Betalskydd, Skadeanmälan vid Ofrivillig arbetslöshet

advertisement
Skadeanmälan vid Ofrivillig Arbetslöshet
Marginalen Bank
Betalskydd
- Försäkringar tecknade fr o m 2013-11-01
ANMÄLAN AVSER
Kontonummer:
Namn
Personnr
Adress
Telefon dagtid (även riktnr)
Postnr
Ort
Mobil
SENASTE ANSTÄLLNING FÖRE ARBETSLÖSHET, ÄVEN EGEN FÖRETAGARE
Tillsvidare
Provanställning t o m:
Tidsbegränsad - Avtalat slutdatum:
Behovsanställning (Intermittent anställning)
Arbetsgivarens/företagets namn
Namn på ev. personalansvarig
Adress
Telefon (även riktnr)
Postnr
Ort
Egen företagare
Mejl
Anställd hos arbetsgivaren sedan - (År/Mån/Dag)
Anställningen upphörde - (År/Mån/Dag)
När fick du veta att du riskerade att bli arbetslös? - (År/Mån/Dag)
Ange orsak till att anställningen upphörde
ÖVRIGT
Har du eller har du vid något tillfälle haft aktivitetsersättning eller sjukersättning
NEJ
(inte att förväxlas med sjukpenning)?
VIKTIGT
Bifoga kopior av
•
•
•
•
JA, fr o m:
Har du eller har du vid något tillfälle haft ett särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning
på grund av sjukdom eller olycksfall?
NEJ
JA, fr o m:
Arbetsgivarintyg (de som inlämnats till A-kassan)
A-kassans beslut om ersättning
Utbetalningsspecifikationer från A-kassan (från och med första arbetslöshetsveckan)
Intyg om ersättningar/sjukperioder (037-intyg) för de senaste fem åren (kan beställas från Försäkringskassans hemsida)
JOBBSÖKARTJÄNSTEN - DINA STEG TILL JOBBET®
Jag vill få tillgång till jobbsökartjänsten Dina steg till jobbet®. Jag har tagit del av bifogad information om jobbsökartjänsten och är medveten om att mina kontaktuppgifter, i de fall jag beviljats
ersättning från försäkringen, lämnas till samarbetspartnern för den här tjänsten.
Nej tack, jag vill inte få tillgång till jobbsökartjänsten Dina steg till jobbet®
Har du tackat nej till jobbsökartjänsten kommer BNP Paribas Cardif inte att lämna ut några kontaktuppgifter till samarbetspartnern för den här tjänsten.
ÖVRIG INFORMATION
MRG.S.G.B.21 - 131014
V.1.1 - 150527
Skadeanmälan vid Ofrivillig Arbetslöshet - Marginalen Bank
1 (4)
Skadeanmälan vid Ofrivillig Arbetslöshet
FORTS. ÖVRIG INFORMATION
Marginalen Bank
Betalskydd
- Försäkringar tecknade fr o m 2013-11-01
UNDERSKRIFT - Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda och att samtliga handlingar är bifogade
BNP Paribas Cardif och dess samarbetspartners behandlar personuppgifter vid skaderegleringen i enlighet med försäkringsvillkoren. Behandlingen sker uteslutande för att fullfölja avtalet. Vill du få
tillgång till jobbsökartjänsten Dina steg till jobbet® kommer BNP Paribas Cardif att lämna dina kontaktuppgifter vidare till samarbetspartnern för tjänsten. Om du har frågor angående behandlingen
kan du kontakta personuppgiftsansvarig på BNP Paribas Cardif, telefon: 031-707 98 70. När skada anmäls till BNP Paribas Cardif, kan anmälan även komma att göras till GSR, (försäkringsbranschens
gemensamma skadeanmälningsregister), i enlighet med försäkringsvillkoret.
Underskrift av FÖRSÄKRAD
Jag intygar härmed att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga. Jag är medveten om att BNP Paribas Cardif och dess samarbetspartners behandlar mina personuppgifter vid
skaderegleringen. Jag medger att kreditgivaren får lämna den information och de uppgifter som BNP Paribas Cardif behöver för att handlägga mina ersättningsanspråk i detta ärende.
Ort
Datum - (År/Mån/Dag)
Personnr
Namnteckning
Namnförtydligande
Mejl (anges om du vill få tillgång till jobbsökartjänsten Dina steg till jobbet®)
Jag saknar mejl och vill få tillgång till jobbsökartjänsten
BLANKETTEN SKICKAS TILL: BNP PARIBAS CARDIF, BOX 24110, 400 22 GÖTEBORG
Försäkringsgivare för livförsäkringsprodukter är BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB. Försäkringsgivare för övriga personförsäkringar är BNP Paribas Cardif Försäkring AB.
