Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan

advertisement
Likabehandlingsplan mot diskriminering
och annan kränkande behandling.
Förskolan Pennan, Umeå
2015-2016
Dokumenttyp
Styrdokument
Dokumentnamn
Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå
kommuns förskoleverksamheter och skolor
Fastställd/Upprättad
För- och grundskolnämnden 2007-04-26
Version
2:0
Dokumentägare
Anna Tjäderborn
Dokumentansvarig
Likabehandlingsgruppen
Reviderad
141127
Giltighetstid
Tillsvidare
Dokumentinformation
Framtagen av Likabehandlingsgruppen i Elevhälsan
Verksamhetens vision/mål för likabehandlingsarbetet:
Här på förskolan Pennan skall alla barn behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck och funktionshinder. Vi jobbar aktivt för att barn och föräldrar ska
känna trygghet och glädje av att komma till förskolan. Alla barn ska må bra och ingen
ska känna utanförskap i gruppen. Som grund för detta arbete är FN:s
barnkonvention, ”Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling
av barn och elever” (SFS 2006:67) Skollagen, diskrimineringslagen. Skollagen LpFö
98 reviderad 2010 och Umeå kommuns skolplan.
Definition av kränkning och diskriminering
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla
människors lika värde.
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras av en eller flera
personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Kränkningar utförs och drabbar såväl barn, ungdomar som vuxna. En viktig
utgångspunkt är att den som uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.
Kränkningar kan vara:
Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad fula ord)
Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
Text och bildburna (t.ex. teckningar, brev och lappar)
Ansvarsfördelning
Förskolan har en likabehandlingsgrupp som särskilt arbetar med likabehandling.
Gruppen utses varje höst och är tillsammans med förskolechef ansvarig för att
likabehandlingsplanen upprättas och utvärderas varje år.
Det är förskolechefens ansvar enligt lag och förarbeten att:





Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att
diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.
Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika
rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och
könsöverskridande identitet eller funktionshinder samt annan kränkande
behandling.
Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete
med personal, barn och om möjligt även vårdnadshavare
Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
trakasserier och annan kränkande behandling.
Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
2
Förskolechef ska även:
Se till att handlingsplan upprättas vid behov och all personal ska känna till rutinerna.
Vårdnadshavare ska vara delaktiga i upprättande av handlingsplanen.
Personal
Alla ska känna till och följa förskolans likabehandlingsplan. Planen ska förankras
varje höst i personalgruppen och föräldrar ska informeras på föräldramöten och på
respektive avdelning under inskolningsperioden.
All personal ska ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som
han/hon förmedlar i sitt bemötande och i sitt handlande och sträva efter
likabehandling
Vid förekommande fall ska personal vidta åtgärder enligt förskolans modell mot
kränkande behandling.
Vi ska kontinuerligt genomföra samtal om hur vi är mot varandra.
Arbetet med kontinuerliga barnintervjuer ska utvecklas under vårterminen. Syftet är
att få en bild av barnens mående och trygghet på förskolan.
Alla barn och vuxna ska behandla varandra med likvärdighet och respekt.
Det är viktigt att verka för en bra daglig kommunikation med vårdnadshavare för det
förebyggande arbetet.
Barn
Alla barn och vårdnadshavare ska uppmanas att alltid berätta för personalen om
diskriminering och annan kränkande behandling, som kan förekomma på förskolan.
Barn ska få hjälp av vuxna att lösa konflikter och vuxna ska vara goda förebilder.
Alla barn ska må bra och ingen ska känna utanförskap i gruppen.
Barns delaktighet
Barnen och vårdnadshavare ska informeras och ha möjligheter till synpunkter vid
upprättande av likabehandlingsplanen.
Äldre barn ges möjlighet att vara delaktig i kartläggning av förskolan. Kartläggningen
genomförs med de äldre barnen i form av dialoger om hur barnen mår och känner sig
trygga i förskolans miljöer, både ute och inne. Syftet är att med barnens hjälp tidigt
kunna bedöma eventuella riskområden i förskolans miljö.
