Blankettv47 2005

advertisement
För instruktioner, se baksidan!
Infektionspatienter (Barn) : vecka 47 (fr o m 21
november kl 8 till 28 november kl 8) år 2005
6.
1.
Personuppgifter
Pojke
2.
Typ av kontakt
nytt besök
Luftvägar
streptokocktonsillit
recidivtonsillit (inom 1 månad)
Födelseår: ___ ___
Flicka
Din diagnos (ange endast den för behandlingen viktigaste diagnosen om flera
möjliga)
Återkommer, ej blivit bra
står EJ på antibiotika
akut mediaotit
otitrecidiv (inom 1 månad)
pharyngit / virusorsakad tonsillit
otitis simplex / otosalpingit
mononukleos
ÖLI, förkylning
herpesstomatit
akut sinuit
pneumoni
atypisk pneumoni (mykoplasma etc)
influensa
akut / obstruktiv bronkit
pseudokrupp
står på antibiotika
recept efter telefon-/ sköterskekontakt
3.
Tidpunkt
vardag 8-17
4.
5.
Antal dygn med symtom
< 1 dygn
1-3
Diagnoshjälpmedel
Snabbtest streptokocker
CRP
LPK
_________
_________
Leukocyttest urin
Nitrittest urin
Urinodling/uricult tagen
Annan odling
Annat test/prov …………
jourbesök (annat än 8-17 vardagar)
infektionsorsakad hosta
4-7
8-10
11-14
>14
Ej använt
negativ
positiv
Hud och mjukdelar
erysipelas
(alternativt intervall ___-____)
negativ
+
Röntgen
++
positiv
Urinvägar
nedre UVI (cystit)
recidiverande UVI
(≥ 2 episoder inom 6 mån eller ≥ 3 inom 1 år)
+++ eller mer
böld/ abscess
scarlatina
impetigo
bett
sårinfektion/sårskada
varicella
annat………………………………………
Övrigt
oklar feber
viros NUD
Ultraljud
gastroenterit
annan diagnos: …………………………………………………………….
7. Behandling med antibiotikum? (OBS ej lokalbehandling)
nej
behandlas redan, byter ej
ja, enligt följande:
Läkemedelsnamn
remitteras
ja, för eventuell senare uthämtning, enligt följande:
Antal doser per dygn
övre UVI (pyelit)
urethrit
Behandlingstid i dygn
Instruktioner.
Blanketten skall fyllas i under vecka 47 (fr o m 21 november kl 8 till 28
november kl 8) år 2005 för patienter med infektionssjukdom. De
patienter som omfattas är:
 Samtliga patienter på läkarbesök– oavsett om de fått
4. Symtom, hur många dygn? Ange antal dygn för symtom som Du anser
relevanta för infektionen eller diagnosen. Vanligen innebör det antalet
dagar med infektionssymtom före besöket. Men om ett barn som varit
snuvigt 1 vecka, får ont i örat och diagnosen akut otit, så anges antalet
dygn med öronvärk.
antibiotikabehandling eller ej – med symtom som läkaren
bedömer orsakas av en infektion.
 Alla patienter som erhåller peroral antibiotika, t. ex vid
telefonuppföljning eller efter bedömning av sköterska.
5. Diagnoshjälpmedel. Markera det/de test som tagits i samband med
besöket och som Du använt i Din bedömning. CRP ifylles med exakt
siffra, men om enbart CRP med intervall, exempelvis 25-49, ange
detta. Under ”annat” finns möjlighet att specificera om Du tagit någon
annan test/tester som varit av betydelse i Din bedömning, t ex
monospot.
Undantag
 Patienter som endast får lokalbehandling för extern otit eller
konjunktivit registreras inte.
 Patienter som kontrolleras efter t ex öroninflammation eller
6. Din diagnos. Ange enbart den (en) viktigaste infektionsdiagnosen, även
om flera diagnoser var möjliga. Under övrigt finns en ruta för ”annan
diagnos” där Du kan skriva Din diagnos om givna alternativ inte är
tillämpliga (t. ex. Akne, STD, prostatit, Helicobacter pylori)
pneumoni skall inte registreras.
1. Ange kön och födelseår. Ange enbart de två sista siffrorna. Om
patienten är född 1999, ange 99.
2. Nytt besök innebär första besöket för aktuell sjukdomsepisod. Om
patienten återkommer under samma sjukdomsepisod, fyll i om
patienter står på antibiotika, eller ej. Diagnosen kan ha ändrat sig, från
ÖLI vid första besöket, till akut otit vid nästa besök 3 dagar senare.
Första besöket är ett nybesök, andra besöket kryssas under
återkommer. Enstaka patienter får antibiotika utskrivet utan nytt besök,
t ex efter att provsvar kommit, eller efter kontakt via sköterska. Kryssa i
recept efter telefon-/sköterskekontakt.
3. Som vardag räknas alla besök som sker under Dina normala
mottagningsförhållanden (även ett hembesök), även om Ni har förlängt
öppethållande vissa kvällar efter kl 17. Som jourbesök räknas alla
besök på jourcentral eller motsvarande mellan kl 17 och 08 eller hela
dygnet under helgdagar.
7. Behandling med antibiotikum? Lokalbehandling ska inte redovisas.
Du får skriva pcV istället för Kåvepenin, men i alla andra fall skall
samma läkemedelsnamn anges som Du skriver på receptet. Fyll i
antalet dagar Du vill att patienten skall ta sitt läkemedel, inte hur
många dagar förpackningen räcker. Ange om du ordinerar 1,2, 3 eller 4
doser per dygn. Om du skriver ett recept, men ger instruktion om att
patienten bara skall hämta ut det om hon/han inte förbättras, kryssa i
rutan –”ja, för eventuell senare uthämtning”.
Tack för Din medverkan. Skriv tydligt.
Om blanketterna tar slut är vi tacksamma om Ni kopierar nya
blanketter.
Om Du inte skickar in i medföljande kuvert, skriv län och
vårdcentralens namn på kuvertet!
Text på kuvert
Vårdcentral………………………………………………….
Jourcentral………………………………………………….
Barnmottagning……………………………………………
Län
Östergötland
Jönköping
Uppsala
Stockholm
Kronoberg
Jämtland
Dalarna
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards