Översyn av marknadsföring och försäljning Tybring

Översiktlig studie av
besparingar och effektivitet inom Stockholms
Stadshus AB under år 2005
2006-05-02
Innehåll
 Projekt och bakgrund
 Besparingar
 Operativ effektivitet
 Bolagsspecifikationer
 Jämförelser 2001-2005
 Bilaga – Definitioner
JO & Co AB/2017-07-15
2
Projektet
 I Stockholms Stads budget för år 2005 uppmanades Stockholms Stadshus AB
att ge tio bolagsstyrelser i uppdrag att minska de indirekta kostnaderna under
verksamhetsåret med specifikt satta sparbeting för varje bolag
 Koncernledningen vill nu följa upp hur detta har lyckats genom att jämföra de
indirekta kostnaderna i boksluten för 2005 med 2004
 Samtidigt görs en uppföljning av den operativa effektiviteten i de ingående
bolagen genom att jämföra andelen indirekta kostnader i % av den operativa
kostnaden
 Studien är därvid uppdelad i tre delar
– A. Planerade besparingar mot uppsatta mål
– B. Operativ effektivitet
– C. Bolagsspecifikationer
 Vidare har jämförelser gjorts mellan 2001-2005 för att följa hur besparingar
och nivån på de indirekta kostnaderna har utvecklat sig
JO & Co AB/2017-07-15
3
Bakgrund och vissa begränsningar
 Underlaget bygger på det material som bolagen har bistått med och innehåller
trots en fortsatt kvalitetssäkring sannolikt fortfarande en del olika tolkningar
bl.a. av centrala stabers uppgifter, lokala stödresurser, lokalkostnader och hur
pensionsavsättningar har gjorts
 Men analyser och slutsatser av tendenser och kostnadsutveckling får dock
anses vara bekräftade
 Det bör noteras att studien är begränsad till de indirekta kostnaderna.
Effektiviteten i drift och produktion har här inte kunnat bedömas
JO & Co AB/2017-07-15
4
Besparingar
JO & Co AB/2017-07-15
5
Genomförda besparingar – Sammanfattning
 Ser man till de tio undersökta bolagen i Stadshuskoncernen totalt visar nu
boksluten att besparingen blir 2,2% = 21,4 MSEK, vilket är mindre än
föregående år (-48 MSEK) men lika med målet på 2,4%
 Och ser man till de enskilda bolagen är det fortfarande fyra stycken som ökar
sina indirekta kostnader, varav dock ett, SISAB, väsentligt har ökat sin
verksamhet och därmed omsättning och kostnadsnivå
 Av övriga tre har Svenska Bostäder ökat sina indirekta kostnader med 4,2
MSEK (+2,1%), Stockholms Hamnar med 0,4 MSEK (0,5%) och Stockholm
Globe Arena med 0,8 MSEK (2,6%)
 De största ”spararna” i kronor är Stockholm Vatten med 7,2 MSEK (3,8%) och
Stockholm Parkering med 5,9 MSEK (15,4%)
JO & Co AB/2017-07-15
6
Utfallet för 2005 visar på fortsatt stora variationer när det gäller
genomförda besparingar
Förändring i
%-enheter
15
10,0*
10
5
2,6
2,1
0,5
0
-5
-5,1
-3,8
-4,3
-5,3
-10
-13,4
-15
-15,4
*
väsentligt ökad omsättning under 2005
JO & Co AB/2017-07-15
7
Stokab
Sto. Vatten
Sto.Hamn
Sto. Globe Arena
CK
Sto. Parkering
Sv. Bostäder
SH
FB
SISAB
-20
Endast sex av stadens bolag har sänkt sina indirekta
kostnader enligt satta sparbeting
Indirekta kostnader (KSEK)
Förändring
i%
Sparbeting
i%
2004
2005
SISAB
45 420
49 904
+9,9
-1
Familjebostäder
92 132
87 396
-5,1
-1
Stockholmshem
112 720
107 882
-4,3
-2
Sv. Bostäder
197 578
201 739
+2,1
-2
Stockholm Parkering
38 125
32 238
-15,4
-3
CentrumKompaniet
29 170
25 276
-13,4
-3
Stockholm Globe Arena
31112
31 848
+2,6
-3
Stockholms Hamnar
87 486
87 913
+0,5
-3
187 900
180 700
-3,8
-3
89 372
84 672
-5,3
-3
911 015
889 568
-2,4
-2,4
Stockholm Vatten
Stokab
Indirekta kostnader totalt
