Kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om

advertisement
Europeiska kommissionen - Pressmeddelande
Kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension
till 2025
Bryssel den 26 april 2017
Efter att ha inlett en diskussion om EU:s framtid med den vitbok som lades fram den 1 mars
koncentrerar sig kommissionen i dag på EU:s sociala dimension fram till 2025.
I dag presenteras ett diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension. Det utgör starten på ett samråd
med medborgarna, arbetsmarknadens parter, EU-institutionerna och EU-ländernas regeringar för att få
en bild av lösningar på de problem som samhälle och individer står inför de närmaste åren. Dagens
diskussionsunderlag ska också göra klart vad EU kan göra för att lösa de här problemen.
– Diskussionsunderlaget lägger grunden för en debatt om vilket slags socialt EU vi vill ha, och vad vi
kan göra på EU-nivå för att lösa dagens problem, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande för
kommissionen med ansvar för euron, dialogen mellan arbetsmarknadens parter, finansiell stabilitet,
finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. För att skapa enighet kring idéerna i
diskussionsunderlaget räknar vi med att de nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter och
allmänheten deltar aktivt.
Mer konkret ställs i diskussionsunderlaget breda frågor om hur vi som samhälle kan bevara vår
levnadsstandard, skapa fler och bättre jobb, se till att människor har rätt kompetens och skapa större
sammanhållning, mot bakgrund av framtidens samhälle och arbetsliv. Diskussionsunderlaget har
utformats under ledning av kommissionärerna Valdis Dombrovskis och Marianne Thyssen.
Tre alternativ presenteras, som bygger på ofta återkommande argument i den offentliga debatten:
- Den sociala dimensionen omfattar endast fri rörlighet: Med detta alternativ bevaras reglerna
för människors fria rörlighet i EU, t.ex. regler om social trygghet, utstationering av arbetstagare,
vård i andra länder och erkännande av examensbevis. Det finns dock inga EU-omfattande
minimikrav på exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och viloperioder eller föräldraledighet. EU ger inte
längre medlemsländerna tillfälle att utbyta lösningar inom utbildning, hälsa, kultur och idrott, och
de program för social och regional omställning i medlemsländerna som får pengar från EU måste
läggas ned eller finansieras helt av EU-länderna själva.
- De som vill göra mer i socialpolitiken gör det: Olika grupper av länder kan besluta att göra
mer tillsammans på det sociala området. Det kan t.ex. vara euroländerna som går samman för att
bevara euroområdets styrka och stabilitet och undvika plötsliga förändringar av människornas
levnadsstandard, eller andra grupper av länder som inriktar sig på andra frågor.
- EU-27 fördjupar den europeiska socialpolitiken tillsammans: Socialpolitiska insatser är och
förblir de nationella och lokala myndigheternas sak, men EU undersöker sätt att komplettera EUländernas åtgärder och använder alla verktyg som finns tillgängliga. Lagstiftningen innehåller inte
bara minimikrav, utan harmoniserar helt medborgarnas rättigheter i hela EU på valda områden, för
att främja social konvergens.
När ett EU med 27 länder nu vill forma sin framtid är det nödvändigt att diskutera EU:s sociala
dimension. I likhet med vitboken om EU:s framtid sätter diskussionsunderlaget tonen för debatten
genom att erbjuda idéer, förslag och alternativ för EU:s sociala dimension fram till 2025. Idéerna i de
olika alternativen kan kombineras med varandra, och är inte bindande eller uttömmande. Meningen är
att berika debatten, så att åtgärder kan väljas senare.
Samtidigt är kommissionen besluten att fortsätta att nå socialpolitiska resultat i enlighet med sina
politiska riktlinjer och sitt arbetsprogram. I dag presenteras också den europeiska pelaren för sociala
rättigheter med åtföljande initiativ, ett flaggskeppsinitiativ för den här kommissionen, för att skapa
framtidssäkra, rättvisare och bättre fungerande arbetsmarknader och välfärdssystem och understödja
en förnyad konvergens i riktning mot bättre levnads- och arbetsvillkor.
Bakgrund
Den sittande kommissionen prioriterar att skapa ett mer socialt och rättvist EU. Även om de
ekonomiska och sociala förhållandena förbättrats i EU finns det fortfarande skillnader mellan länder och
regioner. Den ekonomiska krisen har lämnat djupa spår i vardagen och samhället, men vi har
fortfarande samma sociala mål.
Detta bekräftades i Romförklaringen, som EU:s ledare antog den 25 mars 2017. I den står det att det
är viktigt för ett EU med 27 länder med ett starkt socialt EU med hållbar tillväxt, ekonomiskt och
socialt framåtskridande, sammanhållning och konvergens, en odelad inre marknad och hänsyn till de
olika nationella systemen och arbetsmarknadens parter.
Med all sin mångfald kan de 27 EU-länderna reagera individuellt och tillsammans på gemensamma
utmaningar, i vetskap om att ansvaret för att förbereda sig inför framtiden främst är deras ansvar.
Alternativen i diskussionsunderlaget ger en uppfattning om vad som kan uppnås på EU-nivå och vilka
begränsningarna är, beroende på hur högt man lägger ribban och i vilken omfattning några eller alla
EU-länder är beredda att samarbeta. Dessutom sätts ramarna för en debatt som främst ska svara på
två obesvarade frågor: Vilka utmaningar ska våra länder möta tillsammans? Vilket mervärde kan
insatser på EU-nivå tillföra?
Den svenska regeringen förbereder i samarbete med kommissionen ett socialt toppmöte för rättvisa
jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017, där diskussionen kan föras framåt.
Diskussionsunderlaget följer på den vitbok om EU:s framtid som lades fram den 1 mars, där de
viktigaste problemen och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet presenterades. Vitboken
var början på en process där EU-27 beslutar om unionens framtid. För att främja diskussionen kommer
EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en
rad debatter om EU:s framtid i städer och regioner runt om i Europa.
Efter diskussionsunderlaget om EU:s sociala dimension kommer diskussionsunderlag om
- att utnyttja globaliseringen,
- att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen i enlighet med de fem ordförandenas rapport
från juni 2015,
- EU:s försvar i framtiden, och
- EU:s finanser i framtiden.
Mer information:
Kommissionens diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension
Följ Valdis Dombrovskis på Facebook och Twitter.
Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter, #SocialRights
IP/17/1008
Presskontakter:
Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)
För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post
Download