Pressmeddelande 99-03-15

advertisement
Vision Park sexmånadersrapport 99/00 (1 maj-31 oktober)

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER - 8,1 (- 6,6) MKR, I NIVÅ
MED BUDGET

KOSTNADER FÖR SPELUTVECKLING BELASTADE RESULTATET
MED 7,5 (6,9) MKR

VISION PARK INTENSIFIERAR
PRODUKTUTVECKLINGEN

FÖRVÄRV AV 51 PROCENT AV
SCARPTOR E-ENTERTAINMENT

SAMGÅENDE MED MULTI
MEDIA NORDEN DEN 1/1 2000

VISION PARK AVSER TA
FORTSATT AKTIV DEL I
BRANSCHENS STRUKTUROMVANDLING
Försäljningsutvecklingen har hämmats
av organisatoriska problem hos
distributör. Genom samgåendet med
Multi Media Norden utökas Vision
Parks verksamhet till att även omfatta
distribution, varvid beroendet av
externa distributörer minskar.
Försäljningen under perioden är
säsongsmässigt svag eftersom den
övervägande delen av försälj-ningen
sker under perioden november-mars
med en försäljningstopp inför
julhelgen.
Till följd av kraftiga säsongsvariationer i försäljning uppvisar Vision
Park normalt svagt resultat under
verksamhetsårets två första kvartal
och starkt resultat under de två
senare. Personalkostnaderna är i regel
avsevärt högre under verksamhetsårets två första kvartal jämfört
med de två sista, vilket ytterligare
förstärker säsongs-mönstret.
FIG: VISION PARKS RESULTATUTVECKLING
ÖVER TIDEN
FIG: FÖRSÄLJNING AV DATASPEL I SVERIGE
ÖVER ÅRET
Omsättning
Intäkterna under perioden uppgick till
4,1 (4,5) Mkr.
För att i egen regi kunna svara för
distribution har Vision Park förskjutit
lanseringen av spel till efter årsskiftet.
Genom att distribuera spelen i egen
regi når Vision Park en högre
intäktsmarginal och får även
möjligheter att skapa ett större fokus
på spelen.
VISION PARK STUDIOS
Vision Park Studios bedriver
utveckling inom interaktiv
underhållning.
FIG: INTÄKTS- OCH
KOSTNADSFÖRDELNING (e-underhållning)
Vision Parks har för närvarande fem
underhållningskoncept för Internet och
fyra spel under utveckling:
• Wannabe Online
• Polis 2
• GT
• People
Beslutet att senarelägga lanseringar är
en följd av det planerade samgåendet
med Multi Media Norden. De titlar som
berörs är de två egenutvecklade
spelen Wannabe Online och Polis 2
samt den inlicensierade serien Elite.
• e-såpor
• e-frågesport
• e-äventyr
• Tredimensionell chat
• Onlinespel
FIG: INTÄKTS- OCH
KOSTNADSFÖRDELNING (nya spel)
Resultat
Beslut finns att på kort sikt utöka
antalet produktionsteam genom
förvärv av fler utvecklingsföretag.
Koncernens resultat efter finansiella
poster följde plan och uppgick till
– 8,1 (- 6,6) Mkr. Resultatet belastades med utvecklingskostnader för
nya spel på 7,5 (6,9) Mkr.
Koncernens soliditet var vid periodens
utgång 85,3 (88,3) procent.
VISION PARK PUBLISHING
Internationell lansering
Moderbolagets resultat efter finansiella
poster uppgick till – 9,7
(- 8,1) Mkr.
Att anpassa spel till marknader utanför
Skandinavien kan göras till relativ låg
kostnad. För att förbättra avkastningen
på den befintliga produktportföljen
inledde Vision Park under våren 1999
lokalisering av egenutvecklade spel för
kontrakterad lansering utanför den
nordiska marknaden.
spel. Den kombinerade
produktportföljen rymmer ett brett
spektrum av spel med titlar som
BackPacker, Might and Magic och
Tomb Raider med Lara Croft.
Multi Media Norden samarbetar med
flera internationella aktörer vilket den
nya koncernen kan utnyttja vid
lanseringen av spel i länder utanför
Skandinavien.
Det nya Vision Park kommer att ha
marknads- och försäljningsbolag i
Norge, Sverige och Danmark genom
Multi Media Norden AS, Wendros AB
och Funware AS. Bolagen har en stark
marknads-position inom interaktiv
under-hållning och framförallt spel för
pc.
Ökad lanseringstakt med
inlicensierade spel
Vision Park har beslutat att aktivt
arbeta med inlicensierade spel. För
detta har Vision Park inrättat ett
utvecklingsteam som skall syssla med
anpassning av internationella
inlicensierade spel för den nordiska
marknaden. Verksamheten är ett
komplement till den egna
produktutvecklingen.
I början av 2000 lanserar Vision Park
sina första inlicensierade spel på de
nordiska marknaderna. Spelen
kommer från den amerikanska
förläggaren Patch Products och är en
serie små spel. Vision Park avser att
sluta flera avtal med utländska
förläggare om inlicensiering av
produkter. Genom inlicensiering kan
Vision Park utöka sin lanseringstakt.
Samgående skapar stark
spelare
Genom samgåendet mellan Vision
Park och Multi Media Norden skapas
ett ledande skandinaviskt företag inom
interaktiv under-hållning med
verksamhet i samtliga led från
mjukvaruutveckling och