MRG.S.G.B.21 - 131014
V.1.1 - 150527
Skadeanmälan vid Ofrivillig Arbetslöshet - Marginalen Bank
2 (4)
Dina steg till jobbet®
En hjälp på vägen till ett nytt jobb
I försäkringen Betalskydd som du tecknat via Marginalen Bank ingår tjänsten Dina steg till jobbet®.
Det är en tjänst som ger extra stöd om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Med den här tjänsten får du hjälp med att
hitta nya vägar till de lediga jobben och att öva upp färdigheter som förbättrar dina möjligheter att ta dig steg för steg
mot målet. Dina steg till jobbet® ingår som en kostnadsfri tjänst och kompletterar din försäkring.
Dina steg till jobbet® är upplagd i elva steg som innehåller videoguider, texter, exempel och fallstudier via Internet.
I tjänsten ingår en sökmotor som hjälper till att hitta de lediga jobben. Under de första 12 veckorna ingår också
separata veckobrev som ger lite extra stöd, inspiration och idéer.
För att få tillgång till tjänsten krävs att du beviljas ersättning för ofrivillig arbetslöshet. Du har då obegränsad tillgång
till tjänsten under 12 månader från första inloggningen och kan använda tjänsten när, var och hur det passar dig.
När du skickat in skadeblanketten och BNP Paribas Cardif beviljat dig ersättning skickar Employment Care A/S dina
inloggningsuppgifter via e-post alternativt per post om du inte har någon e-postadress. För att få tillgång till tjänsten
ska du även ha godkänt att försäkringsgivaren BNP Paribas Cardif lämnar vidare ditt namn, e-postadress och
postadress till Employment Care A/S som är samarbetspartner för den här tjänsten. Godkännandet lämnar du på
skadeblanketten från BNP Paribas Cardif.
Det är självklart helt frivilligt att ta del av tjänsten. Du väljer själv om du vill gå igenom hela programmet eller bara
valda delar och du kan logga in eller avbryta tjänsten när som helst.
Elva steg med Dina steg till jobbet®:
1. Vad krävs för att få ett nytt jobb
2. Ramarna för ditt jobbsökande
3. Upptäck dina jobbmöjligheter och jobbönskemål
4. Gör en plan för ditt jobbsökande
5. Ett professionellt utformat CV
6. Att hitta ditt nästa jobb via en sökmotor i världsklass
7. En professionellt utformad ansökan
8. Hur du hittar arbete via rekryteringsföretag
9. Hur du aktiverar ditt nätverk
10. Hur du får maximal effekt ur en spontanansökan
11. Hur du förbereder dig inför jobbintervjun - så blir jobbet ditt
3 (4)
Videoguiden hjälper dig hela
vägen - steg för steg
Du har en unik inloggning
så att du kan komma åt
“Dina steg till jobbet”var
som helst och när helst via
Internet
Du tar dig genom varje
steg med förklarande
videos, texter, exempel och
fallstudier
De unika sökvägarna hjälper dig
att skapa professionellt material
till CV och jobbansökan
Behandling av personuppgifter
När du godkänner att dina personuppgifter lämnas till Employment Care A/S, kommer de att behandlas för att
bolaget ska kunna automatisera kontakterna med dig och fullgöra de avtal som ingåtts med BNP Paribas Cardif.
Employment Care A/S är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som överlämnats och lyder under såväl svensk
som dansk personuppgiftslagstiftning. Personuppgifterna kommer även att behandlas för att ta fram statistik. De
kan också komma att behandlas för affärs-, produkt- och metodutveckling och samköras i syfte att uppdatera
registren.
Personuppgifterna kommer endast att vara tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att
kunna utföra sitt arbete. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet för att skydda den
enskildes personliga integritet. De personuppgifter som överlämnats till Employment Care A/S kommer att raderas
efter 12 månader räknat från din första inloggning. Om du vill ha information om behandlingen av dina personuppgifter, eller önskar rätta sådana uppgifter, kontakta Employment Care A/S eller BNP Paribas Cardif.
Kontakt:
BNP Paribas Cardif
020-52 52 56
[email protected]
Employment Care
+45-7025 7580
[email protected]
4 (4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards