Broschyr

advertisement
(AVKASTNING)
AMBITION
(AGGREGERAD)
RISK
HÖG
Hävstångscertifikatet är ej kapitalskyddat.
MYCKET
HÖG
Låg
Medel
Hög
Placeringsrisk
●
Emittentrisk
INSTITUTIONELLT HÄVSTÅNGSCERTIFIKAT
●
Marknadsrisk
EMERGING HIGH YIELD
1201H
●
Ambition
●
Innovation
●
Volatiltet
●
Förenklat exempel:
Avkastning på investerat belopp1
> Exponering mot tillväxtmarknadsobligationer
> Mättid 3 år
> Upp till 140 procents exponering
> Teckningskurs 11 000 SEK (inklusive courtage)
> Sista anmälningsdag 2 mars 2012
355 %
173 %
Nettoutveckling
underliggande tillgång2
Oak
Capital
presenterar
Institutionellt Hävstångscertifkat
Emerging High Yield 1201H.
Placeringen erbjuder exponering
mot ett stort nominellt belopp
(100 000 SEK) genom en liten
investering (11 000 SEK). Risken
ligger i att hela det investerade
beloppet kan förloras.
AVKASTNINGEN
Avkastningen baseras på värdeökningen i ett index vars huvudsakliga
underliggande är en USD-denominerad fond: MFS Meridian Funds –
Emerging Market Debt Fund. Utöver exponering mot obligationsfonder erbjuder placeringen en
valutaexponering mot underlig-
gande fonders valuta, vilket i detta
fall är USD. En stärkt (försvagad)
USD mot SEK innebär att eventuell
positiv avkastning påverkas positivt
(negativt). Avkastning på återbetalningsdagen beräknas utifrån deltagandegrad om indikativt 100 (lägst
80) procent3, samt underliggande
tillgångars nettoutveckling.2 Startkurser fastställs den 20 mars 2012
och slutkurser beräknas som genomsnittet av stängningskurserna
på totalt 13 månadsvisa observationsdagar under mättidens sista 12
månader, vilket innebär att den
slutliga nivån kan bli högre eller
lägre än den faktiska.
30 % 50 %
-50 %
Framöver förväntar
ledande analytiker
en avkastning om
cirka 8-10 procent
per år.
HISTORISK JÄMFÖRELSE: 3 JULI 2006 – 17 JANUARI 2012
190%
Källa: Bloomberg och Oak Capital Research. Historisk utveckling ger ingen indikation om eller garanti för framtida
utveckling. Grafen tar ej hänsyn till valutakursförändringar.
160%
130%
100%
70%
40%/190%
Källa: Bloomberg och Oak Capital Research. Simulerad historisk utveckling ger ingen indikation om eller garanti för framtida utveckling.
160%
130%
100%
70%
40%
30%
20%
10%
0%
07.2006
07.2007
07.2008
MFS Meridian Funds – Emerging Market
Debt Fund (underliggande tillgång)
MSCI World Index (världsindex)
07.2009
07.2010
07.2011
Underliggande fond med riskstabilisering
Underliggande fond utan riskstabilisering
20 dagars volatilitet i underliggande fond
Emittent
Bank, kreditbetyg lägst A- (S&P)
Arrangör
Risker
EXPONERINGEN
En investering i ett hävstångscertifikat är jämförbar med ett förvärv av en
option, det vill säga att hela det insatta kapitalet riskeras. Om de underliggande marknaderna i instrumentet står stilla eller utvecklas negativt kan
hävstångscertifikatetblivärdelöstochtotalutbetalningpååterbetalningsdagen blir noll kronor. Utvecklingen för den underliggande exponeringen
är avgörande för beräkningen av avkastningen på hävstångscertifikatet.
Hur den underliggande exponeringen kommer att utvecklas är beroende
avenmängdfaktorer ochinnefattar komplexa risker, däribland aktiekursrisker,kreditrisker,ränterisker,råvaruprisrisker,valutakursriskeroch/ellerandra
risker. En investering i hävstångscertifikaten kan ge en annan avkastning
än en direktinvestering i den underliggande exponeringen.
EXEMPEL: HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?
Investering om 100 certifikat à 11 000 SEK, det vill säga 110 000 SEK totalt:1
Nettoutveckling Delunderliggande tagandegrad5
tillgång2
Nominellt
belopp
110 000 SEK
1 000 000 SEK
50 %
100 %
500 000 SEK
355 %
64,3 %
110 000 SEK
1 000 000 SEK
30 %
100 %
300 000 SEK
173 %
39,0 %
Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in hävstångscertifikaten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som
lägre än det ursprungligen investerade beloppet. Om hävstångscertifikatensäljsavinnehavarenföreåterbetalningsdagen,skerdettillvidvartidpunktgällandemarknadsvärde.Marknadsvärdetkanundermättidenvara
såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.
110 000 SEK
1 000 000 SEK
11 %
100 %
110 000 SEK
0%
0,0 %
110 000 SEK
1 000 000 SEK
0%
100 %
0 SEK
-100 %
-100,0 %
110 000 SEK
1 000 000 SEK
-10 %
100 %
0 SEK
-100 %
-100,0 %
KREDITRISK
ARRANGÖR (OAK CAPITAL)
FÖRTIDA AVVECKLING
Avkastningsmöjligheten i hävstångscertifikaten är beroende av
emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på
återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd
riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur
den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens
kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.
SKATTER
En kapitalförlust är som huvudregel avdragsgill till 70 procent mot
all skattepliktig inkomst av kapital. Värdeökning i ett hävstångscertifikat beskattas som en kapitalvinst. För ett hävstångscertifikat, som
av Skatteverket anses vara marknadsnoterad, bör kapitalförlust vara
fullt kvittningsbar mot vinster på noterade och onoterade aktier
samt noterade aktierelaterade värdepapper. Investerare bör rådgöra
med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna
av en investering i hävstångscertifikaten utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler kan även ändras under
innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.
VALUTARISK
En stärkt (försvagad) USD mot SEK innebär att eventuell positiv avkastning påverkas positivt (negativt).
Viktig information
Dettaärettriktaterbjudandesomfårmarknadsförastillmaximalt99personer. Informationen i detta informationsblad utgör marknadsföring avseendedetaktuellaerbjudandetochgerinteenkomplettbild.Arrangören
och emittenten reserverar sig för ändringar i den tryckta versionen. Inför
ett investeringsbeslut bör investeraren alltid ta del av emittentens fullständiga prospekt (Base prospectus, Supplements, Final Terms och/eller
Terms & Conditions). Emittenten har varken producerat eller godkänt innehållet i denna broschyr och tar inget ansvar för dess innehåll. En investering i ett hävstångscertifikat är endast passande för investerare som
har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själv bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som
dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, mättid och andra egenskaper samt har den finansiella
styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Om produkten är en lämplig eller passande investering måste dock alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna förhållanden. Om
värdepapperensäljsavinnehavarenföreåterbetalningsdagen,skerdettill
vidvartidpunktgällandemarknadsvärde.Marknadsvärdetkanundermättidenvarasåvälhögresomlägreändetursprungligeninvesteradebeloppet.Emittentenförbehållersigalltidrättenattdratillbakaerbjudandetom
någon omständighet inträffar som enligt deras bedömning äventyrar
emissionens genomförande eller om deltagandegraden blir lägre än 80
procent. Teckningskursen inkluderar ett arrangörsarvode. Courtage kan
tillkomma. Ytterligare information om kostnader kan erhållas från Oak
Capital.Tabellenpåframsidanåtergerarrangörensbildavrisker,vilketinte
nödvändigtvis överrensstämmer med investerares uppfattning.
Fotnoter
1Räkneexempletvisarhuravkastningberäknasbaseratpåhypotetiskaavkastningsnivåer.Dessaberäkningarskaintesessomgarantiförellerindikation om framtida utveckling eller avkastning. 2 Nettoutveckling avser
utvecklingenefteratthänsyntagitstilldenrörligaexponeringensamttillatt
denunderliggandetillgångensfaktiskautvecklingreduceratsmedenutdelningskvot om1,50 procent per år. Riskstabilisering och genomsnittsberäkning kan påverka avkastningen positivt eller negativt. 3 Om volatiliteten
överstiger6procentbestämsexponeringenenligtformeln6/realiseradvolatilitet. Resterande del av kapitalet placeras i penningmarknadsinstrument.
Under 2011 och 2010 var den genomsnittliga volatiliteten 4,0 respektive 4,3
procent.Avkastningenipenningmarknadsplaceringen motsvarar1-month
USLibor.Finansmarknadenförväntarsigatt1-monthUSLiborigenomsnitt
kommer ligga på cirka 1,22 procent per år de kommande tre åren. 4 Genomsnittsberäkningkanpåverkaavkastningenpositivtellernegativt.5Den
slutgiltigadeltagandegradenfastställspåmättidensförstadagochärberoendeavdårådandemarknadsförutsättningar,särskilträntenivåochvolatilitetiunderliggandetillgångar.Denslutgiltigadeltagandegradenkanblisåväl
högresomlägreändenindikativadeltagandegraden.Anmälanomteckning
är bindande om deltagandegraden kan fastställas till minst 80 procent. 6
Årligeffektivavkastninginkluderandecourtage.Antageninvesteringshorisont
är3,05år,vilketmotsvarartidenfrånstartdagtillåterbetalningsdagförhävstångscertifikatet.7Datumenärindikativaochkantidigareläggasrespektive
förskjutasommarknadsförutsättningarna sådikterar.
Total utbetalning
Avkastning
på investerat Årlig effektiv
belopp
avkastning6
Investerat
belopp
Oak Capital är ett svenskt värdepappersbolag som verkar under Finansinspektionens tillsyn. Företaget är en nordisk specialist
inom utveckling och distribution av innovativa och skräddarsydda investeringslösningar till institutioner, företag och privatpersoner. Företaget erbjuder i dag strukturerade produkter, fonder och alternativa investeringar. Oak Capital har kontor i Sverige och filialer i Helsingfors och Oslo. Företaget är det enda oberoende nordiska värdepappersbolaget som aktivt och framgångsrikt bedriver distribution av strukturerade produkter i tre nordiska länder (Sverige, Finland och Norge). Sedan februari 2007
har Oak Capital arrangerat och omsatt strukturerade produkter till ett nominellt värde av över sju miljarder svenska kronor.
SERVICE OCH FÖRMÅNER
Oak Capital erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och förmåner från investeringstillfället till återbetalningsdagen – bland
annat en kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper, daglig kursrapportering med all nödvändig information om investeringen, samt daglig andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinstsäkring. Om du har frågor inför
ett investeringsbeslut eller angående en befintlig investering är du alltid välkommen att kontakta Oak Capital.
INVESTERINGSTILLFÄLLET
> Kostnadsfri rådgivning genom ombud
> Kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper
> Erbjudande om kapitalförsäkringar
> Kostnadsfri support
MÄTTIDEN
> Daglig kursrapportering med nödvändig information om investeringen
> Daglig andrahandsmarknad med möjlighet till förtida avveckling eller vinstsäkring
> Rabatterat courtage vid återinvestering
> Seminariebevakning och notifiering
> Kostnadsfri support
ÅTERBETALNINGSDAGEN
> Kostnadsfri notifiering
> Kostnadsfri återbetalning till valfritt konto
> Kostnadsfri support
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
2 mars 2012
Emittent
Bank, kreditbetyg lägst A- (S&P)
Säljare och arrangör
Oak Capital Group AB
Mättid (optionens löptid)
3 år
Kapitalskydd
Nej
Deltagandegrad
100 (lägst 80 procent (indikativt)5
Teckningskurs
11 000 SEK per certifikat (inklusive courtage)
Valutasäkring i svenska kronor
Nej
Nominellt belopp per certifikat
100 000 SEK
Minsta investering
10 certifikat
20 mars 2015
Andrahandsmarknad och
notering
Daglig handel under normala marknadsförhållanden.
Avses inregistreras på Europeisk Börs
Slutkurser fastställs7
Pris och kostnader
Teckningskursen inkluderar, per lanseringsdatum, ett
genomsnittligt arrangörsarvode motsvarande cirka
0,67-1,30 procent av nominellt belopp per mättidsår,
varav cirka hälften per mättidsår tillaller Oak Capital.
Teckningskursen inkluderar också ett courtage om
2,00 procent av nominellt belopp
Återbetalningsdag7
Sista anmälningsdag7
9 mars 2012
Likviddag7
20 mars 2012
Startkurser fastställs7
3 april 2012
Leverans av
hävstångscertifikat påbörjas7
7 april 2015
Download