Betalskyddsförsäkring

advertisement
Betalskyddsförsäkring
DinEl
Förköpsinformation > 2013-01-01 -
BNP Paribas Cardif Försäkring AB (BNP Paribas Cardif), org.nr.
516406-0567 är försäkringsgivare för DinEls betalskyddsförsäkring. DinEl
är registrerade försäkringsförmedlare anknutna till BNP Paribas Cardif.
minst 180 dagar.
Kvalificeringstid
Kvalificeringstiden är de första 90 dagarna från försäkringens
ikraftträdande. Om en period av arbetslöshet eller sjukskrivning börjar
under kvalificeringstiden betalas ingen ersättning, även om perioden
varar längre än kvalificeringstiden. Ersättning lämnas inte heller om du
under kvalificeringstiden blir varslad om uppsägning eller blir uppsagd.
Det här är en kortfattad information om DinEls Betalskydd i BNP Paribas
Cardif. Denna information gäller dig som inte tidigare omfattats av en
betalskyddsförsäkring i DinEl. Fullständiga villkor finns på www.dinel.se.
Du kan också kontakta DinEls kundservice och få villkoren skickade hem
till dig.
Karenstid
Försäkringen kan tecknas av dig som tecknat elavtal med DinEl och som
●
●
har fyllt 18 men inte 64 år,
●
är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i
Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
och
●
sedan minst 6 månader** före och i direkt anslutning till
försäkringens tecknande
Karenstiden är de första 30 dagar från skadedagen, dvs. den tidpunkt
du blir sjukskriven eller arbetslös. Under karenstiden lämnas ingen
ersättning.
är fullt arbetsför* och inte har varit sjukskriven mer än 30 dagar
i följd under de senaste 360 dagarna närmast före dagen för
intygandet om full arbetsförhet.
○
har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan
eller
○
är företagare och är ägare eller delägare, direkt eller indirekt,
till näringsverksamhet som du personligen arbetar i under
minst 17 timmar i veckan och har ett väsentligt inflytande
över.
Vad kostar försäkringen?
Försäkringen kostar 39 kronor per månad och betalas månadsvis i
förskott via din faktura från DinEl.
När börjar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från och med den förste i månaden efter den månad
du ansökt om försäkring, under förutsättning att
•
premien är DinEl tillhanda senast på förfallodagen,
•
BNP Paribas Cardif har mottagit fullständiga
ansökningshandlingar och
•
försäkringen kan beviljas.
Exempel på vad försäkringen inte omfattar
* Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete
utan inskränkningar, inte har rätt till ersättning som har samband
med sjukdom eller olycksfall och inte på grund av psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med s.k.
lönebidrag.
Ersättning betalas inte vid sjukskrivning som
** Tid under provanställning får tillgodoräknas i de 6 månaderna, om
provanställningen utan uppehåll har övergått i tillsvidareanställning.
•
uppkommit under kvalificeringstiden,
•
är orsakad av sjukdom, smitta, skada, symtom eller följder därav,
som visat sig före försäkringens ikraftträdande, oavsett om
diagnos kunnat fastställas först därefter,
•
beror på bruk av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska
medel, om inte medlet ordinerats av läkare för annan behandling
än drogberoende eller
•
är orsakad av psykiska sjukdomar och syndrom samt
beteendestörningar, t.ex. depression och utmattningssyndrom.
Vad ersätter försäkringen?
Följande händelser som inträffar under försäkringstiden omfattas av
försäkringen:
•
Sjukskrivning: Om du på grund av sjukdom eller olycksfall inte
kan arbeta till mer än 50 %. För att få ersättning krävs att du får
ersättning från Försäkringskassan.
•
Arbetslöshet: Om din tillsvidareanställning, som uppgår till
minst 17 timmar per vecka, till minst 50 % upphör p.g.a.
omorganisation, arbetsbrist eller p.g.a. att arbetsgivarens
verksamhet läggs ned. För att få ersättning krävs att du
är anmäld som arbetssökande och får ersättning från
arbetslöshetskassa eller får arbetsmarknadsstöd.
Ersättning betalas inte vid arbetslöshet om du
Försäkringen ger ersättning för din månadskostnad för den el DinEl
levererar till dig, med maximalt 20 000 kr totalt per skadefall. Ersättning
ges med 1/30 av månadskostnaden för varje dag som du är sjukskriven
eller arbetslös i relation till din grad av sjukskrivning eller arbetslöshet.
Om du t.ex. är sjukskriven eller arbetslös till 50 % får du halva
ersättningen.
V.1.3
130828
•
under kvalificeringstiden blir varslad om arbetslöshet eller blir
uppsagd,
•
blir arbetslös på grund av att en tidsbegränsad anställning
upphör eller
•
själv sagt upp dig eller sagt upp dig efter överenskommelse med
din arbetsgivare.
När upphör försäkringen att gälla?
Försäkringen upphör att gälla
Om du på nytt blir sjuk eller arbetslös kan du få ersättning för ytterligare
360 dagar. För att få ersättning vid sjukskrivning ska du ha varit fullt
arbetsför i minst 180 dagar innan du på nytt kan få ersättning. För att få
ersättning vid arbetslöshet ska du ha arbetat i en tillsvidareanställning i
121218 vid försäkringens tecknande var uppsagd/varslad eller
kände till förestående uppsägning/varsel/konkurs- eller
rekonstruktionsförhandlingar eller liknande åtgärd,
För fullständig beskrivning av samtliga undantag, se försäkringsvillkoren.
Ersättning utbetalas under maximalt 360 dagar per försäkringsfall.
DIN.VI.B.GI
•
1
•
vid utgången av månaden innan du fyller 65 år,
•
när försäkringen sagts upp av dig eller BNP Paribas Cardif,
•
när du inte längre har ett elavtal med DinEl
•
eller om försäkringstagaren skulle avlida.
Förköpsinformation Betalskyddsförsäkring B
1 januari 2013
Bra att veta
BNP Paribas Cardifs Skadenämnd
Om du inte är nöjd med ett beslut i ett skadeärende kan du få beslutet
omprövat i BNP Paribas Cardifs Skadenämnd, Box 24110,
400 22 GÖTEBORG.
Ångerrätt
Du har rätt att ångra köpet av försäkring inom 30 dagar efter det att
denna försäkring har börjat gälla. Inbetald premie återbetalas då till dig.
Om du inte är nöjd efter att BNP Paribas Cardif har tagit slutlig ställning i
frågan finns det fler möjligheter att få beslutet överprövat.
Behandling av personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av BNP Paribas Cardif och kan komma att
lämnas ut till och behandlas av ett annat bolag inom den koncern BNP
Paribas Cardif tillhör eller en samarbetspartner till BNP Paribas Cardif,
såväl inom som utom EU- och EES-området. Skälet till behandlingen är
att personuppgifterna är nödvändiga för att BNP Paribas Cardif ska kunna
ingå försäkringsavtal eller fullgöra skyldigheter som föreligger enligt
t.ex. avtal, lag eller annan författning. Personuppgifter kan också komma
att behandlas för affärs- och produktutveckling samt för informations-,
statistik- och marknadsföringsändamål.
Personförsäkringsnämnden (PFN)
Om tvisten avser medicinska bedömningar kan du begära prövning i PFN,
Box 24067, 104 50 STOCKHOLM. Tfn: 08-522 787 20
Vissa uppgifter, t.ex. känsliga personuppgifter om din hälsa, kan
komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning
eller skadereglering. Personuppgifter kan dessutom komma att
inhämtas och behandlas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt eller
terrorismfinansiering.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
För att skydda din personliga integritet kommer all behandling av
personuppgifter att ske med stor försiktighet. Dina personuppgifter
kommer därför endast att vara tillgängliga för personer som behöver
uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete och endast i den utsträckning
som är nödvändig.
Allmän Domstol
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Nämnden lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. ARN, Box
174, 101 23 STOCKHOLM. Tfn: 08-508 860 00
Opartisk rådgivningsbyrå som kan ge allmänna råd i försäkringsfrågor.
Konsumenternas Försäkringsbyrå,
Karlavägen 108, Box 24215, 104 51 STOCKHOLM
Tfn: 0200-22 58 00
Försäkringsärendet kan också prövas i svensk domstol, i första hand vid
tingsrätt.
Vid frågor
BNP Paribas Cardif kan komma att spela in eller på annat sätt
dokumentera din telekommunikation med bolaget.
Vid frågor om försäkringen kontaktas DinEls kundservice på
telefonnummer 031-34 64 000.
Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig. Om du vill kontrollera
vilka personuppgifter som är registrerade om dig, kan du vända dig till
BNP Paribas Cardif för ett registerutdrag. Du kan också begära rättelse
av felaktiga personuppgifter. Om du inte önskar få direkt marknadsföring
avseende nya försäkringsprodukter och tjänster kan du skriftligen anmäla
det till BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adress är: Box 24110,
400 22 Göteborg.
Vid frågor om skaderegleringen kontaktas BNP Paribas Cardifs
kundservice på telefonnummer 020- 52 52 56.
BNP Paribas Cardif
Box 24110, 400 22 GÖTEBORG
Tfn: 020- 52 52 56
E-post: [email protected]
Tillsynsmyndighet
Ansvarig tillsynsmyndighet för BNP Paribas Cardif och DinEl är
Finansinspektionen. Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer:
08-787 80 00, e-post: [email protected] och webbplats: www.fi.se.
För distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Adress:
Box 48, 651 02 Karlstad, e-post: [email protected]
och webbplats: www.konsumentverket.se.
Svensk lag och föreskrift tillämpas på försäkringsavtalet och förmedling
av försäkringen. All kommunikation med kunder sker på svenska. Villkor
och information om försäkringen tillhandahålls på svenska.
Försäkringsförmedling
DinEl är registrerad som anknuten försäkringsförmedlare hos
Bolagsverket. Adress: 851 81 Sundsvall, telefonnummer: 060-18 40 00,
e-post: [email protected], webbplats: www.bolagsverket.se.
DinEl erhåller ersättning för försäkringsförmedlingen med 40 % av
premien. Adress: Box 88, 401 21 GÖTEBORG.
Tfn: 031-34 64 000
På begäran upplyser BNP Paribas Cardif om en anställd vid DinEl har
rätt att förmedla försäkring och om denna rätt är begränsad till ett visst
slag av försäkringsklasser. För information, kontakta BNP Paribas Cardifs
kundservice.
BNP Paribas Cardif ansvarar för ren förmögenhetsskada som drabbar
en kund eller någon som härleder sin rätt från kunden, till följd av
att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina
skyldigheter enligt 5 kap 4 § Lag om försäkringsförmedling.
Prövning av beslut
BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd
Om du inte är nöjd med BNP Paribas Cardifs service kan du skriftligen
vända dig till BNP Paribas Cardifs Klagomålsnämnd, Box 24110,
400 22 GÖTEBORG.
DIN.VI.B.GI
121218 V.1.3
130828
2
Förköpsinformation Betalskyddsförsäkring B
1 januari 2013
Download
Random flashcards
Create flashcards