Omtentamen NR T3 130105 (max 51,5p)

advertisement
Omtentamen NR T3 130105 (max 59,5p)
1. Hjärnbarkens funktionella uppbyggnad är komplicerad. Utvecklingen av olika
magnetkameratekniker har emellertid ökat kunskapen om vilka områden som är
särskilt betydelsefulla för olika funktioner. Nedan följer några exempel på funktioner.
Ange i vilken hjärnlob respektive funktion återfinns samt om området vanligtvis är
lokaliserat i höger eller vänster hjärnhemisfär eller bilateralt (i bägge hemisfärerna).
a. Att utföra matematiska beräkningar (1p)
b. Att känna igen ordformer (1p)
c. Att känna igen ansikten (1p)
d. Att producera talspråk (1p)
2. Ulla-Carin 72 år har insjuknat i ischemisk stroke, dvs hjärninfarkt, pga embolisering
(blodpropp) i arteria media dexter. Hon har drabbats av ett vänstersidigt neglekt.
a. Vad innebär neglekt? (1p)
b. Var sitter skadan? (1p)
3. Hjärnans funktioner har förmåga att återhämta sig efter det att man har drabbats av
skador såsom vid en hjärninfarkt. Redogör för två betydelsefulla faktorer för tidig
(minuter till dagar) och två faktorer för senare (veckor till månader) återhämtning.
(4p)
4. För att diagnostisera olika sjukdomar i nervsystemet utförs ibland lumbalpunktion för
undersökning av cerebrospinalvätskan (likvor).
a. Hur stor volym utgör cerebrospinalvätskan och hur mycket nybildas varje dygn?
(1p)
b. Var bildas cerebrospinalvätskan? (0,5p)
c. Vad består cerebrospinalvätska av? (1p)
5. I samband med provtagning av cerebrospinalvätska tas ofta ett blodprov som
referensprov på miljön utanför centrala nervsystemet. Blod-hjärn-barriären skyddar
mot fri passage av olika molekyler mellan blodcirkulationen och centrala
nervsystemet.
a. Hur är blod-hjärn-barriären uppbyggd? (1,5p)
b. Hur sker passage av läkemedel över en intakt blod-hjärn-barriär? (1p)
6. Hippocampus är ett område som är av stor betydelse för vår minnesförmåga.
a. Vilken typ av minnesfunktion förknippas hippocampus med? (1p)
b. Hur tänker man sig att inkodningen av nya minnen i hippocampus går till? (2p)
7. Hjärnbarken i frontalloben är också en del av hjärnan som fyller en viktig funktion för
minnet. Redogör för på vilket sätt? (2p)
8. Birger 69 år har under senaste året fått tilltagande minnessvårigheter. Efter
utredning med datortomografi av hjärnan och lumbalpunktion kunde man ställa
diagnosen Alzheimers sjukdom. En av de mekanismer som indirekt kan orsaka skador
på nervceller vid både Alzheimers sjukdom och andra sjukdomstillstånd i centrala
nervsystemet är excitotoxicitet. Hur uppstår detta fenomen och hur leder det till att
nervceller kan ta skada? (2p)
9. Birgers hustru har hört talas om bromsmedicinering vid Alzheimers sjukdom och
läkaren berättar då om några olika behandlingsalternativ. Eftersom du är VFUplacerad på minnesmottagningen och är med vid läkarbesöket går du hem och läser
på lite mer om hur behandlingsalternativen fungerar. Ge exempel på två olika
farmakologiska verkningsmekanismer vid behandling av Alzheimers sjukdom. (2p)
10. Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom är två av våra vanligaste
neurodegenerativa sjukdomar.
a. Vilka områden i hjärnan drabbas och vilka signalsubstanser är vanligen
involverade vid respektive sjukdom? (3p)
b. Resonera kring likheter och skillnader i de patofysiologiska förändringar som
äger rum i hjärnan vid respektive sjukdom. (4p)
11. Lena 46 år hade för ett 20-tal år sedan övergående episoder med
synnervsinflammation och yrsel. Sedan några år tillbaka har hon en succesivt
tilltagande förlamning i bägge benen. Sjukdomsbilden är ett typiskt exempel på hur
det kan se ut vid multipel skleros. Hur skiljer sig patofysiologin åt vid olika
sjukdomsstadier av multipel skleros, dvs tidigt respektive sent i förloppet? Hur kan
man utifrån patofysiologin förklara varför symtomen kommer och går tidigt i
förloppet medan de blir mer bestående senare i förloppet? (4p)
12. För att få en väl avvägd viljemässig finmotorisk rörelse (som att ta upp en penna från
bordet) krävs ett samspel mellan många strukturer i centrala nervsystemet. Beskriv
var planeringen startar och förklara hur primära motorcortex, cerebellum och basala
ganglierna samverkar för att anpassa rörelsen. (4p)
13. Patrik 3 år har problem med motorik, lätt att ramla och deformerade muskler. Han
har en Duchennes muskeldystrofi (DMD).
a. Ange en bakomliggande patofysiologisk mekanism? (1p)
b. Vilka cellulära förändringar kan ses i muskelvävnaden? (1,5p)
14. Inga-Lisa 65 år kommer in till akutmottagningen efter att ha ramlat under en
promenad med sin hund. Efter röntgen konstateras en fraktur i handleden.
a. Beskriv handledens struktur och nämn ett lateralt och ett medialt ligament
som förstärker leden. (3p)
b. Vilka rörelser kan man utföra med handleden? (1,5p)
c. Nämn en muskel med tillhörande nervförsörjning som är involverad i
respektive rörelse? (3p)
15. Under VFU får du träffa en patient som har fått diagnosen tendinopati. När du får
reda på vilken sena som har drabbats är du inte förvånad.
a. Vilka senor drabbas oftast av tendinopati, med lokal smärta och ömhet? (2p)
b. Vilka förändringar ses i extracellulärt matrix vid tendinopatier? (2p)
c. Vad kallas den typ av smärta som uppstår vid en tendinopati? (0,5p)
d. Ange vilka perifera nervfibrer som är involverade i smärtsignaleringen vid den
här typen av smärta och exemplifiera hur man kan lindra smärtan
farmakologiskt. (2p)
e. Hur kan du gradera patientens egen upplevelse av smärtans svårighetsgrad?
(2p)
16. Vid den långtframskridna arthrossjukdomen t ex i ett knä kan man finna 4 stycken
tydliga förändringar på en röntgenbild. Vilka då? (2p)
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards