Pedagogiska hörselvården

advertisement
Pedagogiska hörselvården
Här finns vi
Stadsviken, Luleå:
Sunderby sjukhus:
• Pedagogisk hörselvård
• Teknisk hörselvård
• Syncentral *
• Hörcentral *
• Tolkcentral
* Finns även i Gällivare
* finns även in Kalix, Gällivare och
Piteå
Syn och hörselenheten,
en länsresurs
Vilka arbetar inom Hörselvården ?
Hörcentralen:
Audionom
Ototekniker
Tekniska hörselvården:
Tekniker
Ingenjör
Pedagogiska hörselvården:
Psykolog
Kurator
Hörselpedagog
Teckenspråkslärare
Specialpedagog tal/hörsel
Hälso- och sjukvårdslagen
3b§ Landstinget skall erbjuda
1. Habilitering och rehabilitering
2. Hjälpmedel till funktionshindrade
3. Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva
och hörselskadade
Habiliterings-/ rehabiliteringsplan skall upprättas i samverkan med den
enskilde
Planerade och beslutade insatser skall framgå
Pedagogiska hörselvården
Verksamhets mål
• Att föräldrar utvecklar kunskap om sitt barns hörselskada så att de känner sig
trygga i sin föräldraroll
• Att barn och ungdomar utvecklar medvetenhet om sin hörselskada och sitt
funktionshinder för att känna sig trygga i sin identitet.
• Att personer i barnets omgivning är välinformerade
Fördelningsschema
hörselskadad
i
förskola
skola
Stat
Specialpedagogiska
skolmyndigheten
Lanstinget
Pedhv
Specialskolor
-Kristinaskolan
-Åsbackaskolan
Reg. resurscenter
Kartläggning
habiliteringsplan
som kan utmynna i
nedanstående
Kompletterande
spec ped. stöd
rådgivning, handlendning
fortbildning
Samtal med
kurator
samtal med
psykolog
Kommunsamtal
kartläggning av behov
lokala överenskommelser
Överlämnandekonferens
TAKK-ispiration
till pedagoger
Förskrivning av
akustikmätning
åtgärdförslag
Vid behov medverka
på
elevvårdskonferenser
EVK
Skolhjälpmedel
utprovning
förskrivning
uppföljning
Hörselnätverk för
pedagoger
Medverka på
elevvårdskonferenser
EVK
Samverka med Skolverket
gällande betyg, bedömning
samt anpassningar vid nationella prov.
Samtliga skolformer.
Nätverk
Föräldrautbildning
Barnguppsträffar
Anhöriginformation
närståendeinformation
Teckenspråksintroduktion
kommun
+ friskolor
totala ansvaret för
barnet /eleven
i förskolan/skolan
kompetens för personal, anpassning av miljön
Samverkar med
• Barn och ungdomshabilitering
• Andra hörselhabiliteringar i landet
• Karolinska sjukhuset
• Kommunens pedagoger i förskola/skola
• Specialpedagoger i elevhälsan
• Hörselpedagoger Spsm:s rådgivare
• Pedagoger Solanderskolan
• Kristinaskolan Härnösand
Vårdkedja Barn- Ny remiss
Elevhälsan
BVC
vårdcentral
Öronmottagning
Hörcentralen
Sunderby sjukhus
Remiss till Pedagogiska hörselvården
- Kurator och psykolog
- Specialpedagog utses
Föräldrar
Kartläggningssamtal
• Kartlägga familjens situation och behov
– Socialt
– Föräldrarnas reaktioner, tankar, frågor
• Information om det stöd Pedagogiska hörselvården kan erbjuda
• Samhällets stöd ex. vårdbidrag
• Intresseföreningar ex. HRF, Barnplantor, UH
• Upprätta habiliteringsplan – uppföljning ca 6 mån
ÖVK till pedagoger i förskola/skola
•I samverkan med familjen,
presentera
barnets/ungdomens tillgångar
och begränsningar
•Hur påverkas
metoder/arbetssätt? - SPSM
•Diagnos/audiogram
•Hur påverkas
klassrumssituationen?
•Konsekvenser Fysiska miljön?
– Åtgärdsförslag
•Kommunikationen?
•Använder barnet/ungdomen
hörapparat/slinga?
•Hur uppfattar eleven sin
situation?
Föräldrautbildningar
1. Grundutbildning – del:1&2 (målgrupp: föräldrar till barn/ungdomar med
hörselnedsättning)
2. Teckenspråksintroduktion (målgrupp: föräldrar och närstående till barn med
hörselnedsättning)
3. Småbarnsgrupp (målgrupp: föräldrar och barn 0-3 år
4. Tal-språk-kommunikation och lekens betydelse del:1&2 (målgrupp Barn 3-5 år
med föräldrar)
5. Temautb. (målgrupp: Föräldrar till barn med hörselnedsättning)
6. Besök till Solanderskolan Öjebyn (målgrupp: föräldrar till blivande skolbarn)
7. Information om skolval ”inkludering” (målgrupp: föräldrar och barn)
8. Information om skolval ”utifrån ett föräldraperspektiv (målgrupp: föräldrar barn)
Konsekvenser av hörselnedsättning
• Har inte så lätt att delta i omgivningens småprat - går miste om information
• Har inte samma möjlighet att via hörseln få information om vad som händer på
avstånd. Måste gå iväg för att se vad som händer
• Missar ljud som varnar och förbereder
• Har en mer krävande lyssningssituation än normalhörande
• Att hela tiden vara uppmärksam och koncentrerad, medför trötthet
Hörfel fort……
Hej på dig lilla vän!
Nej, nu ska du
gå hem!
Ord som liknar varann…
•Vänta – Vända
•Duva - Luva
Vilka knep använder personer med hörselnedsättning
för att passera som hörande?
• Nickar och ler utan att ha
uppfattat
• Pratar helst själv
• Aktiv – bestämmer allt själv
• Frågar inte om
• Låtsas ointresserad
• Döljer sin hörapparat
• Härmar andra
• Svarar ”vet inte” eller rycker på
axlarna
• Ställer Ja/nej frågor
Att inte höra, är att inte veta vad de andra hör.
Att inte höra, vad de andra hör, är att inte veta.
Att inte veta vad de andra hör, är inte roligt.
Att inte veta vad för roligt andra hör … Det är
att vara hörselskadad. (författare okänd)
Tack för att du lyssnade
Du som hör bra – tänk på det här….
• Vänd ansiktet mot den hörselskadade
• Håll händerna bort från ansiktet
• Belysning i ditt ansikte är viktigt
• Tala i ett naturligt röst läge skrik inte
• Använd en levande mimik, men grimasera inte genom en övertydlig artikulation
• Omformulera dig om du inte kan göra dig förstådd
• Skriv gärna ner viktiga meddelanden
• Bli inte irriterad ha tålamod
• Undvik framkalla störande och distraherande ljud
• Var positiv och uppmuntrande
Download