6770 Islam -vad är det

advertisement
Islam - vad är det?
Frågor efter visning
1. Vem var Muhammed?
2. Hur fick Muhammed tillgång till Koranen?
3. Varför har muslimer en annan tideräkning än vår?
4. Vilka fem grundpelare finns det inom islam och vilka är de?
5. Vad innebär Ramadan och hur firar man den?
Det har gått över 1300 år sedan Muhammed
tros ha fått sin första uppenbarelse från
Gud, genom ängeln Jibril. Idag är islam en
av världens snabbast växande religioner.
Men trots det är många fortfarande
okunniga om islams verkliga innebörd.
Denna film ger en övergripande bild av
religionen, samtidigt som du får inblick i
hur muslimer utövar sin tro. Den guidar dig
även genom snåriga begrepp som ex.
monoteism, hijra, sharia och hajj.
Aktiviteter efter visning
Ta reda på mer om profeten Muhammeds liv. Skriv en uppsats som
övergripande beskriver hans liv och de mest viktiga saker som hände
honom (ca 1-2 A4).
Ta reda på mer om hur islam praktiseras i Sverige genom att t.ex.
intervjua troende muslimer. Presentera arbetet i form av en
utställning eller liknande.
Ta reda på mer om vad islam innebär. Vilka likheter finns det t.ex.
mellan Koranen och Bibeln. På vilka sätt påminner om respektive
skiljer sig kristendomen från islam?
Internetkällor
http://biphome.spray.se/isllam/ - en introduktion till islam
http://www.islamiska.org/ - mer om islam
http://www.islamguiden.com/index.asp - guide till islam
http://campus.fortunecity.com/brigham/519/islam~1.htm - en vinkel
på kvinnosynen inom islam
http://www.google.com/ - användbar sökmotor
http://www.kunskapsbanken.su.se - Universitetets kunskapsbank
http://www.skolverket.se – Skolverkets hemsida (med bl.a.
länkskafferiet)
http://www.filmo.se
FILMO
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
[email protected]
www.filmo.se
Ingår i Telenor Vision
Intermedia AB
Fakta
Längd: 15 min
Ålder: Från 12 år
Ämne: Religion
Produktion: Schlessinger Media
Filmnr: 6770
Filmens syfte
- att ge en övergripande bild av vad
religionen islam innebär
- att skildra hur man utövar islam
- att ge exempel på några av de viktigaste
ceremonierna inom islam
- att förklara centrala begrepp inom islam,
som t.ex. Allah, sharia, sunni och shia
Islam
Ordet islam kommer från arabiskans ”underkastelse”. Islam är
benämningen på den religion som räknar Muhammed som sin profet
och Koranen som sin heliga skrift. Av samma ursprung kommer ordet
muslim; ”den som underkastar sig”. Den centrala kärnan i läran är
monoteismen. Gud, eller Allah, är en och inget får sättas vid sidan av
Gud. Gud ses som världens skapare och ägare, men samtidigt som den
som ger människan Lagen (sharia).
Islam vill få människor att tillbe Allah och att göra goda
gärningar. Läran är emellertid inte begränsad till dessa två saker, utan
den ger en fullständig vägledning i hur man ska bete sig på alla livets
områden. Islam lär människor hur man skall umgås, regler om
rättfärdighet och rättvisa, regler för krig och fred etc.
Anhängare av islam kallas muslimer. För närvarande finns det
över en miljard muslimer i världen. Det finns främst två olika
riktningar inom islam; sunni och shia. Sunniterna är i majoritet,
medan shiiterna utgörs av ca 10 % muslimer, som främst finns i Iran.
Islams föreställningsvärld påminner mycket om den kristna där
Gud är världens skapare. Han är ”den barmhärtige Förbarmaren”, den
som förlåter. Människan ställs till ansvar för sina gärningar. Precis som
i Bibeln ska Gud döma världen på den yttersta dagen. Djävulen
förekommer också, liksom demoner som försöker locka människorna
till olydnad. Himmel och helvete väntar som slutlig belöning
respektive straff. Islam skiljer sig dock från kristendomen på flera
viktiga punkter, t.ex. då Koranen förnekar att Jesus korsfästes och
dog på korset.
Muhammed
Muhammed, ”den högt prisade”, föddes omkring år 570 (och dog år
632). Muhammed betraktas allmänt som Guds budbärare och islams
profet. Enligt traditionen mottog Muhammed Koranen av ängeln Jibril
(ibland även kallad Gabriel) i form av uppenbarelser.
Koranen
Koranen är muslimernas heliga skrift som enligt traditionen givits till
Muhammed. För den troende är Koranen en trogen kopia av ”Bokens
moder” (Umm al-kitab) som finns i himlen hos Gud.
Nyckelord/Teman
Allah
Muhammed
Mekka
Monoteism
Hijra
Medina
Moské
De fem grundpelarna: Trosbekännelse, Tidebön, Allmosa, Fasta och
Vallfärd
Ramadan
Kaba
Hijab
Koranen
Sharia
Sunniter
Shiiter
Id al-fitr
Aktiviteter före visning
Vad vet ni redan nu om islam och muslimer? Diskutera i klassen. Skriv
upp nyckelorden på en tavla.
Ta fram en världskarta. Diskutera var någonstans de stora
världsreligionerna (kristendomen, islam, judendomen, buddismen och
hinduismen) finns någonstans. Var har de sina ursprung?
Vet du hur många muslimer det finns i världen idag? Ta annars reda på
det, genom att t.ex. slå i ett uppslagsverk m.m.
Download