JO & Co AB/2017-07-15
8
Operativ effektivitet
JO & Co AB/2017-07-15
9
Metod – Operativ effektivitet
 Den operativa effektiviteten har här mätts genom att andelen indirekta
kostnader i % av den operativa kostnaden har jämförts
 Den operativa kostnaden för respektive bolag har beräknats genom att den
totala kostnadsmassan, exklusive finansnetto, minskats med avskrivningar
och i förekommande fall markavgifter och fastighetsskatter
JO & Co AB/2017-07-15
10
Sammanfattning – operativ effektivitet

Fortfarande kan noteras att andelen indirekta kostnader hos flera bolag är hög och
åtgärder skulle kunna sättas in

Samtidigt förefaller den ligga på en acceptabel nivå enligt extern benchmarking hos flera
bolag, framför allt SISAB och till en del bostadsbolagen

Större förbättringar har gjorts hos SISAB, Stockholm Vatten, Stockholm Parkering och
Centrumkompaniet medan Svenska Bostäder har ökat andelen något

Även när det gäller Administration är spännvidden stor, allt ifrån SISAB:s 2,4% till
Stokabs 18,1%

Det bör påpekas att det inte är möjligt att jämföra bolagen rätt av beroende på de
mycket skilda verksamhetsområdena och skillnader i storlek. Det är i princip bara de tre
bostadsbolagen som bör kunna jämföras någorlunda likvärdigt

Trots ovanstående bör de stora skillnaderna mellan bolagen innebära att en ytterligare
besparingspotential finns. Djupare analyser behövs dock för att precisera potentialen
JO & Co AB/2017-07-15
11
Nio av tio bolag visar förbättringar av den operativa
effektiviteten, endast ett går åt andra hållet
% av den operativa
kostnaden
50
45,3
40
30
26,1
19,3 19,1
20
9,3 8,6
9,7
16,7 16,6
15,2
13,4
10
24,8
13,3
11,2
9,0
8,6
8,9
6,1 5,4
2004
JO & Co AB/2017-07-15
12
2005
Stokab
Sto. Vatten
Sto.Hamn
Sto. Globe
Arena
CK
Sto. Parkering
Sv. Bostäder
SH
FB
SISAB
0
43,8
Andelen Administration (företagsledning, ekonomi, personal, IT, etc.)
har förbättrats hos flera bolag men främst hos Stockholm Vatten
% av den operativa
kostnaden
20
18,1
16,7
11,5
10
9,1
7,2
5,1
7,5
6,7
4,7
7,4
6,9
8,1
9,1
8,6
7,6
6,1
4,4
4,5
2,5 2,4
2004
JO & Co AB/2017-07-15
13
2005
Stokab
Sto. Vatten
Sto.Hamn
Sto. Globe
Arena
CK
Sto. Parkering
Sv. Bostäder
SH
FB
SISAB
0
Andelen IT varierar stort – endast djupare analyser kan avgöra
möjlig besparingspotential
% av den operativa
kostnaden
10
4,8
4,1
3,9
3,6
3,0
2,4
1,8
1,4
0,5
1,4
3,2
2,6
1,5
1,4
1,8
1,6
1,1
1,5
1,0
0,3
2004
JO & Co AB/2017-07-15
14
2005
Stokab
Sto. Vatten
Sto.Hamn
Sto. Globe
Arena
CK
Sto. Parkering
Sv. Bostäder
SH
FB
SISAB
0
Bolagsspecifikationer
JO & Co AB/2017-07-15
15
SISAB
SISAB har ökat sina indirekta kostnader men förbättrat den
operativa effektiviteten
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
7
2004
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
2598
4121
7073
3378
1668
0,4
0,6
0,9
0,5
0,2
3871
5499
8239
3054
1548
0,4
0,6
0,9
0,3
0,2
Administration totalt
18838
2,5
22211
2,4
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
3484
0
8774
4650
9674
0
0,5
0
1,2
0,6
1,3
0
2008
0
8352
4316
13017
0
0,2
0
0,9
0,5
1,4
0
Andra indirekta kostnader totalt
26582
3,6
27693
3,0
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
45420
6,1
49904
5,4
2005
6,1
6
5,4
Administration
5
4
3,6
3,0
3
Utfall 2005
2,5
2,4
–
–
–
–
–
Andra indirekta kostnader
2
1
0
Totalt
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
– Då den totala operativa kostnadsmassan ökat
väsentligt p.g.a. att alla stadens förskolor med
