar eller tidigare vid försämring. Antibiotikabehandling bör
endast ske om komplicerande faktorer (svår värk, underliggande sjukdomar) föreligger.
Sporadisk säker otit hos barn < 1 år, hos ungdomar > 12 år samt hos vuxna,
Bilateral otit hos barn < 2 år, samt perforerad otit oavsett ålder
Antibiotikaval
Penicillin V 25 mg/kg x 3 till barn, 1,6 g x 3 till vuxna i 5 dagar
Vid penicillinallergi
Erytromycin 20 mg/kg x 2 alt. 10 mg/kg x 4 till barn, 500 mg x 2 alt.
Roxitromycin 150 mg x 2 till vuxna i 7 dagar.
Nasopharynxodling (och ev. odling från hörselgången vid perforation) bör göras när
makrolid används.
Recidivotit (ny akut otit inom en månad med symtomfritt intervall)
Orsakas vanligen av samma bakterier som den primära otiten, dvs oftast pneumokocker
Antibiotikaval
Penicillin V 25 mg/kg x 3 till barn, 1,6 g x 3 till vuxna, alt.
Amoxicillin 20 mg/kg x 3 hos barn, 500 mg x 3 till vuxna i 10 dagar
Vid penicillinallergi
Erytromycin 20 mg/kg x 2 alt. 10 mg/kg x 4 till barn, 500 mg x 2 alt.
Roxitromycin 150 mg x 2 till vuxna i 7 dagar.
Nasopharynxodling (och ev. odling från hörselgången vid perforation) rekommenderas
vid upprepade recidiv, och alltid om makrolider används vid recidiv.
Terapisvikt (utebliven förbättring alt. ny otit under behandling som pågått tre
dygn)
Orsakas vanligen av icke β-laktamasproducerande Haemophilus influenzae
Antibiotikaval
Amoxicillin 20 mg/kg x 3 till barn, 500 mg x 3 till vuxna i 10 dagar
Nasopharynxodling (och ev. odling från hörselgången vid perforation) bör alltid tas.
Terapisvikt efter antibiotikabehandling kräver noggrann verifikation av diagnos –
överväg akut kontakt med ÖNH-specialist. Efterfråga följsamhet till tidigare ordination.
Vid penicillinallergi
Enligt odlingssvar om sådant finns, annars kontakt med ÖNH-specialist för eventuell
paracentes och odling. Misstänkt penicillinallergi bör utredas.
Recidiverande akut otit ( ≥ 3 akuta otiter de senaste 6 månaderna eller ≥ 4 akuta
otiter de senaste 12 månaderna)
Nya episoder av akut otit behandlas med penicillin V eller amoxicillin enligt ovan för
recidivotit. Barn med recidiverande akut otit bör remitteras till ÖNH specialist för
uppföljning och behandling.
Vid osäker otit (svårighet att bedöma trumhinnan inklusive trumhinnerörligheten)
oavsett ålder ges inte antibiotika om inte komplicerande faktorer föreligger. Då
rekommenderas vidare diagnostik
Bakteriell rinosinuit
(Minst 10 dagars anamnes, ensidiga symtom, vargata)
Antibiotikaval
Penicillin V 25 mg/kg x 3 till barn, 1,6 g x 3 till vuxna i 7 dagar
Vid penicillinallergi
Erytromycin 20 mg/kg x 2 alt. 10 mg/kg x 4 till barn, 500 mg x 2 alt.
Roxitromycin 150 mg x 2 till vuxna i 7 dagar alt.
Doxycyklin 200mg första dagen, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar
Vid terapisvikt
Amoxicillin 20 mg/kg x 3 till barn, 500 mg x 3 till vuxna i 10 dagar alt.
Doxycyklin 200 mg första dygnet, därefter 100 mg x 1 i 8 dagar
Överväg spolning!
Pneumoni (bakteriell)
Antibiotikaval
Penicillin V 25 mg/kg x 3 till barn, 1 g x 3 till vuxna i 7 dagar
Vid penicillinallergi
Erytromycin 20 mg/kg x 2 alt. 10 mg/kg x 4 till barn, 500 mg x 2 alt.
Roxitromycin 150 mg x 2 till vuxna i 7 dagar alt.
Klindamycin 5 mg/kg x 3 till barn, 300 mg x 3 till vuxna i 7 dagar.
Andrahandsval
Amoxicillin 20 mg/kg x 3 till barn, 500 mg x 3 till vuxna i 7 dagar.
Vid atypisk etiologi
Erytromycin 20 mg/kg x 2 alt. 10 mg/kg x 4 till barn, 500 mg x 2 alt.
Roxitromycin 150 mg x 2 till vuxna i 7 dagar alt.
Doxycyklin 200 mg dag 1-3, därefter 100 mg dag 4-7
Exacerbation av KOL
Behandla alltid försämringen av bronkobstruktionen och bedöm indikationen för
antibiotika; ökad dyspne, ökade sputummängder, ökad sputumpurulens. Växla mellan
olika preparat. OBS! Purulenta sputa är inte alltid indikation för antibiotikabehandling.