I det vardagliga arbetet ska planen förankras hos barnen efter ålder och förmåga.
Allmänna åtgärder
3
Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan
Mål
Förskolan ska ha ständigt aktuella planer mot kränkande behandling och
diskriminering som syftar till att förverkliga trygghet och trivsel för alla på
förskolan.
Förskolan ska ha en likabehandlingsplan som är känd av alla och
som stödjer förskolans uppsatta mål och arbete.
Aktiviteter för att nå målen
Likabehandlingsplanen ska utarbetas i samverkan mellan alla arbetslag. En speciell
grupp har i uppgift att utforma förslag till innehåll. Likabehandlingsplanen ska
revideras en gång per år på våren så att all personal är insatt i planen.
Tidpunkt
Genomgång för all personal på personalmöten. Arbete med likabehandlingsfrågor
ska ske på APT och avdelningsmöten under året.
Varje år ska vårdnadshavare informeras på föräldramöten om Likabehandlingsplan.
Ansvar
Förskolechef, likabehandlingsgruppen.
Personal och förskolechef ansvarar för att redovisa arbetet vid den årliga
utvärderingen på förskolan.
Uppsikt/upptäckt/förebyggande arbete
Mål
All personal ska känna trygghet och ha kunskap i arbetet med diskrimineringslagen.
Målet är att all personal tar ansvar för och är observanta så att man tidigt upptäcker
diskriminering eller kränkande behandling. Alla handlar utan dröjsmål,
vårdnadshavare är alltid informerade.
Aktiviteter för att nå målen
Det ska alltid finnas vuxna i närheten av barnen både ute och inne som är
observanta på samspelet bland barnen.
Alla vuxna ska samverka inom och mellan arbetslagen.
Alla vuxna ska uppmuntra positivt beteende.
Barns upplevelser ska tas på största allvar.
Vi pratar om det sociala samspelet i gruppen på avdelningsmöten.
Information till föräldrar om att kalasinbjudningar som inte gäller alla barn på
avdelningen delas ut på fritid och inte på förskolan. Syftet är att inget barn ska känna
utanförskap om det inte är bjudet på något kalas.
Samarbete mellan avdelningarna, äldre yngre barn för att främja trygghet och
kamratskap.
4
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
Kartläggning
Mål
Systematisk kartläggning ska ske under året för att få en samlad bild av hur arbetet
med likabehandling fungerar. Förändringar och förbättringar ska göras utifrån de
behov som kommer fram vid kartläggning.
Aktiviteter för att nå målen
Personal arbetar med observationer, samtal med barn och vårdnadshavare om de
uppkomna situationerna och arbetar aktivt med lösningar. Enkäter till
vårdnadshavare så att personal får kunskap om vad man tycker om verksamheten.
Kartläggning av riskområden för kränkningar ute och inne förskolan utifrån DO:s
(diskrimineringsombudsmannen) modell på höstens föräldraråd och i alla arbetslag.
Tidpunkt
Alltid när situationer uppstår och i samband med utvecklingssamtal eller samtal vid
behov.
Ansvar
Förskolechef, arbetslagens personal, likabehandlingsgruppen.
5
Information
Mål
Barn, alla vårdnadshavare och personal ska vara insatta i likabehandlingsplanen.
Målet är att Likabehandlingsplanen ska vara ett dokument som alla är väl insatta i
och som finns med i planeringen av det vardagliga arbetet på förskolan.
Aktiviteter för att nå målen
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan.
Under inskolning av barn ska vårdnadshavare informeras om planen. Planen ska
finnas tillgänglig på förskolan så att alla kan läsa den. Information ska lämnas om
planen på höstens föräldramöte. Barnen informeras löpande om dess innehåll och
syfte under året utifrån ålder och mognad.
Föräldrarådet görs delaktiga och får tid och möjlighet under föräldraråd,
föräldramöten att lämna synpunkter på likabehandlingsplanen.