personal tillförts, ökar också de indirekta kostnaderna
– Men samtidigt har den operativa effektiviteten
förbättrats avsevärt
JO & Co AB/2017-07-15
–
–
–
–
–
–
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
+4484 KSEK = +9,9%
16
Familjebostäder
Familjebostäder har minskat sina indirekta kostnader med
hela 4,7 MSEK
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
12755
8003
6602
17876
5433
1,3
0,8
0,7
1,8
0,6
17603
2696
8180
14321
5370
1,7
0,3
0,8
1,4
0,5
Administration totalt
50669
5,1
48170
4,7
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
6355
1234
768
21794
11312
0
0,6
0,1
0,1
2,2
1,1
0
6231
1180
650
17989
13176
0
0,6
0,1
0,1
1,8
1,3
0
Preliminär kommentar:
Andra indirekta kostnader totalt
41463
4,2
39226
3,9
– Både 2004 och 2005 omfattar nu enbart moderbolaget, då
dotterföretaget ”knoppades av” i september 2005
– Ökningen på Företagsledning består huvudsakligen av icke
utfördelade centrala kostnader
– Den stora skillnaden på Personal beror på att 2004 togs här
pensionskostnader i samband med omorganisation
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
92132
9,3
87396
8,6
6
2004
5,1
5
Utfall 2005
2005
5,1
4,7
4,7
Administration
4,2
3,9
4
3
2
–
–
–
–
–
Andra indirekta kostnader
1
0
Totalt
JO & Co AB/2017-07-15
Administration
Andra indirekta
kostnader
–
–
–
–
–
–
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
-4736 KSEK = -5,1%
17
Stockholmshem
Stockholmshem har fortsatt sänkt de indirekta kostnaderna
inom alla områden utom Personal och Ekonomi
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
12
10
2004
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
11422
7446
8663
55805
0
1,0
0,6
0,7
4,8
0
10868
11395
10294
47291
0
0,9
1,0
0,9
3,9
0
Administration totalt
83336
7,2
79848
6,7
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
3843
0
2525
8339
14677
0
0,3
0
0,2
0,7
1,3
0
3649
0
2214
8339
13832
0
0,3
0
0,2
0,7
1,2
0
Andra indirekta kostnader totalt
29384
2,5
28034
2,4
112720
9,7
107882
9,0
2005
9,7
Administration
9,0
8
–
–
–
–
–
7,2
6,7
6
4
2,5
2,4
2
0
Totalt
Utfall 2005
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
– Personal belastas bl.a. av en pensionsavsättning
på 1270 KSEK som egentligen avser tidigare år
Andra indirekta kostnader
–
–
–
–
–
–
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
-4838 KSEK = -4,3%
JO & Co AB/2017-07-15
18
Svenska Bostäder
Svenska Bostäder har ökat sina indirekta kostnader med
drygt 4 MSEK
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
Utfall 2005
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
7404
21440
25213
33196
14324
0,3
0,9
1,1
1,4
0,6
9038
16306
27058
33491
14598
0,4
0,7
1,2
1,5
0,7
4
Administration totalt
101577
4,4
100491
4,5
3
Andra indirekta kostnader
2
–
–
–
–
–
–
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn. (pens.)
22904
3734
8676
32083
17516
11088
1,0
0,2
0,4
1,4
0,8
0,5
19874
4012
8964
32056
17945
18397
0,9
0,2
0,4
1,4
0,8
0,8
Andra indirekta kostnader totalt
96001
4,3
101248
4,5
197578
8,6
201739
8,9
10
9
2004
8,6
2005
8,9
8
Administration
7
–
–
–
–
–
6
5
4,4
4,5
4,3
4,5
1
0
Totalt
Preliminär kommentar:
Administration
Andra indirekta
kostnader
– Det är främst inom Administration som kostnader ökat, men
fortfarande ligger Svenska Bostäder på en acceptabel nivå
– Kostnaderna för IT-Bo (9022 KSEK) ligger kvar på IT för att få en
rättvisande jämförelse med 2004
– Övriga centrala kostnader omfattar enbart pensionskostnader.