Antibiotikaval om antibiotika bedöms indicerat:
Amoxicillin 500 mg x 3 i 7 dagar alt.
Doxycyklin 200 mg dag 1-3, sedan 100 mg dag 4-7.
Andrahandsval
Trimetoprim-Sulfamethoxazole 2 x 2 i 5-7 dagar
Tarminfektioner
Flertalet diarrétillstånd orsakas av virus, och även många av de bakteriellt orsakade
diarrétillstånden är självläkande, varför antibiotikabehandling inte ska ges rutinmässigt.
Understödjande egenbehandling med t ex vätskeersättning är många gånger tillräckligt.
Vid kraftig inflammatorisk sjukdomsbild eller påverkat allmäntillstånd blir bedömning
på sjukhus aktuell. Detta gäller även vid mer måttliga symtom för patienter med
underliggande sjukdomstillstånd.
Specifika agens (samtliga agens nedan, undantaget Clostridium difficile, är
anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, och smittspårning bör ske):
Campylobacter jejuni, Salmonella species, Yersinia entercolitis
Kräver sällan antibiotikabehandling. Vid eventuell behandling bör diskussion kring
preparatval ske med infektionsklinik.
EHEC
Bör inte antibiotikabehandlas. Kontakta infektions- eller barnklinik!
Shigella species
Bör i allmänhet antibiotikabehandlas på grund av hög grad av smittsamhet. Preparatval i
samråd med infektionsklinik.
Giardia intestinalis
Bör i allmänhet behandlas. Behandlas med Tinidazol 500 mg 4 tabletter som en
engångsdos, alt. Metronidazol 400 mg x 3 i 7 dagar.
Clostridium difficile
Vid milda symtom, utsätt i första hand eventuell bidragande antibiotikaterapi samt
rekommendera understödjande egenbehandling.
Vid måttliga symtom rekommenderas behandling med Metronidazol 400 mg x 3 i 10
dagar.
Vid svår infektion eller upprepade recidiv rekommenderas kontakt med
infektionsklinik. I det tidigare fallet akut kontakt.
Urinvägsinfektioner
Nedre urinvägsinfektioner (utan feber eller allmänpåverkan)
(överväg klamydiatest hos sexuellt aktiva individer)
Hos kvinnor
Vid okomplicerad recidiverande infektion hos kvinnor, växla mellan de olika
förstahandsmedlen.
Antibiotikaval
Furadantin 50 mg x 3 i 5 dagar alt.
Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar alt. 400 mg x 2 i 3 dagar
Andrahandsval:
Trimetoprim 160 mg x 2 alt 300 mg x 1 i 3 dagar
Urinodling rekommenderas före insättning av Trimetoprim på grund av en ökande
resistens hos E. Coli (c:a 20%). Vid recidiv eller terapisvikt, urinodla.
Hos gravida (odla alltid)
Antibiotikaval
Furadantin 50 mg x 3 i 5 dagar (ej i omedelbar anslutning till förlossningen) alt.
Pivmecillinam 200 mg x 3 alt. 400 mg x 2 i 5 dagar
Andrahandsval:
Ceftibuten 400 mg x 1-2 i 5 dagar
Hos män
Antibiotikaval
Furadantin 50 mg x 3 i 7 dagar alt.
Pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dagar alt. 400 mg x 2 i 7 dagar
Andrahandsval
Trimetoprim 160 mg x 2 alt 300 mg x 1 i 7 dagar alt.
Ceftibuten 400 mg x 2 i 7 dagar
Övre urinvägsinfektion/pyelonefrit hos vuxna
Odla alltid, överväg inläggning, CRP.
Antibiotikaval
Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 10-14 dagar hos män, 7 dagar hos kvinnor alt.
Trimetoprim-Sulfametoxazole 2 x 2 i 10 dagar (dosreduktion hos äldre med nedsatt
njurfunktion)
Andrahandsval
Ceftibuten 400 mg x 2 i 14 dagar
Urinvägsinfektion hos barn
Ta alltid odling, och helst även CRP, före behandling. Telefonkontakt med barnklinik före
behandlingsstart för alla barn < 2 år. Överväg kontakt vid pyelonefrit hos barn oavsett
ålder.
Nedre urinvägsinfektion
Antibiotikaval
Furadantin 1 mg/kg x 3 i 5 dagar alt.
Pivmecillinam (barn över 5 år) 1 tablett a 200 mg x 3 i 5 dagar.
Andrahandsval:
Trimetoprim kan övervägas när resistensmönstret är känt. 3 mg/kg x 2 i 5 dagar alt.
Cefadroxil 15 mg/kg x 2 i 5 dagar
Övre urinvägsinfektion/pyelonefrit
Antibiotikaval
Trimetoprim-Sulfametoxazole kan övervägas när resistensmönstret är känt (3+15)
mg/kg x 2 i 10 dagar alt.
Ceftibuten 9 mg/kg x 1 i 10 dagar
Download