Tidpunkt
Löpande under året vid inskolning av barn, vid behov i barngrupperna, vid
föräldramöten, personalmöten samt föräldraråd under hösten.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
6
Specifika åtgärder
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras pga könsöverskridande identitet eller
uttryck.
Aktiviteter för att nå målen
Vi har nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande könsöverskridande identitet
eller utryck angående familjekonstellationer och kultur.
Utbildning för pedagoger i ämnet ska ske kontinuerligt, förslagsvis gärna via aktuella
artiklar eller litteratur.
Pedagoger arbetar med sig själva och sina attityder, normer och
Värderingar, på APT och avdelningsmöten. Särskilt viktigt är att diskutera
könsöverskridande identitet och uttryck. Vi ska vara förebilder för barnen och
varandra.
Pedagogerna ska välja litteratur på avdelningen där det förekommer könsneutrala
huvudpersoner. Ett exempel är boken Prick och fläck. Pedagoger tar hjälp av
biblioteket att få förslag på böcker som är könsneutrala.
Tidpunkt
I det dagliga arbetet på förskolan.
Ansvar
Förskolechef och all personal
Ansvar för att ta kontakt med biblioteket personal på resp. avdelning.
Ålder
Mål
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
ålder.
Aktiviteter för att nå målen
Vi ska ha nolltolerans mot nedsättande kommentarer gällande ålder.
Vi är medvetna om hur vi pratar om och till barnen angående allas ålder. Vi undviker
att tilltala alla personer som små eller stora i värderande ord.
Anpassa aktiviteterna på förskolan så att det passar barn i olika åldrar i så hög
utsträckning som möjligt.
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan.
Ansvar
Förskolechef och all personal
7
Kön
Mål
Flickor och pojkar ska bemötas på ett likvärdigt sätt. Allt material är tillgängligt för
flickor och pojkar. Alla barn uppmuntras till aktiviteter av olika slag oavsett kön.
Alla barn ska ha rätt till att få uppmärksamhet och göra sin röst hörd. Alla ska ha
samma möjligheter att prova olika material och leksaker oavsett kön.
Aktiviteter för att nå målen
Pedagogerna ska aktivt välja sagor, böcker och sånger med både flickor och pojkar i
”huvudrollen”, böcker som i handlingen utmanar den traditionella normen på vad
flickor och pojkar förväntas göra/vara.
Pedagogerna ska arbeta för att observera och utvärdera sitt eget handlande i arbetet
med barnen för att se och upptäcka brister i jämställdhetsarbetet och aktivt utveckla
arbetet genom samtal på avdelningsmöten/APT
Det är viktigt att medvetet styra aktiviteter så att alla barn får chans att prova på nya
aktiviteter för att väcka intresse för olika områden.
Pedagogerna ska bemöta barn utifrån personlighet och inte kön och tänka på tonläge
och ordval som kan kopplas till kön. Vi ska ha nolltolerans mot ett negativt språkbruk
gällande kön.
Tidpunkt
Alltid i arbetet med barnen.
På personalmöten ha återkommande dialoger.
Ansvar
Förskolechef, all personal.
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Mål
På förskolan Pennan ska alla barn ha samma möjligheter och rättigheter och
skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller trosuppfattning.
All personal ska vara kunniga och känna sig trygga i arbetet. Förskolans personal
ska arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering.
Aktiviteter för att nå målen
Alla barn ska få känna sig stolta över sitt ursprung och sin kulturella identitet.
Vi ska välja böcker, lekar och musik som speglar olika länder och kulturer.
Vi ska ha nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande etnicitet.
Vi ska räkna på olika språk samt uppmärksamma de språk som är aktuella på
förskolan.
8
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan
Ansvar
Förskolechefen, all personal.
Funktionshinder
Mål
Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av
funktionshinder. På förskolan Pennan ska alla barn ha samma möjligheter utifrån
sina förutsättningar.
Aktiviteter för att nå målen
Vid planering av förskolans verksamhet ska barn med olika funktionshinder beaktas.
Vår miljö ska vara tillgänglig för alla.
