Öppet brev till Kommunfullmäktige i Flens kommun Låt Ekbacken

Öppet brev till Kommunfullmäktige i Flens kommun
Låt Ekbacken grönska!
Ekbackens skola är Sparreholms hjärta. Den samlar flera generationer i engagemang för våra barn från förskola till sjätte
klass. Att vi tycker om vår skola innebär inte att den i alla avseenden är perfekt. Men den är vår.
Vi stöder skolprojektets ambition att höja kompetens och kvalité men vi vill att Ekbackens skola ska finnas kvar.
De starkast drivande argumenten för nedläggning är troligen de ekonomiska. Men skolprojektets mål är uttryckligen inte
ekonomi utan bättre skolresultat, vilket inte självklart sker genom att man stänger skolan. Vi tror att Sparreholm är den del av
Flens kommun som har störst potential att attrahera inflyttning, som i sin tur resulterar i mer skatteintäkter och fler skolbarn.
Omvänt gäller också att en väl fungerande skola är en viktig förutsättning för att en sådan process ska bli möjlig.
Kommunens egen analys visar att antalet elever kommer att öka. Vi menar att kommunen bör stötta de tillväxtfaktorer som
finns och stärka varumärket Sparreholm. Då kan korken gå ur väldigt snabbt. Elevantalet har väsentligt ökat bara under tiden
som skolprojektet varit igång.
Småskaligheten är Flens kommuns styrka. Den bör lyftas fram som attraktiv faktor och stämmer väl med en liten skola nära
hemmet. Det finns exempel på kommuner som valt den vägen med goda resultat. Rättvik är en av dem, vars skolor var bäst i
länet 2013 och på åttonde plats i riket med hög andel behöriga lärare.
Vi ifrågasätter att det skulle innebära ekonomiska besparingar att ha skollokaler tomma samtidigt som kommunen lägger ner
stora summor på nybyggnation. Ekbackens lokaler är i gott skick och därmed inte i behov av dyra renoveringar som andra
skolbyggnader. Skulle föräldrar och skolledning tillsammans kunna se hur vi ytterligare kan få ner kostnader? Om kommunen
däremot vill fylla lokalerna med annan verksamhet blir det troligen aktuellt med dyra förändringar.
Ett annat argument är att det är svårt att rekrytera lärare som vill jobba deltid eller är beredda att resa mellan skolor. Vi
menar att den farhågan är överdriven. En positiv arbetsmiljö på en liten skola kan mycket väl locka lärare. Det finns ingen
automatik i att den största lyckan är att ha hela sin tjänst på ett och samma ställe. Det är resurser och arbetsklimat som är
avgörande.
Likvärdigheten mellan olika skolor i kommunen kan enligt vår tolkning inte handla om likformighet, utan om att alla
kommunens elever ska ha samma rätt att utvecklas på sina egna premisser oavsett begåvning, socioekonomisk bakgrund eller
handikapp. Olika typer av skolor kan samexistera och profilera sig i en och samma kommun. Det är inte en-fald som gäller
utan mångfald.
Vi är stolta över att bo i en kommun som tar ansvar för integrationen efter bästa förmåga. Vi skulle gärna se att Ekbackens
skola i större utsträckning var en del av det uppdraget.
Kommunen efterfrågar att förskolor om möjligt ska integreras i skolans lokaler. Ekbacken tillmötesgår redan nu denna
önskan och vi är övertygade om att samarbetet kan utvecklas ytterligare.
Vi vill veta hur kommunstyrelsens utredning om vår skolas öde fortskrider. Många blev besvikna över hur projektet
utvecklades och kan inte förstå varför Ekbackens barn ska hamna i vakuum mellan två politiska beslut och betala för att
politiker och skolledning brustit i sitt uppdrag lång tid tillbaka. Ge våra lärare nytt hopp och stärk deras framtidstro. Ta vara
på det engagemang som finns bland föräldrarna. Vi vill att såret ska läkas, förtroende och dialog återupprättas....
...för vi har i grunden samma mål inför framtiden, att ge alla barn och unga "utvecklande, lärande och hälsobefrämjande
miljöer"
2014-06-05
Ekbackens skolas föräldraråd
Carola Svensson
Ingrid Falk
Jenny G Andersson
Petter Wingren