Presentationens namn

advertisement
Vaccinationer på BVC
Nya föreskrifter om vaccination av barn
gäller från 1 juni 2016
(HSLF-FS 2016:51)
”Vaccination av barn och ungdomar. Vägledning för vaccination
enligt föreskrifter och rekommendationer” utgiven av
Folkhälsomyndigheten 2016
Den nya föreskriften ger:
Utökad befogenhet för BHV-sjuksköterskor att ordinera
vaccinationer till barn enligt det nationella
barnvaccinationsprogrammet.
BHV-sjuksköterskan kan nu självständigt ordinera och starta
vaccination av så gott som alla barn från 2,5 månaders ålder.
Vaccinationsprogrammet är
till sin uppbyggnad oförändrat.
Länk: vägledning
https://www.folkhalsomyndigheten.se
/pagefiles/24023/vaccination-avbarn-och-ungdomar-vagledning2016.pdf
Tidsramar för olika vaccinationer: tidigast, senast och tidsintervaller
Vaccination av barn – det svenska vaccinationsprogrammet.
En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal. SoS 2008, sid 113
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-126-9
Nyheter i de nya föreskrifterna:
1) Sjuksköterskor (som är behöriga att ordinera enligt
Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2000:1) kan ordinera
kompletterande vaccinationer till barn som inte har följt
schemat.
2) Föreskrifterna ger bredare ramar för
vaccinationsprogrammet.
Nyheter i de nya föreskrifterna
3) Kompletterande vaccinationer ska erbjudas mot
pneumokocker och Hemophilus influensae (upp till 6 års
ålder) och mot HPV (för flickor upp till 18 års ålder) och
sjuksköterskan skall ordinera dessa.
Nyheter i de nya föreskrifterna
4) Skyldigheten att erbjuda kompletterande vaccinationer till alla
barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt
schemat. Det innefattar även barn som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd och barn som är asylsökande.
Att observera angående den nya vaccinationsföreskriften:
• Var uppmärksam på att vissa vaccin ej är registrerade för
användning upp till 18 år och då dessa ges utöver
rekommendationerna i FASS, sk ”off label användning”,
behövs läkarordination.
Vaccin med åldersgräns att beakta:
• Infanrix hexa – upp till 36 månaders ålder
• Infanrix –polio-Hib- upp till 36 månader
• Infanrix-polio – som booster från 16 mån till 13 års ålder
• Tetravac/Tetraxim upp till 12 års ålder
• Act-Hib- upp till fem år
Således läkarordination nödvändig vid;
• Vaccinationsstart före 2,5 månaders ålder (så kallat 3+1
schema)
• Barn över 36 månaders ålder som skall få Infanrix hexa (eller
annat vaccin med åldersgräns)
• Övriga barn med avvikande schema som ej täcks av
vägledningens exempel
Avvikande schema, exempel 1;
• 7 månader gammalt barn som var sjuk vid tiden för 5månadersvaccinationerna? Fick 3-månaders vaccinationerna
i rätt tid.
7 månader gammalt barn som var sjuk vid tiden för 5månadersvaccinationerna? Fick 3-månaders vaccinationerna i rätt tid
Avvikande schema exempel 2:
• Barn (ej riskgrupp hepatit B) som är 16 månader. Barnet har
inte fått 12 månaders vaccination än. Fick Infanrix hexa och
prevenar vid 3 och 6 månaders ålder.
• Blir det annorlunda om barnet (ej riskgrupp hepatit B) är 4 år
och inte fått 12 månaders vaccination? Fick Pentavac och
prevenar vid 3 och 6 månaders ålder.
Svar
exempel 2:
När barnet är
16 mån eller 4 år
Boosterdos DTP,
Hib, polio och
pneumokock nu
andra DTP
och polio
boosterdos
efter minst 3 år
Skillnad:
Barnet 16 mån
Komplettering hepatit B
Barnet 4 år
ingen komplettering
Avvikande schema exempel 3:
• 6-åring, inflyttad.
• Infanrix Hexa och Prevenar 13
-
dos 1 vid 2,5 månader
dos 2 vid 4,5 månaders ålder
dos 3 vid 14 månaders ålder.
Har BCG ärr.
• Har dock inte fått MPR.
• Vad ska vi ge? Tillhör riskgrupp för TB och hepatit B.
Svar
exempel 3:
MPR, hepatit B, pneumokock
svar exempel 3
• Booster DTP, Polio och MPR skall ges så snart som möjligt.
Ordineras av BHV-sjuksköterska.
• Detta barn har fått fullständig vaccinering mot hepatit B.
• Pneumokockvaccin skall erbjudas upp till 6 års ålder.
Ordineras (antal doser enligt FASS) av BHV-sjuksköterska
MPR, hepatit B, pneumokock
• OBS MPR vaccination ska ges inför resa fr.o.m. 6-12
månaders ålder och ska ordineras av läkare. Ska inte
dokumenteras som dos 1.
• Hepatit B infördes februari 2015 så barn födda innan den
februari 2015 som inte tillhör riskgrupp och inte fått
vaccination mot hepatit B tidigare behöver inte kompletteras.
• Pneumokockvaccin skall erbjudas upp till 6 års ålder.
Ordineras (antal doser enligt FASS) av BHV-sjuksköterska.
Download