Nära samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer (elevhälsan, habiliteringen,
med flera) kring barnen är viktigt för att stötta barnets utveckling.
Vi ska ha nolltolerans mot nedsättande språkbruk gällande funktionshinder.
Tidpunkt
Kontinuerligt under hela året.
Ansvar
Förskolechef och all personal
Sexuell läggning
Mål
Förskolan Pennan ska arbeta med att förebygga och förhindra diskriminering och
trakasserier på grund av sexuell läggning.
Alla ska ha lika möjligheter och rättigheter hos oss på förskolan oavsett sexuell
läggning.
Aktiviteter för att nå målen
Återkommande samtal på APT, avdelningsmöten, planeringsdagar där vi reflekterar
över eget förhållningssätt och vad vi förmedlar till barnen.
Vi ska ha nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande sexuell läggning.
Vi ska bemöta alla familjer lika och tänka på hur vi använder begrepp som familj,
föräldrar och vårdnadshavare.
9
Tidpunkt
I det dagliga arbetet på förskolan
Ansvar
Förskolechef och all personal.
Annan kränkande behandling
Mål
Det ska inte finnas några barn på förskolan som utsätts för kränkande behandling
eller upplever sig utsatta för kränkande behandling. All personal ska ha ett bra
förebyggande arbete för att detta inte ska ske.
Aktiviteter för att nå målen
Alla vuxna, personal och föräldrar ska vara lyhörda. Vi ska kontinuerligt genomföra
samtal om hur vi är mot varandra. Barn ska få hjälp av vuxna att lösa konflikter och
vuxna ska vara goda förebilder. Alla barn och vuxna ska bemöta varandra likvärdigt
och med respekt. Intervjuer görs med barnen en ggr gång per år för att ta reda på hur
barnen trivs och mår i vår verksamhet. Vi uppmuntrar positivt beteende och arbetar
lösningsfokuserat
Vi ska på arbetslagsmöten kontinuerlig lyfta klimatet i barngruppen.
Förskolan ska ha nolltolerans mot kränkande behandling.
Tidpunkt
I det dagliga arbetet på förskolan
Ständigt återkommande hela året.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
Rutiner för utredning och dokumentation
Varje verksamhet måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man ska hantera
situationer som uppstår.
Utredning
Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifter utredas
skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och
övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta
både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.
10
Vårdnadshavare till barn som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt)
ska informeras skyndsamt. Rutiner bör finnas om hur kommunikation ska ske mellan
förskolechef, personal, barn och vårdnadshavare när kränkningar misstänks,
upptäcks eller anmäls.
Om personal misstänks för kränkning av barn ska förskolechef ansvara för
utredningen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om
anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om förskolan behöver ta hjälp av
andra insatser som t.ex. Elevhälsan. Vid kränkningar bör utredningen resultera i en
individuell åtgärds/handlingsplan som beskriver nuvarande situation, målsituation och
vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet.
På vår förskola/skola utreds kränkningar enligt nedan:
När förskolan upptäcker eller får besked om misstänkta kränkningar så förs dialog
direkt med berörda barn. Vårdnadshavare informeras om situationen. Skriftlig
dokumentation sker med hjälp av de blanketter som finns via hemsidan och
Lärum.
Arbetet sker med utgångspunkt från förskolans handlingsplan mot kränkande
behandling.
Åtgärder
Förskolan ska ha tydliga rutiner för hur den ska agera och vilka som ska agera när
kränkningar inträffat.
Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och
bör som regel riktas till såväl det barn som blivit utsatt som till den/de som utövat
kränkningen.
Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga
lösningar. Förskolan ska också överväga om åtgärder även behöver vidtas i syfte att
förändra förhållanden på grupp utifrån de enskilda fallen.
Om förskolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en
situation ska hjälp tas utifrån. I kommunen finns elevhälsan, en funktion med många
specialistkompetenser som kan ge stöd, råd och riktade insatser.