förlagsverksamhet till distribution.
Detta skapar utrymme för högre
marginaler med upp till en för-dubbling
av intäkten per sålt spel jämfört med
idag.
Vision Parks tonvikt på utveckling av
spel och e-underhållning och
förlagsverksamhet kombineras med
Multi Media Nordens fokus på
förlagsverksamhet, distribution
och inlicensiering av internationella
VISION PARK INTERNET
Satsningen på Internetområdet
förstärktes under hösten genom
förvärvet av 51 procent av
Internetkonsulten Scarptors
dotterbolag Scarptor e-enter-tainment
AB. Genom affären kombineras
Scarptors Internet-kunnande med
Vision Parks kunskaper inom interaktiv
underhållning.
Scarptor e-entertainment producerar
en rad olika produkter inom kategorin
e-underhållning. De viktigaste är:
• e-såpor
• e-frågesport
• e-äventyr
• Tredimensionell chat
• Onlinespel
Även i marknadsföringen av
traditionella spel utnyttjar Vision Park
Internet. Spelet Polis 2 marknadsförs
genom ett Internet-samarbete med
TV3 och programmet Efterlyst .
Vision Park startar under första
halvåret 2000 en e-handelsplats för
försäljning av dataspel över Internet.
Shoppingsajten riktar sig till
konsumenter i Sverige, Norge och
Danmark.
relativt outvecklat segment med goda
tillväxt-möjligheter.
Vision Park hade under perioden två
uppdrag på området, ett för FN och ett
för ett stort svenskt tjänste-företag.
Framtidsutsikter
Den ordinarie bolagsstämman i Vision
Park 26 augusti 1999 gav styrelsen
bemyndigande att genomföra en
nyemission om högst 4.000.000 Baktier. Nyemissionen får göras med
avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet är
avsett att användas i samband med
ytterligare företagsförvärv.
Vision Park planerar att fortsätta ta en
aktiv del i den struktur-omvandling
som för närvarande pågår i branschen.
Eftersom verksamhetsområdena för
utveckling av underhållnings-koncept
för Internet och cd-rom förväntas växa
snabbt under de kommande åren
kommer företagsköp inom dessa
områden bli aktuella
Genom samgåendet med Multi Media
Norden kommer koncernen vara väl
rustad för ett starkt verksamhetsår
2000.
Revisorsgranskning
Delårsrapporten har ej varit föremål för
särskild granskning av bolagets
revisorer.
Kommande rapporttillfällen
Till följd av samgåendet med Multi
Media Norden kommer Vision Parks
räkenskapsår att förkortas till åtta
månader och avslutas 31 december
1999.
15 feb 2000 – Bokslutskommuniké
VISION PARK MULTIMEDIA
Stockholm den 15 december 1999
Interaktiv Utbildning
Inom verksamhetsområdet Vision Park
Multimedia återanvänds och
vidareutvecklas Vision Parks befintliga
spel till företagskunder. Detta är ett
Styrelsen
VISION PARK ENTERTAINMENT
Nyckeltal
DELÅRSBOKSLUT 6 månader 1999-05-01--1999-10-31
Koncernresultaträkning (TSEK)
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Koncernbalansräkning (TSEK)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder
Ej räntebärande skulder
Summa eget kapital och skulder
Kassaflödesanalys (TSEK)
Tillförda medel från den löpande verksamheten
Förändring av rörelsekapital i den löpande verksamheten
Använda medel i investeringsverksamheten
Tillförda medel från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel
FLERÅRSÖVERSIKT, NYCKELTAL
Omsättning, kkr
Rörelseresultat, kkr
Investeringar i utveckling
Likvida medel, kkr
Synligt eget kapital, kkr
Avkastning på synligt eget kapital, % *)
Avkastning på totalt kapital, % *)
Avkastning på operativt kapital, % *)
Soliditet, % *)
Resultat per aktie, kr *)
Kassaflöde per aktie, kr *)
Synligt eget kapital/aktie, kr *)
Antal aktier *)
6 månader
6 månader
12 månader
99-05-01-99-10-31
98-05-01-98-10-31
98-05-01
99-04-30
4 138
-11 749
-631
-8 242
4 455
-10 758
-589
-6 892
21 137
-20 314
-1 205
-382
115
-8 127
250
-6 642
464
82
99-10-31
98-10-31
99-04-30
2 398
18 879
21 277
2 868
18 957
21 825
2 557
28 118
30 675
18 142
447
2 688
21 277
19 271
400
2 154
21 825
26 355
438
3 882
30 675
99-10-31
-5 154
2 350
-471
-70
98-10-31
-7 277
-1 232
-250
135
99-04-30
-3 828
-5 081
-556
288
-5 695
-7 392
-4 096
6 månader
6 månader
12 månader
99-05-01-99-10-31
98-05-01-98-10-31
98-05-01-99-04-30
4 138
-8 242
7 479
10 813
18 142
-43,5
-37,6
-115,8
85,3
-2,08
-0,62
4,65
3 900 000
4 455
-6 892
6 877
13 212
19 271
-29,3
-26,0
-112,0
88,3
-1,70
-1,90
4,94
3 900 000
21 137
-382
11 128
16 508
26 355
0,2
0,4
-4,8
85,9
0,02
-1,05
6,76
3 900 000
*) För definitioner se Årsredovisning 1998-99
Utöver antalet aktier finns 370 000 optionsrätter (motsvarande lika många aktier). Dessa har ej påverkat ovanstående
nyckeltal.
Download