Litteraturlista FPRK01 VT16 (PDF 129 kB)

advertisement
Filosofiska institutionen
LITTERATURLISTA VT2016:
FPRK01, Praktisk filosofi, kandidatkurs, 30 hp
Fastställd av Filosofiska institutionens styrelse 2015-12-04
Delkurs 1 Modern moralfilosofi (9 hp)
Scanlon, T.M.: 2000, What We Owe to Each Other, The Belknap Press of
Harvard University. 4e upplagan.
Texter till seminarier:
Seminarium 1
D. Copp & D. Sobel, "Desires, Motives, and Reasons: Scanlon's
Rationalistic Moral Psychology." Social Theory and Practice, vol. 28(2).
2002.
Läs också gärna Scanlons svar i samma nummer (ss. 337-42).
Seminarium 2
D. Parfit, "Justifiability to Each Person." Ratio. Vol. 16. 2003.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.14679329.2003.00229.x/abstract
Läs också gärna Scanlons svar i samma nummer (ss. 431-34).
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1467-9329.2003.00231.x/pdf
E. Ashford, "The Demandingness of Scanlon's Contractualism." Ethics. Vol.
113. 2003.
http://www.jstor.org/stable/pdfplus/10.1086/342853.pdf?acceptTC=true
Delkurs 2 Uppsats (15hp)
Delkurs 3 Lag och moral (6 hp)
Alexy, Robert, Rätten och Rättvisan, Daidalos 2005
Bauhn, Per, Rätt och orätt i lag och moral: ett normativt perspektiv på
svensk rättsskipning, Svensk Jurist Tidning, återfinns elektroniskt via:
http://svjt.se/svjt/2012/319
Postadress: Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3. Telefon: 046-222 75 90 Fax: 046-222 44 24
E-post: [email protected] Webbadress: www.fil.lu.se
2
Etzioni, Amitai, The Spirit of Community, Crown Publishers, 1993, kapitel
7, ”Hate Speech: Nonlegal remedies”; delas ut vid kursstart.
Greenawalt, Kent, Conflicts of Law and Morality, Oxford Univerity Press,
1987
von Pufendorf, Samuel, Om de Mänskliga och Medborgerliga Plikterna
Enligt Naturrätten, City University Press, översättning: Birger Bergh, 2001;
ett texturval kommer att presenteras vid kursstart.
Download