Uppföljning och utvärdering
Det är viktigt att förskolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är
viktigt att alla inblandade får komma till tals i uppföljningen. Uppföljningen bör
innehålla en utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen samt
göras inom rimlig tid. Vad gjorde förskolan bra? vad kunde göras bättre och nådde
förskola målet med de vidtagna åtgärderna?
11
På vår förskola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt
nedan:
Muntlig utvärdering sker kontinuerligt vid lämning och hämtning av barn.
Utvärdering av åtgärds/handlingsplanen sker tillsammans med vårdnadshavare.
Frågor som tas upp är - Vad gjorde förskolan bra? Vad kunde göras bättre, och
nådde förskolan målen med de vidtagna åtgärderna?
Dokumentation
Förskolan/skolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar ska dokumenteras.
Varje misstanke om kränkning ska utredas och dokumenteras, varje åtgärd mot
kränkningar ska dokumenteras och uppföljningen av varje fall ska dokumenteras.
På vår förskola dokumenterar vi utredning, åtgärder och
uppföljning enligt nedan:
Vid misstanke om kränkning ska personalen göra observationer och dokumentera.
Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras.
Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras.
Uppföljning av varje fall ska dokumenteras.
Dokumentationsrapporter förvaras hos förskolechef.
Handlingsplan
När barn kränks av andra barn
1. Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifter utredas
skyndsamt av personalen/likabehandlingsgruppen. Utredningen ska alltid ske
med all möjlig hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör
allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och
den/de som utövat kränkningen.
2.
Vårdnadshavare till barn som är inblandade (både den kränkte och de
som kränkt) ska informeras skyndsamt av personal eller någon i
likabehandlingsgruppen
3.
Ansvarig personal/likabehandlingsgruppen och vidtar nödvändiga
åtgärder utan dröjsmål. Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom
att finna mer långsiktiga lösningar.
4.
Enskilda samtal med berörda barn (beroende på ålder)
5.
Eventuell kontakt med Elevhälsan.
6.
En åtgärds/handlingsplan upprättas tillsammans med vårdnadshavare.
7.
Uppföljning tillsammans med vårdnadshavare och barn ska ske efter en
vecka i enskilda samtal.
12
8.
Ytterligare samtal och uppföljning vid behov.
9.
Det ska finnas ett tydligt avslut när ärendet betraktas som avslutat.
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal.
1. Förskolechef och personal samlar information om händelsen.
2.
Om avdelningspersonal är inblandad ansvarar annan personal,
förskolechef ansvarar för vilka som utreder.
3.
Berörd förälder kontaktas liksom representant för den anställde.
4.
Uppföljningssamtal inom en vecka.
5.
Förskolechef ansvarar för den samlade dokumentationen.
Dokumentationen skickas vidare för diarieföring efter avslutat ärende.
Planering läsåret 2015-2016
Datum: 2015-10-20 – 2016-06-20
Medlemmar: Gith Lindberg, Daniel Pettersson, Anna Tjäderborn
Ansvarig: Likabehandlingsgruppen
Övergripande ansvarig: Anna Tjäderborn
Tidplan: Läsåret 2015-2016
Vision inom ämnesområdet:
Alla barn ska känna trygghet och trivsel. Alla barn ska känna förtroende för oss
vuxna och mellan varandra.
Mål för gruppens arbete:
Specifika, Mätbara, Avgränsade; Rimliga, Tidsbestämda, Accepterade
• Likabehandlingsgruppen och dess funktion ska vara känd av övrig personal,
barn och föräldrar.
• Likabehandlingsplanen ska vara ett aktivt stöd som alla vid förskolan ska
använda
• Likabehandlingsplanens exempel på förebyggande arbete ska vara känt av barn
och föräldrar
• Föräldraenkäten ska visa kontinuerligt förbättrade resultat på området trygghet
13
• Likabehandlingsgruppens akuta åtgärder ska accepteras av all personal
Utvärdering
Utvärdering sker i maj/juni 2016
Akut nummer
SOS 112
Polismyndigheten 114 14
Socialjour 090-16 30 50
Förskolechef Anna Tjäderborn 070-20 22 011
14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards