den yngsta av de abrahamitiska religionerna

advertisement
Islam
-DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA
RELIGIONERNA
Var och hur uppstår Islam?
Islam uppstår på den Arabiska halvön
Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap
till alla människor i världen.
"Säg: Människor! Jag är Guds Sändebud, utsänd till er alla av Honom
som äger herraväldet över himlarna och jorden."
Koranen, sura 7:158
Islam hör inte hemma på ett ställe utan över hela jorden, en umma.
Alla är muslimer…
men har ett val!
Muhammed
Hans liv skildras i haditherna
Föddes enligt islamisk tradition i staden Mekka omkring år 570.
Blev tidigt föräldralös men växte upp hos farbror.
Omnämns i skrifter som hårt arbetande, klok, allvarlig och pålitlig redan
som barn.
Gifte sig med den ca 15 år äldre Khadija och fick sju barn, tre pojkar och
fyra flickor. Endast en av flickorna, Fatima, överlevde till vuxen ålder.
Under denna tid fanns det olika stammar på den Arabiska halvön, några
hade gått över till judendom och kristendom. Majoriteten var polyteister.
I templet i Mekka, kallat Kaba, dyrkades månguden Hubal. Andra gudar
var Allah (himmelsguden) och Allahs döttrar (tre gudinnor).
Människor vallfärdade till Mekka för att tillbe alla statyer runt Kaba.
Muhammed sökte svar på många gåtor och drog sig undan varje år till en
grotta i berget Hira.
En natt såg han ett starkt ljussken och en mycket kraftig röst talade.
Ängeln Gabriel talade till honom och sa att han var Guds profet.
Han uppdrag blev att ta emot Koranens verser och sprida budskapet att
det inte fanns någon annan gud än Gud.
Kallas Ödets natt och inträffade i slutet av månaden ramadan år 610.
Muhammed tvivlade men Khadija trodde honom och kallas därför
historiens första muslim.
Enligt Islam var han Guds sista sändebud, han är den viktigaste historiska
personen.
Muhammed fick många uppenbarelser och berättade dem gärna vid
Kaba där många samlades.
I början var anhängarna inte så många och de utsattes för förföljelser.
Anhängare utanför stammarna utsattes men inte Muhammed som
tillhörde den ledande familjen i sin stam.
Egentligen gillade inte Muhammeds stam islam eftersom han talade om
att hjälpa alla och frige slavar. Handeln skulle förlora på det eftersom
färre skulle vallfärda.
År 619 är sorgens år, Khadija och Abu Talib dör. Många muslimer
flyttade från Mekka till Medina.
Muhammed tog sig också till Medina, det tolkades som flykt. Hirja,
utvandring, blev en vändpunkt. Muhammed bröt med stammen.
År 1 i den islamiska kalendern infaller år 622.
Muhammed och muslimerna från Medina återfick så småningom
Mekka och Kaba gjordes till central helgedom år 8 (år 630)
Muhammed flyttade tillbaka till Medina men vallfärdade till Mekka
varje år, han genomförde hajj.
År 10 (år 632) dog Muhammed i feber.
Begravdes i en moské i Medina, en av islams heligaste platser.
Vid Muhammeds död och under den efterföljande tiden präglades den
Arabiska halvön av fred och ordning, något som innan varit omöjligt i
stamsamhället.
Koranen
Muhammed mottog den i flera omgångar, genom uppenbarelser.
Muhammed dikterade den för skrivare.
Den är uppdelad i suror organiserade efter längd.
Färdig som bok i mitten av 600-talet, strax efter profetens död.
Inte Muhammeds ord, Guds ord som hittat fram genom Muhammed.
Koranen reglerar förhållandet till Gud, hur samhället ska vara och vilka
straff som bör vara påföljden av olika brott.
De fem pelarna -islams heliga
handlingar
Syftar till bli mindre egoistisk och som ett stöd i tron.
Inte obligatoriskt enligt alla, det är avsikten som räknas.
Shahada-trosbekännelsen
"Jag vittnar om att det finns ingen gud utom Gud och att Muhammed
är Guds sändebud.”
Salat-tidebönen
De fem dagliga bönerna (viktiga begrepp: rakat, Kaba, qibla, minareter)
Sakat-religiös skatt
2,5% av värdet på allt en äger.
Sawm-fastan
Ramadan är den nionde månadens namn, fastemånaden
Ingen mat eller dryck under ljusa timmar
Ingen upprörda eller arga känslor
Inget sex
Till minne av Muhammeds fasta och för att minska
begäret, öka tålamodet och öka förståelsen för de
svaga/fattiga.
Hajj-vallfärden
Islamiska kalenderns sista månad varje år.
Kaba byggdes av Abraham och Ismael.
Hajj läggs till efternamnet.
Minst viktiga pelaren om de rangordnas
Andra centrala begrepp
Imam
Halal
Haram
Sharia
Fatwa
Islam idag
Ca 1,3 miljarder
Stora tolkningsskillnader beroende på ort eller imam
Två huvudinriktningar; sunni och shia
Islamofobi
Terrorister?
Kollektiv skuld?
Download