Verksamhetsplan för BIV/BIS nationella förening 2017 Styrelsens

advertisement
Verksamhetsplan för BIV/BIS nationella förening 2017
Styrelsens förslag för årsmötet
BIV/BIS nationella förening ska under 2017 i första hand förtydliga sitt uppdrag och begränsa sig till
en roll i att säkerställa BIV/BIS utifrån föreningens stadgar.
”Föreningen har till ändamål att säkerställa att den verksamhet som bedrivs under namnet BIV/BIS
uppfyller de krav som fastställts av BIV/BIS Nationella Förening. För användning av namnet BIV/BIS
krävs Föreningens tillstånd. Föreningen ska utforma utbildningar och metodmaterial som kan
användas av anslutna medlemmar.”




Under 2016 har kriterier för vad som krävs för att leda Biv/Bis-grupp fastställts, styrelsens
uppdrag under 2017 blir att kommunicera dessa.
Styrelsen ska under 2017 titta på ledarutbildningen och fastslå ramar för denna.
Under 2016 har ett uppdaterat metodmaterial för gruppledare tagits fram. Under 2017
kommer ett metodmaterial för familjegrupper att tas fram av IM. Styrelsen ska fungera som
bollplank i detta arbete.
Styrelsen ska under 2017 se över hur BIV/BIS kommuniceras, se över bild, form och språk
samt ta fram ramar för hur BIV/BIS kommuniceras. Dessa ramar kommuniceras till respektive
organisation som bedriver BIV/BVIS som inom dessa ansvarar för sin egen marknadsföring
och kommunikation.
Styrelsen kommer mellan årsmötet 2017 och årsmötet 2018 att sammanträda vid fyra tillfällen.
 Konstituerande möte i samband med årsmöte (april)
 Uppstartsmöte (maj/juni månad) för att lägga upp arbete och påbörja uppgifter
beskrivna ovan.
 Avstämningsmöte (september/oktober) avstämning mot Verksamhetsplan.
 Avslutningsmöte (december/januari) sammanfatta året, förbereda årsmöte.
Ekonomi
Styrelsen har ingen ekonomi för att bedriva verksamhet. Det som görs, som kräver ekonomisk
hantering, är att ta in medlemsavgift samt att ordna årsmöte. Deltagande i möten, arbete mellan
möten samt resor till och från möten bekostas av styrelseledamöternas respektive organisation. I
mån av ekonomiska möjligheter kan föreningen bidra till resekostnad för styrelseledamot som
representerar en oranisation som ej kan finansiera resa till styrelsemöten.
Download