Ökningen beror på kostnader för personalneddragningar.
Premier för arbetsmarknadsförsäkringar ingår i personal
JO & Co AB/2017-07-15
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
+4161 KSEK = +2,1%
19
Stockholm Parkering
Stockholm Parkering har lyckats minska kostnaderna med
närmare 6 MSEK
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
16
14
12
2004
Utfall 2005
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
6516
1334
5709
6853
715
2,3
0,5
2,0
2,4
0,3
5379
1328
5033
7450
722
1,9
0,5
1,7
2,6
0,3
Administration totalt
21127
7,5
19912
6,9
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
2478
0
4017
9552
951
0
0,9
0
1,4
3,4
0,3
0
3435
0
2063
5744
1084
0
1,2
0
0,7
2,0
0,4
0
Andra indirekta kostnader totalt
16998
6,0
12326
4,3
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
38125
13,4
32238
11,2
2005
13,4
Administration
11,2
–
–
–
–
–
10
7,5
8
6,9
6,0
6
4,3
4
2
0
Totalt
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
– Huvudsakligen består kostnadssänkningen av minskade
hyreskostnader – delar av 2004 belastades kontoret med
”dubbelhyra”
– Men även inom administration har kostnaderna sänkts
väsentligt
JO & Co AB/2017-07-15
Andra indirekta kostnader
–
–
–
–
–
–
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
-5887 KSEK = -15,4%
20
CentrumKompaniet
CentrumKompaniet har ökat sina indirekta kostnader inom
administration – medan andra indirekta kostnader minskar
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
16
14
15,2
2004
Utfall 2005
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
2700
0
5951
2668
458
1,4
0
3,1
1,4
0,2
4958
0
5566
3044
418
2,6
0
2,9
1,6
0,2
Administration totalt
11777
6,1
13986
7,4
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
4678
500
0
4499
7716
0
2,4
0,3
0
2,3
4,0
0
0
650
0
2550
8090
0
0
0,3
0
1,3
4,3
0
Andra indirekta kostnader totalt
17393
9,0
11290
5,9
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
29170
15,2
25276
13,3
2005
13,3
Administration
12
10
–
–
–
–
–
9,0
7,4
8
6,1
5,9
6
Andra indirekta kostnader
4
2
0
Totalt
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
– Ny organisation med affärsområden infördes 2005
– Uthyrningsverksamheten betraktas som en direkt kostnad
och ingår inte i marknad/information
– Vissa allmänna administrativa kostnader, som i samband
med omorganisationen 2005 inte utfördelats, har bokförts på
Företagsledning
JO & Co AB/2017-07-15
–
–
–
–
–
–
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
-3894 KSEK = -13,4%
21
Stockholm Globe Arena
Arenabolaget har ökat sina indirekta kostnader men samtidigt
förbättrat den operativa effektiviteten något
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
18
2004
16,7 16,6
Utfall 2005
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
3332
2940
3545
1990
3295
1,8
1,6
1,9
1,1
1,8
3828
2195
3520
1948
3082
2,0
1,1
1,8
1,0
1,6
Administration totalt
15102
8,1
14573
7,6
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
8300
0
0
2200
5510
0
4,5
0
0
1,2
3,0
0
10871
0
0
2200
4204
0
5,7
0
0
1,1
2,2
0
Andra indirekta kostnader totalt
16010
8,6
17275
9,0
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
31112
16,7
31848
16,6
2005
16
Administration
14
12
10
8,1
8
8,6
9,0
7,6
6
–
–
–
–
–
Andra indirekta kostnader
4
2
0
Totalt
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
– Kostnadsmassan är inte rensad från vissa interna
hyres- och administrationskostnader mellan
fastighetsbolaget och evenemangsbolaget
– De administrativa kostnaderna har minskat med 3,5
% (529 KSEK).Ökningen ligger på Marknad/inf.
JO & Co AB/2017-07-15
–
–
–
–
–
–
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
+823 KSEK = +2,6%
22
Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnar har ökat de indirekta kostnaderna något
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
25
20
2004
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
12589
6291
9901
7923
4600
2,8
1,4
2,2
1,8
1,0
13636
5836
8191
6917
4916
3,0
1,3
1,8
1,5
1,1
Administration totalt
41304
9,1
39496
8,6
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn. (pens.)
11926
1252
2219
6666
5235
18884
2,6
0,3
0,5
1,5
1,2
4,2
14076
1320
2203
6700
6833
17285
3,1
0,3
0,5
1,5
1,5
3,8
Andra indirekta kostnader totalt
46182
10,3
48417
10,5
TOTALT
87486
19,3
87913
19,1
Administration
15
10,3 10,5
9,1
10
Indirekta
kostnader
KSEK
2005
19,3 19,1
Utfall 2005
8,6
–
–
–
–
–
Andra indirekta kostnader
5
0
Totalt
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
–
–
–
–
–
–
– Kostnaderna för administration har däremot minskat – 1808 KSEK
– Det är främst kostnaderna för Marknadsföring/
Information som har ökat, bl.a. beroende på Hamnens Dag 2005
(1,2 MSEK)
– Notera att i Företagsledning har vissa kostnader för
Norviksprojektet lagts
JO & Co AB/2017-07-15
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
+427 KSEK = +0,5%
23
Stockholm Vatten
Stockholm Vatten har sänkt sina indirekta kostnader med
7,2 MSEK och även ökat den operativa effektiviteten
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
30
2004
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
12500
12200
24900
29700
3400
1,7
1,7
3,5
4,1
0,5
6400
10300
25700
21700
2600
0,9
1,4
3,5
3,0
0,4
Administration totalt
82700
11,5
66700
9,1
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.
11700
0
3700
17800
47800
24200
1,6
0
0,5
2,5
6,6
3,4
12200
0
4200
20000
41800
35800
1,7
0
0,6
2,7
5,7
4,9
Andra indirekta kostnader totalt
105200
14,6
114000
15,6
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
187900
26,1
180700
24,8
2005
26,1
24,8
25
Utfall 2005
Administration
20
14,6
15
15,6
11,5
–
–
–
–
–
9,1
10
Andra indirekta kostnader
5
0
Totalt
Administration
Andra indirekta
kostnader
Preliminär kommentar:
– Trots ökade kostnader för pensionsutbetalningar
+13000 KSEK har sparbetinget nåtts
–
–
–
–
–
–
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
-7200 KSEK = -3,8%
JO & Co AB/2017-07-15
24
Stokab
Stokab har fortsatt höga indirekta kostnader trots en
minskning med 4,7 MSEK
Utfall 2004
i % av de operativa
kostnaderna
Utfall 2005
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Indirekta
kostnader
KSEK
Andel av
operativa
kostnader
%
Företagsledning
Personal
Ekonomi
IT
Övrig adm.
11918
5273
9358
6319
0
6,0
2,7
4,7
3,2
0
16462
4103
7578
6860
0
8,5
2,1
3,9
3,6
0
Administration totalt
32868
16,7
35003
18,1
Marknad/inf.
Kvalitet/miljö
Övr. centr. stab
Lokalkostnader
Stab/ledning av drift/produktion
Övr. centr. kostn.1)
12155
0
3159
11854
2400
26936
6,2
0
1,6
6,0
1,2
13,7
13072
0
1390
9968
9036
16203
6,8
0
0,7
5,2
4,7
8,4
Preliminär kommentar:
Andra indirekta kostnader totalt
– Notera att i Företagsledning ligger kostnader för
INDIREKTA KOSTN. TOTALT
Information, Kontorsservice, Kvalitet och Utredning. Detta
för att kunna jämföra på ett likvärdigt sätt med 2004
– En schablon har använts för beräkning av stab/ledning av
drift/produktion 2004. För 2005 är siffran den aktuella
56504
28,7
49669
25,7
89372
45,3
84672
43,8
50
45,3
45
2004
2005
43,8
40
Administration
35
–
–
–
–
–
28,7
30
25,7
25
20
16,7
18,1
15
Andra indirekta kostnader
10
–
–
–
–
–
–
5
0
Totalt
JO & Co AB/2017-07-15
Administration
Andra indirekta
kostnader
25
Indirekta kostnader
Förändring 2004-2005
-4700 KSEK = -5,3%
De tre bostadsbolagen uppvisar fortsatt vissa skillnader i andelen
indirekta kostnader – dock har dessa skillnader nu minskat
Utfall 2005
De indirekta kostnaderna i procent av
de operativa kostnaderna*
9,0
Totalt
Företagsledning och
administration
8,6
2,8
8,9
3,0
3,3
1,5
IT
1,4
Andra indirekta
kostnader
3,9
3,9
4,5
2,4
Familjebostäder
Stockholmshem
* Exklusive av/nedskrivningar samt fastighetsskatter och markavgifter
JO & Co AB/2017-07-15
26
Svenska Bostäder
Förslag till fortsatt arbete
 För att nå större säkerhet vid definitionen av indirekta kostnader bör den något
djupare kartläggningen av bolagens organisationer fortsätta – främst med
CentrumKompaniet, Stockholms Hamnar och Stokab
 En analys av IT-kostnaderna i bolagen skulle kunna utröna om IT-
verksamheterna sköts kostnadseffektivt och om IT används optimalt för att
effektivisera verksamheterna
JO & Co AB/2017-07-15
27
Jämförelser 2001-2005
JO & Co AB/2017-07-15
28
Sparbeting och regelbunden uppföljning har gett påtagliga
resultat
 Sedan ”mätningarna” inleddes 2001 har nivån på de indirekta kostnaderna
hos de tio bolagen sjunkit med 151 MSEK på årsbasis. Den sammanlagda
besparingen för åren 2002 t.o.m. 2005 kan beräknas till 406 MSEK*
 Samtidigt har samtliga bolag förbättrat den operativa effektiviteten (d.v.s.
minskat andelen indirekta kostnader) på ett väsentligt sätt
För att behålla ”trycket” på bolagen att fortsätta arbetet med
besparingar krävs fortsatt uppföljning från koncernledningens sida.
*
En viss reservation för exaktheten i beräkningen av summan måste göras då flera av
bolagen har förändrat sin verksamhet genom att antingen öka den eller minska den
JO & Co AB/2017-07-15
29
Stadshuskoncernens tio bolag har över perioden 2001-2005
sänkt sina indirekta kostnader på årsbasis med 151 MSEK
Indirekta kostnader MSEK
Förändring
2001
2005
SISAB
48
50
+2
Familjebostäder
110
87
-23
Stockholmshem
110
108
-2
Sv. Bostäder
274
202
-72
Stockholm Parkering
45
32
-13
CentrumKompaniet
37
25
-12
Stockholm Globe Arena
46
32
-14
Stockholms Hamnar
95
88
-3
Stokab
72
85
+13
1 041
890
-151
Indirekta kostnader totalt
JO & Co AB/2017-07-15
30
(verksamheten väsentligt utökad)
(förändrad affärsinriktning)
*
JO & Co AB/2017-07-15
2000
avser 2003
2001
31
2005
19,1
29,4
24,8
30,2
27,1
25,1
23,6
23,2
50
43,8
47,2
54,8
60
Stokab
Sto. Vatten
Sto.Hamn
16,6
13,3
19,3*
17,4
17,7
14,4
12,6
11,2
8,9
9,0
11,7
10,6
8,6
10,6
11,7
30
Sto. Globe
Arena
CK
Sto. Parkering
5,4
20
Sv. Bostäder
SH
FB
SISAB
10
6,4
6,9
Sedan ”mätningarna” av de indirekta kostnaderna började 2001
har andelen sjunkit hos alla företag
% av den operativa
kostnaden
40
0
Bilaga
JO & Co AB/2017-07-15
32
Definitioner
 De indirekta kostnaderna har omfattat
– Administration
•
•
•
•
•
•
företagsledning
VD-stab
ekonomifunktioner inklusive controllers
personalfunktioner inkl. löneadministration
IT
växel och kontorsservice
– Indirekta produktionskostnader
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stab och ledning av produktion/drift
planering av produktion/drift
miljö/kvalitet
juridik
forskning och utveckling
tekniska staber
upphandling/inköp
logistik
etc.
JO & Co AB/2017-07-15
33
Definitioner (forts)
– Egna lokalkostnader
•
•
•
•
hyror (faktiska eller beräknade)
underhåll
el och vatten
etc.
– Marknad
•
•
•
•
marknadsföring
försäljning
viss produktutveckling
information
JO & Co AB/2017-07-15
34